Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 589/2007 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 18.12.2007
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 589/2007 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 589/2007 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 446/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov ...

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach ...

§ 1
(1)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

a)
zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej ...
b)
vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,
c)
zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej diskriminácie a ...
d)
zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť ...
e)
zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky ...
f)
sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako ...
g)
zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v žánri horor.
(2)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

a)
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,
b)
týranie zvierat,
c)
sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
d)
zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska ...
e)
zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa prezentuje ako atraktívne ...
f)
slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, alebo
g)
vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ...
(3)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

a)
zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov, ak je vzhľadom na vek maloletých ...
b)
zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých bytostiach, zobrazenie ...
c)
zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné,
d)
zobrazenie násilných aktov,
e)
zobrazenie následkov násilných aktov,
f)
zobrazenie negatívnych príbehov detí, ktoré by odôvodnene mohli vyvolať u detí efekt obete reálneho ...
g)
zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo zobrazenie paranormálnych ...
h)
zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať ...
i)
zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
j)
zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví dostatočne ...
k)
slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu ...
(4)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

a)
agresívne útočiace živé bytosti a predmety vyvolávajúce strach,
b)
zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách alebo scény s príliš hlučnou hudbou alebo náhlymi ...
c)
vynútené násilie voči bezmocným, najmä voči deťom alebo zvieratám, alebo
d)
zobrazenie ohrozenia rodičovských vzťahov alebo rodiny.
(5)

Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej ...

a)
kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom ...
b)
spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter ...
c)
intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe ...
(6)

Obsah každého audiovizuálneho diela, multimediálneho diela, programu poskytovaného prostredníctvom audiovizuálnej ...

§ 2
(1)

Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikujú ...

a)
vulgárny jazyk alebo obscénne vyjadrovanie,
b)
prezentáciu alebo propagáciu negatívneho správania a foriem závislostí spracované formou zľahčovania ...
c)
sexuálne prejavy, sexuálne násilie alebo sexuálne deviácie prezentované alebo spracované v texte.
(2)

Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikujú ...

a)
prezentáciu alebo propagáciu fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, alebo
b)
prezentáciu, propagáciu alebo prejavy neznášanlivosti alebo nenávisti voči jednotlivcom aj skupinám.
(3)

Obsah zvukových záznamov umeleckých výkonov a programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej ...

(4)

Obsah každého zvukového záznamu umeleckého výkonu a programu alebo inej zložky rozhlasovej programovej ...

§ 3
(1)

Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom ...

(2)

Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom ...

(3)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

(4)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

(5)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

(6)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

(7)

Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby, ktoré ...

(8)

Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby, ktoré ...

§ 4
(1)

Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu ...

(3)

Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých ...

(5)

Pred vysielaním, počas vysielania a po odvysielaní programu klasifikovaného ako nevhodný pre vekovú ...

(6)

Upútavkou na účely tejto vyhlášky nie je oznámenie o vlastnom programe vo forme textových informácií ...

§ 5
(1)

V programovej ponuke vo vysielaní televíznej programovej služby zverejňovanej prostredníctvom oznámenia ...

(2)

V prehľade programov, ktorý poskytuje vysielateľ programovej služby na zverejnenie hromadným informačným ...

(3)

V katalógu programov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa k nevhodným alebo nevhodným a ...

§ 6
(1)

Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom ...

(2)

Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom ...

(3)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

(4)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

(5)

Programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu ...

(6)

V spravodajských programoch a publicistických programoch, ktoré sú klasifikované ako vhodné pre všetky ...

(7)

Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre ...

(8)

Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu ...

(9)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

(10)

Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej ...

(11)

Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom ...

(12)

Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom ...

(13)

Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu ...

(14)

Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné od 15 rokov sa pred ...

(15)

Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom ...

(16)

Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu ...

(17)

Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Marek Maďarič v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 589/2007 Z. z.

    GRAFICKÉ SYMBOLY JEDNOTNÉHO SYSTÉMU OZNAČOVANIA

    ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore