Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 6/2005 účinný od 15.01.2013 do 31.08.2019


Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 15.01.2013
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 6/2005 účinný od 15.01.2013 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 6/2005 s účinnosťou od 15.01.2013 na základe 457/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 76 ods. 10 zákona ...

§ 1
(1)

Habilitačné konanie začína podaním žiadosti o udelenie titulu docent, ktorú uchádzač podáva písomne ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí

a)
habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,
b)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
c)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
d)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (§ 54 ods. 15 a 16 a § 110 ods. 4 ...
e)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ ...
f)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, ...
(3)

Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako

a)
monografiu alebo
b)
monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
c)
súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo
d)
dokumentáciu o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor uskutočnených umeleckých diel alebo ...
(4)

Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady aj v cudzom jazyku. Zhrnutie habilitačnej ...

(5)

Habilitačné konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore priznané právo uskutočňovať habilitačné ...

(6)

Ak predseda vedeckej rady zistí, že k žiadosti podľa odseku 1 nie sú pripojené náležitosti podľa odsekov ...

(7)

Ak ide o odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie, alebo ak ...

(8)

Predseda vedeckej rady vymenuje so súhlasom vedeckej rady do šiestich mesiacov od začiatku habilitačného ...

(9)

Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole ...

(10)

Oponenti habilitačnej práce vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky. Oponentom sa ...

(11)

Súčasťou habilitačného konania je habilitačná prednáška uchádzača a obhajoba habilitačnej práce.

(12)

Habilitačnou prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť. Habilitačná prednáška ...

(13)

Pri obhajobe habilitačnej práce uchádzač preukazuje odborné zvládnutie problematiky odboru, ktorá je ...

(14)

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej ...

(15)

Habilitačná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, podľa kritérií na ...

§ 2
(1)

Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15 najneskôr do šiestich mesiacov od ...

(2)

Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky nespĺňa, vedecká rada titul docent neudelí a jej ...

(3)

Vedecká rada rozhoduje o udelení alebo o neudelení titulu docent tajným hlasovaním; na rozhodnutie sa ...

(4)

Ak vedecká rada rozhodne o udelení alebo o neudelení titulu docent, rozhodnutie spolu s dokladmi o predchádzajúcom ...

(5)

Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu habilitačnej komisie podľa odseku 1 tiež posúdi, či bol v celom ...

(6)

Ak sa habilitačné konanie uskutočňuje na inej vysokej škole alebo na inej fakulte, než na tej, na ktorej ...

§ 2a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva
a)

dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona ...

b)

dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky ...

c)

meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko ...

d)

návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore, spolu ...

e)

rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné ...

f)

prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do dňa zverejnenia ...

g)

dátum a dôvod skončenia habilitačného konania, do desiatich pracovných dní od skončenia habilitačného ...

§ 3
(1)

Rektor udeľuje uchádzačovi titul docent do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia vedeckej rady. Dokladom ...

(2)

V dekréte sa uvedie

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
b)
odbor, v ktorom má uchádzač udelený titul,
c)
právny predpis, podľa ktorého sa udelenie titulu uskutočnilo,
d)
označenie vysokej školy a fakulty, na ktorej sa uskutočnilo habilitačné konanie,
e)
názov habilitačnej práce,
f)
meno a priezvisko predsedu habilitačnej komisie,
g)
dátum udelenia titulu.
(3)

Dekrét, ktorým sa udeľuje titul docent, sa vyhotoví na listine so štátnym znakom v kresbe (vodoznaku) ...

§ 4
(1)

Vymenúvacie konanie začína podaním žiadosti o vymenovanie za profesora, ktorú uchádzač podáva písomne ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí

a)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
c)
osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent alebo rozhodnutie o uznaní odbornej ...
d)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ ...
e)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, ...
f)
najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o ...
(3)

Vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore priznané právo uskutočňovať vymenúvacie ...

(4)

Ak predseda vedeckej rady zistí, že žiadosť podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, vyzve ...

(5)

Ak ide o odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie, alebo ak ...

(6)

Predseda vedeckej rady vymenuje s jej súhlasom do šiestich mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania ...

(7)

Najmenej jeden oponent a predseda inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole ...

(8)

Oponenti vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky k predloženej žiadosti.

(9)

Súčasťou vymenúvacieho konania je aj inauguračná prednáška uchádzača. Inauguračnou prednáškou uchádzač ...

(10)

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej ...

(11)

Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, podľa kritérií na získanie ...

§ 5
(1)

Vedecká rada prerokuje návrh inauguračnej komisie podľa § 4 ods. 11 najneskôr do šiestich mesiacov od ...

(2)

Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky na vymenovanie za profesora nespĺňa, vedecká rada ...

(3)

Vedecká rada rozhoduje o schválení návrhu na vymenovanie za profesora alebo o neschválení návrhu na ...

(4)

Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu inauguračnej komisie podľa odseku 1 tiež posúdi, či bol v celom ...

(5)

Ak ide o vymenovanie profesora v odbore, v ktorom študijné programy uskutočňuje fakulta a vedecká rada ...

(6)

Vedecká rada vysokej školy prerokuje návrh vedeckej rady fakulty podľa odseku 4 najneskôr do šiestich ...

(7)

Vedecká rada vysokej školy schvaľuje návrh na vymenovanie za profesora tajným hlasovaním. Na schválenie ...

(8)

Ak vedecká rada vysokej školy návrh na vymenovanie za profesora schváli, rektor návrh predloží spolu ...

(9)

Ak sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na inej vysokej škole alebo na inej fakulte, než na tej, na ktorej ...

§ 5a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva
a)

dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) ...

b)

dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky ...

c)

meno, priezvisko, titul a pracovisko oponentov a členov inauguračnej komisie, do desiatich pracovných ...

1.

je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje,

2.

je zahraničným odborníkom,

3.

pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore,

d)

návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore ...

e)

rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné ...

f)

prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora, a to ...

g)

dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania, do desiatich pracovných dní od skončenia vymenúvacieho ...

§ 5b

Údaje podľa § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a zverejňuje vysoká škola na webovom sídle určenom ministerstvom ...

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Martin Fronc v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 6/2005 Z. z.

    Vzor profesijného životopisu

    Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul   Dátum a miesto narodenia   Vysokoškolské vzdelanie ...

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore