ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 541/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 18.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: MKSR
Oblasť: Právo k nehmotným statkom a Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 541/2009 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 541/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel,
zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej
služby a spôsobe jeho uplatňovaniaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) ustanovuje:

Čl. I


Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 až 4, § 3 ods. 1 až 6 a § 6 ods. 1 až 4, 9 až 12, 15 a 17 sa za slová "multimediálne diela" vkladá čiarka a slová "programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie".

2. V § 1 odsek 5 znie:
"(5) Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska
a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke programovej služby,
b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a
c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.".

3. V § 1 ods. 6 sa za slová "multimediálneho diela" vkladá čiarka a slová "programu poskytovaného prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ".

4. V § 4 ods. 1 a § 5 ods. 2 sa vypúšťa slovo "televíznej".

5. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) V katalógu programov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa k nevhodným alebo nevhodným a neprístupným programom pre maloletých uvedie aj príslušný grafický symbol jednotného systému označovania.".

6. V § 6 ods. 5 sa slová "vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov" nahrádzajú slovami "vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, od 7 rokov, do 12 rokov, od 12 rokov alebo od 15 rokov".

Čl. II


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Načítavam znenie...
MENU
Hore