Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 6/2012 účinný od 15.01.2012

Platnosť od: 12.01.2012
Účinnosť od: 15.01.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 6/2012 účinný od 15.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 6/2012 s účinnosťou od 15.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. ...

Čl. 1

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ...

2.

V § 2 ods. 3 druhej vete sa slová „ v dráhovom podniku“ nahrádzajú slovom „jazdou“ a na ...

3.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vedenie a“.

4.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo osobitného osvedčenia o odbornej spôsobilosti“.

5.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zácvik je praktická činnosť, pri ktorej vykonávaní sa osoba po úspešnom vykonaní odbornej ...

6.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a (1) Vzor preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) ...

7.

V § 5 sa vypúšťa odsek 7.

8.

Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisu nad § 5a znejú:

„Podrobnosti o odbornej príprave a overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných komisárov § ...

9.

V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa nad slová „podľa osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz ...

„1a) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 ...

10.

V § 6 ods. 2 písm. b), § 6 ods. 3 písm. a) prvom bode, § 6 ods. 3 písm. b) prvom bode, § 6 ods. ...

11.

V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.

12.

V § 8 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „chodu a obsluhy lanovej dráhy“ nahrádzajú slovami „dopravy ...

13.

V § 8 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa za slovo „učebnom“ vkladajú slová ...

14.

V § 8 ods. 1 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „6“ a na konci sa čiarka nahrádza ...

15.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

16.

V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) odborná prax pri montáži, údržbe a opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov ...

17.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „7“.

18.

V § 8 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)“.

„2a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych ...

19.

V § 8 ods. 3 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „8“.

20.

V § 8 ods. 3 písm. e) sa slovo „vedenie“ nahrádza slovami „riadenie chodu“.

21.

V § 8 ods. 3 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

22.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)“.

23.

V § 11 ods. 1 písm. a) sa za číslo „4“ vkladá čiarka a za číslo 5 sa vkladá slovo „a“. ...

24.

V § 12 písm. b) bod 1.4. sa označuje ako bod 1.2. a doterajšie body 1.2. a 1.3. sa označujú ako ...

25.

V § 12 písmená d) a e) znejú:

„d) mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a mimoriadne psychologické vyšetrenie, ktoré sa ...

26.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Podrobnosti o poverovaní právnických osôb (1) Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie ...

27.

V prílohe č. 1 piatom bode písm. a) ôsmom bode, písm. b) ôsmom bode, písm. e) deviatom bode, ...

28.

V prílohe č. 1 šiesty až ôsmy bod znejú:

„6. Riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe     počet vyučovacích ...

29.

Príloha č. 1 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Špeciálne dráhy     počet vyučovacích hodín 1. základné pojmy – terminológia 1 2. ...

30.

Za prílohu č. 3 sa vkladajú nové prílohy č. 3a, 3b a 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3a k vyhláške č. 245/2010 Z. z. VZOR PREUKAZUna vedenie hnacieho železničného ...

31.

V prílohe č. 4 prvom bode písm. e) sa za slovom „žien“ vypúšťa čiarka.

32.

V prílohe č. 4 prvom bode písmeno f) znie: „f) röntgen hrudníka pri vstupnej prehliadke.“.

33.

V prílohe č. 4 druhom bode písm. e) treťom bode, štvrtom bode, prílohe č. 5 v tabuľke pre VSTUPNÉ ...

34.

V prílohe č. 5 štvrtom bode sa nadpis nad tabuľkou „PERIODICKÉ, MIMORIADNE A VÝSTUPNÉ PREHLIADKY“ ...

35.

Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 245/2010 Z. z. KONTRAINDIKÁCIE NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI ZARADENEJ ...

36.

V nadpise prílohy č. 7 sa vypúšťajú slová „na lanovej a“ a na konci sa pripájajú tieto ...

37.

V prílohe č. 7 druhom bode písm. d) druhej vete sa slovo „vyžiadať“ nahrádza slovom „vyžaduje“. ...

38.

V prílohe č. 7 treťom bode písm. b) tretej vete sa slová „treba vyžiadať“ nahrádzajú slovami ...

39.

V nadpise prílohy č. 8 sa vypúšťajú slová „na lanovej dráhe a“ a na konci sa pripájajú ...

40.

V prílohe č. 8 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „lanovej dráhe a“ a za slová „na špeciálnej ...

41.

V prílohe č. 8 písm. f) sa za slová „cukrovka (diabetes mellitus)“ vkladá pomlčka.

42.

V prílohe č. 9 ods. 5 sa za slovom „vyšetrenia“ vypúšťa slovo „podľa“.

43.

V prílohe č. 10 treťom bode sa za slovo "spôsobilá" vkladá slovo "dlhodobo*"

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2012.

Ján Figeľ v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore