Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 6/2005 účinný od 15.01.2013 do 31.08.2019

Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 15.01.2013
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 6/2005 účinný od 15.01.2013 do 31.08.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 6/2005 s účinnosťou od 15.01.2013 na základe 457/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 76 ods. 10 zákona ...

§ 1
(1)

Habilitačné konanie začína podaním žiadosti o udelenie titulu docent, ktorú uchádzač podáva písomne ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí

a)
habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,
b)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
c)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
d)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (§ 54 ods. 15 a 16 a § 110 ods. 4 ...
e)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ ...
f)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, ...
(3)

Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako

a)
monografiu alebo
b)
monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
c)
súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo
d)
dokumentáciu o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor uskutočnených umeleckých diel alebo ...
(4)

Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady aj v cudzom jazyku. Zhrnutie habilitačnej ...

(5)

Habilitačné konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore priznané právo uskutočňovať habilitačné ...

(6)

Ak predseda vedeckej rady zistí, že k žiadosti podľa odseku 1 nie sú pripojené náležitosti podľa odsekov ...

(7)

Ak ide o odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie, alebo ak ...

(8)

Predseda vedeckej rady vymenuje so súhlasom vedeckej rady do šiestich mesiacov od začiatku habilitačného ...

(9)

Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole ...

(10)

Oponenti habilitačnej práce vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky. Oponentom sa ...

(11)

Súčasťou habilitačného konania je habilitačná prednáška uchádzača a obhajoba habilitačnej práce.

(12)

Habilitačnou prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť. Habilitačná prednáška ...

(13)

Pri obhajobe habilitačnej práce uchádzač preukazuje odborné zvládnutie problematiky odboru, ktorá je ...

(14)

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej ...

(15)

Habilitačná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, podľa kritérií na ...

§ 2
(1)

Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15 najneskôr do šiestich mesiacov od ...

(2)

Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky nespĺňa, vedecká rada titul docent neudelí a jej ...

(3)

Vedecká rada rozhoduje o udelení alebo o neudelení titulu docent tajným hlasovaním; na rozhodnutie sa ...

(4)

Ak vedecká rada rozhodne o udelení alebo o neudelení titulu docent, rozhodnutie spolu s dokladmi o predchádzajúcom ...

(5)

Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu habilitačnej komisie podľa odseku 1 tiež posúdi, či bol v celom ...

(6)

Ak sa habilitačné konanie uskutočňuje na inej vysokej škole alebo na inej fakulte, než na tej, na ktorej ...

§ 2a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva
a)

dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona ...

b)

dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky ...

c)

meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko ...

d)

návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore, spolu ...

e)

rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné ...

f)

prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do dňa zverejnenia ...

g)

dátum a dôvod skončenia habilitačného konania, do desiatich pracovných dní od skončenia habilitačného ...

§ 3
(1)

Rektor udeľuje uchádzačovi titul docent do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia vedeckej rady. Dokladom ...

(2)

V dekréte sa uvedie

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
b)
odbor, v ktorom má uchádzač udelený titul,
c)
právny predpis, podľa ktorého sa udelenie titulu uskutočnilo,
d)
označenie vysokej školy a fakulty, na ktorej sa uskutočnilo habilitačné konanie,
e)
názov habilitačnej práce,
f)
meno a priezvisko predsedu habilitačnej komisie,
g)
dátum udelenia titulu.
(3)

Dekrét, ktorým sa udeľuje titul docent, sa vyhotoví na listine so štátnym znakom v kresbe (vodoznaku) ...

§ 4
(1)

Vymenúvacie konanie začína podaním žiadosti o vymenovanie za profesora, ktorú uchádzač podáva písomne ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí

a)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
c)
osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent alebo rozhodnutie o uznaní odbornej ...
d)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ ...
e)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, ...
f)
najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o ...
(3)

Vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore priznané právo uskutočňovať vymenúvacie ...

(4)

Ak predseda vedeckej rady zistí, že žiadosť podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, vyzve ...

(5)

Ak ide o odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie, alebo ak ...

(6)

Predseda vedeckej rady vymenuje s jej súhlasom do šiestich mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania ...

(7)

Najmenej jeden oponent a predseda inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole ...

(8)

Oponenti vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky k predloženej žiadosti.

(9)

Súčasťou vymenúvacieho konania je aj inauguračná prednáška uchádzača. Inauguračnou prednáškou uchádzač ...

(10)

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej ...

(11)

Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, podľa kritérií na získanie ...

§ 5
(1)

Vedecká rada prerokuje návrh inauguračnej komisie podľa § 4 ods. 11 najneskôr do šiestich mesiacov od ...

(2)

Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky na vymenovanie za profesora nespĺňa, vedecká rada ...

(3)

Vedecká rada rozhoduje o schválení návrhu na vymenovanie za profesora alebo o neschválení návrhu na ...

(4)

Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu inauguračnej komisie podľa odseku 1 tiež posúdi, či bol v celom ...

(5)

Ak ide o vymenovanie profesora v odbore, v ktorom študijné programy uskutočňuje fakulta a vedecká rada ...

(6)

Vedecká rada vysokej školy prerokuje návrh vedeckej rady fakulty podľa odseku 4 najneskôr do šiestich ...

(7)

Vedecká rada vysokej školy schvaľuje návrh na vymenovanie za profesora tajným hlasovaním. Na schválenie ...

(8)

Ak vedecká rada vysokej školy návrh na vymenovanie za profesora schváli, rektor návrh predloží spolu ...

(9)

Ak sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na inej vysokej škole alebo na inej fakulte, než na tej, na ktorej ...

§ 5a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva
a)

dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) ...

b)

dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky ...

c)

meno, priezvisko, titul a pracovisko oponentov a členov inauguračnej komisie, do desiatich pracovných ...

1.

je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje,

2.

je zahraničným odborníkom,

3.

pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore,

d)

návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore ...

e)

rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné ...

f)

prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora, a to ...

g)

dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania, do desiatich pracovných dní od skončenia vymenúvacieho ...

§ 5b

Údaje podľa § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a zverejňuje vysoká škola na webovom sídle určenom ministerstvom ...

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Martin Fronc v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 6/2005 Z. z.

    Vzor profesijného životopisu

    Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul   Dátum a miesto narodenia   Vysokoškolské vzdelanie ...

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore