Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku 542/2002 účinný od 01.06.2007 do 07.04.2009


Platnosť od: 25.09.2002
Účinnosť od: 01.06.2007
Účinnosť do: 07.04.2009
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Záväzkové a zmluvné právo, Zmluvy v obchodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 542/2002 s účinnosťou od 01.06.2007 na základe 233/2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národného bezpečnostného úradu

o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad") podľa § 27 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom ...

§ 1
Predmet vyhlášky

Vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

obchodným stykom odoslanie alebo prijatie, alebo potvrdenie odoslania, alebo potvrdenie prijatia elektronického ...

b)

administratívnym stykom odoslanie, prijatie alebo potvrdenie odoslania, alebo potvrdenie prijatia elektronického ...

c)

formátom elektronického dokumentu jeho vnútorná štruktúra a spôsob číselného kódovania dokumentu,1) ...

d)

elektronickou poštou prostriedok umožňujúci odoslanie a prijatie elektronického dokumentu,

e)

sieťou na prenos údajov komunikačné prostredie umožňujúce prenos elektronického dokumentu od ...

f)

informačným kioskom verejne prístupný technický prostriedok umožňujúci komunikáciu občana ...

§ 3
Používanie elektronického podpisu
§ 4
Elektronický dokument v obchodnom styku
(1)

Elektronický dokument používaný v obchodnom styku, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom ...

(2)

Pri podpisovaní elektronického dokumentu v obchodnom styku nie je podstatné, či jednotlivé fyzické ...

(3)

Postup vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu elektronického dokumentu v obchodnom styku ...

§ 5
Elektronický dokument v administratívnom styku
(1)

Elektronický dokument určený na administratívny styk sa vyhotovuje a podpisuje na technických prostriedkoch ...

(2)

Špecifikáciu technických prostriedkov, vyžadované funkčné vlastnosti a zásady použitia časovej ...

(3)

Osoby disponujúce technickými prostriedkami podľa odseku 1 zabezpečujú ich prevádzku podľa odseku ...

(4)

Orgán verejnej moci alebo verejnej správy prijíma, odosiela, overuje, potvrdzuje a spracúva elektronické ...

§ 6
Elektronická podateľňa
(1)

Ak orgán verejnej moci alebo orgán verejnej správy využíva zaručený elektronický podpis, zriaďuje ...

(2)

Elektronická podateľňa organizačnými opatreniami a pomocou technických prostriedkov minimálne ...

a)

prijímanie, odosielanie, overovanie, potvrdzovanie a spracovanie elektronických dokumentov prostredníctvom ...

1.

siete na prenos údajov,

2.

elektronickej pošty,

3.

štandardných nosičov údajov,

b)

kontrolu prijímaných elektronických dokumentov najmä na schopnosť ich bezproblémového čítania ...

c)

overenie platnosti kvalifikovaného certifikátu viazaného na zaručený elektronický podpis elektronického ...

d)

potvrdenie o prijatí alebo odmietnutí elektronického dokumentu vydaním vlastného elektronického ...

e)

odoslanie elektronického dokumentu na ďalšie vybavenie v orgáne verejnej moci alebo v orgáne verejnej ...

f)

prijatie elektronického dokumentu vybaveného alebo vytvoreného úradom na jeho odoslanie mimo orgánu ...

(3)

Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej podateľne orgán verejnej moci alebo orgán verejnej ...

a)

zoznam úplných elektronických adries umožňujúcich styk s elektronickou podateľňou,

b)

adresu umiestnenia elektronickej podateľne a adresu, na ktorej možno s orgánom verejnej moci alebo ...

c)

zoznam kvalifikovaných certifikátov alebo úplnú elektronickú adresu, na ktorej sa nachádza zoznam ...

d)

formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov podľa prílohy č. 3, ktoré ...

e)

typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých elektronická podateľňa elektronické dokumenty ...

f)

pravidlá zasielania elektronických dokumentov a potvrdzovania ich prijatia vrátane možného časového ...

g)

zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov a spôsob získania elektronických predlôh podaní. ...

(4)

Pri manipulácii s elektronickým dokumentom, najmä pri potvrdzovaní jeho prijatia alebo postúpení ...

(5)

Bezpečnosť prevádzky elektronickej podateľne musí zodpovedať bezpečnostným dokumentom prijatým ...

(6)

Na prevádzku elektronickej podateľne a jej technických prostriedkov musí byť spracovaný a schválený ...

(7)

Zásady činnosti elektronickej podateľne sú uvedené v prílohe č. 2.

(8)

Na uľahčenie styku občana s orgánom verejnej moci alebo s jeho elektronickou podateľňou môže ...

§ 7
Podanie elektronického dokumentu
(1)

Na elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, podaný orgánu verejnej ...

(2)

Súčasne s podávaným elektronickým dokumentom sa do elektronickej podateľne doručuje kvalifikovaný ...

§ 8
Spracovanie elektronického dokumentu
(1)

Orgán verejnej moci alebo orgán verejnej správy po prevzatí elektronického dokumentu s ním zaobchádza ...

(2)

Vyraďovanie a likvidácia elektronických dokumentov sa riadia skartačným poriadkom.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia, ak osobitný zákon neustanovuje inak.6)

§ 9
Formáty elektronických dokumentov
(1)

V obchodnom styku sa používa taký formát elektronického dokumentu, ktorého popis je všeobecne ...

(2)

V administratívnom styku sa používajú len formáty dokumentov uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Ak formát elektronického dokumentu pripúšťa použitie aktívnych prvkov, elektronický dokument ...

(4)

Ak technický prostriedok používaný na tvorbu, prípadne úpravu elektronických dokumentov v administratívnom ...

(5)

Upresnenia obsahu formátov elektronických dokumentov v administratívnom styku a ich formálne špecifikácie ...

§ 10
Prostriedky na manipuláciu s elektronickým dokumentom

Prostriedkami umožňujúcimi vytváranie, zmenu, tlač a zobrazenie elektronického dokumentu podpisovateľovi ...

§ 11
Prenos elektronického dokumentu medzi odosielateľom a prijímateľom

Prenos elektronického dokumentu medzi odosielateľom a prijímateľom sa uskutočňuje podľa prenosových ...

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Ján Mojžiš v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 542/2002 Z. z.

  POUŽÍVANIE ZARUČENÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBCHODNOM STYKU

  I. Podpisovateľom je jednotlivá fyzická osoba v mieste vytvorenia elektronického dokumentu

  V tomto prípade podpisovateľ vyhotoví zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu podľa ...

  II. Podpisovateľmi sú viaceré fyzické osoby v mieste vytvorenia elektronického dokumentu

  Na podpisovanie elektronického dokumentu v obchodnom styku možno použiť iba bezpečné zariadenie ...

  a) vytvorí sa charakteristický odtlačok („hash“) elektronického dokumentu podľa prijatej podpisovej ...

  b) každá z fyzických osôb vytvorí z charakteristického odtlačku („hash“) elektronického ...

  c) každý zaručený elektronický podpis vytvorený podľa písmena b) sa opatrí časovou pečiatkou, ...

  d) všetky zaručené elektronické podpisy podľa písmena c) chápané ako postupnosť znakov sa zreťazia ...

  e) určia sa fyzické osoby reprezentujúce podpisujúce strany elektronického dokumentu,

  f) ak je podpisujúcich strán viac ako dve, označí sa každá z nich identifikátorom, napríklad ...

  g) každá z fyzických osôb reprezentujúca podpisujúcu stranu vytvorí na základe svojho súkromného ...

  h) elektronický dokument podpísaný podľa písmena g) zašle každá z fyzických osôb reprezentujúcich ...

  III. Podpisovateľmi sú viaceré fyzické osoby

  V prípade, ak sa na podpisovanie elektronického dokumentu v obchodnom styku použijú dve bezpečnostné ...

  a) každá z podpisujúcich fyzických osôb sa označí identifikátorom, napríklad A, B, C, pričom ...

  b) primárny podpisovateľ vyhotoví na základe vlastného súkromného kľúča, ku ktorému vlastní ...

  c) vytvorený zaručený elektronický podpis pripojí alebo logicky spojí s podpisovaným elektronickým ...

  d) fyzická osoba s identifikátorom B overí integritu prijatého elektronického dokumentu a platnosť ...

  e) elektronický dokument podpísaný podľa písmena d) zašle fyzickej osobe s nasledujúcim identifikátorom, ...

  f) posledná z podpisujúcich fyzických osôb zašle podpísaný elektronický dokument doplnený o ...

  g) primárny podpisovateľ všetky zaručené elektronické podpisy pripojené k podpisovanému elektronickému ...

  h) elektronický dokument s podpismi podľa písmena g) zašle primárny podpisovateľ všetkým ostatným ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 542/2002 Z. z.

  ZÁSADY ČINNOSTI ELEKTRONICKEJ PODATEĽNE

  I. Prijímanie a potvrdzovanie elektronických dokumentov v elektronickej podateľni

  A. Prijatie elektronického dokumentu (podanie)

  a) Elektronická podateľňa prijíma elektronické dokumenty prostredníctvom siete prenosu údajov ...

  1. v režime trvalého pripojenia on-line,

  2. v režime časovo obmedzeného pripojenia, keď sa pripojenie on-line poskytuje najmenej počas určeného ...

  b) elektronická podateľňa prijíma elektronické dokumenty na nosiči údajov počas určeného pracovného ...

  c) elektronická podateľňa po prijatí elektronického dokumentu

  1. podľa písmena a) automaticky zaradí prijatý dokument do frontu prijatých dokumentov alebo podľa ...

  2. ihneď po prijatí priradí elektronickému dokumentu časový údaj zodpovedajúci objektívnemu ...

  3. elektronická podateľňa zapíše automaticky alebo manuálne prijatý dokument do zoznamu prijatých ...

  4. preskúma elektronický dokument podľa časti B a rozhodne o jeho ďalšom spracovaní alebo o jeho ...

  5. ak neodmietne elektronický dokument podľa štvrtého bodu, overí platnosť kvalifikovaného certifikátu, ...

  6. ak overenie podľa piateho bodu potvrdí platnosť overovaných skutočností, vydá elektronická ...

  d) v súlade s vnútornými predpismi orgánu verejnej moci alebo orgánu verejnej správy sa prijaté ...

  e) elektronická podateľňa archivuje zoznamy prijatých, overených prijatých a odmietnutých elektronických ...

  B. Potvrdenie prijatia elektronického dokumentu

  Overenie a nasledujúce prijatie elektronického dokumentu elektronická podateľňa potvrdí

  1. vydaním elektronickej potvrdenky v prípade jeho prijatia podľa časti A písm. a), a to najviac ...

  2. vydaním písomného potvrdenia doručiteľovi nosiča údajov s prijatým elektronickým dokumentom, ...

  II. Prostriedky na overenie zaručeného elektronického podpisu elektronického dokumentu a vytvorenie ...

  a) Prostriedky na overenie zaručeného elektronického podpisu prijatého elektronického dokumentu, ...

  b) manipulovať s prostriedkami podľa písmena a) môže iba fyzická osoba, ktorá bola na túto činnosť ...

  c) umiestniť prostriedky podľa písmena a) možno len v priestoroch zabezpečených podľa zásad ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 542/2002 Z. z.

  FORMÁTY ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV V ADMINISTRATÍVNOM STYKU

  Formáty elektronických dokumentov v administratívnom styku:

  1. ASCII v niektorom z kódovaní znakov podľa ISO.

  2. Microsoft/Apple Rich Text Format (RTF) Verzia 1.5. Formát je definovaný v zahraničnej norme.10) ...

  3. Adobe Portable Document Format (PDF) Verzia 1.3. Formát je definovaný v zahraničnej norme.11)

  4. Adobe Portable Document Format (PDF) Verzia 1.4. Formát je definovaný v zahraničnej norme.12)

  5. HTML 4.01. Formát je definovaný v zahraničnej norme.13)

  6. XML 1.0. Formát je definovaný v zahraničnej norme.14)

  7. XHTML 1.0. Formát je definovaný v zahraničnej norme.15)

  8. XHTML 1.1. Formát je definovaný v zahraničnej norme.16)

  9. Open Office. org XML File Format. Formát je definovaný v zahraničnej norme.17)

  10. Secure Hyper Text Transfer Protocol. Formát je definovaný v zahraničnej norme.18)

  11. S/MIME Verzia 3. Formát je definovaný v zahraničnej norme.19)

  12. Security Services for S/MIME. Formát je definovaný v zahraničnej norme.20)

  13. Tag Image File Format for image technology (TIFF). Formát je definovaný v zahraničnej norme.21) ...

  14. Portable Network Graphics (PNG). Formát je definovaný v zahraničnej norme.22)

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 542/2002 Z. z.

  PRENOSOVÉ PROTOKOLY A DÁTOVÉ FORMÁTY BEZPEČNÉHO A JEDNOZNAČNÉHO PRENOSU ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV

  1. Vzájomné prepojenie informačných systémov je realizované spôsobom, ktorý je definovaný v ...

  2. Všetky konkrétne technické otázky súvisiace s vytvorením a udržaním IP konektivity, ktoré ...

  3. Znaky národných abecied sa nepoužívajú v mene domén a uzlov a v adresách pre elektronickú ...

  4. Prenos elektronickej pošty medzi jednotlivými subjektmi sa rieši na základe protokolov SMTP (STD ...

  5. Ak sa bude zabezpečovať prenos netextových príloh medzi jednotlivými subjektmi elektronickou ...

  6. Ak prenos netextových príloh podľa piateho bodu tejto prílohy bude zabezpečovaný vo vlastnom ...

  7. Na prenos netextových príloh a textov v národných abecedách elektronickou poštou medzi jednotlivými ...

  8. Ak sa informácie medzi subjektmi vzájomne sprístupnia prostredníctvom služby www (World Wide ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Napríklad Občiansky zákonník.
 • 3)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 539/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 4)  § 9 zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 5)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 90/2002 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov. ...
 • 6)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7)  § 9 zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 9)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej ...
 • 10)  Rich Text Format (RTF) Specification and Sample RTF Program, RTF Version 1.5, Microsoft Technical Support ...
 • 11)  Portable Document Format Reference Manual Version 1.3, Adobe Systems Incorporated, ISBN 0–201–62628–4. ...
 • 12)  PDF Reference third edition, Adobe Portable Document Format Version 1.4, Adobe Incorporated/ Addison–Wesley, ...
 • 13)  W3C HTML 4.01 Specification, http://www.w3c.org/TR/html401.
 • 14)  Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), http://www.w3c.org/TR/REC-xml.
 • 15)  XHTML 1.0: The Extensible Hyper Text Markup Language, http://www.w3c.org/TR/xhtml1.
 • 16)  XHTML 1.1 – Module-based XHTML, http://www.w3c.org/TR/xhtml11.
 • 17)  Open Office. org XML File Format 1.0, Technical Reference Manual Version 1.0, July 2002, Sun Microsystems, ...
 • 18)  RFC 2660 S-HTTP.
 • 19)  RFC 2633 S/MIME V3.
 • 20)  RFC 2634 ESS S/MIME.
 • 21)  ISO 12639.
 • 22)  ISO/IEC 15948:2004.
 • 23)  RFC 1738.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore