Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 532/2002 účinný od 01.03.2020

Platnosť od: 19.09.2002
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Stavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 532/2002 účinný od 01.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 532/2002 s účinnosťou od 01.03.2020 na základe 34/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 ...

Úvodné ustanovenia
§ 1
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorými sú požiadavky na územnotechnické riešenie ...

b)

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. ...

§ 2
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri projektovaní a schvaľovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej ...

(2)

Požiadavky v prvej a druhej časti sa vzťahujú na všetky druhy stavieb, ak nie je v tretej časti ustanovené ...

(3)

Požiadavky v prvej, druhej a tretej časti sa použijú primerane aj na zmeny stavby, na stavbu, ktorá ...

(4)

Požiadavky vo štvrtej časti sa vzťahujú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a ...

PRVÁ ČASŤ

ÚZEMNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU

§ 3
Vplyv stavby na životné prostredie
(1)

Negatívne účinky stavby a jej zariadenia na životné prostredie nesmú prekročiť limity ustanovené osobitnými ...

(2)

Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené nakladanie s odpadom v súlade s osobitnými ...

(3)

Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia byť umiestnené v súlade s požiadavkami na ochranu ...

§ 4
Umiestňovanie stavby
(1)

Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne ...

(2)

Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť ...

(3)

V urbanisticky významnej polohe je zakázané umiestňovať dočasnú stavbu, ktorá by toto územie mohla znehodnotiť. ...

(4)

Umiestnenie stavby podľa druhu a potreby musí umožniť jej napojenie na vedenia a zariadenia verejného ...

(5)

Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia (ďalej len „rozvod a vedenie“), ktoré tvoria ...

a)
ide o výmenu, modernizáciu, opravu alebo o rekonštrukciu existujúcich nadzemných rozvodov a vedení, ...
b)
ide o pridávanie rozvodov a vedení k existujúcim nadzemným rozvodom a vedeniam, pričom sa nemení ich ...
c)
ide o križovanie vodných tokov, roklín alebo podobných krajinotvorných útvarov,
d)
ide o vyústenie alebo ukončenie rozvodov a vedení, ktoré sa obvykle umiestňujú nad povrchom zeme, ako ...
e)
s tým súhlasí obec, o ktorej zastavané územie ide, ak
1.
umiestnenie rozvodov a vedení pod povrch zeme je technicky nemožné, je spojené s neprimeranými ťažkosťami ...
2.
ide o predĺženie existujúcich nadzemných rozvodov a vedení.
(6)

V ochrannom pásme jadrového zariadenia možno zriadiť len stavbu nevyhnutnú na prevádzku tohto zariadenia ...

§ 5
Stavebný pozemok
(1)

Pozemok určený na zastavanie musí svojimi vlastnosťami, predovšetkým polohou, tvarom, veľkosťou a základovými ...

(2)

Mimo stavebného pozemku možno umiestniť len pripojenie stavby na rozvody technického vybavenia a pozemné ...

(3)

Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranného pásma, musia sa dodržať podmienky a požiadavky ustanovené ...

(4)

Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musí zachovať a chrániť zeleň pred poškodením s výnimkou ...

§ 6
Odstupy stavieb
(1)

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, ...

(2)

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného ...

(3)

Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 ...

(4)

V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej ...

(5)

Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade ...

(6)

Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej ...

(7)

Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových ...

§ 7
Pripojenie stavby na pozemné komunikácie
(1)

Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne ...

(2)

Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať ...

(3)

Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na ...

(4)

Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.

§ 8
Rozptylová, odstavná a parkovacia plocha
(1)

Stavba musí mať pred svojím vstupom rozptylovú plochu, ktorá zodpovedá druhu a účelu stavby. Riešenie ...

(2)

Stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo ...

(3)

Odstavná a parkovacia plocha pre osobný automobil sa zriaďuje pri každom potenciálnom zdroji a cieli ...

(4)

Garáž, odstavná a parkovacia plocha pre vozidlo nad 3,5 t sa umiestňujú mimo obytnej časti mesta a obce ...

(5)

Odstavná plocha a garáž majú byť usporiadané a zrealizované tak, aby ich užívanie neškodilo zdraviu ...

§ 9
Pripojenie stavby na miestny rozvod technického vybavenia územia
(1)

Miestny rozvod technického vybavenia územia je nadzemné alebo podzemné vedenie vrátane armatúry, zariadenia ...

(2)

Stavba sa podľa druhu a potreby napája na zdroj pitnej vody, prípadne úžitkovej vody a vody na hasenie ...

(3)

Stavba musí byť prednostne napojená na verejnú kanalizáciu, ak má dostatočnú kapacitu alebo ak treba ...

(4)

Každý prestup miestneho rozvodu technického vybavenia územia do stavby alebo jej časti musí byť utesnený ...

§ 10
Studňa individuálneho zásobovania vodou

Studňa individuálneho zásobovania vodou9) (ďalej len „studňa") musí byť situovaná v prostredí, ktoré ...

§ 11
Malá čistiareň a žumpa
(1)

Malá čistiareň je čistiareň odpadových vôd do 500 ekvivalentných obyvateľov. Ekvivalentným obyvateľom ...

(2)

Malá čistiareň alebo žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie. ...

(3)

Malá čistiareň alebo žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby ...

(4)

Malá čistiareň alebo žumpa sa umiestňuje tak, aby bolo možné vyberať jej obsah.

(5)

Najmenšia vzdialenosť malej čistiarne alebo žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou je daná ...

(6)

Do malej čistiarne odpadových vôd a do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.

(7)

Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.

§ 12
Oplotenie pozemku
(1)

Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

a)
stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b)
treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c)
stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d)
stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
(2)

Oplotenie nesmie

a)
svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho ...
b)
zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c)
ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.
(3)

Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného ...

§ 13
Stavenisko
(1)

Stavenisko treba zariadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami na dopravu materiálu tak, aby sa ...

(2)

V prírodnom osobitne chránenom území možno na stavenisku zriaďovať len takú stavbu zariadenia staveniska, ...

(3)

Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa zabránilo rozmočeniu ...

(4)

Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenia v priestoroch staveniska musia ...

(5)

Verejné priestranstvo13) a pozemná komunikácia dočasne užívané na stavenisko pri súčasnom zachovaní ...

(6)

Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa pre stavenisko môžu užívať len v určenom rozsahu a v ...

DRUHÁ ČASŤ

STAVEBNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBU, TECHNICKÉ ZARIADENIA STAVBY A ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI STAVBY

Oddiel 1

Základné požiadavky na stavbu

§ 14
Mechanická odolnosť a stabilita
(1)

Stavebné konštrukcie a stavebné prvky sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby vyhovovali požadovanému ...

(2)

Stavba a jej zmena musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie a iné vplyvy, ktorým je vystavená ...

a)
okamžité alebo postupné zrútenie, prípadne iné poškodenie ktorejkoľvek jej časti alebo priľahlej stavby, ...
b)
väčší stupeň nedovoleného pretvorenia (deformácia konštrukcie alebo vznik trhlín), ktoré môže narušiť ...
c)
obmedzenie riadneho užívania stavby v dôsledku vibrácií spôsobených zariadením alebo technologickým ...
d)
poškodenie alebo ohrozenie prevádzkyschopnosti pripojených technických zariadení v dôsledku deformácie ...
e)
ohrozenie prevádzkyschopnosti pozemných komunikácií v dosahu stavby a ohrozenie bezpečnosti a plynulosti ...
f)
ohrozenie prevádzkyschopnosti sietí technického vybavenia v dosahu stavby,
g)
poškodenie stavby, ktorému by bolo možné predchádzať bez neprimeraných ťažkostí alebo nákladov, alebo ...
h)
ohrozenie prietoku profilu odplavením stavby v inundačných územiach pri povodniach,
i)
vibrácie, ktoré by mohli porušiť stavbu alebo ktoré by obmedzili jej užívanie.
(3)

Pri uskutočňovaní stavby a jej zmeny a pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená únosnosť základov ...

(4)

Stavba slúžiaca na zabezpečovanie zásobovania ľudí vodou alebo energiami musí mať konštrukciu navrhnutú ...

§ 15
Požiarna bezpečnosť

Stavba musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.14)

Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia

§ 16
(1)

Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby boli splnené podmienky na ochranu zdravia, zásobovanie vodou, ...

(2)

Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby

a)
neohrozovala zdravie ľudí,
b)
neohrozovala ustajnenie a chov zvierat,
c)
sa neuvoľňovali toxické plyny, nebezpečné častice, emisie nebezpečného žiarenia,
d)
nedochádzalo k znečisteniu alebo otráveniu vody a pôdy, neprípustnému odstraňovaniu odpadovej vody, ...
e)
sa zabezpečilo zdravé vnútorné prostredie.
(3)

Vo vnútornom prostredí sa musí vylúčiť alebo na prípustnú mieru obmedziť výskyt škodlivých látok, za ...

a)
produkty horenia,
b)
prchavé látky,
c)
anorganické častice, organické častice vrátane mikroorganizmov,
d)
radón a rádioaktívne látky emitujúce rádioaktívne žiarenie,15)
e)
emisie z elektrických a elektronických zariadení.
(4)

Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby sa z použitých stavebných výrobkov, materiálov, technických ...

(5)

Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby účinky nadmerne nízkej alebo vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu ...

(6)

Stavba musí odolávať škodlivému pôsobeniu prostredia.

(7)

Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby sa na prípustnú mieru obmedzil vznik emisií a skleníkových plynov. ...

§ 17
(1)

Návrh denného osvetlenia sa musí posudzovať spoločne so súvisiacimi činiteľmi, so združeným a umelým ...

(2)

Obytná miestnosť musí mať zabezpečené dostatočné denné osvetlenie, priame vetranie a má byť dostatočne ...

(3)

V miestnosti, ktorá svojou polohou, veľkosťou a stavebným usporiadaním spĺňa požiadavky na pobyt osôb ...

(4)

Pobytová miestnosť musí mať zabezpečené priame alebo nútené vetranie a musí byť dostatočne vykurovaná ...

(5)

Priestor na osobnú hygienu a umiestnenie záchodovej misy, priestor na varenie, komora na uskladnenie ...

(6)

Byt nesmie byť vetraný do priestorov domového vybavenia alebo domovej komunikácie s výnimkou otvorenej ...

(7)

Vetranie a osvetlenie príslušenstva bytu sú prípustné aj zo svetlíkovej a vetracej šachty, ak tieto ...

§ 18
(1)

V pobytovej miestnosti s dlhodobým pobytom ľudí musí byť zaručená zraková pohoda a ochrana pred oslnením. ...

(2)

Byt musí byť preslnený. Preslnenie sa posudzuje podľa slovenskej technickej normy.17)

§ 19
Bezpečnosť stavby pri užívaní
(1)

Pri konštrukčnom riešení stavby sa musí minimalizovať riziko nárazu užívateľa

a)
do konštrukcie alebo časti stavby,
b)
do časti stavby ako dôsledku nehody alebo osobitnej okolnosti,
c)
spôsobeného pádom predmetu, ktorý tvorí časť stavby.
(2)

Pri konštrukčnom riešení stavby sa musí dbať na to, aby pri riešení podlahovej konštrukcie nedošlo k ...

a)
nevhodne navrhnutej šmykľavosti podlahy alebo chodníka,
b)
zakopnutia o nepravidelnosť povrchu podlahy vrátane náhlej malej výškovej nerovnosti, rozdielu v šmykľavosti ...
c)
neočakávaného výškového rozdielu úrovní podláh, nevhodných sklonov schodíšť, pevných rebríkov alebo ...
(3)

Pri konštrukčnom riešení stavby sa musí minimalizovať riziko popálenia a iného poškodenia zdravia

a)
inštaláciou a zariadením na vykurovanie, na prípravu, skladovanie a rozvod teplej vody alebo inej vykurovacej ...
b)
časťou osvetľovacieho zariadenia a mechanickej alebo elektrickej inštalácie, ktoré pri prevádzke môže ...
(4)

Pri konštrukčnom riešení stavby sa musí minimalizovať riziko výbuchu technického vybavenia alebo zariadenia ...

a)
užívaného osobami,
b)
spôsobeného osobami pri používaní alebo pri práci s výbušnými materiálmi,
c)
v zariadeniach na skladovanie výbušných materiálov,
d)
v zariadeniach na čerpanie splaškov,
e)
v tlakových zariadeniach,
f)
v laboratóriách.
(5)

V priestoroch stavby, kde sa predpokladá dlhodobý pobyt osôb, sa musí zabezpečiť primeraná viditeľnosť ...

(6)

Na zníženie rizika pádu z mosta, svahu, zrážky s prekážkou alebo s iným vozidlom sa musí použiť vhodný ...

(7)

Pri zhotovovaní a užívaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na priľahlých pozemných komunikáciách. ...

(8)

Pri výškovom rozdiele komunikácií a pri voľne prístupnom otvore sa musí použiť zábrana primeraná hĺbke ...

(9)

Elektrické rozvodné siete na cestné dopravné signálne zariadenia a pouličné osvetlenie vyžadujú ochranné ...

(10)

Pozemné komunikácie sa musia navrhnúť v súlade so slovenskými technickými normami20) tak, aby sa zabezpečila ...

(11)

Použitie stavebného materiálu a materiálu na vodorovné dopravné značenie musí spĺňať požiadavku odolnosti ...

§ 20
Ochrana pred hlukom a vibráciami
(1)

Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa v nej vytvorili podmienky pohody pri spánku, odpočinku ...

(2)

Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby svojimi vlastnosťami zabezpečovala v akusticky chránenej ...

a)
hluku šíriacemu sa vzduchom z vonkajšieho priestoru,
b)
hluku šíriacemu sa vzduchom z iného uzavretého priestoru v budove,
c)
nárazovému hluku,
d)
hluku z technického a technologického vybavenia a zariadenia budovy,
e)
nadmernému hluku v poli odrazených vĺn (dozvuk).
(3)

Pri zabezpečovaní ochrany stavby proti vonkajšiemu hluku od dopravy sa musia prednostne uplatňovať urbanistické ...

(4)

Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby zabezpečovala ochranu okolia proti hluku zo zdrojov vnútri ...

(5)

Každé zabudované technické zariadenie spôsobujúce hluk a vibrácie musí byť v budove s obytnými a pobytovými ...

(6)

Potrubie a zariadenie sa musia dimenzovať, viesť, uložiť a pripevniť tak, aby sa v akusticky chránenom ...

(7)

Hladina hluku vznikajúceho nárazom na stavbu alebo jej časť spôsobeného pohybom predmetov alebo osôb ...

§ 21
Energetická úspornosť a tepelná ochrana
(1)

Stavba sa musí navrhnúť a postaviť tak, aby bola počas užívania energeticky hospodárna vzhľadom na klimatické ...

(2)

Vykurovanie, chladenie, vetranie, zásobovanie vodou a jej odvádzanie, úprava, ohrev a rozvod teplej ...

(3)

Budova s požadovaným stavom vnútorného prostredia sa navrhuje a zhotovuje tak, aby sa zaručilo splnenie ...

(4)

Stavebná konštrukcia a priestor s požadovaným stavom vnútorného prostredia budov sa musia navrhnúť tak, ...

(5)

Budova s požadovaným stavom vnútorného prostredia na technologické činnosti a chov zvierat sa musí navrhnúť ...

Oddiel 2

Požiadavky na stavebné konštrukcie

§ 22
Zemné práce
(1)

Pri zemných prácach každého druhu sa musí vykonať skrývka kultúrnej vrstvy pôdy, ktorá sa musí premiestniť ...

(2)

Výkop pri zemných prácach sa musí zabezpečiť proti zosunutiu.

(3)

Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť ...

§ 23
Základy stavby
(1)

Základy stavby musia zabezpečovať stabilitu stavby a musia sa uskutočniť tak, aby ich prípadné nerovnomerné ...

(2)

Pri stavbe, ktorej základy sú vystavené zmene teploty, musia sa zohľadniť účinky zmeny teploty na vlastnosti ...

(3)

Podzemná stavebná konštrukcia oddeľujúca vnútorný priestor od okolitej zeminy alebo od základu stavby ...

(4)

Základy stavby sa chránia podľa potreby pred agresívnou vodou a látkou, ktoré ju poškodzujú.

§ 24
Steny a priečky stavby
(1)

Obvodové a vnútorné steny stavby, ich spoje a styky sa musia navrhnúť tak, aby v dôsledku objemových ...

(2)

Obvodové steny stavby musia brániť šíreniu požiaru na inú stavbu, na otvorené technologické zariadenie, ...

(3)

Obvodové steny stavby musia zabezpečiť ochranu stavby pred vonkajšími klimatickými vplyvmi, ktoré majú ...

(4)

Steny a priečky stavby musia spĺňať z hľadiska ochrany proti hluku požiadavky stavebnej akustiky na ...

(5)

Steny a priečky stavby plniace funkciu nosnej požiarno-deliacej konštrukcie musia spĺňať požadované ...

(6)

Obvodové steny a vnútorné steny oddeľujúce priestory s rozdielnym režimom vykurovania a stenové konštrukcie ...

§ 25
Stropy stavby
(1)

Stropná konštrukcia sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby maximálne vnútorné sily a pretvorenie nespôsobili ...

(2)

Požiarny strop stavby musí spĺňať požadované požiarnotechnické charakteristiky.14)

(3)

Stropná konštrukcia musí spĺňať z hľadiska ochrany proti hluku slovenské technické normy24) na nepriezvučnosť ...

(4)

Vnútorná stropná konštrukcia musí spĺňať požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti pri prestupe tepla ...

§ 26
Strechy stavby
(1)

Strešná konštrukcia musí chrániť stavbu pred účinkami vonkajšej klímy, zachytávať a odvádzať zrážkové ...

(2)

Nosná konštrukcia strechy stavby musí spĺňať požiadavky mechanickej odolnosti a stability a vykazovať ...

(3)

Strešná konštrukcia musí spĺňať požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti pri prechode tepla, difúzii ...

(4)

Strešná konštrukcia sa musí navrhnúť tak, aby v nej nevznikla kondenzácia vodnej pary. Ak sa tým neohrozí ...

(5)

Pochôdzna strecha stavby musí mať zaistený bezpečný prístup a musia byť na nej urobené opatrenia zaisťujúce ...

(6)

Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25o musí mať zachytávač zosúvajúceho sa ...

(7)

Strecha výrobného alebo skladového priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, musí mať výfukovú konštrukciu, ...

§ 27
Schodište a rampa
(1)

Každé podlažie okrem podlažia, ktoré je prístupné priamo z upraveného terénu, a každý užívaný povalový ...

(2)

Najmenšia podchodná a priechodná výška schodišťa, priechodná šírka ramena schodišťa, rozmery podesty ...

(3)

Každý schodišťový stupeň v jednom schodišťovom ramene musí mať rovnakú výšku. V jednom schodišťovom ...

(4)

Sklon schodišťových ramien hlavného schodišťa nesmie byť väčší ako 35o, v bytovom dome bez výťahu nesmie ...

(5)

Najväčší sklon rampy určenej na verejné užívanie je daný slovenskou technickou normou.27)

(6)

Najmenšia priechodná šírka šikmej rampy určenej na verejné užívanie je 1 100 mm. Najmenšia dovolená ...

(7)

Súčiniteľ šmykového trenia povrchu šikmej rampy, povrchov schodišťových podest a stupňov vonkajších ...

(8)

Schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou ...

(9)

Priestory schodišťa musia byť osvetlené a vetrané.

§ 28
Zábradlie
(1)

Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, ...

(2)

Zábradlie sa má zriadiť na voľnom okraji pochôdznej plochy v súlade so slovenskými technickými normami28) ...

(3)

Zábradlie sa nemusí zriadiť,

a)
ak by bránilo základnej prevádzke, na ktorú je plocha určená,
b)
pri hĺbke voľného priestoru najviac 3 m, ak je na voľnom okraji pochôdznej plochy s bežnou alebo nízkou ...
(4)

Najmenšia dovolená výška zábradlia vrátane držadla je:

a)
základná - 1 000 mm vo všetkých prípadoch, keď nie je predpísaná väčšia výška alebo dovolená znížená ...
b)
znížená - 900 mm, ak je hĺbka voľného priestoru najviac 3 m,
c)
zvýšená - 1 100 mm, ak
1.
hĺbka voľného priestoru je väčšia ako 12 m,
2.
pochôdzna plocha sa vo vzdialenosti menšej ako 1 m zvažuje k voľnému okraju sklonom väčším ako 10 % ...
3.
vo voľnom priestore je ohrozenie látkami škodlivými zdraviu,
d)
zvláštna - 1 200 mm, ak je hĺbka voľného priestoru väčšia ako 30 m.
(5)

Pri schodišti, prípadne pri šikmej rampe so zrkadlom musí najmenšia dovolená výška zábradlia zodpovedať ...

(6)

V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou ...

(7)

Ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou ...

(8)

Šikmé zábradlie schodišťa a šikmej rampy musí sa zabezpečiť madlom umiestneným vo výške najmenej 900 ...

§ 29
Balkón, lodžia, arkier a lávka
(1)

Nosná konštrukcia balkóna, lodžie a arkiera sa navrhuje tak, aby bol eliminovaný nepriaznivý účinok ...

(2)

Balkón, lodžia a arkier nesmú svojím umiestnením znižovať funkčnosť a ohrozovať prevádzku verejného ...

(3)

Balkón a lodžia sa musia zabezpečiť zábradlím s výškou 900 mm až 1 200 mm podľa hĺbky voľného priestoru. ...

(4)

Lávka sa musí technicky riešiť tak, aby zodpovedala počtu osôb, ktoré budú po nej prechádzať alebo na ...

(5)

Balkón a lodžia musia byť odvodnené tak, aby neznehodnocovali žiadnu inú časť stavby. Ak majú pôdorysnú ...

§ 30
Komín a zariadenie na odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia
(1)

Komín sa navrhuje a vyhotovuje tak, aby každému pripojenému spotrebiču spalín zaručil bezpečný odvod ...

(2)

Komín sa navrhuje z materiálu odolného proti mrazu v časti vystavenej atmosférickým vplyvom.

(3)

Požiadavky na umiestnenie komína, jeho výšku a ústie sú dané slovenskými technickými normami.31)

(4)

Komínový prieduch musí mať po celej účinnej výške nezmenený prierez. Odklon komínového prieduchu od ...

(5)

Komín musí mať kontrolné, čistiace a vyberacie otvory.30)

(6)

Spotrebiče palív sa pripájajú do komínov podľa osobitného predpisu.30)

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú na každé zariadenie na odvádzanie znečisťujúcich látok ...

§ 31
Výplne otvorov
(1)

Konštrukcie výplní otvorov vrátane ich osadenia musia mať požadovanú tuhosť, aby pri bežnej prevádzke ...

(2)

Okenný parapet v obytnej a pobytovej miestnosti, pod ktorým je voľný vonkajší priestor hlbší ako 0,5 ...

(3)

Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly priechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť ...

(4)

Dvere, cez ktoré prechádza osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu, môžu byť posuvné za predpokladu, že ...

§ 32
Podlaha, povrch stien a stropov stavby
(1)

Podlaha spolu so stropom stavby musí mať podľa účelu miestnosti v požadovanom rozsahu

a)
statické parametre,
b)
odolnosť proti nárazu a trvalej deformácii,
c)
krokovú nepriezvučnosť,
d)
tepelnoizolačnú schopnosť,
e)
odnímateľnosť tepla podľa účelu miestnosti,
f)
svetelnotechnické parametre,
g)
vyhovujúce materiálové vlastnosti stanovené slovenskými technickými normami.32)
(2)

Povrchová úprava stavebnej konštrukcie musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti.14)

(3)

Podlaha vo verejnej budove musí mať protišmykovú úpravu povrchu so súčiniteľom šmykového trenia podľa ...

(4)

Podlaha balkóna a lodžie musí byť vodotesná s protišmykovou úpravou.

(5)

Inštalácia uložená v podlahe nesmie narušiť vlastnosti podlahy.

(6)

Povrch stien a stropov stavby sa chráni pred nepriaznivými účinkami prostredia rôznymi druhmi povrchovej ...

a)
ochrana konštrukcie pred každým nežiaducim vplyvom, ktorý by konštrukciu poškodil alebo znehodnotil,
b)
požadované vlastnosti zodpovedajúce ich umiestneniu a účelu.
§ 33
Výťah
(1)

Stavba podľa druhu musí mať zriadený osobný, prípadne nákladný, lôžkový, požiarny a evakuačný výťah.

(2)

Výťah sa zriaďuje v bytovom dome s viac ako štyrmi nadzemnými podlažiami. Vstavba a nadstavba bytového ...

(3)

Veľkosť výťahu musí byť odvodená zo špičkovej prevádzky. Požiadavky na výťahy, na požadovaný počet a ...

(4)

Evakuačný a požiarny výťah, ktorý je súčasťou priestoru chránenej únikovej cesty, musí mať

a)
kabínu z nehorľavých látok a materiálov s veľkosťou najmenej 1 100 x 2 200 mm a nosnosťou najmenej 5 ...
b)
zaistenú dodávku elektrickej energie,34)
c)
takú rýchlosť, aby čas jednej jazdy z východiskovej stanice do posledného podlažia nepresiahol hodnoty ...
d)
možnosť, aby kabína v prípade ohrozenia objektu požiarom zišla do určitej stanice impulzom automatického ...
e)
stanicu na každom podlaží, na ktorom sa predpokladá zásah požiarnej jednotky,
f)
také vybavenie, aby kabína, ak sa zastaví pri požiari medzi stanicami, došla do najbližšej stanice a ...
g)
vetranie ako pri chránenej únikovej ceste.
(5)

Strojovňa výťahu sa umiestňuje a rieši tak, aby najvyššia hladina hluku v najbližšie situovanej obytnej ...

(6)

Výťahové zariadenie musí byť od obytného priestoru dostatočne hlukovo odizolované.

§ 34
Výťahová, inštalačná a vetracia šachta a šachta na zhadzovanie domového odpadu
(1)

Vo výťahovej šachte sa nesmie umiestniť žiadne vedenie technického vybavenia alebo iné technické zariadenie, ...

(2)

Výťahová šachta sa musí dostatočne vetrať a nesmie sa využívať na vetranie priestorov nesúvisiacich ...

(3)

Výťah spájajúci viac požiarnych úsekov musí mať vlastnú výťahovú šachtu. Výťahová šachta umiestnená ...

(4)

Výťahovú šachtu možno využívať len na výťahové zariadenie. Musí byť vetrateľná a vybavená zariadením ...

(5)

Opláštenie a izolácia vetracej a inštalačnej šachty musí vykazovať požadované požiarnotechnické charakteristiky. ...

(6)

Šachta a otvor na zhadzovanie domového odpadu a príslušný priestor sa nesmú umiestniť v spoločenskej ...

a)
vyústiť do samostatného zberného priestoru,
b)
byť prístupná z voľného priestoru,
c)
mať účinné vetranie,
d)
mať odvodnené dno so zápachovým uzáverom.
(7)

Inštalačná šachta a šachta domového odpadu musia vykazovať požadované požiarnotechnické charakteristiky.14) ...

Oddiel 3

Požiadavky na technické zariadenia stavieb

§ 35
Vodovodná prípojka a vnútorný vodovod
(1)

Vodovodná prípojka pitnej vody z verejného vodovodu nesmie byť prepojená s iným zdrojom a musí byť vyrobená ...

(2)

Vodovodná prípojka, prípadne časť vnútorného vodovodu vedeného v zemi sa musí uložiť do nezamŕzajúcej ...

(3)

Hlavný uzáver vnútorného vodovodu sa osadzuje pred vodomer; musí byť prístupný a jeho umiestnenie musí ...

(4)

Ak je vodovodná sieť riešená osobitne na pitnú vodu a osobitne na úžitkovú vodu, musí sa takto riešiť ...

(5)

Potrubie studenej vody aj teplej vody musí byť tepelne izolované. Potrubie sa musí chrániť proti korózii, ...

(6)

Vnútorný vodovod sa musí chrániť proti možnému spätnému nasatiu znečistenej vody.

(7)

Vnútorný vodovod zabezpečujúci vodu na hasenie požiaru podľa slovenskej technickej normy37) musí mať

a)
osadený hydrantový systém s trvalým tlakom a musí byť osadený tak, aby bol trvalo dostupný,
b)
vnútorný nezavodnený alebo zavodnený požiarny vodovod pre jednotku ochrany pred požiarmi.
(8)

Zásobník, rúrový rozvod a iná súčasť určená na zásobovanie vodou nesmú vlastnosti vody zmeniť natoľko, ...

§ 36
Kanalizačná prípojka a vnútorná kanalizácia
(1)

Ak je verejná kanalizácia delená, musí byť aj vnútorná kanalizácia delená.

(2)

Potrubie kanalizačnej prípojky sa musí uložiť do nezamŕzajúcej hĺbky alebo sa musí chrániť proti zamrznutiu. ...

(3)

Čistiaca tvarovka sa nesmie osadiť v miestnosti, v ktorej by prípadný únik odpadovej vody mohol ohroziť ...

(4)

Vetracie potrubie vnútornej kanalizácie nesmie byť napojené do komína, vetracieho prieduchu, inštalačnej ...

(5)

V miestnosti a v priestore s mokrým čistením podlahy, alebo kde zariaďovací predmet nie je napojený ...

(6)

Potrubie z plastu vedené chránenou únikovou cestou musí byť požiarne oddelené.

(7)

Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby nesprávnym odvádzaním vody neohrozovala hygienu alebo zdravie ...

§ 37
Elektrická prípojka a rozvod
(1)

Stavba s každým elektrickým zariadením sa pripája na rozvodnú sieť prípojkou.

(2)

Elektrický rozvod musí podľa druhu prevádzky spĺňať požiadavky na

a)
bezpečnosť osôb, zvierat a majetku,
b)
prevádzkovú spoľahlivosť v danom prostredí pri určenom spôsobe prevádzky a vplyvu prostredia,
c)
prehľadnosť rozvodu umožňujúcu rýchlu lokalizáciu a odstránenie prípadnej poruchy,
d)
rýchlu prispôsobivosť rozvodu pri požadovanom premiestnení elektrického zariadenia a stroja,
e)
zamedzenie vzájomných nepriaznivých vplyvov a rušivých napätí pri križovaní a súbehu silnoprúdového ...
(3)

Transformátorová stanica a náhradný zdroj elektrickej energie umiestnený v budove musí vyhovovať požiadavkám ...

(4)

Riešenie budovy musí umožňovať vstup silnoprúdového a telekomunikačného kábla do budovy, umiestnenie ...

(5)

Každá stavba musí mať trvalo prístupný a viditeľne označený hlavný vypínač elektrickej energie.

§ 38
Ochrana pred bleskom

Ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť

a)

ohrozenie života alebo zdravia ľudí,

b)

poruchu s rozsiahlymi dôsledkami,

c)

výbuch,

d)

škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote,

e)

prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom,

f)

ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na ...

§ 39
Plynovodná prípojka a odberné plynové zariadenie
(1)

Na plynovodnú prípojku a odberné plynové zariadenie možno použiť len materiál, ktorý zodpovedá účelu ...

(2)

Vnútri budovy sa na rozvod plynu nesmú použiť materiály z plastov. Rozvod plynu musí byť dimenzovaný ...

(3)

Rozvod plynu sa nesmie viesť v miestnosti, v ktorej by bol vystavený mechanickému namáhaniu, prípadne ...

(4)

Na začiatku odberného plynového zariadenia sa musí nainštalovaný hlavný uzáver umiestniť na trvalo prístupnom ...

(5)

Potrubie rozvodu plynu sa ukladá do chráničky

a)
na zabezpečenie ochrany pred mechanickým poškodením alebo poškodením koróziou,
b)
pri prechode dutou a neprístupnou konštrukciou,
c)
pri prechode obvodovým múrom a základom stavby a jej ďalšími konštrukciami, kde by mohla nastať deformácia ...
(6)

Každý pripojený spotrebič musí vyhovovať danému druhu plynu a prevádzkovému pretlaku a môže byť podľa ...

§ 40
Vzduchotechnické zariadenie
(1)

Vzduchotechnické zariadenie musí zabezpečovať také parametre vnútorného prostredia vetraného priestoru, ...

(2)

Výfuk odpadového vzduchu sa musí zhotoviť a umiestniť tak, aby neobťažoval a neohrozoval okolie. Vyústenie ...

(3)

Ak pri doprave vzduchu s vysokým obsahom vodných pár vzniká nebezpečenstvo kondenzácie, musí byť vzduchovod ...

(4)

Vzduchotechnické zariadenie s úpravou teploty privádzaného vzduchu musí byť vybavené automatickou reguláciou. ...

(5)

Vzduchotechnické zariadenie zabudované ako súčasť otvorovej konštrukcie nesmie zhoršiť žiadnu funkciu ...

§ 41
Vykurovanie
(1)

Vykurovanie budovy sa musí zabezpečiť vykurovacou sústavou, ktorá spĺňa požadované hygienické parametre ...

(2)

Kotol a spotrebič musia mať zaistený prívod spaľovacieho a vetracieho vzduchu. Odvod spalín, kondenzátu ...

(3)

Prípustná tepelná strata budov je daná slovenskými technickými normami.39)

(4)

V stavbe s osobitne zvýšeným nebezpečenstvom úrazu sa musí inštalovať vykurovacie teleso vybavené ochranným ...

(5)

Vo vykurovacej sústave sa musí osadiť zariadenie umožňujúce nastavenie parametrov vykurovacej sústavy. ...

(6)

Pri dodávke tepla z vonkajšieho zdroja sa musí na vstupe do vnútornej vykurovacej sústavy stavby a na ...

(7)

Každé zo zariadení uvedených v odseku 5 a hlavný uzáver vykurovacieho média musia byť prístupné a zabezpečené ...

(8)

V prípade zmeny vykurovacieho systému musia sa v budove alebo v jej časti zabezpečiť podmienky tepelnej ...

(9)

Vykurovacia sústava vedená technickými podlažiami sa musí tepelne izolovať.

Oddiel 4

Požiadavky na odstraňovanie stavby

§ 42
(1)

Stavba alebo jej časť sa odstraňuje, prípadne premiestňuje tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu ...

(2)

Stavba sa odstraňuje podľa vopred určeného technologického postupu.40) Ak je v stavbe zabudovaný výrobok ...

(3)

Pri odstraňovaní stavby alebo jej časti nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť ...

(4)

Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované.

(5)

Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, ...

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA NIEKTORÉ DRUHY STAVIEB

§ 43
Bytové budovy
(1)

Bytová budova musí spĺňať požiadavky úžitkové, hygienické,41) požiarnej bezpečnosti a civilnej ochrany. ...

(2)

Podlažie vymedzujú dve najbližšie nad sebou nasledujúce horizontálne deliace konštrukcie. Bytová budova ...

(3)

Funkčné a architektonické požiadavky na bytovú budovu a jej vybavenie sú dané slovenskou technickou ...

(4)

Obytná miestnosť musí spĺňať požiadavky podľa slovenskej technickej normy.42)

(5)

Svetlá výška obytnej miestnosti je daná slovenskou technickou normou. Svetlú výšku obytnej miestnosti ...

(6)

Príslušenstvo bytu musí spĺňať požiadavky podľa slovenskej technickej normy.42)

(7)

Bytová budova sa navrhuje a uskutočňuje tak, aby v nej bola zabezpečená tepelná, svetelná, akustická ...

(8)

Na bytovú budovu s bytmi nižšieho štandardu44) sa ustanovenia odsekov 1 až 6 a § 45 ods. 1 a § 46 ods. ...

§ 44
Bytový dom
(1)

Bytový dom musí mať najmenej jedno garážové stojisko na jeden byt. Ak nemožno garážové stojisko situovať ...

(2)

V bytovom dome sa nesmú umiestňovať prevádzky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, zamorenia okolia ...

(3)

Bytový dom musí mať zabezpečené zariadenie na hygienicky bezchybné a požiarne bezpečné ukladanie domového ...

§ 45
Rodinný dom
(1)

Rodinný dom má mať najmenej jedno garážové stojisko na jeden byt. Ak nemožno garážové stojisko umiestniť ...

(2)

Rodinný dom má mať vymedzený priestor na ukladanie odpadu z domácnosti. Ak nemožno takýto priestor situovať ...

(3)

Hlavné schodište a chodba v rodinnom dome majú mať najmenšiu podchodnú výšku 2 100 mm a najmenšiu priechodovú ...

(4)

Na pozemku rodinného domu sa môže umiestniť drobná a jednoduchá stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k ...

(5)

Podľa odseku 4 sa stavba umiestni tak, aby svojím vzhľadom a účinkami na okolie nezhoršovala obytné ...

§ 46
Hotel, motel a penzión
(1)

Hotel, motel a penzión svojím stavebnotechnickým usporiadaním a vybavením musia spĺňať požiadavky na ...

(2)

Priestor vstupnej časti každej stavby uvedenej odseku 1 musí umožňovať plynulý príjem a odbavenie hostí. ...

(3)

Svetlá výška izby hosťa musí byť najmenej 2 600 mm. V časti izby so zošikmeným stropom sa do plochy ...

(4)

Predsieň musí mať najmenšiu priechodnú šírku 900 mm, v izbe určenej na ubytovanie osôb s obmedzenou ...

(5)

Minimálna šírka chodby pre hostí je 1 500 mm, najmenšia priechodná šírka schodišťa pre hostí je 1 100 ...

(6)

Najmenšia šírka chodby pre zamestnancov je 1 200 mm, najmenšia priechodná šírka schodišťa pre zamestnancov ...

(7)

Najmenšia plocha izby je 8 m2 pri jednoposteľovej izbe a 12,6 m2 pri dvojposteľovej izbe. Ak má izba ...

(8)

Zariadenie na osobnú hygienu musí mať plochu najmenej 4 m2.

(9)

Stavba hotela, motela a penziónu s viac ako dvoma nadzemnými podlažiami musí byť vybavená výťahom, ak ...

(10)

V časti hotela, motela a penziónu, v ktorých sa poskytujú stravovacie služby a v ktorých sa prevádzkuje ...

(11)

Podľa ustanovenia odseku 10 sa postupuje aj pri samostatnom zariadení verejného stravovania.

(12)

Každá stavba uvedená v odseku 1 musí byť pripojená na verejnú telefónnu sieť a pri ubytovacej kapacite ...

(13)

Každá úniková cesta musí mať núdzové osvetlenie a vyznačený smer úniku.

(14)

Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa vzťahujú primerane aj na ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé ...

§ 47
Budova na administratívu, správu a riadenie, banka a pošta
(1)

Budova na administratívu, správu a riadenie, budova banky a pošty sa umiestňujú v obytnej a výrobnej ...

(2)

Stavebnotechnické a dispozičnoprevádzkové riešenie budov podľa odseku 1 musí spĺňať požiadavky hygieny, ...

(3)

Pre každú z budov uvedených v odseku 1 sa musí navrhnúť odstavná plocha pre osobné motorové vozidlo ...

§ 48
Budova na obchod a služby
(1)

Budova na obchod a služby, ktorá má viac ako tri nadzemné podlažia s predajnými priestormi, musí byť ...

(2)

Hlavná dopravná komunikácia v predajnej miestnosti musí mať priechodovú šírku najmenej 2 000 mm, na ...

(3)

Najmenej pri jednej pokladnici každého oddelenia musí byť zaistený priechod so šírkou najmenej 900 mm ...

(4)

Vstup pre príchod zákazníkov musí byť oddelený od vstupu slúžiacemu prevádzke. Sklad potravín musí byť ...

(5)

Pri budove na obchod a služby s počtom parkovacích miest 50 a viac treba zaistiť napojenie z priľahlej ...

(6)

Budova na obchod a služby musí byť vybavená záchodom pre verejnosť v počte zodpovedajúcom kapacite budovy. ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú na každú budovu na obchod, ktorej celková predajná plocha je ...

(8)

Stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie budovy podľa odsekov 1 a 6 musia spĺňať požiadavky ...

§ 49
Autoservis a čerpacia stanica kvapalných palív
(1)

Umiestnenie a stavebnotechnické riešenie autoservisu a čerpacej stanice kvapalných palív musí zodpovedať ...

(2)

Autoservis a čerpacia stanica kvapalných palív vrátane zariadenia na manipuláciu s nimi sa nesmie umiestňovať ...

(3)

Manipulačná plocha čerpacej stanice kvapalných palív musí byť nepriepustná a musí byť vyspádovaná do ...

(4)

V autoservise a čerpacej stanici kvapalných palív musí byť zriadené hygienické zariadenie v súlade so ...

(5)

Odpadová voda z autoservisu pred vypustením do kanalizačnej siete, prípadne do vodného recipientu musí ...

(6)

Svetlá výška miestností a priestorov autoservisu a čerpacej stanice kvapalných palív je daná slovenskou ...

(7)

Vetranie v autoservise a na čerpacej stanici kvapalných palív musí byť zaistené tak, aby koncentrácia ...

§ 50
Priemyselná budova, sklad, nádrž a silo
(1)

Priemyselná budova, sklad, nádrž a silo musia mať ochranné pásmo určené podľa druhu výroby, skladovaných ...

(2)

Každý priestor pracoviska musí spĺňať hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti ...

(3)

Šírka, podchodová výška a dovolené zaťaženie pracoviska a vnútorných komunikácií a vzájomný odstup medzi ...

(4)

Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodišťového ramena výrazne ...

(5)

Vnútorný povrch steny, podlahy a inej konštrukcie v prašnej prevádzke alebo v prevádzke s výskytom škodlivých ...

(6)

Pri skladovaní tekutej látky, ropného produktu alebo toxickej látky sa musí zabrániť ich unikaniu mimo ...

(7)

Pracovisko bez denného osvetlenia alebo s umelo vytváranou mikroklímou sa môže zriaďovať pri dodržaní ...

§ 51
Budova na školstvo a vzdelávanie
(1)

Budova na školstvo sa umiestňuje v tichom prostredí v dostatočnom odstupe od ciest a zdrojov hluku. ...

(2)

Stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie budov podľa odseku 1 musí spĺňať požiadavky hygieny, ...

(3)

Najmenšia svetlá výška miestností a priestorov musí byť

a)
3 000 mm v materskej škole a špeciálnej materskej škole; zníženie na svetlú výšku 2 500 mm možno pripustiť, ...
b)
3 300 mm v základnej, strednej, vyššej škole a špeciálnej škole; pri dodržaní všetkých podmienok denného ...
c)
6 000 mm v telocvični s rozmermi 12 x 18 m a 12 x 24 m, 7 000 mm v telocvični s rozmermi 18 x 30 m a ...
d)
2 500 mm v šatni.
(4)

V budove každej školy, predškolského, školského a telovýchovného zariadenia musí byť zriadená šatňa ...

(5)

Záchod a umyváreň v škole, školskom zariadení a telovýchovnom zariadení sa zriaďujú oddelene podľa pohlavia. ...

(6)

Záchod a umyváreň pedagogických a nepedagogických zamestnancov nesmú byť prístupné zo záchoda a umyvárne ...

(7)

Záchod a umyváreň predškolských zariadení musia byť prístupné zo šatne a dennej miestnosti detí. Nedelí ...

(8)

Záchod a umyváreň špeciálnych škôl musia byť umiestňované a zhotovované podľa stupňa a charakteru postihnutia ...

(9)

Najmenšia svetlá šírka chodby v škole musí byť 3 000 mm, ak sú vyučovacie priestory umiestnené po oboch ...

(10)

Vo vyučovacom priestore musia byť dvere široké najmenej 900 mm. V telocvični musia mať aspoň jedny z ...

(11)

V predškolskom zariadení, základnej škole a v špeciálnej škole sa nesmú používať kývavé alebo turniketové ...

(12)

Okenný záklenok, ktorý tieni dennému svetlu pri vnikaní do interiéru, musí byť čo najmenší; okenný parapet ...

(13)

Vo vyučovacom priestore musí byť umiestnený najmenej jeden výtok pitnej vody. Ak je zavedená teplá voda, ...

(14)

Na stavbu vysokej školy a vysokoškolského zariadenia platia ustanovenia odsekov 1 až 13 primerane.

§ 52
Zdravotnícke zariadenie a zariadenie sociálnych služieb
(1)

Zdravotnícke zariadenie a zariadenie sociálnych služieb52) sa umiestňujú v tichom prostredí v dostatočnom ...

(2)

Stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie budov podľa odseku 1 musí spĺňať požiadavky bezpečnosti ...

(3)

sporiadanie zdravotníckeho zariadenia a zariadenia sociálnych služieb musí byť také, aby zabezpečilo ...

(4)

Priestor infekčného oddelenia zdravotníckeho zariadenia musí byť bezpečne oddelený od ostatných nemocničných ...

(5)

Na jazdu sanitného vozidla sa musí zabezpečiť vyhovujúce pripojenie na sieť dopravných komunikácií.

(6)

Stavba zariadenia podľa odseku 1 pre deti v predškolskom veku sa musí oplotiť a nemá mať na pozemku ...

(7)

Zdravotnícke zariadenie a zariadenie sociálnych služieb určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu ...

§ 53
Poľnohospodárska budova a sklad, stajňa a maštaľ
(1)

Poľnohospodárska budova a sklad, stajňa a maštaľ musia spĺňať hygienické a veterinárne požiadavky, požiadavky ...

(2)

Pri stavbe na chov hospodárskych zvierat

a)
sa musia určiť ochranné pásma,53)
b)
podľa požadovaného stavu vnútorného prostredia sa určia tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie na základe ...
c)
v prípade, že sa nepožaduje určiť stav vnútorného prostredia, zvieratá sa musia chrániť pred priamym ...
d)
sa musí zaistiť zdravotná neškodnosť povrchu každej stavebnej konštrukcie a technologického zariadenia, ...
(3)

Pre stavbu pre väčší počet hospodárskych zvierat sa musí

a)
vybudovať oplotenie a systém filtrov proti vneseniu nákazy,
b)
zaistiť náhradný zdroj energie, ak ide o stavbu pre hydinu, prasce alebo dojnice.
(4)

Sklad siláže a hnojív musí byť navrhnutý podľa druhu a počtu ustajnených zvierat a s ohľadom na umiestnenie ...

(5)

Sklad a stavba na úpravu rastlín a rastlinných produktov musí

a)
svojím zhotovením zabezpečiť ochranu proti vnikaniu vtáctva a hlodavcov, ak ide o sklad zrnín, ovocia ...
b)
byť ľahko čistiteľný a dezinfikovateľný,
c)
spĺňať požiadavky tepelnoizolačných vlastností obvodových stien, stropov a podláh, ak ide o sklad zemiakov, ...
(6)

Stavba na pestovanie rastlín a sklad rastlinných produktov nemusia mať izoláciu podláh proti zemnej ...

(7)

Sklad minerálnych hnojív a prípravkov na ochranu rastlín musí byť zabezpečený pred účinkami zemnej vlhkosti ...

(8)

Sklad minerálnych hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, jeho asanačná plocha, prijímacie a výdajové ...

(9)

Plocha, na ktorej môže dôjsť ku kontaminácii zrážkových vôd minerálnymi hnojivami a prípravkami na ochranu ...

(10)

V šachte na zbieranie odpadovej vody kontaminovanej hnojivom alebo prípravkom na ochranu rastlín sa ...

(11)

Sklad prípravkov na ochranu rastlín musí byť vybavený záchytnou bezodtokovou šachtou s objemom zodpovedajúcim ...

(12)

Skladovacia nadzemná nádrž skladu kvapalných minerálnych hnojív s objemom väčším ako 100 m3 musí byť ...

(13)

Výdajná rampa skladu prípravkov na ochranu rastlín musí byť chránená pred dažďovými zrážkami a musí ...

§ 54
Stavba na zhromažďovanie väčšieho počtu osôb
(1)

Stavba na zhromažďovanie väčšieho počtu osôb je stavba s minimálne jedným priestorom určeným na zhromaždenie ...

(2)

Stavba na zhromažďovanie väčšieho počtu osôb musí

a)
byť situovaná a vybavená tak, aby bola v najvyššej možnej miere zaručená bezpečnosť osôb nachádzajúcich ...
b)
mať najmenej dva východy vedúce na voľné priestranstvo,
c)
byť vybavená evakuačným výťahom okrem prípadov, kde je východ z podlažia na voľné priestranstvo vedený ...
d)
mať stanovený maximálny limit návštevníkov.
(3)

Únikovú cestu zo zhromažďovacieho priestoru upravuje osobitný predpis.14)

(4)

Každá časť zhromažďovacieho priestoru zvýšená alebo znížená o viac ako 500 mm, ktorá slúži na zhromažďovanie ...

(5)

Úniková cesta z podzemného podlažia a z prvého nadzemného podlažia musí viesť priamo na voľné priestranstvo. ...

(6)

Výškový rozdiel na únikovej ceste zo zhromažďovacích priestorov menší ako 400 mm musí byť vyrovnaný ...

(7)

Schodište vnútri zhromažďovacieho priestoru a schodište na únikovej ceste zo zhromažďovacieho priestoru ...

(8)

Schodište zo zhromažďovacieho priestoru s výnimkou schodišťa v hľadisku musí mať podestu najviac po ...

(9)

Na rýchlu evakuáciu zo zhromažďovacieho priestoru musí byť zaistené bezpečné opustenie miest na sedenie. ...

(10)

Šírka stupňov miest na státie usporiadaných stupňovito musí byť najmenej 400 mm. Súbory stupňovitých ...

(11)

Na tribúne pre stojacich divákov sa musia vždy po desiatich radoch inštalovať vodorovné zábradlia členené ...

(12)

Zhromažďovací priestor vrátane únikovej cesty musí byť vybavený núdzovým osvetlením. Smer úniku musí ...

(13)

Šikmá rampa v hľadiskách pri dĺžke najviac 3 000 mm môže mať sklon najviac 1 : 8 a musí mať protisklzovú ...

(14)

Podľa funkcie a účelu stavby musí byť vyriešené odkladanie odevov.

§ 55
Informačné, reklamné a propagačné zariadenie
(1)

Informačné, reklamné a propagačné zariadenie nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ...

(2)

Umiestnením a prevádzkou zariadenia nesmie vzniknúť na pozemnej komunikácii, verejnej ploche a verejnom ...

(3)

V ochrannom pásme vodného toku, železničnej dráhy, pozemnej komunikácie a v dosahu chránenej pamiatky, ...

(4)

Informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE ...

§ 56
Požiadavky v tejto časti tejto vyhlášky sa vzťahujú na
a)

stavbu bytového domu56) a ostatných budov na bývanie,57)

b)

byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „byt osobitného určenia"),58) ...

c)

stavbu rodinného domu,59) ak ju má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej ...

d)

stavbu nebytovej budovy60) v časti určenej na užívanie verejnosťou,

e)

stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej ...

f)

inžiniersku stavbu62) v časti určenej na užívanie verejnosťou.

Oddiel 1

Zabezpečenie prístupu, miestnej komunikácie a verejnej plochy

§ 57
(1)

Prístup do každej stavby uvedenej v § 56 musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie ...

(2)

Ak nemožno vstup zabezpečiť podľa odseku 1, musí byť vyrovnanie riešené rampou, schodiskovou plošinou ...

§ 58
(1)

Chodník a cesta pre chodcov, nadchod a podchod sa musia riešiť spôsobom podľa prílohy bodu 1 a označiť ...

(2)

Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá ...

(3)

Priestor na umiestnenie verejného telefónneho automatu musí spĺňať požiadavky podľa prílohy bodu 3.2. ...

(4)

Prístup k poštovej schránke a bankomatu musí byť zabezpečený podľa odseku 1 a prílohy bodu 3.3.

(5)

Prístup na verejnú plochu, nekryté športové ihrisko, do sadu a parku musí byť zabezpečený podľa prílohy ...

(6)

Komunikácia, verejná plocha, nekryté športové ihrisko, sad a park, ktoré spĺňajú podmienky tejto vyhlášky, ...

Oddiel 2

Riešenie bytového domu a ostatných budov na bývanie, bytu osobitného určenia, rodinného domu osobitného ...

§ 59
Vnútorné komunikácie a vybavenie
(1)

Prístup do priestorov stavby uvedenej v § 56 písm. a) až c) a e) užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na viacpodlažnú stavbu bez výťahu, v ktorej musí byť bezbariérovou ...

§ 60
Byt osobitného určenia a obytné časti
(1)

Riešenie bytu uvedeného v § 56 písm. b) a riešenie obytnej časti inej budovy na bývanie musí umožňovať ...

(2)

Požiadavke uvedenej v odseku 1 musí vyhovovať stavebnotechnické riešenie

a)
obytných miestností vrátane prevádzkových miestností určených na stravovanie,
b)
šírok a usporiadania bytových a ďalších vnútorných komunikácií,
c)
rozmerov príslušenstva,
d)
veľkosti a vybavenia hygienického zariadenia,
e)
zabudovaného bytového zariadenia.
§ 61
Spoločný priestor bytového domu a inej budovy na bývanie a rodinného domu osobitného určenia
(1)

Práčovňa, sušiareň, žehliareň, pivnica, prípadne iný priestor v bytovom dome a inej budove na bývanie, ...

(2)

Garáž umiestnená v stavbe uvedenej v § 56 písm. a) až c) alebo v priamej nadväznosti na ňu sa musí sprístupniť ...

§ 62
Chránené pracovisko v prevádzkovom priestore stavby
(1)

Usporiadanie chráneného pracoviska v prevádzkovom priestore stavby musí osobe na vozíku umožniť činnosti ...

(2)

Požiadavky podľa odseku 1 musí z prevádzkového hľadiska spĺňať

a)
plocha prevádzkovej miestnosti,
b)
usporiadanie prevádzkového zariadenia,
c)
komunikačná plocha v prevádzkarni vrátane únikovej cesty,
d)
inštalácia strojového zariadenia,
e)
prístup a možnosti ovládania strojového zariadenia,
f)
signalizačné zariadenie,
g)
skladovací priestor,
h)
zdravotechnické zariadenie podľa prílohy bodu 2.3.,
i)
prípadne ďalšie požiadavky vyplývajúce z charakteru prevádzky.

Oddiel 3

Riešenie nebytovej budovy a inžinierskej stavby v časti určenej na užívanie verejnosťou

§ 63
Vnútorné komunikácie a vybavenie
(1)

Prístup do nebytovej budovy a inžinierskej stavby v časti určenej na užívanie verejnosťou (ďalej len ...

(2)

Pri dvojpodlažnej stavbe určenej na užívanie verejnosťou, ktorá nie je vybavená rampou, a pri viacpodlažnej ...

§ 64
Ďalší priestor
(1)

V stavbe určenej na užívanie verejnosťou musí byť najmenej jedna záchodová kabína pre osobu na vozíku ...

(2)

Stavba v častiach určených na užívanie verejnosťou sa musí riešiť s parametrami umožňujúcimi prístup ...

(3)

V hľadisku budovy pre kultúru a verejnú zábavu musí byť vyhradené 1 % z kapacity sedadiel, najmenej ...

(4)

V hľadisku športovej haly, na tribúne a štadióne musí byť najmenej 5 ‰ miest vyhradených osobám na vozíku; ...

(5)

Na plavárni, kúpalisku a v kúpeľoch musí byť pre osobu na vozíku zabezpečený prístup do bazénu.

(6)

V hoteli alebo v inom ubytovacom zariadení na krátkodobý pobyt musí 2 % izieb, najmenej však jedna, ...

(7)

Priestory a zariadenia uvedené v odsekoch 1 až 6 sa označia medzinárodným symbolom prístupnosti a medzinárodným ...

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 65
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných ...

§ 66
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

László Miklós v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 532/2002 Z. z. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 2)  Napríklad zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 4a)  Napríklad § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, § 65 a 68 ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  STN 73 6056.
 • 9)  STN 75 5115.
 • 10)  § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele ...
 • 11)  STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115.
 • 12)  Napríklad vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. ...
 • 13)  § 2 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické ...
 • 15)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie ...
 • 16)  STN 73 0580 –1, STN 73 0580 –2, STN 36 0450, STN 36 0452.
 • 17)  STN 73 4301.
 • 18)  STN 73 0580-1, STN 73 0580-2, STN 73 0580-3, STN 73 0580-4, STN 36 0450, STN 36 0452.
 • 19)  STN 73 4130.
 • 20)  Napríklad STN 73 6101, STN 73 6110.
 • 21)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z.
 • 22)  STN EN ISO 717 –1 (73 0531), STN EN ISO 717 – 2 (73 0531).
 • 23)  Napríklad STN 73 0035, STN 73 1001.
 • 24)  STN EN ISO 717–1, STN EN ISO 717–2.
 • 25)  Napríklad STN 73 0544, STN 73 0540, STN 73 0542.
 • 26)  Napríklad STN 92 0201–3.
 • 27)  STN 73 4130.
 • 28)  STN 74 3305, STN 73 8106.
 • 29)  STN 74 6930.
 • 30)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky ...
 • 31)  Napríklad STN 73 4201, STN 73 4210, STN EN 1443.
 • 32)  Napríklad STN 74 4505, STN EN ISO 717–1, STN 73 0540, STN 73 0580–1.
 • 33)  STN 74 4505, STN 74 4507.
 • 34)  Napríklad STN 27 4001, STN 27 4009–1, STN 27 4009–2, STN 17 4009–5, STN 27 4009–6, STN ISO 4190– 6, ...
 • 35)  STN 27 4009–6, STN 27 4001.
 • 36)  STN 27 4300.
 • 37)  STN 73 0873.
 • 38)  Napríklad STN 73 0580-1, STN 73 0580-2, STN 36 0450, STN 36 0452.
 • 39)  STN 73 0540, STN 73 0542.
 • 40)  Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti ...
 • 41)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 505/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú najnižšie ...
 • 42)  STN 73 4301.
 • 43)  STN 73 4305.
 • 44)  STN 73 4301 – príloha D.
 • 45)  § 28 zákona č. 184/2002 Z. z.
 • 46)  STN 73 6059.
 • 47)  Zákon č. 184/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z.
 • 48)  Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 19/1987 Zb., ktorou sa ...
 • 49)  Napríklad vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín. ...
 • 50)  Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na ...
 • 51)  STN 92 0201-4.
 • 52)  Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ...
 • 54)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 285/2001 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych ...
 • 55)  Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z., zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 56)  § 43b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 57)  § 43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 58)  § 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich ...
 • 59)  § 43b ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 60)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 61)  § 106 zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 292/1999 Z. z.
 • 62)  § 43a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore