Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 553/2007 účinný od 01.09.2015


Platnosť od: 30.11.2007
Účinnosť od: 01.09.2015
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotnícke zariadenia, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 553/2007 s účinnosťou od 01.09.2015 na základe 192/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení (ďalej len ...

§ 2
Príjem pacienta
(1)

Príjem pacienta do zariadenia vrátane lekárskeho vyšetrenia a odberu biologického materiálu možno vykonávať ...

(2)

Vrchné časti odevu pacienta sa ukladajú na miesto na to určené. Na pracovisku intenzívnej starostlivosti ...

(3)

Pri prijímaní pacienta do zariadenia ústavnej starostlivosti sa do prijímacej správy zaznamenávajú informácie ...

(4)

Pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta sa používa bariérová ošetrovacia technika. Pri podozrení z prenosného ...

(5)

Pri zistení kolonizácie alebo infekcie polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami sa ...

(6)

Pri umiestnení pacienta na oddelení zariadenia sa vychádza aj z epidemiologických hľadísk, najmä z rizika ...

(7)

Po prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na dekontaminované lôžko. Pacientovi sa poskytne dekontaminovaná ...

§ 3
Vstup zamestnanca zariadenia

Zamestnanec zariadenia môže vstupovať do izby pacienta a iných priestorov určených na vyšetrovacie výkony ...

§ 4
Postup ošetrujúceho lekára

Ošetrujúci lekár v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti1)

a)

postupuje podľa § 2 ods. 4 a 5,

b)

pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie údaje o pacientovi dôležité ...

§ 5
Ošetrovanie pacienta
(1)

Pri ošetrovaní pacienta, pri zaobchádzaní so zdravotníckymi pomôckami, manipulácii s biologickým materiálom ...

a)
používať čisté osobné ochranné pracovné prostriedky určené na prácu na vlastnom pracovisku, pri práci ...
b)
pokožka rúk zamestnanca zariadenia musí byť bez poranení a infekcií, nechty musia byť krátke, upravené, ...
c)
chrániť sa ochranným odevom pred znečistením alebo kontamináciou biologickým materiálom; pri činnosti, ...
d)
vykonávať umývanie rúk, hygienickú dezinfekciu rúk, chirurgickú dezinfekciu rúk, predoperačnú prípravu ...
e)
vykonávať operačné výkony asepticky, počas operačných a iných invazívnych výkonov používať ochranný ...
f)
do operačných sál sa nesmú nosiť mobilné telefóny, šperky, hodinky a iné osobné predmety, kvalita ovzdušia ...
g)
používať sterilnú alebo jednorazovú ochrannú masku a rukavice pri iných invazívnych výkonoch, pri ktorých ...
h)
používať bariérovú ošetrovaciu techniku s individualizáciou všetkých prostriedkov osobnej hygieny, teplomerov, ...
i)
používať sterilné zdravotnícke pomôcky na parenterálne výkony; zabezpečiť vyšší stupeň dezinfekcie endoskopov ...
j)
pripravovať infúzne zmesi asepticky v priestoroch na to určených a minimalizovať interval medzi prípravou ...
k)
používať jednorazové rukavice pri odberoch biologického materiálu, biologický materiál vkladať do štandardizovaných ...
l)
manuálne alebo strojom čistiť použité zdravotnícke pomôcky kontaminované biologickým materiálom po predchádzajúcej ...
m)
používať ochranné okuliare (ochranný štít) pri ošetreniach zubným lekárom a dentálnej hygiene a používať ...
n)
zneškodňovať použité jednorazové ihly, striekačky a iné ostré predmety bez ďalšej manipulácie uložením ...
o)
používať sterilné zdravotnícke pomôcky pri drenáži rán a telových dutín, pri zavádzaní močových katétrov ...
p)
predchádzať nemocničným nákazám dodržiavaním opatrení proti šíreniu prenosných ochorení, hospitalizácia ...
q)
venovať zvýšenú pozornosť pacientom s rizikovými faktormi pre vznik nemocničných nákaz.
(2)

Na pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny, gynekologicko-pôrodníckom a chirurgickom pracovisku ...

(3)

Návštevy pacienta upravuje oddelenie podľa charakteru prevádzky, epidemiologickej situácie a zdravotného ...

(4)

Návleky na obuv pre návštevy sa nepoužívajú.

(5)

Zamestnanec nesmie v osobných ochranných pracovných prostriedkoch opúšťať areál zariadenia.

§ 6
Stravovanie
(1)

Na poskytovanie stravovania v zariadení sa vzťahujú požiadavky na zariadenie spoločného stravovania, ...

(2)

O spôsobe výživy pacienta rozhoduje ošetrujúci lekár a na určení spôsobu výživy sa môže podieľať aj ...

(3)

Pri príprave výživy je potrebné

a)
zabezpečovať stravovaciu prevádzku,
b)
podávať tekutú výživu, ktorú pacient prijíma ústami alebo ktorá sa mu podáva gastrickou sondou, bezprostredne ...
c)
ukladať zvyšky pokrmov z oddelenia do vyčlenených odpadových nádob a ihneď zabezpečiť ich odsun do centrálneho ...
d)
používať riad, prepravné nádoby a iné prepravné obaly zdravotne neškodné, dobre uzatvárateľné, ľahko ...
e)
umývať riad použitý pacientom oddelene od kuchynského riadu a prepravných nádob,
f)
umývať a dezinfikovať osobitne riad a prepravné nádoby na oddeleniach prenosných ochorení a prepravné ...
(4)

Pri príprave výživy postupovať podľa zásad správnej výrobnej praxe.2)

(5)

Manipuláciu so stravou môže vykonávať len osoba zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na výkon epidemiologicky ...

(6)

Hotové pokrmy sa podávajú bezprostredne po príprave, najneskôr však do dvoch hodín po skončení ich tepelnej ...

(7)

Zamestnanec nesmie vstupovať v osobných ochranných pracovných prostriedkoch do jedálne.

§ 7
Stravovanie novorodencov a dojčiat
(1)

Stravovanie novorodencov a dojčiat sa v najväčšom možnom rozsahu zabezpečuje prirodzenou výživou. Ak ...

(2)

Ak nie je možné zabezpečiť prirodzenú výživu novorodencov a dojčiat, používa sa mliečna výživa pripravená ...

(3)

Novorodenecká a dojčenská strava sa pripravuje v mliečnej kuchynke. Pri jej príprave sa zachováva výživová ...

(4)

Pri príprave novorodeneckej a dojčenskej stravy sa postupuje podľa zásad správnej výrobnej praxe a dodržiavajú ...

(5)

Na prípravu novorodeneckej a dojčenskej stravy sa môže používať pitná voda, pramenitá dojčenská voda ...

(6)

Nádoby a pomôcky na prípravu novorodeneckej a dojčenskej stravy musia byť sterilné. Po použití sa oplachujú ...

(7)

Pri skladovaní surovín a polotovarov na prípravu novorodeneckej a dojčenskej stravy sa musí zabezpečiť ...

a)
správny skladovací režim v suchom dobre vetrateľnom sklade s najvyššou relatívnou vlhkosťou do 65 až ...
b)
skladovanie, ochrana pred mikrobiálnou kontamináciou a chemickou kontamináciou a pred nepriaznivým ovplyvňovaním ...
c)
pravidelná kontrola.
(8)

Ak nie je možné pripraviť mliečnu výživu bezprostredne pred nočným kŕmením, môže sa pripraviť do zásoby, ...

a)
pripravené mlieko pasterizovať v pasterizátore tak, že sa mlieko po naplnení do fliaš vloží do vodného ...
b)
pasterizované mlieko uskladniť v chladničke pri teplote najviac 4 oC až do podania; pri prevoze mlieka ...
c)
tesne pred podaním mlieko zohriať vo vodnom kúpeli na teplotu 37 oC,
d)
nespotrebované zvyšky mlieka zlikvidovať, fľaše ihneď vypláchnuť a mechanicky očistiť,
e)
viesť podrobný záznam o tepelnom ošetrení mlieka a o manipulácii s ním.
(9)

Na oddelení, ktoré vykonáva zber ženského – materského mlieka, sa kontroluje jeho kvalita a zdravotná ...

(10)

Ženské – materské mlieko určené na dlhšie skladovanie sa zmrazuje ihneď po naplnení do fliaš a skladuje ...

(11)

Distribúcia ženského – materského mlieka sa na oddelení vykonáva po jeho rozmrazení v rozmrazovači alebo ...

(12)

O zbere, tepelnom spracovaní, uskladňovaní a spotrebe ženského – materského mlieka sa vedie podrobná ...

§ 8
Manipulácia s bielizňou
(1)

V zariadení sa používa posteľná bielizeň tohto zariadenia, ak orgán verejného zdravotníctva nerozhodne ...

(2)

Posteľná bielizeň sa vymieňa najmenej raz týždenne a vždy po znečistení a po operačnom výkone. Osobná ...

(3)

Pri výmene posteľnej bielizne po prepustení pacienta sa dezinfikuje posteľ a matrace. Po úmrtí pacienta ...

(4)

Použitá bielizeň sa triedi a počíta len v miestnosti na to určenej s priamym alebo núteným vetraním. ...

(5)

Posteľ sa po dezinfekcii a kompletizácii lôžkovín prikryje čistou plachtou alebo obalom až do príchodu ...

(6)

Na prikrytie vyšetrovacieho stola, ležadla a lôžka, ktoré prichádza do styku s obnaženou časťou tela, ...

(7)

Bielizeň zo zdravotníckeho zariadenia sa rozdeľuje podľa prílohy č. 2.

(8)

Pri manipulácii s použitou bielizňou sa

a)
medzi zariadením a práčovňou dohodne triedenie a značenie obalov podľa obsahu a dokumentuje sa množstvo, ...
b)
bielizeň triedi v mieste použitia alebo v mieste kontaminácie bez vírenia prachu a diseminácie mikroorganizmov, ...
c)
použitá bielizeň odkladá do obalov, ktoré bránia kontaminácii okolia nečistotami z tejto bielizne,
d)
použitá bielizeň skladuje v obaloch vo vyčlenenom priestore; podlaha a steny v miestnostiach na skladovanie ...
e)
použitá bielizeň odváža do práčovne v kontajneroch alebo vo vozidle s uzavretým úložným priestorom; ...
f)
súčasný transport použitej bielizne a čistej bielizne vykonáva oddelene vo vozidle s dvoma samostatnými ...
g)
prepravné vozidlo po prevoze použitej bielizne dezinfikuje vo vyhradenom priestore,
h)
pred prevozom čistej bielizne úložný priestor vozidla vyčistí a vydezinfikuje.
(9)

Zamestnanec, ktorý manipuluje s použitou bielizňou, používa osobné ochranné pracovné pomôcky pozostávajúce ...

(10)

Organizácia hygieny prevádzky v práčovni:

a)
prevádzka má vypracovaný prevádzkový poriadok s harmonogramom striedania dezinfekčných prostriedkov,
b)
o výsledkoch kontrol základných technologických a hygienických parametrov sa vedie dokumentácia, ktorá ...
c)
umiestnenie, priestorové usporiadanie a technologické vybavenie práčovne posudzuje orgán verejného zdravotníctva, ...
d)
rozhodnutie na uvedenie priestorov práčovne do prevádzky vydáva orgán verejného zdravotníctva.
(11)

Práčovňa, v ktorej sa perie bielizeň, sa umiestňuje, vybavuje a prevádzkuje tak, aby sa zabezpečila ...

(12)

Prevádzka práčovne sa rozdeľuje na

a)
čistú stranu práčovne,
b)
nečistú stranu práčovne.
(13)

Pri prevádzke práčovne sa dodržiava zásada nekríženia prevádzky čistej strany práčovne a nečistej strany ...

(14)

Čistá strana práčovne a nečistá strana práčovne musí byť stavebne a funkčne oddelená.

(15)

Ochranný pracovný odev zamestnanca čistej strany práčovne a nečistej strany práčovne sa farebne odlišuje ...

(16)

Medzi čistou stranou práčovne a nečistou stranou práčovne sa vymedzuje priestor pre hygienický filter ...

(17)

V nečistej strane práčovne

a)
podlaha a steny musia byť umývateľné a dezinfikovateľné do výšky 180 cm,
b)
pracie stroje musia mať plniaci otvor v nečistej strane práčovne a vyberací otvor na čistej strane práčovne, ...
c)
voda použitá na pranie zodpovedá požiadavkám na kvalitu pitnej vody,
d)
odpadová voda získaná vylisovaním bielizne a jej odstredením sa môže použiť na predpranie.
(18)

Čistá bielizeň v čistej strane práčovne sa

a)
chráni pred znečistením a druhotnou kontamináciou vhodným obalom alebo umiestnením do vhodného prepravného ...
b)
ukladá do čistého a pravidelne dezinfikovaného kontajnera alebo textilného obalu,
c)
skladuje v čistých a pravidelne dezinfikovaných skriniach alebo regáloch v uzavretom sklade.
(19)

Pri praní bielizne sa dodržiavajú tieto podmienky:

a)
pri manipulácii s bielizňou v práčovni sa dopravné cesty a manipulačné cesty čistej a použitej bielizne ...
b)
vnútorné časti uzavretých mechanických alebo pneumatických zariadení (bubny, lisy, transportné pásy) ...
c)
bielizeň po opraní neobsahuje rezíduá pracích a dezinfekčných prostriedkov v množstve, ktoré by mohlo ...
d)
transport bielizne zo zariadenia sa vykonáva v ochrannom pracom obale,
e)
bielizeň sa perie procesom termodezinfekcie alebo chemotermodezinfekcie, bielizeň znečistená cytostatikami ...
f)
chemotermodezinfekčný proces prania prebieha pri teplote pracieho kúpeľa nižšej ako 90 oC s pridaním ...
g)
dezinfekčný proces sa končí pred fázou žmýkania, koncentrácia, teplotná expozícia sa riadi odporúčaním ...
h)
bielizeň v mokrom stave sa spracúva postupmi fyzikálnej dezinfekcie (lisovanie, sušenie, mangľovanie, ...
i)
materiál, ktorý prichádza do priameho kontaktu s operačnou ranou, sa perie osobitne vo zvláštnom technologickom ...
(20)

Pri manipulácii s bielizňou sa dodržiavajú tieto podmienky:

a)
použitá bielizeň zo zariadenia sa na nečistej strane ukladá oddelene od bielizne z nezdravotníckeho ...
b)
vysoko infekčná bielizeň sa pred ďalšou manipuláciou dezinfikuje a neperie sa spolu s ostatnou bielizňou, ...
c)
podobný postup sa uplatňuje, ak ide o bielizeň znečistenú cytostatikami a rádionuklidmi; manipulácia ...
d)
infekčná bielizeň sa v pracom procese dezinfikuje schválenými prostriedkami a postupmi, ktoré dokázateľne ...
e)
čistá bielizeň sa chráni pred znečistením a druhotnou kontamináciou vhodným obalom alebo umiestnením ...
§ 9
Nakladanie s odpadmi
(1)

Odpad z pracoviska zariadenia sa zbiera denne a oddelene. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje ...

(2)

Nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa ...

(3)

Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do spáliteľných hrubostenných nepriepustných ...

(4)

Triedenie zhromaždeného odpadu sa zabezpečí tak, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu a aby ...

(5)

S odpadom, ktorý tvoria odňaté časti orgánov a tela pacienta, sa nakladá ako s nebezpečným odpadom.5) ...

(6)

Odpadové vody zo zdravotníckych zariadení sa vypúšťajú do verejnej kanalizácie. V prípade, že nezodpovedajú ...

§ 10
Upratovanie
(1)

Upratovanie je súbor postupov, ktoré vedú k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov. Vykonáva ...

(2)

Upratovanie terás a balkónov zariadenia sa vykonáva navlhko najmenej raz týždenne a priestorov prístupných ...

(3)

Upratovanie navlhko sa vykonáva

a)
v priestoroch určených na operačné a iné invazívne výkony vždy pred začatím operačného programu a po ...
b)
na oddelení intenzívnej starostlivosti, dialyzačnej jednotke, pracovisku na odber biologického materiálu ...
c)
na pracovisku na liečbu urologických, onkologických a prenosných ochorení, centrálnej sterilizácie a ...
d)
v miestnosti na osobnú hygienu, v čistiacej miestnosti a vo výťahu na všetkých pracoviskách dva razy ...
e)
na pracovisku pre aseptickú prácu, ako je pracovisko na prípravu infúznych roztokov, krvná a tkanivová ...
f)
na každom pracovisku ihneď po náhodnej kontaminácii.
(4)

Na jednotke intenzívnej starostlivosti, na operačnej sále a zákrokovej sále, na pracovisku akútnej a ...

(5)

Dezinfekcia vozidla dopravnej zdravotnej služby sa vykonáva

a)
pri čistení, pred každým prevozom rodičky, novorodenca, pred každým prevozom a po každom prevoze pacienta ...
b)
po prevoze chorého alebo podozrivého na prenosné ochorenie, po prevoze infekčného materiálu v priestore ...
(6)

Každé pracovisko má vlastné pomôcky na upratovanie, ktoré nemožno použiť na inom pracovisku, okrem ambulantného ...

(7)

Pracovisko na operačné a iné invazívne výkony má vyhradený jeden deň v týždni ako čistiaci deň na kompletné ...

(8)

Technologické postupy upratovania a dezinfekčný program tvoria neoddeliteľnú súčasť prevádzkového poriadku. ...

(9)

Pri upratovaní sa dodržiavajú tieto postupy:

a)
používajú sa roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré ...
b)
používajú sa klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje a stroje, tlakové pištole, ultrazvukové ...
c)
upratovanie sa vykonáva vo farebnom kódovaní, pomôcky na upratovanie v priestoroch s rovnakým stupňom ...
d)
pri umývaní a dezinfekcii podláh a iných plôch sa používajú dve vedrá; v jednom vedre sa čistiaca huba ...
e)
nástroje a pomôcky určené na upratovanie kontaminované biologickým materiálom sa pred ich čistením dezinfikujú; ...
f)
postele a matrace sa dezinfikujú v centrálnej úpravni postelí alebo v izbách pacientov umytím roztokom ...
§ 11
Maľovanie, stavebná činnosť a rekonštrukčná činnosť
(1)

Priestory zariadenia sa maľujú najmenej raz za dva roky. Po kontaminácii stien biologickým materiálom ...

(2)

Stavebnú činnosť a rekonštrukčnú činnosť počas prevádzky zariadenia možno vykonávať len za podmienok ...

§ 12
Sterilizácia, dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov
(1)

V celom procese prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky prevádzkovateľ vytvorí, dokumentuje, zavedie ...

(2)

Prevádzkovateľ zodpovedá za

a)
kvalitu sterilizačných médií požadovaných výrobcom; technická kontrola sterilizátorov sa vykonáva v ...
b)
správnosť sterilizačného procesu a jeho monitorovanie,
c)
zaškolenie a preškolenie zamestnanca vykonávajúceho sterilizáciu,7)
d)
kontrolu sterilizácie zaškoleným zamestnancom,
e)
kontrolu účinnosti sterilizátorov.
(3)

Riadenie starostlivosti o zdravotnícku pomôcku vykonáva zdravotnícky pracovník kategórie sestra, ktorý ...

(4)

Na oddelení centrálnej sterilizácie zodpovedá za prevádzku a kvalitu zdravotnícky pracovník so špecializáciou ...

a)
kategória lekár – špecializácia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, chirurgia; certifikácia ...
b)
kategória farmaceut – špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov,
c)
kategória asistent – špecializácia v špecializačnom odbore epidemiológia,
d)
kategória sestra – certifikácia pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia ...
(5)

Uvedenie sterilizátorov do prevádzky, ich opravy a periodický servis vykonáva len poverený servisný ...

(6)

Pri sterilizácii liečiv a pomocných látok sa postupuje podľa Slovenského liekopisu.9)

(7)

Druhy sterilizácie, vyšší stupeň dezinfekcie, metódy dezinfekcie a postupy pri ich vykonávaní ustanovujú ...

(8)

Na úseku ochrany pred živočíšnymi škodcami zariadenie vykonáva všetky opatrenia na zabránenie vnikania, ...

(9)

Na dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov sa používajú len biocídne prípravky registrované v Centre ...

(10)

Ak článkonožce a živočíšni škodcovia nepriaznivo ovplyvňujú epidemiologickú situáciu alebo ak hrozí ...

(11)

Pracovisko s bazénom určeným pre vodoliečbu zabezpečuje prevádzku a vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. ...

§ 13
Nemocničná nákaza
(1)

V zariadení ústavnej starostlivosti a v zariadení ambulantnej starostlivosti vrátane zariadenia na poskytovanie ...

(2)

Pri výskyte nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa vykonajú potrebné opatrenia na zastavenie ...

(3)

Pri zistení nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa táto skutočnosť musí oznámiť vedúcemu ...

(4)

Hlásenie výskytu nemocničnej nákazy vedúcim oddelenia regionálnemu úradu verejného zdravotníctva sa ...

(5)

Hlásenie podľa odseku 4 vykoná ihneď osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, ak ide o

a)
hromadný výskyt nemocničnej nákazy; hromadný výskyt nemocničnej nákazy je výskyt najmenej troch prípadov ...
b)
klinicky závažnú nemocničnú nákazu,
c)
úmrtie a podozrenie z úmrtia na nemocničnú nákazu.
§ 14
Prevádzkový poriadok zariadenia
(1)

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa pracoviska,
b)
názov, typ a adresu pracoviska,
c)
stavebné a priestorové členenie pracoviska,
d)
podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia pacienta a zamestnanca,
e)
rozpracované postupy hygienicko-epidemiologického režimu podľa § 3 až 14.
(2)

Identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a) sú:

a)
obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom ...
b)
meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom fyzická ...
§ 15
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

v z. Daniel Klačko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

  NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ KONCENTRÁCIE PRACHOVÝCH ČASTÍC A MIKROBIOLOGICKÝCH FAKTOROV V ČISTÝCH PRIESTOROCH ZARIADENIA

  Trieda čistoty Najvyššie prípustné koncentrácie Zariadenie priestorov podľa nárokov na čistotu ...

  Príloha č. 1a k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

  PRACOVNÉ POSTUPY

  A.

  Umývanie rúk

  1.

  Cieľ: mechanické odstránenie viditeľného znečistenia rúk, organických a anorganických nečistôt. ...

  2.

  Indikácie

  a)

  príchod na pracovisko,

  b)

  viditeľné znečistenie rúk špinou, krvou alebo inými telesnými tekutinami,

  c)

  súčasť osobnej hygieny pred jedlom, po použití toalety,

  d)

  možná alebo dokázaná kontaminácia rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad Clostridium difficile ...

  3.

  Prípravky a pomôcky

  a)

  umývacia emulzia s pH neutrálnym k pokožke bez obsahu účinnej dezinfekčnej látky, kompatibilná s prípravkami ...

  b)

  dávkovač alebo uzatvorená nádoba s dávkovacou pumpou,

  c)

  jednorazové papierové utierky v uzatvorenom zásobníku na utretie rúk.

  4.

  Postup

  a)

  navlhčiť ruky vodou,

  b)

  aplikovať umývaciu emulziu do dlane, rozotrieť na celé ruky a malým množstvom vody napeniť,

  c)

  ruky opláchnuť pod tečúcou vodou, aby na nich nezostali zvyšky umývacej emulzie,

  d)

  ruky umývať nie dlhšie ako jednu minútu,

  e)

  utrieť dosucha jednorazovými papierovými utierkami,

  f)

  utierkou uzavrieť vodovodnú batériu.

  5.

  Umiestnenie dávkovačov alebo nádob s dávkovacou pumpou

  a)

  na stene pri vodovodnej batérii,

  b)

  na umývadle.

  6.

  Čistenie, dezinfekcia a označovanie dávkovačov alebo nádob s dávkovacou pumpou na opakované použitie ...

  a)

  po úplnom spotrebovaní prípravku sa dávkovač, nádoba a dávkovací mechanizmus vyčistia a vydezinfikujú ...

  b)

  po naplnení dávkovača alebo nádoby s dávkovacou pumpou sa etiketa označí názvom prípravku, číslom šarže, ...

  B.

  Hygienická dezinfekcia rúk

  1.

  Cieľ: rýchla redukcia prechodnej mikroflóry kože rúk ako prevencia prenosu mikroorganizmov.

  2.

  Indikácie

  a)

  pred a po každom kontakte s pacientom v rámci diagnostiky a ošetrovania vrátane podania ruky, pomáhania ...

  b)

  pred a po invazívnych zákrokoch, ako sú napríklad odbery krvi, podávanie injekcií a infúznych roztokov, ...

  c)

  pred manipuláciou s liekmi a prípravou infúznych roztokov,

  d)

  po kontakte s akýmkoľvek predmetom alebo povrchom v bezprostrednom okolí pacienta,

  e)

  po kontakte s biologickým materiálom, ako je krv, telesné tekutiny, sekréty, exkrementy a po kontakte ...

  f)

  v priebehu vyšetrovania alebo ošetrovania jedného pacienta, ak sa postupuje od kontaminovanej časti ...

  g)

  po zvlečení jednorazových sterilných a jednorazových ochranných rukavíc.

  Pri indikáciách uvedených v tomto bode sa pred hygienickou dezinfekciou nevykonáva umývanie rúk. ...

  3.

  Prípravky a pomôcky

  a)

  tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok, ktorý spĺňa tieto požiadavky: expozičný čas 30 sekúnd, účinnosť ...

  b)

  dávkovač, uzatvorená nádoba s dávkovacou pumpou alebo nádobka vreckového balenia.

  Odporúča sa, aby alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu obsahoval najmenej 80 % (hmotnostných, ...

  4.

  Postup

  a)

  alkoholový dezinfekčný prípravok naniesť do suchej dlane v množstve dostatočnom na pokrytie rúk, minimálne ...

  b)

  dôkladne rozotrieť a navlhčiť všetky miesta na rukách, zvýšenú pozornosť venovať najmä končekom prstov ...

  c)

  ruky udržiavať vlhké vtieraním po celý expozičný čas 30 sekúnd,

  d)

  ruky neoplachovať, neutierať, nechať voľne vyschnúť.

  5.

  Umiestnenie dávkovačov alebo nádob s dávkovacou pumpou

  a)

  v zóne pacienta,

  b)

  na miestach, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

  6.

  Čistenie, dezinfekcia a označovanie dávkovačov alebo nádob s dávkovacou pumpou na opakované použitie: ...

  C.

  Kombinované ošetrenie rúk

  1.

  Cieľ: redukcia prechodnej mikroflóry kože rúk a odstránenie spór mikroorganizmov tvoriacich spóry. ...

  2.

  Indikácie: pri dokázanej alebo možnej kontaminácii rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad ...

  3.

  Prípravky a pomôcky

  a)

  prípravky a pomôcky, ktoré sú uvedené v časti B bode 3,

  b)

  prípravky a pomôcky, ktoré sú uvedené v časti A bode 3.

  4.

  Postup

  a)

  po zvlečení jednorazových ochranných rukavíc vykonať hygienickú dezinfekciu rúk podľa postupu, ktorý ...

  b)

  umyť ruky podľa postupu, ktorý je uvedený v časti A bode 4.

  D.

  Chirurgická dezinfekcia rúk

  1.

  Cieľ: odstránenie prechodnej a redukcia trvalej mikroflóry kože rúk a predlaktí ako prevencia kontaminácie ...

  2.

  Indikácie

  a)

  súčasť predoperačnej prípravy rúk pred chirurgickým výkonom,

  b)

  pred použitím jednorazových sterilných rukavíc v indikáciách, ktoré sú uvedené v časti G bode 1.2. ...

  Pri výkonoch, pred ktorými sa vykonáva chirurgická dezinfekcia rúk, nesmú byť na rukách hodinky. ...

  3.

  Prípravky a pomôcky

  a)

  tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok, ktorý spĺňa tieto požiadavky: expozičný čas podľa odporúčaní ...

  b)

  pákový alebo bezdotykový dávkovač.

  4.

  Postup

  a)

  alkoholový dezinfekčný prípravok naniesť do suchej dlane v množstve potrebnom na úplné pokrytie rúk ...

  b)

  dôkladne rozotierať na všetky miesta na rukách a predlaktiach,

  c)

  ruky a predlaktia udržiavať vlhké vtieraním po celý expozičný čas podľa odporúčaní výrobcu, alkoholový ...

  d)

  ruky neoplachovať, neutierať, po uplynutí expozičného času nechať voľne vyschnúť,

  e)

  jednorazové sterilné rukavice navliekať na suché ruky.

  5.

  Čistenie, dezinfekcia a označovanie dávkovačov na opakované použitie: podľa postupu, ktorý je uvedený ...

  E.

  Ošetrovanie pokožky rúk

  1.

  Cieľ: zabrániť stratám vody z pokožky a udržiavať pokožku jemnú, pružnú a neporušenú, aby bola zachovaná ...

  2.

  Indikácie

  a)

  opakovane v priebehu dňa podľa stavu pokožky,

  b)

  súčasť predoperačnej prípravy rúk medzi operačnými výkonmi a po skončení operačného programu.

  3.

  Prípravky a pomôcky:

  ošetrujúci prípravok určený na starostlivosť o pokožku rúk kompatibilný s prípravkami určenými na umývanie ...

  4.

  Postup

  a)

  naniesť malé množstvo prípravku na chrbát ruky,

  b)

  rovnomerne rozotrieť po chrbtoch oboch rúk, vtierať medzi prsty, do okolia nechtov a zvyšok do dlaní. ...

  F.

  Predoperačná príprava rúk

  1.

  Cieľ: príprava rúk pred operačným výkonom, eliminácia prechodnej a redukcia trvalej mikroflóry kože ...

  2.

  Postup predoperačnej prípravy na začiatku operačného programu

  2.1

  vykonať hygienickú dezinfekciu rúk vo vstupnom filtri alebo v šatni podľa postupu, ktorý je uvedený ...

  2.2

  vykonať chirurgické umývanie

  2.2.1

  Prípravky a pomôcky

  a)

  umývacia emulzia s pH neutrálnym k pokožke bez obsahu účinnej dezinfekčnej látky, kompatibilná s prípravkami ...

  b)

  pákový alebo bezdotykový dávkovač,

  c)

  jednorazové špachtličky na vyčistenie priestoru pod nechtami,

  d)

  jednorazové papierové utierky v uzatvorenom zásobníku na utretie rúk.

  2.2.2

  Postup

  a)

  navlhčiť ruky a predlaktia vodou,

  b)

  aplikovať umývaciu emulziu do dlane, rozotrieť na ruky a predlaktia a malým množstvom vody napeniť, ...

  c)

  priestor pod nechtami vyčistiť jednorazovými špachtličkami,

  d)

  ruky a predlaktia umývať bez použitia kefky a nie dlhšie ako jednu minútu,

  e)

  opláchnuť pod tečúcou vodou, aby na rukách a predlaktiach nezostali zvyšky umývacej emulzie,

  f)

  ruky a predlaktia utrieť dosucha jednorazovými utierkami.

  2.2.3

  Umiestnenie dávkovačov:

  na stene pri vodovodnej batérii.

  2.2.4

  Čistenie, dezinfekcia a označovanie dávkovačov na opakované použitie: podľa postupu, ktorý je uvedený ...

  2.3

  vykonať chirurgickú dezinfekciu podľa postupu, ktorý je uvedený v časti D bode 4.

  3.

  Postup predoperačnej prípravy medzi dvoma operačnými výkonmi

  3.1

  zvliecť jednorazové sterilné rukavice,

  3.2

  vykonať hygienickú dezinfekciu rúk podľa postupu, ktorý je uvedený v časti B bode 4, umytie rúk vykonať ...

  3.3

  ošetriť ruky ošetrujúcim prípravkom podľa postupu, ktorý je uvedený v časti E bode 4,

  3.4

  pred ďalším chirurgickým výkonom vykonať len chirurgickú dezinfekciu podľa postupu, ktorý je uvedený ...

  4.

  Postup predoperačnej prípravy po skončení operačného programu

  4.1

  zvliecť jednorazové sterilné rukavice,

  4.2

  vykonať hygienickú dezinfekciu rúk podľa postupu, ktorý je uvedený v časti B bode 4, umytie rúk vykonať ...

  4.3

  ošetriť ruky ošetrujúcim prípravkom podľa postupu, ktorý je uvedený v časti E bode 4.

  G.

  Používanie ochranných rukavíc

  1.

  Jednorazové sterilné rukavice

  1.1

  Cieľ

  a)

  zabrániť kontaminácii operačnej rany trvalou mikroflórou kože rúk,

  b)

  zabrániť kontaminácii rúk zdravotníckych pracovníkov mikroorganizmami prenosnými krvou pacienta. ...

  1.2

  Indikácie

  a)

  chirurgické výkony,

  b)

  pôrody,

  c)

  invazívne rádiologické výkony,

  d)

  zabezpečenie centrálneho venózneho a arteriálneho prístupu, zavádzanie močových katétrov, zabezpečenie ...

  2.

  Jednorazové ochranné rukavice

  2.1

  Cieľ

  a)

  znížiť riziko kontaminácie rúk biologickým materiálom,

  b)

  znížiť riziko prenosu mikroorganizmov z pacienta na ruky zdravotníckeho pracovníka,

  c)

  zabrániť poškodeniu pokožky rúk prípravkami určenými na čistenie a dezinfekciu.

  2.2

  Indikácie

  a)

  činnosti, pri ktorých je riziko kontaktu rúk s biologickým materiálom, ako je krv, telesné tekutiny, ...

  b)

  činnosti, pri ktorých je riziko kontaktu rúk so zdravotníckymi pomôckami alebo povrchmi kontaminovanými ...

  c)

  kontakt so sliznicami a porušenou kožou pacienta,

  d)

  vyšetrovanie, ošetrovanie pacienta infikovaného alebo kolonizovaného vysoko virulentnými a multirezistentnými ...

  e)

  vyšetrovanie, ošetrovanie pacienta infikovaného alebo kolonizovaného mikroorganizmami tvoriacimi spóry, ...

  f)

  vyšetrovanie, ošetrovanie pacientov pri výskyte epidémií prenosných ochorení,

  g)

  zavádzanie a odstraňovanie periférnych venóznych katétrov,

  h)

  manipulácia a odstraňovanie močových katétrov,

  i)

  podávanie parenterálnej výživy,

  j)

  odber krvi a iného biologického materiálu,

  k)

  odsávanie sekrétu dýchacích ciest,

  l)

  vyprázdňovanie emitných misiek, podložných mís, močových fliaš,

  m)

  čistenie a dezinfekcia použitých nástrojov, zdravotníckych pomôcok, prístrojovej techniky, plôch a povrchov, ...

  n)

  manipulácia s použitou bielizňou, znečisteným odevom a odpadom.

  2.3

  Jednorazové ochranné rukavice nepoužívať pri

  a)

  meraní vitálnych funkcií a fyzikálnom vyšetrení pacienta,

  b)

  podávaní perorálnych liekov, subkutánnych a intramuskulárnych injekcií,

  c)

  ošetrovaní očí, uší bez sekrécie,

  d)

  rehabilitácii pacienta,

  e)

  obliekaní, kŕmení a transporte pacienta,

  f)

  manipulácii s čistou bielizňou,

  g)

  telefonovaní, práci so zdravotnou dokumentáciou a počítačom.

  3.

  Zásady používania jednorazových ochranných rukavíc

  a)

  používať veľkosťou vyhovujúce, nepudrované rukavice, kvalita rukavíc deklarovaná výrobcom v závislosti ...

  b)

  jeden pár rukavíc použiť iba na vyšetrenie alebo ošetrenie jedného pacienta,

  c)

  rukavice nepoužívať na viac ako jeden zdravotný výkon,

  d)

  rukavice navliekať na suché ruky bezprostredne pred činnosťou, na ktorú je ich použitie určené, a ihneď ...

  e)

  po zvlečení rukavíc vykonať hygienickú dezinfekciu rúk podľa postupu, ktorý je uvedený v časti B bode ...

  H.

  Zásady starostlivosti o pokožku rúk

  a)

  pravidelne upravovať nechty a ich okolie,

  b)

  pravidelne používať ošetrujúce prípravky podľa časti E,

  c)

  predchádzať znečisteniu rúk,

  d)

  umývať ruky len v indikáciách, ktoré sú uvedené v časti A bode 2,

  e)

  na umývanie rúk používať vlažnú vodu,

  f)

  nepoužívať kefky a umývacie emulzie s obsahom účinnej dezinfekčnej látky,

  g)

  používať ochranné rukavice len v indikáciách, ktoré sú uvedené v časti G bodoch 1.2 a 2.2,

  h)

  dodržiavať zásady používania ochranných rukavíc, ktoré sú uvedené v časti G bode 3,

  i)

  zabrániť priamemu kontaktu pokožky rúk so škodlivými látkami, čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

  ROZDELENIE BIELIZNE ZO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

  A.

  Charakter bielizne

  Bielizeň zo zdravotníckeho zariadenia má obdobný charakter ako zdravotnícky materiál určený na opakované ...

  B.

  Bielizeň sa z hľadiska zdravotného rizika rozdeľuje na

  1.

  bielizeň zo zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť

  a)

  posteľná bielizeň: obliečky na prikrývky, prestieradlá, podložky,

  b)

  kúpeľňová bielizeň: osušky a uteráky,

  c)

  odev: bielizeň pacienta a zamestnanca zdravotníckeho zariadenia,

  d)

  operačná bielizeň: bielizeň z operačnej sály vrátane operačných odevov zamestnanca a pacienta,

  e)

  kuchynská bielizeň: obrusy, prestierania, utierky, uteráky;

  2.

  bielizeň infekčná, ktorá bola použitá na

  a)

  infekčnom oddelení a oddelení tuberkulózy a respiračných chorôb,

  b)

  hemodialyzačnej jednotke,

  c)

  mikrobiologickom a biochemickom laboratóriu,

  d)

  oddelení patológie;

  3.

  bielizeň vysoko infekčná, ktorá bola použitá v súvislosti s liečením osôb chorých alebo podozrivých ...

  4.

  iná bielizeň: bielizeň, pri ktorej nemožno vylúčiť podozrenie z infekcie.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

  POSTUPY PRI VYKONÁVANÍ STERILIZÁCIE A KONTROLA STERILIZÁCIE

  A.

  Všeobecné pojmy

  1.

  V prílohe sú uvedené podrobnosti o požiadavkách a zodpovedajúcich skúškach pre jednotlivé postupy transformácie ...

  2.

  Sterilná zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka pomôcka, ktorá neobsahuje životaschopné mikroorganizmy.1) ...

  3.

  Sterilita zdravotníckej pomôcky sa zabezpečuje fyzikálnymi a chemickými sterilizačnými postupmi podľa ...

  4.

  Systém zaistenia kvality prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky zahŕňa3)

  a)

  validáciu a priebežnú kontrolu postupu čistenia a dezinfekcie,

  b)

  validáciu sterilizačných postupov,

  c)

  monitorovanie účinnosti sterilizačných postupov,

  d)

  údržbu zariadení,

  e)

  spôsob balenia,

  f)

  kontrolu prostredia,

  g)

  podmienky uskladnenia sterilnej zdravotníckej pomôcky.

  5.

  Proces prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky na opakované použitie pozostáva z predsterilizačnej ...

  6.

  Predsterilizačná príprava je súborom činností predchádzajúcich vlastnú sterilizáciu, ktorých výsledkom ...

  a)

  dezinfekcie,

  b)

  mechanickej očisty,

  c)

  setovania,

  d)

  balenia.

  7.

  Sterilizácia je automatická postupnosť prevádzkových (jednotlivých) fáz prebiehajúcich v sterilizátore, ...

  B.

  Predsterilizačná príprava

  1.

  Každá použitá zdravotnícka pomôcka sa považuje za kontaminovanú. Ak je určená na opakované použitie, ...

  2.

  V umývačke prebieha čistenie v kyslom, alkalickom alebo enzymatickom prostriedku. Dezinfekcia v umývačke ...

  3.

  Ručné umývanie zdravotníckej pomôcky sa vykonáva až po jej dezinfekcii v prostriedku s vírus-inaktivačnou ...

  4.

  Detergenty a biocídy používané na umývanie a dezinfekciu sa volia tak, aby neznehodnotili zdravotnícku ...

  5.

  Na doplnenie očisty po predchádzajúcom ručnom umývaní alebo umývaní v umývačkách a dezinfekcii sa používa ...

  6.

  Kvalita mechanickej očisty a dezinfekcie sa kontroluje

  a)

  vizuálne,

  b)

  chemickými metódami,

  c)

  biologickými metódami.

  7.

  Po vykonanej dezinfekcii a mechanickej očiste sa zdravotnícka pomôcka pred zabalením dôkladne vysuší, ...

  8.

  Posledná fáza predsterilizačnej prípravy je uloženie zdravotníckej pomôcky určenej na sterilizáciu do ...

  9.

  Zabalená zdravotnícka pomôcka sa v sterilizačnom koši vkladá do komory sterilizátora tak, aby prienik ...

  C.

  Druhy sterilizácie

  1.

  Na sterilizáciu zdravotníckej pomôcky sa používajú len sterilizátory za podmienok stanovených pre zdravotnícke ...

  2.

  Sterilizácia sa vykonáva

  a)

  fyzikálnymi metódami,

  b)

  chemickými metódami,

  c)

  ich kombináciou.

  3.

  Fyzikálna sterilizácia zahŕňa

  a)

  sterilizáciu vlhkým teplom,5)

  b)

  sterilizáciu cirkulujúcim horúcim vzduchom,6)

  c)

  sterilizáciu plazmou,

  d)

  iné spôsoby fyzikálnej sterilizácie.

  4.

  Tlakom (kPa) sa rozumie tlak absolútny, vzťahujúci sa na vákuum (t. j. normálny atmosférický tlak je ...

  5.

  Menovitásterilizačná teplota(teplota nasýtenej vodnej pary) Tlak(zaokrúhlene) Pretlak(zaokrúhlene) ...

  Hodnoty fyzikálnych veličín pri sterilizácii vlhkým teplom

  Tabuľka č. 1

  *

  Nástroje, ktoré boli v kontakte s tkanivami pacientov s ochorením na Creutzfeldtovu-Jakobovu chorobu, ...

  Vysvetlivky:

  CS – centrálna sterilizácia (vykonáva kompletnú predsterilizačnú prípravu a sterilizáciu zdravotníckych ...

  BDT – Bowieho-Dickov test.

  6.

  Kategórie parných sterilizátorov sú

  a)

  (1 sterilizačná jednotka = 54 l; 300 mm x 300 mm x 600 mm)

  aa)

  prístroje označené N slúžia len na sterilizáciu nebalených nástrojov bez dutín, majú gravitačné odvzdušnenie ...

  ab)

  prístroje označené B sú vybavené vývevou odsávajúcou vzduch pred sterilizačnou expozíciou. Možno v nich ...

  ac)

  prístroje označené S sa používajú len na sterilizáciu predmetov uvádzaných výrobcom sterilizátora, ...

  b)

  prístroje s komorou väčšou ako 1 sterilizačná jednotka, s vyvíjačom pary mimo komory, vyhrievaným plášťom ...

  7.

  Horúcovzduchový sterilizátor sa po skončení sterilizačného cyklu otvára až po vychladnutí na 80 oC. ...

  a)

  160 oC po dobu 60 minút,

  b)

  170 oC po dobu 30 minút,

  c)

  180 oC po dobu 20 minút.

  8.

  Sterilizácia plazmou využíva plazmu vznikajúcu vo vysokofrekvenčnom elektromagnetickom poli, ktorá vo ...

  9.

  Pokiaľ sa dokáže účinnosť a vhodnosť iných spôsobov sterilizácie (napríklad sterilizácia v pretlakových ...

  10.

  Chemická sterilizácia je sterilizácia, pri ktorej je sterilizačným médiom plyn predpísaného zloženia ...

  11.

  Pri novej výstavbe sa chemická sterilizácia stavebne oddeľuje od fyzikálnej sterilizácie. Stavebné oddelenie ...

  12.

  Chemická sterilizácia zahŕňa

  a)

  sterilizáciu formaldehydom,8) ktorá je vhodná pre termolabilnú zdravotnícku pomôcku zabalenú do sterilizačného ...

  b)

  sterilizáciu etylénoxidom,9) ktorá je vhodná pre termolabilnú zdravotnícku pomôcku zabalenú do sterilizačného ...

  13.

  Ak sa preukáže účinnosť a použiteľnosť iných spôsobov chemickej sterilizácie, používajú sa za podmienok ...

  D.

  Obaly

  1.

  Zdravotnícka pomôcka sa do sterilizačných prístrojov spravidla vkladá zabalená. Obal pri správnej manipulácii ...

  2.

  Obal je

  a)

  primárny (jednotkový), ktorý je utesnený alebo uzavretý systém obalu vytvárajúci mikrobiálnu bariéru ...

  b)

  sekundárny, ktorý obsahuje jednu alebo viac zdravotníckych pomôcok, pričom každá je zabalená v primárnom ...

  3.

  Primárny obal je

  a)

  jednorazový [papierový, polyamidový, kombinovaný (papier – fólia)] alebo iný jednorazový obal. Zatavuje ...

  b)

  opakovane používaný obal (kontajnery a kazety).

  4.

  Zdravotnícka pomôcka balená do hárkov papiera alebo netkanej textílie obálkovým spôsobom do dvojitého ...

  5.

  Označenie na obale zdravotníckej pomôcky obsahuje

  a)

  dátum sterilizácie,

  b)

  dátum zodpovedajúci dobe, počas ktorej je zdravotnícka pomôcka sterilná,

  c)

  kód zamestnanca zodpovedného za sterilizáciu a výstupnú kontrolu,

  d)

  šaržu, v rámci ktorej bola zdravotnícka pomôcka sterilizovaná,

  e)

  spôsob sterilizácie okrem sterilizácie vlhkým teplom – pri nepriehľadnom obale popis zdravotníckej pomôcky. ...

  E.

  Skladovanie a transport vysterilizovaného materiálu

  1.

  Sterilná zdravotnícka pomôcka v oddelení centrálnej sterilizácie, sterilizačnom centre a operačnej sále ...

  2.

  Na oddelení sa skladuje v uzatvorenej skrini alebo v uzatvorenom kontajneri, v zásuvke alebo inom obale. ...

  3.

  Sterilná zdravotnícka pomôcka sa transportuje v transportnom obale tak, aby bola chránená pred poškodením ...

  4.

  Transportný (prepravný) obal je obal obsahujúci jednu alebo viac jednotiek primárneho a/alebo sekundárneho ...

  F.

  Exspirácia sterilného materiálu

  1.

  Druh obalu Druh sterilizácie Exspirácia pre materiál PS HVS PLS FORM EO Voľne uložený ...

  Obaly pre jednotlivé spôsoby sterilizácie a im zodpovedajúce exspirácie

  Tabuľka č. 2

  *

  Kontajner s filtrom z termostabilného materiálu.

  **

  Špeciálny kontajner podľa odporúčania výrobcu sterilizátorov.

  ***

  Podľa odporúčania výrobcu.

  ****

  Dvojité balenie do hárkov pre operačné sály.

  Vysvetlivky:

  PS – sterilizácia vlhkým teplom,

  HVS – sterilizácia prúdiacim horúcim vzduchom,

  PLS – sterilizácia plazmou,

  FORM – sterilizácia formaldehydom,

  EO – sterilizácia etylénoxidom.

  G.

  Kontrola sterilizácie

  1.

  Kontrola výkonu sterilizácie je

  a)

  monitorovanie sterilizačného cyklu (chemickými a biologickými systémami),

  b)

  kontrola účinnosti sterilizačného procesu skúškou sterility.

  2.

  O kontrole sterilizácie sa vedie dokumentácia na oddelení centrálnej sterilizácie, operačnej sále a ...

  3.

  Dokumentácia obsahuje záznam o každej sterilizácii (druh sterilizovaného materiálu, parametre, zhodnotenie ...

  4.

  Písomná dokumentácia sterilizácie sa archivuje minimálne 5 rokov.10)

  5.

  Úspešnosť sterilizácie sa dokumentuje

  a)

  zápisom do sterilizačného denníka alebo podpísaným záznamom registračného prístroja, alebo podpísaným ...

  b)

  datovaným písomným vyhodnotením monitorovania sterilizačného cyklu chemickými indikátormi,

  c)

  datovaným záznamom o vykonaní Bowieho-Dickovho testu a jeho uložením do dokumentácie, ak je v programe ...

  d)

  datovaným záznamom o vykonaní vákuového testu a jeho výsledku, ak je v programe prístroja.

  6.

  Na zabudovaných ukazovateľoch prístrojov sa sleduje, či sterilizačný cyklus prebieha podľa zvoleného ...

  7.

  Kontrola účinnosti sterilizátora sa vykonáva

  a)

  biologickými systémami,

  b)

  chemickými systémami,

  c)

  fyzikálnymi systémami.

  8.

  Pre biologické systémy kontroly účinnosti sterilizátora sa používajú biologické indikátory (bioindikátory).11) ...

  9.

  Bioindikátor je naočkovaný nosič s definovaným počtom mikroorganizmov v jeho primárnom obale pripravený ...

  10.

  Mikroorganizmus pre bioindikátor je

  a)

  Geobacillus stearothermophilus pre parný, formaldehydový a plazmový sterilizátor,

  b)

  Bacillus atrophaeus pre horúcovzduchový a etylénoxidový sterilizátor.

  11.

  Bioindikátor a skúšobný systém indikujú účinnosť sterilizačného procesu preukázaním životaschopnosti ...

  12.

  Ak sa fyzikálno-chemické parametre sterilizačného procesu nachádzajú mimo stanovenej medze, sterilizačný ...

  13.

  Kultivácia bioindikátorov sa vykoná čo najskôr po vykonaní kontroly sterilizačného procesu (najneskoršie ...

  14.

  Za pozitívny biologický test sa považuje dôkaz prítomnosti testovaného kmeňa mikroorganizmu po vystavení ...

  15.

  Kontrola účinnosti sterilizátora bioindikátormi sa vykonáva

  a)

  na oddelení centrálnej sterilizácie a na operačnej sále jedenkrát mesačne,

  b)

  na ostatných pracoviskách na nových prístrojoch jedenkrát ročne, na prístrojoch starších ako 10 rokov ...

  c)

  po technickom zásahu do sterilizátora, pri novej inštalácii, premiestnení a ihneď pri pochybnostiach ...

  16.

  Na testovanie účinnosti sterilizátora do jednej sterilizačnej jednotky sa používajú dva bioindikátory, ...

  17.

  Označenie bioindikátorov

  a)

  BI-STEAM – sterilizácia vlhkým teplom,

  b)

  BI-DRY – sterilizácia suchým teplom,

  c)

  BI-FORM – sterilizácia parami formaldehydu,

  d)

  BI-EO – sterilizácia parami etylénoxidu,

  e)

  BI-PL – sterilizácia plazmou peroxidu vodíka.

  18.

  Pre chemické systémy kontroly účinnosti sterilizátora sa používajú chemické indikátory.12) Ide o systém, ...

  19.

  Vyhodnotenie chemického indikátora je porovnanie reakcie chemického indikátora s koncovým bodom opísaným ...

  20.

  Triedy chemických indikátorov

  a)

  trieda 1 – procesové indikátory, ktoré sú určené na použitie pre individuálne balenia, ktoré preukážu, ...

  b)

  trieda 2 – indikátory používané v špecifických skúškach, ktoré sa používajú v špecifických skúšobných ...

  c)

  trieda 3 – indikátory s jedným parametrom (reagujú na jeden parameter), ktorý sa navrhuje na jeden z ...

  d)

  trieda 4 – viacparametrové indikátory (reagujú na viac parametrov), ktoré sa navrhujú na dva alebo viac ...

  e)

  trieda 5 – integrujúce indikátory, navrhnuté na reakciu na všetky kritické parametre pre špecifický ...

  f)

  trieda 6 – imitujúce (emulačné) indikátory, navrhnuté tak, aby reagovali na všetky kritické parametre ...

  21.

  Vyhodnotenie chemického indikátora, t. j. posúdenie koncového bodu, sa vykonáva ihneď po dokončení sterilizačného ...

  22.

  Označenie chemických indikátorov

  a)

  STEAM – sterilizácia vlhkým teplom,

  b)

  DRY – sterilizácia suchým teplom,

  c)

  FORM – sterilizácia parami formaldehydu,

  d)

  EO – sterilizácia parami etylénoxidu,

  e)

  PL – sterilizácia plazmou peroxidu vodíka.

  23.

  Fyzikálne systémy kontroly účinnosti sterilizátora

  a)

  vákuový test, ktorý je testom tesnosti prístroja a je zabudovaný v programe,

  b)

  snímač, ktorý zaznamenáva hodnotu nastaveného parametra (fyzikálnej veličiny definujúcej sterilizačný ...

  24.

  Indikátor DRY STEAM EO FORM PL Fyzikálne systémy Vákuový test CS 1x týždenne* ...

  Frekvencia a množstvo jednotlivých druhov systémov alebo indikátorov používaných pri monitorovaní sterilizačného ...

  Tabuľka č. 3

  *

  a po každom technickom zásahu do prístroja alebo odstávke pary.

  **

  1 SJ – 1 test, 2-5 SJ – 2 testy, 6-10 SJ – 3 testy, viac ako 10 SJ – 4 testy (šaržové indikátory nie ...

  SJ – sterilizačná jednotka, CS – centrálna sterilizácia, OS – operačná sála, IP – individuálna sterilizácia ...

  Poznámka: Testovanie indikátormi sa vykonáva v plnej komore sterilizátora okrem Bowieho-Dickovho testu ...

  H.

  Validácia

  Validácia je potvrdenie platnosti a správnosti jednotlivých fáz sterilizačného cyklu, jeho dokumentácie ...

  I.

  Kontrola sterility

  Kontrola sterility materiálu sa vykonáva štandardnými pracovnými postupmi za aseptických podmienok v ...

  J.

  Štátny zdravotný dozor

  1.

  Štátny zdravotný dozor pozostáva z nasledujúcich činností:

  a)

  overenie typu, výrobcu a výrobného čísla prístroja,

  b)

  kontrola nastavenia parametrov sterilizácie na prístroji (tlak, teplota, čas),

  c)

  pri parnom sterilizátore kontrola dosiahnutého podtlaku pri odvzdušnení a kontrola vykonania a výsledku ...

  d)

  kontrola sterilizačného záznamu alebo sterilizačného denníka,

  e)

  kontrola vykonania a výsledkov monitorovania sterilizačného cyklu fyzikálnymi, chemickými a biologickými ...

  2.

  V prípade pochybností o správne vykonávanej kontrole účinnosti sterilizácie alebo pochybností o účinnosti ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

  DEZINFEKCIA

  Pri praktickom vykonávaní dezinfekcie sa zachováva dvojetapový postup dezinfekcie: 1. etapa je mechanická ...

  A.

  Mechanická očista

  Mechanická očista je súbor postupov, pomocou ktorých sa použitím teplej vody, mydla, detergentov a mechanických ...

  B.

  Dezinfekcia

  1.

  Dezinfekcia je zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, chemických alebo ...

  2.

  Druhy dezinfekcie sú:

  a)

  fyzikálna dezinfekcia,

  b)

  chemická dezinfekcia,

  c)

  fyzikálno-chemická dezinfekcia.

  3.

  Fyzikálna dezinfekcia je

  a)

  var vo vode za atmosférického tlaku v trvaní najmenej 30 minút,

  b)

  var v pretlakových nádobách v trvaní najmenej 20 minút,

  c)

  dezinfekcia v umývacích, pracích a parných prístrojoch pri teplote vyššej ako 90 oC v trvaní 10 minút, ...

  d)

  prúdiaci horúci vzduch o teplote 110 oC v trvaní 30 minút,

  e)

  ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm – 264 nm,

  f)

  pasterizácia (zahriatie na 62,5 – 63 oC v trvaní 30 minút, 85 – 90 oC alebo 134 oC v trvaní niekoľko ...

  g)

  filtrácia, vypaľovanie, spaľovanie, slnenie, vytrepávanie a pod. za špeciálnych podmienok.

  4.

  Chemická dezinfekcia je dezinfekcia, pri ktorej sú mikroorganizmy ničené chemickými dezinfekčnými prostriedkami ...

  5.

  Na chemickú dezinfekciu sa používa len biocídny prípravok registrovaný v Centre pre chemické látky a ...

  6.

  Dezinfekčný roztok sa pripravuje čerstvý pre každú pracovnú zmenu (8 – 12 hodín) rozpustením odmeraného ...

  7.

  Účinnosť dezinfekčného roztoku sa dosiahne zvýšením teploty vody, do ktorej sa dezinfekčný prípravok ...

  a)

  pri jódových prípravkoch voda o teplote 35 oC,

  b)

  pri fenolových prípravkoch a organických amóniových zlúčeninách voda o teplote 50 až 60 oC,

  c)

  pri aldehydových, chlórových prípravkoch a peroxozlúčeninách studená voda.

  8.

  Pri predmetoch a plochách kontaminovaných krvou, hnisom, slinami alebo iným biologickým materiálom v ...

  9.

  Pri dezinfekcii plôch sa používajú také technologické postupy a dezinfekčné procesy, ktoré ich nepoškodzujú. ...

  10.

  V hygienickom režime sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov ako prevencia vzniku rezistencie ...

  11.

  Na dezinfekciu sa používajú také prípravky, ktoré nepoškodzujú materiál predmetu a nespôsobujú ich farebnú ...

  12.

  Predmety a pomôcky, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, sa po ukončení dezinfekcie dôkladne ...

  13.

  Pri práci s dezinfekčnými prostriedkami sa používajú osobné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajú ...

  14.

  Fyzikálno-chemická dezinfekcia je dezinfekcia v

  a)

  paraformaldehydovej komore pri teplote 45 oC až 75 oC, dezinfikujú sa v nej predmety z textilu, vlny, ...

  b)

  umývacích, pracích a čistiacich strojoch, kde dezinfekcia prebieha pri teplote 60 oC a za pôsobenia ...

  C.

  Vyšší stupeň dezinfekcie

  1.

  Vyšší stupeň dezinfekcie je proces, ktorý zaručuje usmrtenie všetkých baktérií, vírusov, mikroskopických ...

  2.

  Vyšší stupeň dezinfekcie sa používa predovšetkým pre termolabilnú zdravotnícku pomôcku (ďalej len „predmet“), ...

  3.

  Na dezinfekciu termolabilných pomôcok, ktoré nemožno sterilizovať a ktoré sa používajú na vyšetrovanie ...

  4.

  Pracovný postup pri vyššom stupni dezinfekcie pozostáva

  a)

  z prípravy predmetu, ktorá spočíva v jeho očistení a osušení; ak je predmet kontaminovaný biologickým ...

  b)

  z expozície dezinfekčným roztokom tak, že sa suchý predmet vkladá do uzavierateľnej nádoby do dezinfekčného ...

  c)

  zo skladovania dezinfekčného roztoku v uzavretej nádobe s vrchnákom, dezinfekčný roztok sa vymieňa podľa ...

  d)

  zo záznamu výkonu vyššieho stupňa dezinfekcie, ktorý obsahuje

  da)

  názov použitého dezinfekčného prípravku,

  db)

  dátum prípravy dezinfekčného roztoku (deň, hodina),

  dc)

  koncentráciu roztoku,

  dd)

  expozičný čas výkonu vyššieho stupňa dezinfekcie,

  de)

  meno vyšetrovaného pacienta, po ktorom sa vykonal vyšší stupeň dezinfekcie predmetu,

  df)

  meno pracovníka zodpovedného za vyšší stupeň dezinfekcie.

  D.

  Kontrola dezinfekcie

  1.

  Kontrolou dezinfekcie sa zisťuje jej účinnosť.

  2.

  Kontrola dezinfekcie je

  a)

  chemická, ktorá zahŕňa kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie obsahu aktívnych látok v použitých dezinfekčných ...

  b)

  mikrobiologická, ktorá zahŕňa stery, oplachy, odtlačky a pod.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

  METÓDY REGULÁCIE ŽIVOČÍŠNYCH ŠKODCOV

  A.

  Dezinsekcia

  1.

  Dezinsekcia je cielené hubenie epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov. Dezinsekcia ...

  a)

  mechanickými – pasce, lepové pásy, lapače,

  b)

  fyzikálnymi – použitím teplôt nad 60 oC, vyváraním, žehlením, ultrafialovou lampou so sieťkou bezpečného ...

  c)

  biologickými – využívaním prirodzených nepriateľov hmyzu, dravého hmyzu, dravých roztočov,

  d)

  chemickými – insekticídmi.

  2.

  Dezinsekčné prípravky sa používajú s prihliadnutím na ich toxicitu, na prostredie, v ktorom sa použijú, ...

  3.

  Pri vykonávaní dezinsekcie sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia ...

  4.

  Biologické metódy dezinsekcie sa v zariadení nepoužívajú.

  B.

  Deratizácia

  1.

  Deratizácia je cielené hubenie epidemiologicky významných alebo škodlivých myšovitých a iných hlodavcov ...

  2.

  Deratizácia sa vykonáva metódami

  a)

  mechanickými – pasce,

  b)

  fyzikálnymi – zaplavovanie vodou, horúca para, ultrazvuk,

  c)

  biologickými – využívanie prirodzených nepriateľov – psov, mačiek, fretiek,

  d)

  chemickými – rodenticídy.

  3.

  Deratizačné prípravky sa používajú s prihliadnutím na ich toxicitu a na prostredie, v ktorom sa použijú. ...

  4.

  Pri vykonávaní deratizácie sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia ...

  5.

  Biologické metódy deratizácie sa v zariadení nepoužívajú.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

  Vzor

  Prevziať prílohu - Vzor

  Hlásenie nemocničnej nákazy

Poznámky

 • 1)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 2)  § 251 až 258 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
 • 3)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...
 • 4)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...
 • 5)  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 36 až 38 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...
 • 7)  STN EN ISO 15882 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Chemické indikátory. Pokyny na výber, používanie ...
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 9)  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2005 č. 22783-1/2004-SL, ktorým ...
 • 10)  § 37 zákona č. 95/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a ...
 • 11)  Príloha č. 1 kategória A písm. d) bod 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z.
 • 1)  STN EN ISO 15882 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Chemické indikátory. Návod na výber, používanie ...
 • 2)  STN EN ISO 11607-1 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 1: Požiadavky ...
 • 3)  STN EN ISO 13485 Zdravotnícke pomôcky. Systém manažérstva kvality. Požiadavky na splnenie predpisov ...
 • 4)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 5)  STN EN 13060 Malé parné sterilizátory, STN EN 285 Sterilizácia. Parné sterilizátory. Veľké sterilizátory, ...
 • 6)  STN 84 7104 Lekárske zariadenia. Teplovzdušné sterilizátory. Všeobecné technické požiadavky a metódy ...
 • 7)  STN 84 7104 Lekárske zariadenia. Teplovzdušné sterilizátory. Všeobecné technické požiadavky a metódy ...
 • 8)  STN EN 14180 Sterilizátory na zdravotnícke účely. Nízkoteplotné parné a formaldehydové sterilizátory. ...
 • 9)  STN EN 1422 Sterilizátory na zdravotnícke účely. Etylénoxidové sterilizátory. Požiadavky a skúšobné ...
 • 10)  Smernice č. Z-6 249/1983-C/32-1845 o vzorovom škartačnom poriadku a o škartačnom pláne pre zdravotnícke ...
 • 11)  STN EN ISO 11138-1 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Biologické indikátorové systémy. Časť 1: Všeobecné ...
 • 11a)  STN EN 1500 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Hygienická dezinfekcia rúk. Skúšobná metóda ...
 • 11b)  STN EN 12791 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Dezinfekcia rúk v chirurgii. Skúšobné metódy ...
 • 12)  STN EN ISO 15882 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Chemické indikátory. Návod na výber, používanie ...
 • 13)  STN EN ISO 17665-1 Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Vlhké teplo. Časť 1: Požiadavky ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore