Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69038
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 55/2006 účinný od 01.03.2012


Platnosť od: 08.02.2006
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 55/2006 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 55/2006 s účinnosťou od 01.03.2012 na základe 35/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 27 ods. 7 a § 28 ods. ...

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
a)

obsahu havarijných plánov, postupe pri ich predkladaní a schvaľovaní,

b)

opatreniach, postupoch a činnostiach vrátane stanovenia stupňov závažnosti udalostí podľa medzinárodných ...

c)

informovaní úradu a verejnosti,

d)

náležitostiach podkladov potrebných k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia, veľkosti ...

e)

systémoch monitorovania,

f)

školeniach, precvičovaní a aktualizácii havarijných plánov,

g)

poskytovaných dátach a časovom priebehu nehody alebo havárie na jadrových zariadeniach a pri preprave ...

h)

spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave.

§ 2
Základné pojmy
a)

organizáciou havarijnej odozvy zriadenie a usporiadanie útvarov a zaradenie zamestnancov v organizačnej ...

b)

územím jadrového zariadenia územie s jadrovým zariadením ohraničené bariérou stráženého ...

c)

okolím jadrového zariadenia územie v oblasti ohrozenia okrem územia jadrového zariadenia,

d)

oblasťou ohrozenia jadrovým zariadením územie v tvare kruhu, ktorého stred a polomer navrhne žiadateľ ...

e)

spoločnou oblasťou ohrozenia pre viaceré jadrové zariadenia zjednotenie oblastí ohrozenia pre jednotlivé ...

§ 3
Predbežný vnútorný havarijný plán
(1)

Predbežný vnútorný havarijný plán je podkladom pre vnútorný havarijný plán a pri jeho vypracúvaní ...

(2)

Predbežný vnútorný havarijný plán obsahuje

a)

všeobecnú časť,

b)

predbežnú organizáciu havarijnej odozvy,

c)

nejadrové nehody alebo havárie, alebo iné iniciačné javy s vplyvom na jadrovú bezpečnosť (ďalej ...

d)

prílohy.

(3)

Všeobecná časť obsahuje

a)

cieľ predbežného vnútorného havarijného plánu,

b)

rozsah záväznosti predbežného vnútorného havarijného plánu,

c)

opis jednotlivých kapitol,

d)

určenie zodpovednosti útvarov a jednotlivcov pri riešení nehôd alebo havárií,

e)

prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa predbežného vnútorného havarijného plánu a zoznam ...

f)

použité definície, skratky a označenia.

(4)

Predbežná organizácia havarijnej odozvy obsahuje

a)

predbežnú klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení, v prípade nehody alebo ...

b)

spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,

c)

základný opis organizačnej štruktúry organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,

d)

predbežný opis technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov určených na zvládnutie ...

e)

predbežný plán monitorovania územia a okolia jadrového zariadenia,

f)

spôsob ochrany zamestnancov a ostatných osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia, ...

g)

spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania ...

h)

dokumentáciu ochrany pred požiarmi,

i)

spôsob informovania verejnosti o nehodách alebo haváriách,

j)

zoznam orgánov, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijných ...

k)

plán zdravotníckych opatrení.2)

(5)

Opis iných rizík obsahuje

a)

ich predbežný prehľad,

b)

rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,

c)

návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti predbežného vnútorného ...

(6)

Prílohy obsahujú

a)

predbežné štandardné operatívne postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy ...

b)

grafické zobrazenie predbežnej veľkosti oblasti ohrozenia a vytýčenie evakuačných trás,

c)

opis priestorov zhromaždenia a ukrytia,

d)

opatrenia pri súčasnej výstavbe jadrového zariadenia a prevádzke iných celkov na území jadrového ...

e)

situačný plán jadrového zariadenia a návrh na rozmiestnenie úkrytov,

f)

pravidlá správania zamestnancov zostávajúcich na pracovisku.

§ 4
Vnútorný havarijný plán
(1)

Vnútorný havarijný plán obsahuje

a)

všeobecnú časť,

b)

organizáciu havarijnej odozvy,

c)

iné riziká,

d)

prílohy.

(2)

Všeobecná časť obsahuje

a)

cieľ vnútorného havarijného plánu,

b)

rozsah záväznosti vnútorného havarijného plánu,

c)

opis jednotlivých kapitol,

d)

určenie zodpovednosti za výkon opatrení určených vo vnútornom havarijnom pláne v rámci organizačnej ...

e)

prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa vnútorného havarijného plánu a nadväzujúcej prevádzkovej ...

f)

použité definície, skratky a označenia.

(3)

Organizácia havarijnej odozvy obsahuje

a)

klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení, v prípade nehody alebo havárie spôsob ...

b)

spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,

c)

spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia, spôsob varovania ...

d)

štruktúru organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,

e)

technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie alebo ...

f)

systém spohotovenia,

g)

monitorovanie územia a okolia jadrového zariadenia,

h)

ochranu zamestnancov a ostatných osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia ...

i)

školenia o vnútornom havarijnom pláne a jeho precvičovanie,

j)

nadväznosti na plán ochrany obyvateľstva3) v oblasti ohrozenia,

k)

kritériá na odvolanie núdzových stavov a zásady obnovy na jadrovom zariadení,

l)

spôsob informovania verejnosti,

m)

zoznam orgánov, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijných ...

n)

dokumentáciu ochrany pred požiarmi,

o)

plán zdravotníckych opatrení.2)

(4)

Opis iných rizík obsahuje

a)

ich prehľad,

b)

rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,

c)

návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti vnútorného havarijného ...

(5)

Prílohy obsahujú

a)

štandardné operatívne postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy pri všetkých ...

b)

formuláre pre prvotné a následné priebežné písomné informovanie dozorných orgánov a fyzických ...

c)

príklady vybraných nehôd alebo havárií s klasifikáciou podľa stupňa ich závažnosti vrátane ...

d)

opatrenia pri súčasnej prevádzke jadrového zariadenia a výstavbe iných celkov na území jadrového ...

e)

situačný plán jadrového zariadenia, plán rozmiestnenia úkrytov, grafické zobrazenie oblasti ohrozenia ...

f)

pravidlá správania zamestnancov zostávajúcich na pracovisku.

§ 5
Klasifikačné stupne závažnosti nehody alebo havárie
(1)

Stupne závažnosti nehody alebo havárie sú:

a)

1. stupeň „pohotovosť“ pre stav, pri ktorom je ohrozené alebo narušené plnenie bezpečnostných ...

b)

2. stupeň „núdzový stav na území jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť alebo ...

c)

3. stupeň „núdzový stav v okolí jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť alebo ...

(2)

Ak dôjde k vyhláseniu jednotlivých stupňov závažnosti, vykonajú sa najmä tieto činnosti:

a)

pri prvom stupni sa vyrozumejú príslušné útvary organizácie havarijnej odozvy na území jadrového ...

b)

pri druhom stupni sa spohotoví organizácia havarijnej odozvy a prebehne vyrozumenie osôb zodpovedných ...

c)

pri treťom stupni sa zavedú a vykonajú opatrenia vyplývajúce z vnútorného havarijného plánu ...

§ 6
Vyrozumenie a varovanie
(1)

Spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania ...

a)

opis vyrozumenia osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií na jadrovom zariadení a opis ...

b)

opis vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva podľa osobitných predpisov,5)

c)

varovné signály a forma oznamovania nehôd alebo havárií na území jadrového zariadenia,

d)

varovné signály a doplňujúce hovorené informácie na varovanie obyvateľstva,6)

e)

postup vyhlasovania varovných signálov.

(2)

Plány vyrozumenia osôb obsahujú spôsob, postupnosť a časové limity na vyrozumenie osôb na území ...

(3)

Výskyt nehody alebo havárie držiteľ povolenia ohlasuje úradu bezodkladne telefonicky.

(4)

Držiteľ povolenia doručí prvotnú písomnú informáciu najneskôr do 45 minút od jej zistenia, ...

(5)

Držiteľ povolenia zasiela úradu následné písomné informácie o priebehu nehody alebo havárie ...

(6)

Minimálny obsah prvotnej a následných písomných informácií podľa odsekov 4 a 5 je uvedený v ...

§ 7
Systém spohotovenia
a)

kritériá spohotovenia,

b)

signály a postupy pri spohotovení,

c)

povinnosti zložiek organizácie havarijnej odozvy.

§ 8
Monitorovanie územia a okolia jadrového zariadenia
a)

postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní technologických parametrov jadrového ...

b)

postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní radiačnej situácie na území jadrového ...

c)

postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní meteorologickej situácie na území jadrového ...

§ 9
Ochrana osôb na území jadrového zariadenia
a)

spôsob evidencie a kontroly ich pohybu,

b)

zásady ich zhromaždenia, ukrytia a evakuácie,

c)

spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych prostriedkov vrátane prostriedkov jódovej ...

d)

spôsob ich dekontaminácie a prehľad dekontaminačných prostriedkov.

§ 10
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)

Držiteľ povolenia preukázateľne oboznamuje s obsahom predbežného vnútorného havarijného plánu ...

(2)

Zložky organizácie havarijnej odozvy vykonávajú profesijné školenia, nácviky alebo cvičenia ...

(3)

Cvičenie so zapojením celej organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia sa vykonáva najmenej ...

(4)

Vnútorný havarijný plán sa precvičuje so zložkami určenými v pláne ochrany obyvateľstva jedenkrát ...

(5)

O každom cvičení vedie držiteľ povolenia príslušnú dokumentáciu vrátane komplexného vyhodnotenia ...

(6)

Držiteľ povolenia do konca novembra príslušného kalendárneho roka informuje úrad o záväzných ...

(7)

Držiteľ povolenia predkladá úradu ročné vyhodnotenie cvičení za predchádzajúci kalendárny ...

(8)

Aktualizáciu vnútorného havarijného plánu držiteľ povolenia predkladá úradu v troch vyhotoveniach. ...

§ 11
Informovanie verejnosti
(1)

Držiteľ povolenia pravidelne informuje verejnosť o tých činnostiach a dokumentoch v oblasti havarijného ...

(2)

Držiteľ povolenia informuje verejnosť najneskôr do 30 minút o nehode alebo havárii vtedy, ak bola ...

(3)

Informácia podľa odseku 2 sa dopĺňa o údaje, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe ...

(4)

Na účely informovania verejnosti v oblasti havarijného plánovania sa využíva informačné miesto ...

§ 12
Poskytovanie dát
(1)

Držiteľ povolenia poskytuje úradu

a)

technologické dáta z každého jadrového zariadenia alebo jeho časti,

b)

dáta z radiačného monitorovania objektov jadrového zariadenia, územia jadrového zariadenia a okolia ...

c)

meteorologické dáta z územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia.

(2)

Orgány štátnej správy alebo ich podriadené organizácie poskytujú úradu

a)

dáta z radiačného monitorovania okolia jadrového zariadenia, územia Slovenskej republiky a z územia ...

b)

meteorologické dáta z okolia jadrového zariadenia, územia Slovenskej republiky a z územia Európy. ...

(3)

Dáta podľa odseku 1 poskytuje držiteľ povolenia na vlastné náklady v elektronickej forme v reálnom ...

(4)

Dáta podľa odseku 2 poskytujú orgány štátnej správy alebo ich podriadené organizácie v elektronickej ...

§ 13
Plán ochrany obyvateľstva
(1)

Plán ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia sa vypracúva podľa ...

(2)

Plán ochrany obyvateľstva obsahuje najmä požiadavky na opatrenia v nadväznosti na časový priebeh ...

a)

období ohrozenia,

b)

skorej fáze,

c)

prechodnej fáze,

d)

neskorej fáze.

§ 14
Obdobie ohrozenia
(1)

Obdobie ohrozenia4) je obdobie, počas ktorého je nehoda alebo havária klasifikovaná prvým stupňom ...

(2)

Opatrenia v období ohrozenia sú:

a)

vyrozumenie osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií a príprava varovania obyvateľstva, ...

b)

príprava na prípadné uskutočnenie neodkladných opatrení v skorej fáze v oblasti ohrozenia,

c)

informovanie obyvateľstva o opatreniach v období ohrozenia podľa prílohy č. 4.

§ 15
Skorá fáza
(1)

Skorá fáza je charakterizovaná začiatkom úniku rádioaktívnych látok a pretrvávaním úniku ...

(2)

Neodkladné opatrenia v skorej fáze sú opatrenia podľa osobitných predpisov:2)

a)

vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov nehôd alebo havárií a varovanie obyvateľstva, ...

b)

monitorovanie radiačnej situácie,

c)

regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,

d)

ukrytie,

e)

jódová profylaxia,

f)

evakuácia,

g)

používanie špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany,

h)

čiastočná hygienická očista osôb a vecí,

i)

zákaz spotreby nechránených potravín, vody a krmív.

(3)

Neodkladné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) až f) a písm. i) sa plánujú v súlade s hodnotami ...

(4)

Prognóza prekročenia zásahovej úrovne8) je dôvodom na vykonanie neodkladných opatrení, ktoré ...

(5)

Cieľom neodkladných opatrení je zníženie alebo odvrátenie kontaminácie rádioaktívnymi látkami ...

(6)

O opatreniach je obyvateľstvo informované podľa prílohy č. 4.

§ 16
Prechodná fáza a neskorá fáza
(1)

Prechodná fáza je charakterizovaná skončením úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia. ...

(2)

Neskorá fáza je charakterizovaná postupným odvolávaním ochranných opatrení a prechodom k bežnému ...

(3)

Následné opatrenia v prechodnej a neskorej fáze, ktoré sa plánujú v súlade s hodnotami zásahových ...

a)

regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,2)

b)

regulácia spotreby potravín, vody a krmív rádioaktívne kontaminovaných,2)

c)

presídlenie obyvateľstva podľa vyhodnotenia aktuálnej radiačnej situácie a prognózy jej vývoja,8) ...

d)

dekontaminácia postihnutého územia.2)

(4)

Cieľom následných opatrení je zníženie ožiarenia jednotlivca z obyvateľstva a zníženie alebo ...

(5)

O opatreniach je obyvateľstvo informované podľa prílohy č. 4.

§ 17
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)

Obvodné úrady v sídle kraja preukázateľne oboznamujú s obsahom plánu ochrany obyvateľstva všetkých ...

(2)

Obvodné úrady v sídle kraja najmenej jedenkrát ročne precvičujú vybrané časti plánu ochrany ...

(3)

Činnosti uvedené v pláne ochrany obyvateľstva obvodné úrady v sídle kraja precvičujú komplexne ...

(4)

Obvodné úrady v sídle kraja vedú o každom cvičení príslušnú dokumentáciu vrátane komplexného ...

(5)

Obvodné úrady v sídle kraja do konca kalendárneho roka informujú úrad o záväzných termínoch ...

(6)

Obvodné úrady v sídle kraja predkladajú aktualizáciu plánov ochrany obyvateľstva úradu na posúdenie ...

§ 18
Stanovenie oblastí ohrozenia
(1)

Podrobnosti žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien sú uvedené v prílohe ...

(2)

Žiadosť o schválenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu jeden mesiac ...

(3)

Žiadosť o schválenie predbežnej veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu najneskôr ...

(4)

Žiadosť o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu najneskôr tri mesiace ...

(5)

Žiadosť o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia spoločnej pre viaceré jadrové zariadenia predkladá ...

§ 19
Havarijný dopravný poriadok
(1)

Havarijný dopravný poriadok obsahuje

a)

všeobecnú časť,

b)

organizáciu havarijnej odozvy,

c)

iné riziká,

d)

prílohy.

(2)

Všeobecná časť obsahuje

a)

cieľ havarijného dopravného poriadku,

b)

rozsah záväznosti havarijného dopravného poriadku,

c)

opis jednotlivých kapitol,

d)

určenie zodpovednosti za výkon opatrení určených v havarijnom dopravnom poriadku,

e)

všeobecné zásady prepravy rádioaktívnych materiálov v nadväznosti na opatrenia pre prípad nehody ...

f)

prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa havarijného dopravného poriadku a zoznam nadväzujúcej ...

g)

použité definície, skratky a označenia.

(3)

Opis organizácie havarijnej odozvy obsahuje

a)

klasifikáciu a opis nehôd alebo havárií pri preprave, ktoré môžu narušiť jadrovú bezpečnosť ...

b)

spôsob vyhlasovania nehôd a havárií pri preprave,

c)

štruktúru organizácie havarijnej odozvy a jej zložiek, ktoré sa zúčastňujú na preprave, a systém ...

d)

štruktúru a zabezpečenie havarijnej výjazdovej skupiny,

e)

plán vyrozumenia osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií pri preprave a spôsob informovania ...

f)

spôsob vyrozumenia osôb činných pri riešení udalosti pri preprave v krajoch, cez územie ktorých ...

g)

technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie pri ...

h)

monitorovanie prepravovaných rádioaktívnych materiálov a územia pre prípad nehody alebo havárie ...

i)

ochranu osôb zabezpečujúcich prepravu a spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych ...

j)

organizáciu, opatrenia a postupy na zdolanie, zmiernenie alebo odstránenie následkov nehody alebo ...

k)

školenia a precvičovanie havarijného dopravného poriadku,

l)

prostriedky na zabezpečenie dekontaminácie a spôsob zabezpečenia dekontaminácie,

m)

spôsob informovania verejnosti pre prípad nehody alebo havárie pri preprave v súlade s požiadavkami ...

n)

zoznam orgánov, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijného ...

o)

dokumentáciu ochrany pred požiarmi,

p)

plán zdravotníckych opatrení.2)

(4)

Opis iných rizík obsahuje

a)

ich prehľad,

b)

rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,

c)

návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti havarijného dopravného ...

(5)

Prílohy obsahujú

a)

štandardné postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy,

b)

formuláre na prvotné a následné priebežné informovanie dozorných orgánov podľa § 20,

c)

príklady vybraných nehôd alebo havárií pri preprave,

d)

spôsob vymedzenia zasiahnutého územia, jeho označenia a zabezpečenia.

§ 20
Informovanie o nehode alebo havárii pri preprave
(1)

Výskyt nehody alebo havárie pri preprave držiteľ povolenia ohlasuje úradu bezodkladne telefonicky. ...

(2)

Písomnú informáciu o nehode alebo havárii pri preprave vo forme podľa havarijného dopravného ...

(3)

Minimálny obsah písomných informácií podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 1 bode C.

(4)

Držiteľ povolenia informuje verejnosť najneskôr do 30 minút, ak nehoda alebo havária pri preprave ...

§ 21
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)

Držiteľ povolenia na prepravu preukázateľne oboznamuje s obsahom havarijného dopravného poriadku ...

(2)

Školenie sa vykonáva aj vždy pred prepravou.

(3)

Zložky organizácie havarijnej odozvy precvičujú havarijný dopravný poriadok najmenej jedenkrát ...

(4)

Cvičenie so zapojením celej organizácie havarijnej odozvy sa vykonáva najmenej jedenkrát ročne. ...

(5)

O každom školení a cvičení vedie držiteľ povolenia na prepravu dokumentáciu vrátane komplexného ...

(6)

Držiteľ povolenia na prepravu do konca kalendárneho roka informuje úrad o záväzných termínoch ...

(7)

Aktualizáciu havarijného dopravného poriadku predkladá držiteľ povolenia na prepravu v jednom ...

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Posudzovanie a schvaľovanie
(1)

Predbežný vnútorný havarijný plán predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na posúdenie Ministerstvu ...

(2)

Vnútorný havarijný plán predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na schválenie úradu po zapracovaní ...

(3)

Plány ochrany obyvateľstva predkladajú obvodné úrady v sídle kraja na posúdenie úradu v jednom ...

(4)

Havarijný dopravný poriadok predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu na posúdenie úradu ...

§ 23

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

§ 24

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 25
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Marta Žiaková v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Obsah prvotnej a následnej informácie o nehode alebo havárii jadrového zariadenia a o nehode alebo havárii pri preprave

  A. Prvotná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje

  a) identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,

  b) identifikáciu jadrového zariadenia a jeho zemepisné súradnice,

  c) dátum a čas vzniku nehody alebo havárie a jej predbežné hodnotenie podľa INES,

  d) čas prípadného vyhlásenia klasifikačného stupňa podľa § 5,

  e) opis stavu jadrového zariadenia pred nehodou alebo haváriou,

  f) jej stručný opis,

  g) predpokladané príčiny jej vzniku,

  h) opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii,

  i) predpokladané následky nehody alebo havárie,

  j) základné informácie o meteorologickej situácii.

  B. Následná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje upresnené ...

  a) informáciu o celistvosti bariér,

  b) predpokladané úniky rádioaktívnych látok, nimi zasiahnutom území a predpokladaný počet osôb ...

  c) prijaté ochranné opatrenia,

  d) informovanie médií,

  e) výsledky monitorovania.

  C. Informácia o nehode alebo havárii pri preprave obsahuje

  a) identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,

  b) kód prepravy rádioaktívnych materiálov,

  c) informácie o mieste nehody alebo havárie pri preprave,

  d) čas vzniku nehody alebo havárie pri preprave,

  e) opis situácie pred nehodou alebo haváriou a po nehode alebo havárii pri preprave a príčiny jej ...

  f) kategorizáciu podľa stupňa závažnosti v súlade s § 15 ods. 13 zákona,

  g) predpokladané následky nehody alebo havárie pri preprave,

  h) výsledky monitorovania,

  i) dáta o meteorologickej situácii,

  j) opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii pri preprave.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Minimálny rozsah údajov pravidelného informovania verejnosti

  1. Informácie o ionizujúcom žiarení a jeho účinkoch na zdravie obyvateľstva a vplyve na životné ...

  2. Informácie o možných udalostiach na jadrových zariadeniach, ich klasifikovaní podľa stupňa ...

  3. Princíp plánov ochrany obyvateľstva, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.

  4. Činnosti, ktoré obyvateľstvo vykonáva pri jednotlivých udalostiach.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí

  (INES*) na účely informovania verejnosti

  Stupeň 7Veľmi vážna havária Stupeň 6Vážna havária Stupeň 5Havária s účinkami na okolieStupeň ...

  * INES – International Nuclear and Radiological Event Scale (Medzinárodná stupnica jadrových a ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Minimálny rozsah údajov na informovanie verejnosti pre prípad nehody alebo havárie na jadrovom zariadení alebo pri preprave

  1. Informácie o nehode alebo havárii, stupni závažnosti a ich predpokladanom vývoji.

  2. Informácie o opatreniach v období ohrozenia.

  3. Informácie o neodkladných a následných opatreniach na ochranu obyvateľstva v skorej, prechodnej ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Podrobnosti o podkladoch požadovaných na vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia

  1. Podklady k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien obsahujú

  a) analýzu zdrojového člena a rádiologických následkov vybraných ťažkých havárií11) a porovnanie ...

  b) opis metodiky analýzy a výpočtového programu,

  c) odôvodnenie výberu analyzovaných scenárov rozvoja vybraných ťažkých havárií,11)

  d) použité predpoklady modelovania,

  e) uvažované počiatočné a okrajové podmienky a požiadavky na funkčnosť systémov a komponentov, ...

  f) uvažované nápravné opatrenia na zmiernenie následkov vybraných ťažkých havárií,

  g) zabezpečovanie kvality,

  h) výsledky analýz, ich závery s určením veľkosti oblasti ohrozenia,

  i) grafické zobrazenie s vyznačením umiestnenia jadrového zariadenia a s vyznačením oblasti ohrozenia. ...

  2. Analýzy zdrojového člena a rádiologických následkov vybraných ťažkých havárií sú zdokumentované ...

  3. Podklady podľa odseku 1 predkladá žiadateľ v dvoch vyhotoveniach.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  Touto vyhláškou sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

  1. Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu ...

  2. Rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o vytvorení súboru opatrení Spoločenstva ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 3)  § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie ...
 • 6)  § 3a ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších ...
 • 7)  § 6 vyhlášky č. 388/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z.
 • 8)  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
 • 9)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
 • 11)  § 2 písm. x) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách ...
 • 12)  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.Zákon č. 355/2007 Z. z. ...
 • 1)  § 2 písm. s) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ...
 • 2)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore