Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky 51/2014 účinný od 01.03.2014

Platnosť od: 28.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie
Oblasť: Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky 51/2014 účinný od 01.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 51/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre verejné obstarávanie

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a ...

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

§ 1
(1)

Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode (ďalej ...

(2)

Referenčná hodnota znaku kvality je požadovaná hodnota dohodnutá v zmluve. Skutočná hodnota znaku ...

(3)

Výsledkom porovnania je hodnota od 0 do 100 %, ktorá sa dosiahne v závislosti od charakteru a počtu ...

§ 2
(1)

Výsledná hodnotiaca známka podľa § 9a ods. 6 zákona sa vypočíta podľa vzorca:

pričom:

VHZ – výsledná hodnotiaca známka

PUZpp– PUZpp sa rovná 0, ak nedošlo k predčasnému ukončeniu zmluvy verejným obstarávateľom ...

PUZip – PUZip sa rovná 0, ak nedošlo k predčasnému ukončeniu zmluvy verejným obstarávateľom ...

Va – váha kritéria kvality predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu iného porušenia

Vb – váha kritéria kvality celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov ...

Oc – celkové omeškanie v dňoch; ide o číslo z množiny celých kladných čísel a 0, ak je jeho ...

Dp – plánovaná dodávka v dňoch podľa zmluvy; ide o číslo z množiny celých kladných čísel ...

(2)

Váha kritéria kvality predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu iného porušenia (Va) je 80 a váha ...

(3)

Do kritéria celkové omeškanie sa nezapočítava prípustné omeškanie dohodnuté v zmluve.

(4)

Výsledná hodnotiaca známka sa matematicky zaokrúhli na celé číslo.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Zita Táborská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore