Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 608/1992 účinný od 01.01.1993 do 31.12.2003


Platnosť od: 30.12.1992
Účinnosť od: 01.01.1993
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Dražby, Nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 608/1992 účinný od 01.01.1993 do 31.12.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 608/1992 s účinnosťou od 01.01.1993

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...

1.

§ 1 včítane nadpisu znie:

„§ 1 Rozsah platnosti Vyhláška upravuje a) zisťovanie ceny1) stavieb, bytov a nebytových priestorov ...

2.

Za § 1 sa vkladá nový § 1a, ktorý včítane nadpistu znie:

„§ 1a Vymedzenie pojmov Pre účely tejto vyhlášky sa rozumie: a) obytný dom je dom, v ktorom ...

3.

Za § 1a sa vkladá nová Prvá časť, ktorá včítane nadpisu znie:

„PRVÁ ČASŤ DOJEDNÁVANIE CIEN A NÁJOMNÉHO § 1b (1) Výška dojednávaných cien stavieb, bytov ...

4.

Doterajšia Prvá časť sa označuje ako Druhá časť a jej nadpis znie:

„DRUHÁ ČASŤ CENY STAVIEB, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH ...

6.

V § 2 sa slová „rodinného domčeka“ nahrádzajú slovami „rodinného domu“.

7.

V § 2 sa vypúšťajú poznámky č. 7 a č. 9.

8.

V § 2 ods. 7 sa slová „v § 10 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 9“.

9.

V § 3 prvá veta znie: „Cena ostatných obytných domov, ak je predmetom prevodu celý dom, sa rovná ...

10.

V § 3 sa vypúšťa poznámka č. 10.

11.

Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý včítane nadpisu znie:

„§ 3a Byty a nebytové priestory (1) Cena bytu, včítane jeho príslušenstva a včítane podielu ...

12.

§ 10 ods. 1 znie:

„(1) Cena budov určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.), ...

13.

V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Cena stavby zistená podľa predchádzajúcej ...

14.

V § 13 sa za slovo „materiálu“ vkladajú slová „v mieste a čase obvyklé“.

15.

V § 15 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Cena pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu ...

16.

V § 15 sa vypúšťa odsek 4. Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.

17.

§ 15 ods. 10 znie:

„(10) Cena za 1 m2 pozemkov zapísaných v evidencii nehnuteľností inak, ako je uvedené v odsekoch ...

18.

§ 16 sa vypúšťa.

19.

§ 17 včítane nadpisu znie:

„§ 17 Dojednané nájomné za nájom pozemkov (1) Maximálna ročná výška nájomného za nájom ...

20.

§ 20 znie:

„§ 20 Pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov hradených ...

21.

Doterajšia Druhá časť sa označuje ako Tretia časť.

22.

Doterajšia Tretia časť sa označuje ako Štvrtá časť a jej nadpis znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ CENY STAVIEB, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI PREVODOCH ...

24.

§ 22 ods. 2 znie:

„(2) Nájomné za nájom pozemkov, ktorých nájomcom je tuzemská právnická osoba so zahraničnou ...

25.

V § 22 ods. 3 prvá veta znie: „V prípade, že predmet ocenenia prináša výnos a ocenenie podľa ...

26.

Poznámka č. 18 sa vypúšťa.

27.

Doterajšia Štvrtá časť sa označuje ako Piata časť a jej nadpis znie:

„PIATA ČASŤ VYVOLÁVACIE CENY STAVIEB, NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV VO ...

29.

§ 24 a 25 sa vypúšťajú.

30.

Doterajšia Piata časť sa označuje ako Šiesta časť.

31.

V prílohe č. 4 položky 4.2. a 4.4. znejú:

„4.2. dvojnásobný náter 30 bodov 4.4. jednoduchý náter 25 bodov“.

32.

Za prílohu č. 5 sa dopĺňa nová príloha č. 5a, ktorá znie:

„Príloha č. 5a Pol.č. Dôvod úpravy ceny prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb Zrážka ...

34.

V prílohe č. 9 sa v tabuľke II. dopĺňa táto nová položka:

stl. 1 stl. 2 stl. 3 stl. 4 „1101 - 1200 - 0,56 21,1 - 22,0 -0,16“.

35.

V prílohe č. 10 v tabuľke I. sa v riadku „Orech vlašský“ dopĺňajú slová „Gaštan jedlý“. ...

Čl. II

Zrušuje sa:

1.

§ 2, 4, 5, 11 a 12 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej ...

2.

vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 200/1956 Ú. v., o nájomnom z pozemkov, na ktorých ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva ...

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Minister:

Ing. Tóth CSc. v. r.

Poznámky

  • 1)  Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani ...
  • 2)  Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 6/55/1992, ktorým sa určujú spôsoby a podmienky ...
  • 2a)  Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných ...
  • 6a)  Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách ...
  • 6b)  Napr. § 9 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a šiesta časť zákona Národnej rady Slovenskej ...
  • 10a)  § 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore