Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 537/2002 účinný od 01.10.2002 do 07.04.2009


Platnosť od: 25.09.2002
Účinnosť od: 01.10.2002
Účinnosť do: 07.04.2009
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Záväzkové a zmluvné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 537/2002 účinný od 01.10.2002 do 07.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 537/2002 s účinnosťou od 01.10.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národného bezpečnostného úradu

o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného ...

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad") podľa § 4 ods. 4 a 5, § 5 ods. 5, § 9 ods. ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

formát a spôsob vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu,

b)

podrobnosti o podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postup pri overovaní zaručeného ...

c)

spôsob zverejňovania verejného kľúča úradu,

d)

podpisové schémy, algoritmy a parametre týchto algoritmov na vyhotovovanie zaručeného elektronického ...

e)

formát a spôsob vyhotovovania časovej pečiatky,

f)

požiadavky na vedenie dokumentácie časových pečiatok.

§ 2
Základné pojmy
a)

podpisovou schémou jednoznačné určenie algoritmov na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického ...

b)

schválenou podpisovou schémou podpisová schéma zo zoznamu podpisových schém schválených a zverejnených ...

c)

hašovacou funkciou matematická transformácia, ktorá digitálnym dokumentom rozličnej dĺžky priradí ...

d)

schválenou hašovacou funkciou hašovacia funkcia uvedená v zozname schválených podpisových schém ...

e)

digitálnym odtlačkom dokumentu číslo vypočítané z dokumentu pomocou hašovacej funkcie,

f)

digitálnym podpisom elektronického dokumentu výsledok transformácie digitálneho odtlačku daného ...

g)

identifikátorom podpisovej politiky údaj jednoznačne určujúci danú podpisovú politiku,

h)

referenčným časom čas, ktorý poskytuje niektoré z referenčných pracovísk,

i)

vydavateľom časovej pečiatky (ďalej len „vydavateľ") akreditovaná certifikačná autorita poskytujúca ...

j)

spoliehajúcou sa stranou prijímateľ časovej pečiatky spoliehajúci sa na jej presnosť.

§ 3
Formáty zaručeného elektronického podpisu
(1)

Zaručený elektronický podpis má formát

a)

bez časovej pečiatky,

b)

s časovou pečiatkou,

c)

s úplnou informáciou na overenie platnosti,

d)

archívny alebo

e)

kombinácie formátov podľa písmen a) až d).

(2)

Zaručený elektronický podpis bez časovej pečiatky obsahuje

a)

identifikátor podpisovej politiky použitej pri vyhotovení a overovaní daného zaručeného elektronického ...

b)

podpisové údaje, ktoré podpisujúci zahrnul do zaručeného elektronického podpisu (napríklad miesto ...

c)

digitálny podpis, ktorý bol vyhotovený na základe

1.

digitálneho odtlačku podpisovaného dokumentu,

2.

identifikátora podpisovej politiky,

3.

údajov, ktoré podpisujúci zahrnul do elektronického podpisu.

(3)

Zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou má formu zaručeného elektronického podpisu, ...

(4)

Zaručený elektronický podpis s úplnou informáciou na overenie platnosti má formu zaručeného ...

(5)

Archívny zaručený elektronický podpis má formu zaručeného elektronického podpisu s časovou ...

(6)

Úrad zverejňuje platné formáty zaručených elektronických podpisov a ich formálne špecifikácie ...

§ 4
Podpisová politika
(1)

Podpisová politika je súbor pravidiel upravujúcich vyhotovovanie a overovanie zaručených elektronických ...

(2)

Subjekt, ktorý prijíma dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom, určí podpisovú ...

(3)

Podpisovateľ a overovateľ zaručeného elektronického podpisu použijú tú istú podpisovú politiku. ...

(4)

Obsah a štruktúra podpisovej politiky je zverejnená na internetovej stránke úradu.

§ 5
Vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu
(1)

Zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu podpisovateľ vyhotovuje pomocou bezpečného ...

(2)

Zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou podpisovateľ vyhotovuje na základe zaručeného ...

(3)

Zaručený elektronický podpis s úplnou informáciou na overenie platnosti vyhotovuje podpisovateľ ...

(4)

Archívny elektronický podpis podpisovateľ vyhotovuje po vyhotovení zaručeného elektronického ...

§ 6
Podpisové schémy na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky

Zoznam schválených podpisových schém, schválených algoritmov a parametrov schválených algoritmov ...

§ 7
Vyhotovenie a overenie časovej pečiatky
(1)

Politika časových pečiatok je súbor pravidiel, ktoré ustanovujú použiteľnosť časovej pečiatky ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vyhotovenie časovej pečiatky (ďalej len „žiadateľ"), ...

(3)

Ak je žiadosť v súlade s požiadavkami ustanovenými v odseku 2 a nie sú prekážky na vyhotovenie ...

(4)

Ak žiadosť o vyhotovenie časovej pečiatky nespĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2 alebo u vydavateľa ...

(5)

Overenie platnosti časovej pečiatky vykonáva spoliehajúca sa strana na základe časovej pečiatky ...

a)

je v súlade s použitou politikou časových pečiatok,

b)

zaručený elektronický podpis časovej pečiatky vydavateľa je platný podľa § 11 ods. 1 a 2.

(6)

Formát žiadosti o vyhotovenie časovej pečiatky, formát časovej pečiatky a formát odpovede na ...

§ 8
Požiadavky na zdroj časových údajov pre časovú pečiatku
a)

zdroj časových údajov je synchronizovaný s referenčným zdrojom času s deklarovanou presnosťou, ...

b)

kalibrácia zdroja časových údajov je udržiavaná tak, aby bolo zaručené, že nenastane odchýlka ...

c)

zdroj časových údajov je chránený pred nebezpečenstvom, ktoré by mohlo mať za následok nezistiteľné ...

d)

zabezpečená je detekcia prípadov, keď sa časový údaj, ktorý má byť uvedený v časovej pečiatke, ...

e)

vydavateľ vykonáva synchronizáciu zdroja časových údajov v prípade vydania opravnej sekundy na ...

f)

vydavateľ vykonáva zmenu, pri ktorej nastaví opravnú sekundu v poslednej minúte dňa, na ktorý ...

§ 9
Požiadavky na časové údaje pre časovú pečiatku
(1)

Vydavateľ vyhotovuje časové pečiatky spoľahlivým spôsobom. Časové pečiatky musia obsahovať ...

(2)

Na vydávanie časových pečiatok vydavateľ používa aspoň jeden zdroj času poskytujúci spoľahlivé ...

(3)

Časový údaj, ktorý obsahuje časová pečiatka, je preukázateľne odvodený aspoň z jednej hodnoty ...

(4)

Ak zdroj časových údajov nedosahuje potrebnú presnosť, t. j. odchyľuje sa od referenčného zdroja ...

§ 10
Dokumentácia časových pečiatok
(1)

Všetky informácie o poskytovaní služby vydávania časových pečiatok sú zaznamenávané a uchovávané ...

(2)

Pri vydávaní časových pečiatok vydavateľ uchováva

a)

zoznam vydavateľom vyhotovených časových pečiatok, pričom časová pečiatka je od jej vyhotovenia ...

b)

záznamy o mimoriadnych udalostiach v systéme používanom v manažmente časových pečiatok,

c)

záznamy o dôležitých udalostiach v prostredí vydavateľa časových pečiatok, manažmente kryptografických ...

§ 11
Overenie platnosti zaručeného elektronického podpisu
(1)

Na overenie platnosti zaručeného elektronického podpisu overovateľ používa

a)

elektronický dokument, pre ktorý bol zaručený elektronický podpis vyhotovený,

b)

zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu,

c)

platný verejný kľúč prislúchajúci k súkromnému kľúču, pomocou ktorého bol zaručený elektronický ...

d)

podpisovú politiku, ktorej identifikátor je uvedený v zaručenom elektronickom podpise.

(2)

Na overenie platnosti zaručeného elektronického podpisu elektronického dokumentu na základe údajov ...

a)

je platný digitálny podpis obsiahnutý v zaručenom elektronickom podpise,

b)

zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu bol vyhotovený podľa určenej podpisovej ...

(3)

Platnosť zaručeného elektronického podpisu nemožno overiť, ak overovateľ nemá údaje uvedené ...

(4)

Overenie zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou pozostáva z overenia

a)

platnosti zaručeného elektronického podpisu podľa odsekov 1 a 2,

b)

platnosti časovej pečiatky zaručeného elektronického podpisu podľa § 7 ods. 5.

(5)

Overenie zaručeného elektronického podpisu s úplnou informáciou na overenie platnosti pozostáva ...

a)

dostupnosti a úplnosti informácií na overenie zaručeného elektronického podpisu,

b)

platnosti zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou podľa odseku 4.

(6)

Overenie platnosti archívneho zaručeného elektronického podpisu spočíva v overení

a)

platnosti časovej pečiatky podľa § 7 ods. 5, ktorá bola vyhotovená na základe údajov podľa ...

b)

úplnosti informácií na overenie zaručeného elektronického podpisu,

c)

platnosti zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou podľa odseku 4.

§ 12
Verejný kľúč úradu
(1)

Verejný kľúč úradu je verejný kľúč prislúchajúci k súkromnému kľúču úradu. Pomocou ...

a)

vyhotovuje zaručený elektronický podpis kvalifikovaných certifikátov verejných kľúčov akreditovaných ...

b)

vyhotovuje zaručený elektronický podpis kvalifikovaného certifikátu vlastného verejného kľúča, ...

c)

vyhotovuje zaručený elektronický podpis úradom vydávaného zoznamu zrušených kvalifikovaných ...

(2)

Úrad zverejňuje svoj verejný kľúč uverejnením kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča ...

(3)

Úrad vydáva nový verejný kľúč úradu 30 dní pred uplynutím platnosti aktuálneho verejného ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Ján Mojžiš v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 539/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore