Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 55/2006 účinný od 01.02.2018

Platnosť od: 08.02.2006
Účinnosť od: 01.02.2018
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 55/2006 účinný od 01.02.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 55/2006 s účinnosťou od 01.02.2018 na základe 9/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 27 ods. 6, § 28 ods. 26 a § 29 ...

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a)

obsahu havarijných plánov, postupe pri ich predkladaní a schvaľovaní,

b)

opatreniach, postupoch a činnostiach vrátane stanovenia stupňov závažnosti udalostí podľa medzinárodných ...

c)

informovaní úradu a verejnosti,

d)

náležitostiach podkladov potrebných k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia, veľkosti spoločnej ...

e)

systémoch monitorovania,

f)

školeniach, precvičovaní a aktualizácii havarijných plánov,

g)

poskytovaných dátach a časovom priebehu nehody alebo havárie na jadrových zariadeniach a pri preprave ...

h)

spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

organizáciou havarijnej odozvy zriadenie a usporiadanie útvarov a zaradenie zamestnancov v organizačnej ...

b)

územím jadrového zariadenia územie s jadrovým zariadením ohraničené bariérou stráženého priestoru, ktorá ...

c)

okolím jadrového zariadenia územie v oblasti ohrozenia okrem územia jadrového zariadenia,

d)

oblasťou ohrozenia jadrovým zariadením územie v tvare kruhu, ktorého stred a polomer navrhne žiadateľ ...

e)

spoločnou oblasťou ohrozenia pre viaceré jadrové zariadenia zjednotenie oblastí ohrozenia pre jednotlivé ...

f)

lokalitou územie jadrového zariadenia alebo bezprostredne susediace územie viacerých jadrových zariadení ...

§ 3
Predbežný vnútorný havarijný plán
(1)

Predbežný vnútorný havarijný plán je podkladom pre vnútorný havarijný plán a pri jeho vypracúvaní sa ...

(2)

Predbežný vnútorný havarijný plán obsahuje

a)
všeobecnú časť,
b)
predbežnú organizáciu havarijnej odozvy,
c)
nejadrové nehody alebo havárie, alebo iné iniciačné javy s vplyvom na jadrovú bezpečnosť (ďalej len ...
d)
prílohy.
(3)

Všeobecná časť obsahuje

a)
cieľ predbežného vnútorného havarijného plánu,
b)
rozsah záväznosti predbežného vnútorného havarijného plánu,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti útvarov a jednotlivcov pri riešení nehôd alebo havárií,
e)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa predbežného vnútorného havarijného plánu a zoznam nadväzujúcej ...
f)
použité definície, skratky a označenia.
(4)

Predbežná organizácia havarijnej odozvy obsahuje

a)
predbežnú klasifikáciu udalosti na jadrovom zariadení, pri nehode alebo havárii aj spôsob určenia stupňa ...
b)
opis činnosti na území jadrového zariadenia na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie, ...
c)
spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,
d)
základný opis organizačnej štruktúry organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
e)
predbežný opis technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov určených na zvládnutie nehôd alebo ...
f)
predbežný plán monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
g)
spôsob ochrany osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia,
h)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania obyvateľstva, ...
i)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
j)
spôsob informovania verejnosti o nehodách alebo haváriách,
k)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti havarijnej ...
l)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a organizáciami zabezpečujúcimi ...
(5)

Opis iných rizík obsahuje

a)
ich predbežný prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti predbežného vnútorného havarijného ...
(6)

Prílohy obsahujú

a)
predbežné štandardné operatívne postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy pri všetkých ...
b)
grafické zobrazenie predbežnej veľkosti oblasti ohrozenia a vytýčenie evakuačných trás,
c)
opis priestorov zhromaždenia a ukrytia,
d)
opatrenia pri súčasnej výstavbe jadrového zariadenia a prevádzke iných celkov na území jadrového zariadenia ...
e)
situačný plán jadrového zariadenia a návrh na rozmiestnenie úkrytov,
f)
pravidlá správania zamestnancov zostávajúcich na pracovisku.
§ 4
Vnútorný havarijný plán
(1)

Vnútorný havarijný plán zohľadňuje nehody alebo havárie na jadrovom zariadení, ktoré môžu vzniknúť počas ...

(2)

Vnútorný havarijný plán obsahuje

a)
všeobecnú časť,
b)
organizáciu havarijnej odozvy,
c)
iné riziká,
d)
prílohy.
(3)

Všeobecná časť obsahuje

a)
cieľ vnútorného havarijného plánu,
b)
rozsah záväznosti vnútorného havarijného plánu,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti za výkon opatrení určených vo vnútornom havarijnom pláne v rámci organizačnej ...
e)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa vnútorného havarijného plánu a nadväzujúcej prevádzkovej ...
f)
použité definície, skratky a označenia.
(4)

Organizácia havarijnej odozvy obsahuje

a)
klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení pri nehode alebo havárii, spôsob určenia stupňa ...
b)
opis činnosti na území jadrového zariadenia na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie, ...
c)
spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,
d)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia, spôsob varovania obyvateľstva ...
e)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
f)
technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie alebo zmiernenie ...
g)
systém uvedenia do pohotovosti,
h)
plán monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
i)
ochranu osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia vrátane osôb podieľajúcich sa na ...
j)
školenia o vnútornom havarijnom pláne a jeho precvičovanie,
k)
nadväznosti na plán ochrany obyvateľstva3) v oblasti ohrozenia,
l)
kritériá na odvolanie núdzových stavov a zásady obnovy na jadrovom zariadení,
m)
spôsob informovania verejnosti,
n)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti havarijnej ...
o)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
p)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a organizáciami zabezpečujúcimi ...
(5)

Opis iných rizík obsahuje

a)
ich prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti vnútorného havarijného plánu. ...
(6)

Prílohy obsahujú

a)
štandardné operatívne postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy pri všetkých stupňoch ...
b)
formuláre pre prvotné a následné priebežné písomné informovanie dozorných orgánov a fyzických osôb a ...
c)
príklady vybraných nehôd alebo havárií s klasifikáciou podľa stupňa ich závažnosti vrátane odhadu množstva ...
d)
opatrenia pri súčasnej prevádzke jadrového zariadenia a výstavbe iných celkov na území jadrového zariadenia ...
e)
situačný plán jadrového zariadenia, plán rozmiestnenia úkrytov, grafické zobrazenie oblasti ohrozenia ...
f)
pravidlá správania zamestnancov zostávajúcich na pracovisku.
§ 5
Klasifikačné stupne závažnosti nehody alebo havárie
(1)

Stupne závažnosti nehody alebo havárie sú:

a)
1. stupeň „pohotovosť“ pre stav, pri ktorom je ohrozené alebo narušené plnenie bezpečnostných funkcií, ...
b)
2. stupeň „núdzový stav na území jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť alebo vedie k úniku ...
c)
3. stupeň „núdzový stav v okolí jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť alebo vedie k závažnému ...
(2)

Ak dôjde k vyhláseniu jednotlivých stupňov závažnosti, vykonajú sa najmä tieto činnosti:

a)
pri prvom stupni sa vyrozumejú príslušné útvary organizácie havarijnej odozvy na území jadrového zariadenia, ...
b)
pri druhom stupni sa uvedie do pohotovosti organizácia havarijnej odozvy a prebehne vyrozumenie osôb ...
c)
pri treťom stupni sa zavedú a vykonajú opatrenia vyplývajúce z vnútorného havarijného plánu a plánov ...
§ 6
Vyrozumenie a varovanie
(1)

Spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania obyvateľstva ...

a)
opis vyrozumenia osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií na jadrovom zariadení a opis varovania ...
b)
opis vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva podľa osobitných predpisov,5)
c)
varovné signály a forma oznamovania nehôd alebo havárií na území jadrového zariadenia,
d)
varovné signály a doplňujúce hovorené informácie na varovanie obyvateľstva,6)
e)
postup vyhlasovania varovných signálov.
(2)

Plány vyrozumenia osôb obsahujú spôsob, postupnosť a časové limity na vyrozumenie osôb na území jadrového ...

(3)

Výskyt nehody alebo havárie držiteľ povolenia bezodkladne zhodnotí a klasifikuje podľa § 5 ods. 1 a ...

(4)

Držiteľ povolenia preukázateľne doručí úradu prvotnú písomnú informáciu podľa prílohy č. 1 bodu A najneskôr ...

(5)

Držiteľ povolenia zasiela úradu následné písomné informácie o priebehu nehody alebo havárie v závislosti ...

(6)

Minimálny obsah prvotnej a následných písomných informácií podľa odsekov 4 a 5 je uvedený v prílohe ...

(7)

Úrad vyhodnotí bezpečnostnú závažnosť udalosti podľa prílohy č. 3, berúc do úvahy návrh hodnotenia držiteľa ...

§ 7
Systém uvedenia do pohotovosti

Systém uvedenia do pohotovosti organizácie havarijnej odozvy ustanovuje

a)

kritériá uvedenia do pohotovosti,

b)

signály a postupy pri uvedení do pohotovosti,

c)

povinnosti zložiek organizácie havarijnej odozvy.

§ 8
Monitorovanie územia a okolia jadrového zariadenia

Opis spôsobu monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia v oblasti ohrozenia ...

a)

postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní technologických parametrov jadrového zariadenia, ...

b)

postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní radiačnej situácie na území jadrového zariadenia ...

c)

postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní meteorologickej situácie na území jadrového ...

§ 9
Ochrana osôb na území jadrového zariadenia

Opis ochrany zamestnancov a ostatných osôb nachádzajúcich sa na území jadrového zariadenia s vedomím ...

a)

spôsob evidencie a kontroly ich pohybu,

b)

zásady ich zhromaždenia, ukrytia a evakuácie,

c)

spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych prostriedkov vrátane prostriedkov jódovej ...

d)

spôsob ich dekontaminácie a prehľad dekontaminačných prostriedkov.

§ 10
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)

Držiteľ povolenia preukázateľne oboznamuje s obsahom predbežného vnútorného havarijného plánu a s obsahom ...

(2)

Zložky organizácie havarijnej odozvy vykonávajú profesijné školenia, nácviky alebo cvičenia najmenej ...

(3)

Cvičenie so zapojením celej organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia sa vykonáva najmenej jedenkrát ...

(4)

Vnútorný havarijný plán sa precvičuje so zložkami určenými v pláne ochrany obyvateľstva jedenkrát za ...

(5)

Havarijná pripravenosť držiteľa povolenia sa pri cvičení a nácviku posudzuje ako počas reálnej udalosti. ...

(6)

O každom cvičení vedie držiteľ povolenia príslušnú dokumentáciu vrátane komplexného vyhodnotenia a opatrení ...

(7)

Držiteľ povolenia do konca novembra príslušného kalendárneho roka informuje úrad o záväzných termínoch ...

(8)

Držiteľ povolenia predkladá úradu ročné vyhodnotenie cvičení za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr ...

(9)

Aktualizáciu vnútorného havarijného plánu držiteľ povolenia predkladá úradu v troch vyhotoveniach.

§ 11
Informovanie verejnosti
(1)

Na informovanie verejnosti poskytne držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) zákona Ministerstvu ...

(2)

Držiteľ povolenia informuje verejnosť prostredníctvom informačného miesta pre styk s verejnosťou zriadeného ...

§ 12
Poskytovanie dát
(1)

Držiteľ povolenia poskytuje úradu

a)
technologické dáta z každého jadrového zariadenia alebo jeho časti,
b)
dáta z radiačného monitorovania objektov jadrového zariadenia, územia jadrového zariadenia a okolia ...
c)
meteorologické dáta z územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia.
(2)

Orgány štátnej správy alebo ich podriadené organizácie poskytujú úradu

a)
dáta z radiačného monitorovania okolia jadrového zariadenia, územia Slovenskej republiky a z územia ...
b)
meteorologické dáta z okolia jadrového zariadenia, územia Slovenskej republiky a z územia Európy.
(3)

Dáta podľa odseku 1 poskytuje držiteľ povolenia na vlastné náklady v elektronickej forme v reálnom čase ...

(4)

Dáta podľa odseku 2 poskytujú orgány štátnej správy alebo ich podriadené organizácie v elektronickej ...

§ 13
Plán ochrany obyvateľstva
(1)

Plán ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia sa vypracúva podľa osobitných ...

(2)

Plán ochrany obyvateľstva obsahuje najmä požiadavky na opatrenia v nadväznosti na časový priebeh nehody ...

a)
období ohrozenia,
b)
skorej fáze,
c)
prechodnej fáze,
d)
neskorej fáze.
§ 14
Obdobie ohrozenia
(1)

Obdobie ohrozenia4) je obdobie, počas ktorého je nehoda alebo havária klasifikovaná prvým stupňom závažnosti. ...

(2)

Opatrenia v období ohrozenia sú:

a)
vyrozumenie osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií a príprava varovania obyvateľstva,
b)
príprava na prípadné uskutočnenie neodkladných opatrení v skorej fáze v oblasti ohrozenia,
c)
informovanie obyvateľstva o opatreniach v období ohrozenia podľa § 28 ods. 22 zákona.
§ 15
Skorá fáza
(1)

Skorá fáza je charakterizovaná začiatkom úniku rádioaktívnych látok a pretrvávaním úniku rádioaktívnych ...

(2)

Neodkladné opatrenia v skorej fáze sú opatrenia podľa osobitných predpisov:7a)

a)
vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov nehôd alebo havárií a varovanie obyvateľstva,
b)
monitorovanie radiačnej situácie,
c)
regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,
d)
ukrytie,
e)
jódová profylaxia,
f)
evakuácia,
g)
používanie špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany,
h)
čiastočná hygienická očista osôb a vecí,
i)
zákaz spotreby nechránených potravín, vody a krmív.
(3)

Neodkladné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) až f) a písm. i) sa plánujú v súlade s hodnotami zásahových ...

(4)

Prognóza prekročenia zásahovej úrovne8) je dôvodom na vykonanie neodkladných opatrení, ktoré sa vykonajú ...

(5)

Cieľom neodkladných opatrení je zníženie alebo odvrátenie kontaminácie rádioaktívnymi látkami a zníženie ...

§ 16
Prechodná fáza a neskorá fáza
(1)

Prechodná fáza je charakterizovaná skončením úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia. Obyvateľstvo ...

(2)

Neskorá fáza je charakterizovaná postupným odvolávaním ochranných opatrení a prechodom k bežnému spôsobu ...

(3)

Následné opatrenia v prechodnej a neskorej fáze, ktoré sa plánujú v súlade s hodnotami zásahových úrovní ...

a)
regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,7a)
b)
regulácia spotreby potravín, vody a krmív rádioaktívne kontaminovaných,7a)
c)
presídlenie obyvateľstva podľa vyhodnotenia aktuálnej radiačnej situácie a prognózy jej vývoja,8)
d)
dekontaminácia postihnutého územia.7a)
(4)

Cieľom následných opatrení je zníženie ožiarenia jednotlivca z obyvateľstva a zníženie alebo vylúčenie ...

§ 17
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)

Obvodné úrady v sídle kraja preukázateľne oboznamujú s obsahom plánu ochrany obyvateľstva všetkých zamestnancov ...

(2)

Obvodné úrady v sídle kraja najmenej jedenkrát ročne precvičujú vybrané časti plánu ochrany obyvateľstva. ...

(3)

Činnosti uvedené v pláne ochrany obyvateľstva obvodné úrady v sídle kraja precvičujú komplexne jedenkrát ...

(4)

Obvodné úrady v sídle kraja vedú o každom cvičení príslušnú dokumentáciu vrátane komplexného vyhodnotenia ...

(5)

Obvodné úrady v sídle kraja do konca kalendárneho roka informujú úrad o záväzných termínoch cvičení ...

(6)

Obvodné úrady v sídle kraja predkladajú aktualizáciu plánov ochrany obyvateľstva úradu na posúdenie ...

§ 18
Stanovenie oblastí ohrozenia
(1)

Podrobnosti žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien sú uvedené v prílohe č. ...

(2)

Žiadosť o schválenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu jeden mesiac pred podaním ...

(3)

Žiadosť o schválenie predbežnej veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu najneskôr tri mesiace ...

(4)

Žiadosť o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu najneskôr tri mesiace pred ...

(5)

Žiadosť o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia spoločnej pre viaceré jadrové zariadenia predkladá žiadateľ ...

§ 19
Havarijný dopravný poriadok
(1)

Havarijný dopravný poriadok obsahuje

a)
všeobecnú časť,
b)
organizáciu havarijnej odozvy,
c)
iné riziká,
d)
prílohy.
(2)

Všeobecná časť obsahuje

a)
cieľ havarijného dopravného poriadku,
b)
rozsah záväznosti havarijného dopravného poriadku,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti za výkon opatrení určených v havarijnom dopravnom poriadku,
e)
všeobecné zásady prepravy rádioaktívnych materiálov v nadväznosti na opatrenia pre prípad nehody alebo ...
f)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa havarijného dopravného poriadku a zoznam nadväzujúcej dokumentácie, ...
g)
použité definície, skratky a označenia.
(3)

Opis organizácie havarijnej odozvy obsahuje

a)
klasifikáciu a opis nehody alebo havárie pri preprave, ktorá môže narušiť jadrovú bezpečnosť pri preprave, ...
b)
opis činnosti na mieste nehody alebo havárie pri preprave na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody ...
c)
spôsob vyhlasovania nehody alebo havárie pri preprave,
d)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy a jej zložiek, ktoré sa zúčastňujú na preprave, a systém ich ...
e)
štruktúru, zabezpečenie a technické vybavenie havarijnej výjazdovej skupiny,
f)
plán vyrozumenia osôb činných pri riešení nehody alebo havárie pri preprave a spôsob informovania o ...
g)
spôsob vyrozumenia osôb činných pri riešení udalosti pri preprave v krajoch, cez územie ktorých sa preprava ...
h)
technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie pri preprave, ...
i)
plán radiačného monitorovania prepravovaných rádioaktívnych materiálov a plán radiačného monitorovania ...
j)
ochranu osôb zabezpečujúcich prepravu a spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych prostriedkov ...
k)
organizáciu, opatrenia a postupy na zdolanie, zmiernenie alebo odstránenie následkov nehody alebo havárie ...
l)
školenia a precvičovanie havarijnej pripravenosti podľa havarijného dopravného poriadku,
m)
prostriedky na zabezpečenie dekontaminácie a spôsob zabezpečenia dekontaminácie,
n)
spôsob informovania verejnosti v prípade nehody alebo havárie pri preprave podľa § 28 ods. 22 zákona, ...
o)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijného ...
p)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
q)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a organizáciami zabezpečujúcimi ...
(4)

Opis iných rizík obsahuje

a)
ich prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti havarijného dopravného poriadku. ...
(5)

Prílohy obsahujú

a)
štandardné postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy,
b)
doklad preukazujúci zmluvné zabezpečenie odborne spôsobilej organizácie, ktorá dodávateľským spôsobom ...
c)
formuláre na prvotné a následné priebežné informovanie dozorných orgánov podľa § 20,
d)
príklady vybraných nehôd alebo havárií pri preprave,
e)
spôsob vymedzenia zasiahnutého územia, jeho označenia a zabezpečenia.
§ 20
Informovanie o nehode alebo havárii pri preprave
(1)

Držiteľ povolenia bezodkladne ohlasuje nehodu alebo haváriu pri preprave orgánom štátnej správy podľa ...

(2)

Prvotnú písomnú informáciu o nehode alebo havárii pri preprave preukázateľne doručí orgánom štátnej ...

(3)

Informácia podľa odseku 2 obsahuje údaje, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 1 bode C.

(4)

Následnú písomnú informáciu o nehode alebo havárii pri preprave zasiela držiteľ povolenia orgánom štátnej ...

(5)

Informácia podľa odseku 4 obsahuje údaje, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 1 bode D.

(6)

Úrad vyhodnotí bezpečnostnú závažnosť udalosti podľa stupnice v prílohe č. 3, berúc do úvahy návrh hodnotenia ...

(7)

Držiteľ povolenia bezodkladne informuje verejnosť o nehode alebo havárii pri preprave odoslaním informácie ...

§ 21
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)

Držiteľ povolenia na prepravu preukázateľne oboznamuje s obsahom havarijného dopravného poriadku všetky ...

(2)

Školenie sa vykonáva aj vždy pred prepravou.

(3)

Zložky organizácie havarijnej odozvy precvičujú havarijný dopravný poriadok najmenej jedenkrát ročne. ...

(4)

Cvičenie so zapojením celej organizácie havarijnej odozvy sa vykonáva najmenej jedenkrát ročne.

(5)

Havarijná pripravenosť držiteľa povolenia sa pri cvičení a nácviku posudzuje ako počas reálnej udalosti. ...

(6)

O každom školení a cvičení vedie držiteľ povolenia na prepravu dokumentáciu vrátane komplexného hodnotenia ...

(7)

Držiteľ povolenia na prepravu informuje úrad každoročne do 30. novembra o záväzných termínoch cvičení ...

(8)

Aktualizáciu havarijného dopravného poriadku predkladá držiteľ povolenia na prepravu v jednom vyhotovení. ...

§ 21a
Styčné miesto
(1)

Úrad zhodnotí informáciu o vzniku udalosti podľa § 29 ods. 2 a 3 zákona a rozhodne o uvedení svojho ...

(2)

Po zhodnotení informácií o udalosti úrad rozhodne o informovaní Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ...

(3)

Orgány štátnej správy podľa § 29 ods. 3 zákona poskytnú úradu informáciu o vzniku udalosti bezodkladne ...

(4)

Poskytnutá informácia obsahuje

a)
identifikačné údaje organizácie, ktorá informáciu zasiela,
b)
kontaktnú osobu, ktorá môže podať bližšie informácie, a jej kontaktné údaje,
c)
kontaktnú osobu, ktorá zodpovedá za riešenie udalosti, a jej kontaktné údaje,
d)
miesto, dátum a čas udalosti,
e)
typ udalosti,
f)
opis udalosti,
g)
prvotne zistené charakteristiky zdroja ionizujúceho žiarenia,
h)
prvotne vykonaný odhad ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva, ak sa ...
(5)

Poskytnutá informácia podľa odseku 4 v závislosti od okolností obsahuje aj

a)
základné informácie o meteorologickej situácii v mieste vzniku udalosti,
b)
namerané hodnoty povrchovej kontaminácie,
c)
namerané hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu,
d)
obrazovú dokumentáciu,
e)
dostupnú sprievodnú dokumentáciu zdroja ionizujúceho žiarenia,
f)
ďalšie doplňujúce informácie.
(6)

Po dodatočnom získaní informácie o udalosti podľa odsekov 4 a 5 ju orgán štátnej správy poskytne bezodkladne ...

(7)

Ak záverečná správa obsahuje spôsob vyriešenia udalosti, ako aj spôsob bezpečného uloženia zdroja ionizujúceho ...

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Posudzovanie a schvaľovanie
(1)

Predbežný vnútorný havarijný plán predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na posúdenie Ministerstvu zdravotníctva ...

(2)

Vnútorný havarijný plán predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na schválenie úradu po zapracovaní požiadaviek ...

(3)

Plány ochrany obyvateľstva predkladajú obvodné úrady v sídle kraja na posúdenie úradu v jednom vyhotovení. ...

(4)

Havarijný dopravný poriadok predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu na posúdenie úradu v ...

§ 23

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 24

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 25
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Marta Žiaková v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Obsah prvotnej a následnej informácie o nehode alebo havárii jadrového zariadenia a o nehode alebo havárii pri preprave

  A.

  Prvotná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje

  a)

  identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,

  b)

  identifikáciu jadrového zariadenia a jeho zemepisné súradnice,

  c)

  čas vyhlásenia klasifikačného stupňa podľa § 5,

  d)

  opis stavu jadrového zariadenia pred nehodou alebo haváriou,

  e)

  stručný opis nehody alebo havárie,

  f)

  predpokladané príčiny vzniku nehody alebo havárie,

  g)

  opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii,

  h)

  predpokladané následky nehody alebo havárie,

  i)

  základné informácie o meteorologickej situácii.

  B.

  Následná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje upresnené informácie ...

  a)

  informáciu o celistvosti bariér,

  b)

  predpokladané úniky rádioaktívnych látok,

  c)

  nimi zasiahnutom území a predpokladaný počet osôb zasiahnutých únikom na území jadrového zariadenia, ...

  d)

  prijaté ochranné opatrenia,

  e)

  informovanie médií,

  f)

  výsledky monitorovania,

  g)

  návrh hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových a radiačných udalostí uvedenej v prílohe č. ...

  C.

  Prvotná písomná informácia o nehode alebo havárii pri preprave obsahuje

  a)

  identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,

  b)

  kód prepravy rádioaktívnych materiálov,

  c)

  informácie o mieste nehody alebo havárie pri preprave,

  d)

  čas vzniku nehody alebo havárie pri preprave,

  e)

  opis vzniknutej udalosti,

  f)

  kategorizáciu podľa stupňa závažnosti podľa § 27 ods. 3 zákona,

  g)

  informácie o úniku rádioaktívnych látok a/alebo ionizujúceho žiarenia,

  h)

  základné informácie o meteorologickej situácii,

  i)

  opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii pri preprave.

  D.

  Následná písomná informácia o nehode alebo havárii pri preprave obsahuje

  a)

  spresnenie údajov podľa bodu C,

  b)

  opis činnosti pred nehodou alebo haváriou pri preprave a po nehode alebo havárii pri preprave a príčiny ...

  c)

  predpokladané následky nehody alebo havárie pri preprave na obyvateľov, osoby zúčastňujúce sa prepravy ...

  d)

  výsledky monitorovania radiačnej situácie,

  e)

  návrh hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových a radiačných udalostí uvedenej v prílohe č. ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí (INES*) na účely informovania verejnosti

  Stupeň 7 Veľmi vážna havária Stupeň 6 Vážna havária Stupeň 5 Havária s účinkami na okolie Stupeň 4 ...

  * INES – International Nuclear and Radiological Event Scale (Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Podrobnosti o podkladoch požadovaných na vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia

  1.

  Podklady k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien obsahujú

  a)

  analýzu zdrojového člena a rádiologických následkov vybraných ťažkých havárií11) a porovnanie vypočítaných ...

  b)

  opis metodiky analýzy a výpočtového programu,

  c)

  odôvodnenie výberu analyzovaných scenárov rozvoja vybraných ťažkých havárií,11)

  d)

  použité predpoklady modelovania,

  e)

  uvažované počiatočné a okrajové podmienky a požiadavky na funkčnosť systémov a komponentov,

  f)

  uvažované nápravné opatrenia na zmiernenie následkov vybraných ťažkých havárií,

  g)

  zabezpečovanie kvality,

  h)

  výsledky analýz, ich závery s určením veľkosti oblasti ohrozenia,

  i)

  grafické zobrazenie s vyznačením umiestnenia jadrového zariadenia a s vyznačením oblasti ohrozenia. ...

  2.

  Analýzy zdrojového člena a rádiologických následkov vybraných ťažkých havárií sú zdokumentované tak, ...

  3.

  Podklady podľa odseku 1 predkladá žiadateľ v dvoch vyhotoveniach.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  Touto vyhláškou sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

  1.

  Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ...

  2.

  Rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o vytvorení súboru opatrení Spoločenstva na rýchlu ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...
 • 1a)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 2)  § 24 až 31 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2004 Z. z. o požiarnej prevencii ...
 • 2a)  Príloha č. 4 druhá časť bod C písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...
 • 3)  § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie ...
 • 6)  § 3a ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 6 vyhlášky č. 388/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z.
 • 7a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády ...
 • 8)  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
 • 10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
 • 11)  § 2 písm. x) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na ...
 • 12)  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení ...
 • 1)  § 2 písm. s) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 2)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore