Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 6/2012 účinný od 15.01.2012


Platnosť od: 12.01.2012
Účinnosť od: 15.01.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 6/2012 účinný od 15.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 6/2012 s účinnosťou od 15.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. ...

Čl. 1

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ...

2.

V § 2 ods. 3 druhej vete sa slová „ v dráhovom podniku“ nahrádzajú slovom „jazdou“ a na ...

3.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vedenie a“.

4.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo osobitného osvedčenia o odbornej spôsobilosti“.

5.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zácvik je praktická činnosť, pri ktorej vykonávaní sa osoba po úspešnom vykonaní odbornej ...

6.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a (1) Vzor preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) ...

7.

V § 5 sa vypúšťa odsek 7.

8.

Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisu nad § 5a znejú:

„Podrobnosti o odbornej príprave a overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných komisárov § ...

9.

V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa nad slová „podľa osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz ...

„1a) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 ...

10.

V § 6 ods. 2 písm. b), § 6 ods. 3 písm. a) prvom bode, § 6 ods. 3 písm. b) prvom bode, § 6 ods. ...

11.

V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.

12.

V § 8 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „chodu a obsluhy lanovej dráhy“ nahrádzajú slovami „dopravy ...

13.

V § 8 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa za slovo „učebnom“ vkladajú slová ...

14.

V § 8 ods. 1 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „6“ a na konci sa čiarka nahrádza ...

15.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

16.

V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) odborná prax pri montáži, údržbe a opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov ...

17.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „7“.

18.

V § 8 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)“.

„2a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych ...

19.

V § 8 ods. 3 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „8“.

20.

V § 8 ods. 3 písm. e) sa slovo „vedenie“ nahrádza slovami „riadenie chodu“.

21.

V § 8 ods. 3 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

22.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)“.

23.

V § 11 ods. 1 písm. a) sa za číslo „4“ vkladá čiarka a za číslo 5 sa vkladá slovo „a“. ...

24.

V § 12 písm. b) bod 1.4. sa označuje ako bod 1.2. a doterajšie body 1.2. a 1.3. sa označujú ako ...

25.

V § 12 písmená d) a e) znejú:

„d) mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a mimoriadne psychologické vyšetrenie, ktoré sa ...

26.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Podrobnosti o poverovaní právnických osôb (1) Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie ...

27.

V prílohe č. 1 piatom bode písm. a) ôsmom bode, písm. b) ôsmom bode, písm. e) deviatom bode, ...

28.

V prílohe č. 1 šiesty až ôsmy bod znejú:

„6. Riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe     počet vyučovacích ...

29.

Príloha č. 1 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Špeciálne dráhy     počet vyučovacích hodín 1. základné pojmy – terminológia 1 2. ...

30.

Za prílohu č. 3 sa vkladajú nové prílohy č. 3a, 3b a 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3a k vyhláške č. 245/2010 Z. z. VZOR PREUKAZUna vedenie hnacieho železničného ...

31.

V prílohe č. 4 prvom bode písm. e) sa za slovom „žien“ vypúšťa čiarka.

32.

V prílohe č. 4 prvom bode písmeno f) znie: „f) röntgen hrudníka pri vstupnej prehliadke.“.

33.

V prílohe č. 4 druhom bode písm. e) treťom bode, štvrtom bode, prílohe č. 5 v tabuľke pre VSTUPNÉ ...

34.

V prílohe č. 5 štvrtom bode sa nadpis nad tabuľkou „PERIODICKÉ, MIMORIADNE A VÝSTUPNÉ PREHLIADKY“ ...

35.

Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 245/2010 Z. z. KONTRAINDIKÁCIE NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI ZARADENEJ ...

36.

V nadpise prílohy č. 7 sa vypúšťajú slová „na lanovej a“ a na konci sa pripájajú tieto ...

37.

V prílohe č. 7 druhom bode písm. d) druhej vete sa slovo „vyžiadať“ nahrádza slovom „vyžaduje“. ...

38.

V prílohe č. 7 treťom bode písm. b) tretej vete sa slová „treba vyžiadať“ nahrádzajú slovami ...

39.

V nadpise prílohy č. 8 sa vypúšťajú slová „na lanovej dráhe a“ a na konci sa pripájajú ...

40.

V prílohe č. 8 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „lanovej dráhe a“ a za slová „na špeciálnej ...

41.

V prílohe č. 8 písm. f) sa za slová „cukrovka (diabetes mellitus)“ vkladá pomlčka.

42.

V prílohe č. 9 ods. 5 sa za slovom „vyšetrenia“ vypúšťa slovo „podľa“.

43.

V prílohe č. 10 treťom bode sa za slovo "spôsobilá" vkladá slovo "dlhodobo*"

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2012.

Ján Figeľ v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore