Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 6/2005 účinný od 15.01.2013 do 31.08.2019

Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 15.01.2013
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 6/2005 účinný od 15.01.2013 do 31.08.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 6/2005 s účinnosťou od 15.01.2013 na základe 457/2012


§ 1

(1)
Habilitačné konanie začína podaním žiadosti o udelenie titulu docent, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady vysokej školy alebo predsedovi vedeckej rady fakulty, ak sa študijný program v príslušnom študijnom odbore (ďalej len „odbor“) uskutočňuje na fakulte [ďalej len „vedecká rada“ (§ 83 ods. 4 zákona)]. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor, v ktorom sa o získanie titulu uchádza.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí
a)
habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,
b)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
c)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
d)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (§ 54 ods. 15 a 16 a § 110 ods. 4 zákona), ak ide o žiadosť o priznanie vedecko-pedagogického titulu (§ 76 ods. 3 zákona),
e)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ 75 ods. 8 zákona),
f)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí.
(3)
Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako
a)
monografiu alebo
b)
monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
c)
súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo
d)
dokumentáciu o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor uskutočnených umeleckých diel alebo umeleckých výkonov.
(4)
Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady aj v cudzom jazyku. Zhrnutie habilitačnej práce je v slovenskom jazyku.
(5)
Habilitačné konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie (§ 83 ods. 5 zákona). Pre odbory, v ktorých sa študijný program uskutočňuje na fakulte, sa habilitačné konanie uskutočňuje na fakulte.
(6)
Ak predseda vedeckej rady zistí, že k žiadosti podľa odseku 1 nie sú pripojené náležitosti podľa odsekov 2 a 3, vyzve uchádzača, aby nedostatky odstránil a habilitačné konanie preruší, najdlhšie na jeden rok. Ak uchádzač v určenej lehote neodstránil nedostatky, habilitačné konanie sa skončí.
(7)
Ak ide o odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie, alebo ak uchádzač na základe kritérií na priznanie titulu docent preukázateľne nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, predseda vedeckej rady vráti do štyroch mesiacov žiadosť so súhlasom vedeckej rady s odôvodnením a s pripojenými dokladmi uchádzačovi a habilitačné konanie skončí.
(8)
Predseda vedeckej rady vymenuje so súhlasom vedeckej rady do šiestich mesiacov od začiatku habilitačného konania troch oponentov habilitačnej práce a trojčlennú habilitačnú komisiu z odborníkov v odbore tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen habilitačnej komisie bol zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje.
(9)
Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore a ďalší oponenti a členovia habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta v odbore alebo v príbuznom odbore alebo sú významnými odborníkmi v odbore alebo v príbuznom odbore.
(10)
Oponenti habilitačnej práce vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky. Oponentom sa pri vypracúvaní písomného posudku poskytuje informácia z centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác o overení miery originality habilitačnej práce.
(11)
Súčasťou habilitačného konania je habilitačná prednáška uchádzača a obhajoba habilitačnej práce.
(12)
Habilitačnou prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť. Habilitačná prednáška je verejná a koná sa za účasti najmenej piatich členov vedeckej rady a pred habilitačnou komisiou.
(13)
Pri obhajobe habilitačnej práce uchádzač preukazuje odborné zvládnutie problematiky odboru, ktorá je predmetom habilitačnej práce, reaguje na pripomienky oponentov a preukazuje celkový prehľad v odbore. Obhajoba habilitačnej práce je verejná a koná sa za účasti najmenej piatich zástupcov vedeckej rady, za prítomnosti najmenej dvoch oponentov a pred habilitačnou komisiou.
(14)
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej rady do deviatich mesiacov od začiatku habilitačného konania v dennej tlači, na webovom sídle vysokej školy a webovom sídle určenom ministerstvom školstva. V oznámení uvedie meno, priezvisko a pracovisko uchádzača, názov habilitačnej prednášky a názov habilitačnej práce. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční najneskôr do desiatich mesiacov po začatí habilitačného konania.
(15)
Habilitačná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, podľa kritérií na získanie titulu docent a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a najneskôr do jedného mesiaca po konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce predloží predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním udeliť uchádzačovi titul docent v odbore alebo návrh s odporúčaním neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 2a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva

a)
dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a názvom habilitačnej práce, do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti,
b)
dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia habilitačného konania,
c)
meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce a členov habilitačnej komisie, pričom vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje, do desiatich pracovných dní od schválenia príslušnou vedeckou radou,
d)
návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami, do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,
e)
rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady uchádzačovi,
f)
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,
g)
dátum a dôvod skončenia habilitačného konania, do desiatich pracovných dní od skončenia habilitačného konania.
zobraziť paragraf
§ 4

(1)
Vymenúvacie konanie začína podaním žiadosti o vymenovanie za profesora, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor, v ktorom sa o vymenovanie uchádza.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí
a)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
c)
osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podľa osobitného predpisu,1)
d)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ 75 ods. 5 zákona),
e)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí,
f)
najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch.
(3)
Vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie (§ 83 ods. 5 zákona). Pre odbory, v ktorých sa študijný program uskutočňuje na fakulte, sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na fakulte.
(4)
Ak predseda vedeckej rady zistí, že žiadosť podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, vyzve uchádzača, aby nedostatky odstránil a vymenúvacie konanie preruší, najdlhšie na jeden rok. Ak uchádzač v uvedenej lehote neodstránil nedostatky, vymenúvacie konanie sa skončí.
(5)
Ak ide o odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie, alebo ak uchádzač na základe kritérií na získanie titulu profesor preukázateľne nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, vráti do štyroch mesiacov žiadosť so súhlasom vedeckej rady s odôvodnením a s pripojenými dokladmi uchádzačovi a vymenúvacie konanie skončí.
(6)
Predseda vedeckej rady vymenuje s jej súhlasom do šiestich mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania troch oponentov a štvorčlennú inauguračnú komisiu z významných domácich odborníkov a aspoň jedného zahraničného odborníka tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen inauguračnej komisie boli zamestnancami vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje.
(7)
Najmenej jeden oponent a predseda inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore a ďalší oponenti a členovia inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore alebo musia byť v odbore alebo v príbuznom odbore významnými medzinárodne uznávanými vedeckými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.
(8)
Oponenti vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky k predloženej žiadosti.
(9)
Súčasťou vymenúvacieho konania je aj inauguračná prednáška uchádzača. Inauguračnou prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť, predstaví svoj celkový prínos v odbore a prínos svojich študentov k vývinu odboru a vyjadrí pohľad na súčasný stav odboru a jeho perspektívy. Inauguračná prednáška je verejná a koná sa pred vedeckou radou za účasti najmenej troch členov inauguračnej komisie a najmenej dvoch oponentov.
(10)
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej rady do deviatich mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania v dennej tlači, na webovom sídle vysokej školy a webovom sídle určenom ministerstvom školstva. V oznámení uvedie meno, priezvisko a pracovisko uchádzača a názov inauguračnej prednášky. Inauguračná prednáška sa uskutoční najneskôr do desiatich mesiacov po začatí vymenúvacieho konania.
(11)
Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, podľa kritérií na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a najneskôr do jedného mesiaca po konaní inauguračnej prednášky predloží predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 5a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva

a)
dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a zoznamom podľa § 4 ods. 2 písm. f), do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti,
b)
dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia vymenúvacieho konania,
c)
meno, priezvisko, titul a pracovisko oponentov a členov inauguračnej komisie, do desiatich pracovných dní od ich schválenia príslušnou vedeckou radou, pričom vyznačí, ktorý z nich
1.
je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje,
2.
je zahraničným odborníkom,
3.
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore,
d)
návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,
e)
rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné opätovné podanie žiadosti podľa § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady uchádzačovi; ak ide o rozhodnutie vedeckej rady fakulty, do desiatich pracovných dní od predloženia jej rozhodnutia vedeckej rade vysokej školy,
f)
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora, a to do dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,
g)
dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania, do desiatich pracovných dní od skončenia vymenúvacieho konania.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 5b

Údaje podľa § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a zverejňuje vysoká škola na webovom sídle určenom ministerstvom školstva o každom konaní samostatne a v chronologickom poradí v akom nastali rozhodujúce skutočnosti.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore