Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku 53/1983 účinný od 14.06.1983


Platnosť od: 30.05.1983
Účinnosť od: 14.06.1983
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku 53/1983 účinný od 14.06.1983
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 53/1983 s účinnosťou od 14.06.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o ...

Prílohy

  Článok 1 - Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje

  Táto Zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré majú bydlisko či sídlo v jednom alebo v oboch zmluvných ...

  Článok 2 - Dane, na ktoré sa Zmluva vzťahuje

  1.

  Táto Zmluva sa vzťahuje na dane z príjmu a z majetku vyberané v prospech niektorého zmluvného ...

  2.

  Za dane z príjmu a z majetku sa považujú všetky dane vyberané z celkového príjmu, z celkového ...

  3.

  Súčasné dane, na ktoré sa Zmluva vzťahuje, sú najmä:

  a)

  v Dánsku:

  (i)

  daň z príjmu v prospech štátu (indkomstskatten til staten),

  (ii)

  daň z príjmu v prospech obce (den kommunale indkomst skat),

  (iii)

  daň z príjmu v prospech okresu (den amtskommunale indkomstskat),

  (iv)

  príspevky na starobné poistenie (folkepensionsbidragene),

  (v)

  daň námorníkov (somandsskatten),

  (vi)

  osobitná daň z príjmu (den saerlige indkomstskat),

  (vii)

  cirkevná daň (kirkeskatten),

  (viii)

  daň z dividend (udbytteskatten),

  (ix)

  príspevok na nemocenské poistenie (bidrag til dagpengefonden),

  (x)

  daň z majetku v prospech štátu (formueskatten til staten) (ďalej nazývané „dánska daň“).

  b)

  V Československu:

  (i)

  odvod zo zisku a daň zo zisku,

  (ii)

  daň zo mzdy,

  (iii)

  daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti,

  (iv)

  poľnohospodárska daň,

  (v)

  daň z príjmov obyvateľstva,

  (vi)

  domová daň,

  (vii)

  odvod z majetku (ďalej nazývané „československá daň“).

  4.

  Zmluva sa bude tiež vzťahovať na všetky totožné alebo podstatne podobné dane, ktoré sa budú ...

  Článok 3 - Všeobecné definície

  1.

  Na účely tejto Zmluvy, pokiaľ súvislosť nevyžaduje odlišný výklad:

  a)

  Výrazy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú podľa súvislosti Dánsko ...

  b)

  Výraz „Dánsko“ označuje Dánske kráľovstvo a zahŕňa akúkoľvek oblasť za teritoriálnymi ...

  c)

  Výraz „Československo“ označuje Československú socialistickú republiku.

  d)

  Výraz „osoba“ zahŕňa fyzické osoby, spoločnosti a všetky iné združenia osôb.

  e)

  Výraz „spoločnosť“ označuje každú právnickú osobu alebo každú podstatu, ktorá sa posudzuje ...

  f)

  Výrazy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ označujú ...

  g)

  Výraz „príslušník“ označuje:

  (i)

  všetky fyzické osoby, ktoré sú štátnymi občanmi niektorého zmluvného štátu;

  (ii)

  všetky právnické osoby, spoločnosti osôb a združenia zriadené podľa práva platného v niektorom ...

  h)

  Výraz „medzinárodná doprava“ označuje každú dopravu vykonávanú loďou alebo lietadlom, ktoré ...

  i)

  Výraz „príslušný úrad“ označuje:

  (i)

  v prípade Dánska ministra štátnych príjmov, ciel a spotrebných daní alebo jeho splnomocneného ...

  (ii)

  v prípade Československa ministra financií Československej socialistickej republiky alebo jeho splnomocneného ...

  2.

  Každý výraz, ktorý nie je v Zmluve definovaný, má pre jej aplikáciu zmluvným štátom význam, ...

  Článok 4 - Daňový domicil

  1.

  Výraz „osoba majúca bydlisko či sídlo v jednom zmluvnom štáte“ označuje na účely tejto ...

  2.

  Ak má fyzická osoba podľa ustanovenia odseku 1 bydlisko v oboch zmluvných štátoch, určí sa jej ...

  a)

  Predpokladá sa, že táto osoba má bydlisko v tom štáte, v ktorom má stály byt. Ak má stály ...

  b)

  Ak sa nemôže určiť štát, v ktorom má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, alebo ...

  c)

  Ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo ak sa obvykle nezdržiava v žiadnom z nich, ...

  d)

  Ak je táto osoba príslušníkom oboch štátov alebo nie je príslušníkom žiadneho z nich, príslušné ...

  3.

  Ak osoba iná než fyzická osoba má podľa ustanovenia odseku 1 sídlo v oboch zmluvných štátoch, ...

  Článok 5 - Stála prevádzkáreň

  1.

  Výraz „stála prevádzkáreň“ označuje na účely tejto Zmluvy trvalé zariadenie pre podnikanie, ...

  2.

  Výraz „stála prevádzkáreň“ zahŕňa najmä:

  a)

  miesto vedenia,

  b)

  závod,

  c)

  kanceláriu,

  d)

  továreň,

  e)

  dielňu a

  f)

  baňu, žriedlo nafty alebo plynu, lom alebo iné miesto ťažby prírodných zdrojov.

  3.

  Stavenisko alebo montáž sú stálou prevádzkárňou iba vtedy, ak trvajú dlhšie ako 12 mesiacov. ...

  4.

  Nehľadiac na predchádzajúce ustanovenia tohto článku, výraz „stála prevádzkáreň“ nezahŕňa: ...

  a)

  zariadenie, ktoré sa využíva iba na uskladnenie, vystavenie alebo na dodávky tovaru podniku,

  b)

  zásobu tovaru podniku, ktorá sa udržiava iba za účelom uskladnenia, vystavenia alebo dodania,

  c)

  zásobu tovaru podniku, ktorá sa udržiava iba za účelom spracovania iným podnikom,

  d)

  trvalé zariadenie pre podnikanie, ktoré sa udržiava iba za účelom nákupu tovaru alebo zhromažďovania ...

  e)

  trvalé zariadenie pre podnikanie, ktoré sa udržiava iba za účelom vykonávania iných činností ...

  f)

  trvalé zariadenie pre podnikanie, ktoré sa udržiava iba na vykonávanie viacerých činností uvedených ...

  5.

  Osoba - iná než zástupca majúci nezávislé postavenie, o ktorom sa hovorí v odseku 6 - ktorá ...

  6.

  Nepredpokladá sa, že podnik má stálu prevádzkáreň v niektorom zmluvnom štáte iba preto, že ...

  7.

  Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá má sídlo v jednom zmluvnom štáte, ovláda spoločnosť alebo ...

  Článok 6 - Príjmy z nehnuteľného majetku

  1.

  Príjmy, ktoré poberá osoba majúca bydlisko či sídlo v jednom zmluvnom štáte z nehnuteľného ...

  2.

  Výraz „nehnuteľný majetok“ má význam, ktorý mu patrí podľa práva zmluvného štátu, v ...

  3.

  Ustanovenia odseku 1 sa použijú na príjmy z priameho užívania, nájmu a z každého iného spôsobu ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú aj na príjmy z nehnuteľného majetku podniku a na príjmy z ...

  Článok 7 - Zisky podnikov

  1.

  Zisky podnikov jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu iba v tomto štáte, pokiaľ podnik ...

  2.

  Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom ...

  3.

  Pri určení ziskov stálej prevádzkárne sa povoľuje odpočítať náklady vynaložené na ciele ...

  4.

  Pokiaľ je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé určovať zisky, ktoré sa majú pričítať stálej ...

  5.

  Stálej prevádzkárni sa nepričítajú žiadne zisky na základe skutočnosti, že iba nakupovala ...

  6.

  Zisky, ktoré sa majú pričítať stálej prevádzkárni, sa na účely predchádzajúcich odsekov ...

  7.

  Ak zisky zahŕňajú príjmy, o ktorých sa hovorí oddelene v iných článkoch tejto Zmluvy, nebudú ...

  Článok 8 - Námorná a letecká doprava

  1.

  Zisky z prevádzkovania lodí alebo lietadiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len v zmluvnom ...

  2.

  Ak miesto skutočného vedenia podniku námornej dopravy je na palube lode, považuje sa za umiestnené ...

  3.

  Ustanovenie odseku 1 sa použije aj na zisky z účasti na poole, spoločnej prevádzke alebo na medzinárodnej ...

  4.

  Ustanovenie odseku 1 sa použije len na takú časť ziskov docielených dánskym, nórskym a švédskym ...

  Článok 9 - Spojené podniky

  1.

  Aka ak sa v jednom aj v druhom prípade medzi oboma podnikmi v ich obchodných alebo finančných vzťahoch ...

  a)

  sa podnik jedného zmluvného štátu podieľa priamo alebo nepriamo na vedení, kontrole alebo majetku ...

  b)

  tie isté osoby sa priamo alebo nepriamo podieľajú na vedení, kontrole alebo majetku podniku jedného ...

  2.

  Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku tohto štátu a následkom toho zdaní zisky, z ktorých ...

  Článok 10 - Dividendy

  1.

  Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá má sídlo v jednom zmluvnom štáte, osobe majúcej bydlisko ...

  2.

  Tieto dividendy sa však môžu zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom má sídlo spoločnosť, ktorá ...

  Ustanovenia tohto odseku sa nedotknú zdanenia ziskov spoločnosti, z ktorých sa dividendy vyplácajú. ...

  3.

  Výraz „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií alebo iných práv, pokiaľ ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník dividend majúci bydlisko či sídlo ...

  5.

  Ak spoločnosť majúca sídlo v jednom zmluvnom štáte dosahuje zisky alebo príjmy z druhého zmluvného ...

  Článok 11 - Úroky

  1.

  Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a platené osobe majúcej bydlisko či sídlo v druhom ...

  2.

  Výraz „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu ...

  3.

  Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak skutočný príjemca úrokov, ktorý má bydlisko či sídlo ...

  4.

  Ak suma úrokov, posudzované so zreteľom na pohľadávku, z ktorej sú platené, presahuje v dôsledku ...

  Článok 12 - Licenčné poplatky

  1.

  Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a platené osobe, ktorá má bydlisko či ...

  2.

  Licenčné poplatky uvedené v odseku 3 písm. a) sa však môžu zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom ...

  3.

  Výraz „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu platené ...

  a)

  patentov, ochranných známok, návrhov alebo modelov, plánov, tajných vzorcov alebo postupov alebo ...

  b)

  autorského práva k literárnym, umeleckým a vedeckým dielam včítane kinematografických filmov ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak príjemca licenčných poplatkov majúci bydlisko či sídlo ...

  5.

  Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v jednom zmluvnom štáte, ak platiteľ je tento ...

  6.

  Ak suma platených licenčných poplatkov, posudzované so zreteľom na používanie, právo alebo informáciu, ...

  Článok 13 - Kapitálové zisky

  1.

  Zisky dosiahnuté osobou majúcou bydlisko či sídlo v jednom zmluvnom štáte zo scudzenia nehnuteľného ...

  2.

  Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku tvoriaceho časť prevádzkového majetku stálej prevádzkárne, ...

  3.

  Zisky zo scudzenia lodí a lietadiel používaných v medzinárodnej doprave alebo hnuteľného majetku ...

  4.

  Zisky zo scudzenia iných majetkových hodnôt než tých, o ktorých sa hovorí v odsekoch 1, 2 a 3, ...

  Článok 14 - Nezávislé osobné služby

  1.

  Príjmy, ktoré osoba majúca bydlisko v jednom zmluvnom štáte poberá za služby poskytované pri ...

  2.

  Výraz „služby poskytované pri výkone nezávislého povolania“ zahŕňa najmä nezávislé vedecké, ...

  Článok 15 - Závislé zamestnania

  1.

  Mzdy, platy a iné podobné odmeny, ktoré osoba majúca bydlisko v jednom zmluvnom štáte poberá ...

  2.

  Odmeny, ktoré osoba majúca bydlisko v jednom zmluvnom štáte poberá zo zamestnania vykonávaného ...

  a)

  príjemca sa zdržiava v druhom štáte počas jedného alebo viacerých období, ktoré spolu neprekročia ...

  b)

  odmeny sú vyplácané zamestnávateľom alebo na účet zamestnávateľa, ktorý nemá bydlisko či ...

  c)

  odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkárne alebo stálej základne, ktorú má zamestnávateľ ...

  3.

  Odmeny zo zamestnania vykonávaného na palube lode alebo lietadla v medzinárodnej doprave sa môžu ...

  4.

  Ak osoba majúca bydlisko v Dánsku poberá odmeny zo zamestnania vykonávaného na palube lietadla ...

  Článok 16 - Tantiémy

  Tantiémy a iné podobné platy, ktoré osoba majúca bydlisko v jednom zmluvnom štáte poberá ako ...

  Článok 17 - Umelci a športovci

  1.

  Príjmy, ktoré osoba majúca bydlisko v jednom zmluvnom štáte činná ako umelec, ako napr. divadelný, ...

  2.

  Ak príjmy z osobnej činnosti vykonávanej umelcom alebo športovcom ako takým nepripadajú umelcovi ...

  3.

  Príjmy z činnosti uvedených v odseku 1, ktoré sa vykonávajú v rámci kultúrnej dohody uzavretej ...

  Článok 18 - Penzie a platy z verejného sociálneho zabezpečenia

  1.

  Penzie a iné podobné platy vyplácané z dôvodu skoršieho zamestnania osobe majúcej bydlisko v ...

  2.

  Platy z verejného sociálneho zabezpečenia niektorého zmluvného štátu podliehajú zdaneniu bez ...

  Článok 19 - Verejné služby

  a)

  Platy iné než penzie vyplácané jedným zmluvným štátom, nižším správnym útvarom alebo miestnym ...

  b)

  Také platy však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak sa služby vykonávali v tomto ...

  (i)

  je príslušníkom tohto štátu alebo

  (ii)

  nezískala bydlisko v tomto štáte len za účelom vykonávania týchto služieb.

  a)

  Akékoľvek penzie vyplácané jedným zmluvným štátom, nižším správnym útvarom alebo miestnym ...

  b)

  Také penzie však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak fyzická osoba má bydlisko ...

  3.

  Ustanovenia článkov 15, 16 a 18 sa použijú na odmeny a penzie za služby vykonávané v spojení ...

  Článok 20 - Študujúci

  Platy, ktoré na úhradu výdavkov na výživu, vzdelanie alebo prax dostávajú študujúci alebo učni, ...

  Článok 21 - Iné príjmy

  1.

  Príjmy osoby majúcej bydlisko či sídlo v niektorom zmluvnom štáte, o ktorých sa nehovorí v predchádzajúcich ...

  2.

  Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na iné príjmy než príjmy z nehnuteľného majetku, ktorý je ...

  Článok 22 - Majetok

  1.

  Nehnuteľný majetok v zmysle článku 6, ktorý vlastní osoba majúca bydlisko či sídlo v jednom ...

  2.

  Hnuteľný majetok, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkárne, ktorú podnik ...

  3.

  Lode a lietadlá používané v medzinárodnej doprave a hnuteľný majetok slúžiaci na prevádzkovanie ...

  4.

  Všetky ostatné časti majetku osoby majúcej bydlisko či sídlo v niektorom zmluvnom štáte podliehajú ...

  Článok 23 - Spôsob vylúčenia dvojakého zdanenia

  1.

  V Dánsku sa dvojaké zdanenie vylúči týmto spôsobom:

  a)

  Ak osoba majúca bydlisko či sídlo v Dánsku poberá príjmy alebo vlastní majetok, ktoré môžu ...

  (i)

  odčítať od dane z príjmu tejto osoby sumu rovnajúcu sa dani z príjmu zaplatenej v Československu, ...

  (ii)

  odčítať od dane z majetku tejto osoby sumu rovnajúcu sa dani z majetku zaplatenej v Československu. ...

  b)

  Suma, ktorá sa v oboch prípadoch odčíta, však neprekročí takú časť dane z príjmu alebo dane ...

  c)

  Ak osoba majúca bydlisko či sídlo v Dánsku poberá príjmy alebo vlastní majetok, ktoré podliehajú ...

  2.

  V Československu sa dvojaké zdanenie vylúči týmto spôsobom:

  a)

  Ak osoba majúca bydlisko či sídlo v Československu poberá príjmy alebo vlastní majetok, ktoré ...

  b)

  Československo môže pri ukladaní daní osobám, ktoré majú na jeho území bydlisko či sídlo, ...

  Článok 24 - Zákaz diskriminácie

  1.

  Príslušníci jedného zmluvného štátu nebudú podrobení v druhom zmluvnom štáte žiadnemu zdaneniu ...

  2.

  Zdanenie stálej prevádzkárne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, ...

  3.

  Úroky, licenčné poplatky a iné náklady platené podnikom jedného zmluvného štátu osobe majúcej ...

  4.

  Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ...

  5.

  Ustanovenia tohto článku sa použijú bez ohľadu na ustanovenia článku 2 na dane akéhokoľvek ...

  Článok 25 - Riešenie prípadov dohodou

  1.

  Ak sa niektorá osoba domnieva, že opatrenia jedného alebo oboch zmluvných štátov majú alebo budú ...

  2.

  Ak bude príslušný úrad považovať námietku za oprávnenú a ak nebude môcť sám dospieť k uspokojivému ...

  3.

  Príslušné úrady zmluvných štátov sa budú snažiť vyriešiť dohodou ťažkosti alebo pochybnosti, ...

  4.

  Príslušné úrady zmluvných štátov môžu vstúpiť do priameho styku za účelom dosiahnutia dohody ...

  Článok 26 - Výmena informácií

  1.

  Príslušné úrady zmluvných štátov si budú vymieňať informácie potrebné na vykonávanie tejto ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 sa nebudú v žiadnom prípade vykladať tak, že ukladajú zmluvnému štátu ...

  a)

  vykonať administratívne opatrenia, ktoré by sa odchyľovali od zákonov alebo správnej praxe tohto ...

  b)

  oznámiť údaje, ktoré by sa nemohli získať na základe zákonov alebo v riadnom správnom konaní ...

  c)

  poskytnúť informácie, ktoré by odhalili živnostenské, podnikové, priemyselné, obchodné alebo ...

  Článok 27 - Diplomatickí zástupcovia a konzulárni úradníci

  Ustanovenia tejto Zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad, ktoré patria diplomatickým zástupcom ...

  Článok 28 - Teritoriálne rozšírenie

  1.

  Táto Zmluva môže byť rozšírená buď ako celok, alebo s potrebnými modifikáciami na ktorúkoľvek ...

  2.

  Ak sa oba zmluvné štáty nedohodnú inak, bude ukončením tejto Zmluvy jedným z nich podľa článku ...

  Článok 29 - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Vlády zmluvných štátov si vzájomne oznámia, že ústavné požiadavky nadobudnutia platnosti tejto ...

  2.

  Zmluva nadobudne platnosť dňom neskoršieho z oznámení uvedených v odseku 1 a jej ustanovenia sa ...

  a)

  na príjmy dosiahnuté v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo urobené neskoršie ...

  b)

  na majetok, z ktorého sa vyrubuje daň za kalendárny rok nasledujúci po roku, v ktorom bolo urobené ...

  3.

  Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom o vzájomnom oslobodení ...

  Článok 30 - Skončenie platnosti

  Táto Zmluva zostane v platnosti, kým jej platnosť nebude skončená jedným zo zmluvných štátov. ...

  a)

  na príjmy dosiahnuté v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola daná výpoveď, a v ...

  b)

  na majetok, z ktorého sa bude vyrubovať daň za kalendárny rok nasledujúci po roku, v ktorom bola ...

  Dané vo dvoch vyhotoveniach v Prahe 5. mája 1982 v anglickom jazyku.

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore