Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat 53/1998 účinný od 01.04.1998


Platnosť od: 03.03.1998
Účinnosť od: 01.04.1998
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat 53/1998 účinný od 01.04.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 53/1998 s účinnosťou od 01.04.1998

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 písm. d) zákona Národnej ...

§ 1
Úvodné ustanovenie

Účelom odbornej prípravy inšpektorov ochrany zvierat (ďalej len „inšpektor“) je prehĺbiť ...

§ 2
Obsah odbornej prípravy inšpektorov
(1)

Odborná príprava inšpektorov sa skladá

a)

z prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „príprava na skúšku“),

b)

zo skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“),

c)

z pravidelných kurzov.

(2)

Príprava na skúšku a skúška sú predpokladom odbornej spôsobilosti inšpektora.

(3)

Pravidelné kurzy sa vykonávajú počas výkonu funkcie inšpektora a ich úspešné absolvovanie je ...

(4)

Náklady na prípravu na skúšku a náklady na vykonanie skúšky uhrádza inšpektor; náklady na ...

§ 3
Príprava na skúšku
(1)

Okresný úrad zaradí do prípravy na skúšku inšpektora, ktorý

a)

má vysokoškolské vzdelanie v doktorskom štúdiu vo veterinárskych odboroch, alebo

b)

má vysokoškolské vzdelanie v prírodovedných študijných odboroch so zameraním na zoológiu a ...

c)

má úplné stredoškolské vzdelanie vo veterinárskych alebo v pôdohospodárskych odboroch so zameraním ...

d)

nemá vzdelanie podľa písmen a) až c), ale je všeobecne známym a uznávaným odborníkom v chove ...

(2)

Do prípravy na skúšku okresný úrad nezaradí toho, kto má vysokoškolské vzdelanie v doktorskom ...

a)

vykonáva prax ako veterinárny lekár vo veterinárnom zariadení alebo

b)

vykonáva najmenej tri roky činnosť v štátnej správe na úseku veterinárnej starostlivosti alebo ...

(3)

Obsahom prípravy na skúšku sú prednášky a inštruktáže v celkovom rozsahu 36 hodín. Príprava ...

§ 4
Skúška
(1)

Po skončení prípravy na skúšku sa inšpektor podrobuje skúške. Skúške sa môže podrobiť každý, ...

(2)

Vykonať skúšku nemusí ten, kto spĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 2 a získal vedecko-pedagogický ...

(3)

Skúška sa skladá z písomného testu a z ústneho pohovoru pred skúšobnou komisiou. Ústny pohovor ...

(4)

Ak inšpektor nebol v písomnom teste úspešný ani na 50 percent, ústny pohovor sa už nekoná a ...

(5)

Ak inšpektor nebol v písomnom teste úspešný ani na 25 percent, musí okrem písomného testu opakovať ...

(6)

Inšpektor úspešne absolvoval skúšku, ak

a)

bol úspešný v písomnom teste alebo v opakovanom písomnom teste najmenej na 75 percent,

b)

bol úspešný v písomnom teste alebo v opakovanom písomnom teste najmenej na 50 percent a bol úspešný ...

(7)

Termín skúšky treba určiť tak, aby sa konala do 30 dní odo dňa skončenia prípravy na skúšku. ...

(8)

Obsahom písomného testu a ústneho pohovoru sú otázky z predmetov, ktoré boli obsahom prípravy ...

(9)

Skúška je neverejná. Na písomnom teste môžu byť prítomní iba inšpektori a skúšobný senát. ...

(10)

Skúšku organizuje okresný úrad. Vykonáva sa v zariadení určenom okresným úradom.

§ 5
Skúšobná komisia
(1)

Skúšobnú komisiu zriaďuje okresný úrad. Tvorí ju predseda skúšobnej komisie a ostatní členovia ...

(2)

Predsedom skúšobnej komisie je okresný veterinárny lekár. Členmi skúšobnej komisie sú

a)

inšpektor okresného úradu pre informatiku a ochranu zvierat,

b)

inšpektor krajského úradu pre informatiku a ochranu zvierat,

c)

zástupca Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky,

d)

zástupca Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

e)

zástupca Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky,

f)

ďalšie osoby, najmä zástupcovia dobrovoľných občianskych združení zameraných na chov alebo ...

(3)

Členom skúšobnej komisie môže byť iba ten, kto má vysokoškolské vzdelanie v doktorskom štúdiu ...

§ 6
Skúšobný senát
(1)

Skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom, ktorý predseda skúšobnej komisie zostavuje pre ...

(2)

Skúšobný senát je spôsobilý uznášať sa, ak je prítomný predseda skúšobného senátu a ďalší ...

(3)

Skúšobný senát pred začatím skúšky

a)

overí totožnosť inšpektora,

b)

skontroluje, či inšpektor absolvoval najmenej 30 hodín prípravy na skúšku,

c)

skontroluje, či sú splnené požiadavky rovnakých podmienok všetkých účastníkov písomného ...

(4)

Skúšobný senát ďalej

a)

vykonáva dohľad nad priebehom písomného testu, skontroluje jeho vyhodnotenie a uznáša sa na tom, ...

1.

vykonal skúšku už na základe písomného testu bez potreby ústneho pohovoru,

2.

musí sa podrobiť ústnemu pohovoru,

3.

musí opakovať písomný test,

4.

musí opakovať prípravu na skúšku i písomný test,

b)

vedie ústny pohovor a uznáša sa na tom, kto

1.

vykonal skúšku po ústnom pohovore,

2.

musí opakovať skúšku.

§ 7
Zápisnica
(1)

O priebehu skúšky sa vyhotoví zápisnica. Vyhotovuje ju zapisovateľ, ktorého na tento účel určí ...

(2)

V zápisnici sa uvedú všetky uznesenia skúšobného senátu a výsledky skúšky každého inšpektora ...

§ 8
Osvedčenie
(1)

Na základe odporúčania skúšobného senátu okresný úrad vydá inšpektorovi osvedčenie.

(2)

V osvedčení sa vymedzí rozsah oprávnení inšpektora pri výkone kontroly ochrany zvierat.

(3)

Osvedčenie podpisuje okresný veterinárny lekár.

§ 9
Pravidelné kurzy
(1)

Pravidelné kurzy organizuje okresný úrad najmenej raz za dva roky, a to každý kurz v rozsahu desať ...

(2)

Cieľom pravidelných kurzov je prehlbovať odbornú spôsobilosť inšpektorov, najmä v dôsledku ...

(3)

Ak sa inšpektor napriek tomu, že bol riadne písomne pozvaný, nezúčastní na pravidelnom kurze ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.

Peter Baco v. r.

Poznámky

  • 1)  § 27 ods. 3 až 6 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...
  • 2)  § 24 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 172/1990 Zb.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore