Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností 54/2006 účinný od 01.03.2006

Platnosť od: 08.02.2006
Účinnosť od: 01.03.2006
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 54/2006 s účinnosťou od 01.03.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 3 ods. 13 a § 13 ods. ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

vedení prevádzkových záznamov,

b)

vypracúvaní a predkladaní správ o zmene inventára,

c)

spôsobe ohlasovania a informovania o udalostiach súvisiacich s činnosťou dozorných zariadení a ...

d)

obsahu, rozsahu a spôsobe oznamovania činností podľa § 3 ods. 11 a 12 zákona (ďalej len „vybrané ...

§ 2
(1)

Vybranými činnosťami sú

a)

nakladanie so špeciálnymi materiálmi a so špeciálnymi zariadeniami,

b)

výroba obalových súborov pre ožiarené alebo vyhoreté jadrové palivo,

c)

výstavba horúcich komôr,

d)

výskumné a vývojové činnosti súvisiace s konverziou jadrových materiálov, s obohacovaním, výrobou ...

(2)

Vybranými činnosťami nie sú činnosti vzťahujúce sa na

a)

teoretický alebo základný vedecký výskum,

b)

výskum a vývoj priemyselného použitia rádioizotopov,

c)

medicínske, hydrologické a poľnohospodárske využitie,

d)

účinky na zdravie a životné prostredie,

e)

zdokonaľovanie údržby.

§ 3
Dokumentácia evidencie jadrových materiálov
(1)

Dokumentáciu evidencie jadrových materiálov tvoria

a)

evidenčné záznamy,

b)

prevádzkové záznamy,

c)

správy o evidenčných záznamoch,

d)

osobitné správy a predbežné oznámenia.

(2)

Dokumentácia podľa odseku 1 sa uchováva päť rokov po skončení prítomnosti jadrových materiálov ...

§ 4
Evidenčné záznamy

Držiteľ povolenia predloží úradu správu o zmene inventára vypracovanú na základe evidenčných ...

§ 5
Prevádzkové záznamy
(1)

Prevádzkové záznamy sa vedú na pracoviskách, kde sa nakladá s jadrovými materiálmi.

(2)

Prevádzkové záznamy obsahujú náležitosti podľa osobitného predpisu1) a

a)

kartogramy umiestnenia jadrových materiálov v jadrovom zariadení,

b)

histogram výkonu jadrového zariadenia s jadrovými reaktormi,

c)

údaje o začiatku, trvaní a ukončení otvorenia aktívnej zóny, čím sa rozumie vyvezenie bloku ...

d)

pohyb ťažkých predmetov v priestoroch monitorovaných dozornými zariadeniami,

e)

výpadky osvetlenia alebo zníženie intenzity osvetlenia v priestoroch monitorovaných dozornými zariadeniami. ...

(3)

Prevádzkový záznam obsahuje dátum vyhotovenia záznamu a podpis zamestnanca, ktorý záznam vyhotovil. ...

(4)

Povinnosť ustanovenú v § 13 ods. 1 písm. b) zákona držiteľ povolenia splní zaslaním elektronickej ...

§ 6
Oznamovanie vybraných činností
(1)

Najmenej šesť týždňov pred začatím vybraných činností podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d) ...

(2)

Osoba podľa odseku 1 predloží úradu desaťročný plán výkonu týchto činností. Aktualizáciu ...

(3)

Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa oznamujú úradu písomne a listinne. Telefonicky, faxom alebo elektronickou ...

(4)

Dokumentáciu podľa odsekov 1 až 3 uchováva fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca ...

§ 7
Nakladanie so špeciálnymi materiálmi a špeciálnymi zariadeniami

Každý, kto dovezie na územie Slovenskej republiky alebo vyvezie z územia Slovenskej republiky špeciálne ...

§ 8

Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1)

§ 9

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom2) pod číslom notifikácie 2005/0464/SK. ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Marta Žiaková v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 54/2006 Z. z.

    Oznámenie

    Prevziať prílohu - Vzor ...

Poznámky

  • 1)  Nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu ...
  • 2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore