Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 55/2008 účinný od 01.03.2008

Platnosť od: 20.02.2008
Účinnosť od: 01.03.2008
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 55/2008 účinný od 01.03.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 55/2008 s účinnosťou od 01.03.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 zákona č. ...

§ 1
(1)

Projektová dokumentácia na stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí ...

a)

sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe, s informáciami o dodržaní ...

1.

navrhované urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných ...

2.

požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,

3.

nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu vrátane parkovania, ...

4.

údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku vrátane sietí a zariadení technického ...

5.

ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, údaje o tomto zariadení, ...

6.

údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred ...

7.

usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o ...

8.

spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri ...

b)

celkovú situáciu stavby v mierke 1 : 10 000, ktorá obsahuje najmä

1.

polohopis a výškopis územia stavby a jej najbližšieho okolia vrátane hraníc katastrálnych území, ...

2.

vyznačenie bodov vytyčovacej siete a najbližších trigonometrických bodov,

3.

polohové vyznačenie všetkých základných prostriedkov vrátane podzemných inžinierskych sietí, ...

4.

vyznačenie ochranných pásiem, archeologických lokalít, hraníc dobývacích priestorov, chránených ...

5.

vyznačenie obvodu stavby,

6.

vyznačenie demolácií, zrušenie podzemných alebo nadzemných inžinierskych sietí,

7.

polohové vyznačenie navrhovanej stavby vrátane jej napojenia na doterajšiu cestnú sieť, prístup ...

8.

vyznačenie odporúčaných plôch pre stavebné dvory aj s ich napojením na inžinierske siete, skládky ...

c)

stavebné výkresy stavby [cesty, mosty, tunely a ostatné vyvolané úpravy1)] v primeranej mierke ...

d)

návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

e)

projekt organizácie výstavby,

f)

bezpečnostnú dokumentáciu pre tunely,3)

g)

návrh dopravného značenia,

h)

vplyv stavby na životné prostredie:

1.

správu, v ktorej je uvedené plnenie podmienok záverečného stanoviska z posúdenia vplyvov navrhovanej ...

2.

situáciu opatrení na ochranu životného prostredia v mierke 1 : 10 000, v ktorej sú zakreslené ...

i)

projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia:

1.

obsah dokumentácie vymedzený v záverečnom stanovisku z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti ...

2.

lokality monitoringu zakreslené v situácii v mierke 1:10 000; v projekte sa navrhne racionálny rozsah ...

(2)

Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo ...

(3)

Ak ide o jednoduché stavby a dočasné stavby zariadenia staveniska, môže byť po prerokovaní so ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

Ľubomír Vážny v. r.

Poznámky

  • 1)  § 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ...
  • 2)  § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
  • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách ...
  • 4)  § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore