Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi 58/1977 účinný od 12.10.1977

Platnosť od: 27.09.1977
Účinnosť od: 12.10.1977
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi 58/1977 účinný od 12.10.1977
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 58/1977 s účinnosťou od 12.10.1977
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi

Dňa 29. marca 1972 bol v Londýne, Moskve a Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnej zodpovednosti ...

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident ...

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku XXIV dňom 30. augusta 1972 a pre Československú ...

Český preklad textu Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:Krajčír v. r.

Prílohy

  DOHOVOR

  o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi

  Štáty, ktoré sú stranami tohto Dohovoru,

  uznávajúc spoločný záujem celého ľudstva na pokroku vo výskume a využívaní kozmického priestoru ...

  pripomínajúc Zmluvu o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru ...

  berúc do úvahy, že napriek zabezpečovacím opatreniam, ktoré majú robiť štáty a medzinárodné ...

  uznávajúc potrebu vypracovať účinné medzinárodné pravidlá a postupy týkajúce sa zodpovednosti ...

  súdiac, že ustanovenia týchto pravidiel a postupov prispejú k posilneniu medzinárodnej spolupráce ...

  dohodli sa na tomto:

  Článok I

  Na účely tohto Dohovoru:

  a)

  výraz „škoda“ znamená stratu života, telesné poškodenie alebo iné ublíženie na zdraví ...

  b)

  výraz „vypustenie“ zahŕňa pokus o vypustenie;

  c)

  výraz „vypúšťajúci štát“ znamená:

  1.

  štát, ktorý vypúšťa alebo obstaráva vypustenie kozmického objektu,

  2.

  štát, z územia či zariadenia ktorého sa kozmický objekt vypúšťa;

  d)

  výraz „kozmický objekt“ zahŕňa súčasti kozmického objektu, ako aj dopravný prostriedok kozmického ...

  Článok II

  Vypúšťajúci štát je absolútne zodpovedný za zaplatenie náhrady za škodu spôsobenú jeho kozmickým ...

  Článok III

  Ak škodu spôsobí kozmickému objektu jedného vypúšťajúceho štátu alebo osobám či majetku ...

  Článok IV

  1.

  V prípade škody spôsobenej inde než na povrchu Zeme kozmickému objektu jedného vypúšťajúceho ...

  a)

  ak bola škoda spôsobená tretiemu štátu na povrchu Zeme alebo lietadlu za letu, je ich zodpovednosť ...

  b)

  ak bola škoda spôsobená kozmickému objektu tretieho štátu alebo osobám či majetku na palube ...

  2.

  Vo všetkých prípadoch solidárnej zodpovednosti spomenutej v odseku 1 tohto článku sa bremeno náhrady ...

  Článok V

  1.

  Ak vypúšťajú dva alebo viaceré štáty kozmický objekt spoločne, zodpovedajú za každú spôsobenú ...

  2.

  Vypúšťajúci štát, ktorý zaplatil náhradu za škodu, má právo predložiť nárok na odškodnenie ...

  3.

  Štát, z územia či zariadenia ktorého sa kozmický objekt vypúšťa, sa považuje za účastníka ...

  Článok VI

  1.

  S výnimkou ustanovenia odseku 2 tohto článku sa poskytuje oslobodenie od absolútnej zodpovednosti ...

  2.

  Žiadne oslobodenie sa však neposkytuje v prípadoch, v ktorých škoda vznikla činnosťou vypúšťajúceho ...

  Článok VII

  Ustanovenia tohto Dohovoru sa nevzťahujú na škodu spôsobenú kozmickými objektmi vypúšťajúceho ...

  a)

  štátnym príslušníkom tohto vypúšťajúceho štátu;

  b)

  cudzím štátnym príslušníkom v čase, v ktorom sa zúčastňujú na prevádzke tohto Kozmického ...

  Článok VIII

  1.

  Štát, ktorý utrpel škodu alebo ktorého fyzické alebo právnické osoby utrpeli škodu, môže ...

  2.

  Ak nárok na náhradu nepredložil štát, ktorého štátnu príslušnosť majú fyzické alebo právnické ...

  3.

  Ak ani štát, ktorého štátnu príslušnosť majú fyzické alebo právnické osoby, ani štát, ...

  Článok IX

  Nárok na náhradu škody sa predkladá vypúšťajúcemu štátu diplomatickou cestou. Ak štát neudržiava ...

  Článok X

  1.

  Nárok na náhradu škody sa môže predložiť vypúšťajúcemu štátu najneskoršie jeden rok odo ...

  2.

  Ak však štát nevie o vzniku škody alebo ak nemohol zistiť vypúšťajúci štát, ktorý je za ...

  3.

  Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa použijú, i keď nebude známy plný rozsah škody. ...

  Článok XI

  1.

  Predloženie nároku na náhradu škody vypúšťajúcemu štátu podľa tohto Dohovoru nevyžaduje, ...

  2.

  Nič v tomto Dohovore nebráni štátu alebo fyzickým či právnickým osobám, ktoré môže zastupovať, ...

  Článok XII

  Náhrada, ktorú je vypúšťajúci štát povinný zaplatiť za škodu podľa tohto Dohovoru, sa určí ...

  Článok XIII

  Pokiaľ sa štát predkladajúci nárok a štát majúci podľa tohto Dohovoru poskytnúť náhradu ...

  Článok XIV

  Ak sa nedosiahne dohoda o nároku diplomatickým rokovaním, ako ustanovuje článok IX, do jedného ...

  Článok XV

  1.

  Komisia na zistenie nárokov sa skladá z troch členov. Jedného člena vymenuje štát predkladajúci ...

  2.

  Ak nedôjde k dohode o voľbe predsedu do štyroch mesiacov po tom, čo sa požiadalo o zriadenie komisie ...

  Článok XVI

  1.

  Ak jedna zo strán nevykoná v určenej lehote príslušné vymenovania, bude na žiadosť druhej strany ...

  2.

  Miesto, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu v komisii uvoľní, sa obsadí rovnakým postupom, aký bol ...

  3.

  Komisia si určí svoj vlastný poriadok.

  4.

  Komisia rozhodne o mieste či miestach, kde bude zasadať, a o ostatných správnych záležitostiach. ...

  5.

  Okrem prípadu rozhodnutí a nálezov vydaných jednočlennou komisiou prijíma komisia všetky rozhodnutia ...

  Článok XVII

  Počet členov komisie na zistenie nárokov sa nezvýši, ani keď dva či viaceré štáty prekladajúce ...

  Článok XVIII

  Komisia na zistenie nárokov rozhodne o podstate nároku na náhradu, a pokiaľ sa má náhrada zaplatiť, ...

  Článok XIX

  1.

  Komisia na zistenie nárokov koná podľa ustanovenia článku XII.

  2.

  Rozhodnutie komisie je konečné a záväzné, ak sa na tom strany dohodli; inak komisia vydá konečný ...

  3.

  Komisia vydá svoje rozhodnutie či nález čo možno najrýchlejšie a najneskoršie do jedného roka ...

  4.

  Komisia zverejní svoje rozhodnutie či nález. Vydá overenú kópiu svojho rozhodnutia či nálezu ...

  Článok XX

  Náklady komisie na zistenie nárokov budú znášať strany rovnakou mierou, pokiaľ komisia nerozhodne ...

  Článok XXI

  Ak škoda spôsobená kozmickým objektom predstavuje hrozbu pre ľudské životy vo veľkej miere alebo ...

  Článok XXII

  1.

  S výnimkou článkov XXIV a XXVII sa ustanovenia tohto Dohovoru týkajúce sa štátov budú posudzovať ...

  2.

  Členské štáty každej takej organizácie, ktoré sú stranami tohto Dohovoru, urobia všetky vhodné ...

  3.

  Ak medzinárodná medzivládna organizácia bude zodpovedná za škodu na základe ustanovení tohto ...

  a)

  každý nárok na náhradu takej škody sa najprv predloží organizácii;

  b)

  a iba vtedy, ak organizácia v lehote šiestich mesiacov nezaplatila dohodnutú či určenú sumu ako ...

  4.

  Každý nárok podľa ustanovení tohto Dohovoru na náhradu škody spôsobenej organizáciou, ktorá ...

  Článok XXIII

  1.

  Ustanovenia tohto Dohovoru sa nedotýkajú iných platných medzinárodných dohôd, pokiaľ ide o vzťahy ...

  2.

  Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru nebráni štátom, aby uzavreli medzinárodné dohody potvrdzujúce, ...

  Článok XXIV

  1.

  Tento Dohovor je otvorený na podpis všetkým štátom. Každý štát, ktorý nepodpíše tento Dohovor ...

  2.

  Tento Dohovor podlieha ratifikácii signatárnych štátov. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe ...

  3.

  Tento Dohovor nadobudne platnosť po uložení piatej ratifikačnej listiny.

  4.

  Pre štáty, ktorých ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené až po tom, čo ...

  5.

  Depozitárne vlády budú ihneď informovať všetky signatárne a pristúpivšie štáty o dátume ...

  6.

  Tento Dohovor budú registrovať depozitárne vlády podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených ...

  Článok XXV

  Každý štát, ktorý je stranou tohto Dohovoru, môže navrhnúť zmeny tohto Dohovoru. Zmeny nadobudnú ...

  Článok XXVI

  Desať rokov po tom, čo tento Dohovor nadobudne platnosť, bude otázka revízie tohto Dohovoru zaradená ...

  Článok XXVII

  Každý štát, ktorý je stranou tohto Dohovoru, môže písomnou notifikáciou depozitárnym vládam ...

  Článok XXVIII

  Tento Dohovor, ktorého anglické, čínske, francúzske, španielske a ruské znenie sú rovnako autentické, ...

  Na dôkaz toho podpísali tento Dohovor patrične oprávnení títo podpísaní.

  Dané v troch vyhotoveniach v meste Londýne, Moskve a Washingtone dvadsiateho deviateho marca roku ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore