Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom 51/2011 účinný od 01.03.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 01.03.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom 51/2011 účinný od 01.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 51/2011 s účinnosťou od 01.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. u) zákona č. 223/2001 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní ...

1.

V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie ...

2.

V § 4 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie ...

3.

V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) čistiarne odpadových vôd v súlade s osobitným predpisom,2a) ak nakladajú s odpadovými vodami.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

„2a)
§ 36 a 37 zákona č. 364/2004 Z. z.“.

4.

V § 4 ods. 5 písm. d) sa za slovo „telefónov“ vkladá slovo „všeobecne“.

5.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Spracovateľ elektroodpadu a výrobca elektrozariadení uchovávajú hlásenie spracovateľa ...

6.

V § 10 ods. 1 sa bodkočiarka za slovami „§ 11 ods. 1“ nahrádza bodkou a text za bodkočiarkou ...

7.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Prechodné ustanovenie (1) Hlásenie spracovateľa elektroodpadu za rok 2010 sa podáva na ...

8.

Za prílohu č. 6 sa vkladajú prílohy č. 6a a 6b, ktoré znejú:

„Príloha č. 6a k vyhláške č. 315/2010 Z. z. VZOR HLÁSENIE SPRACOVATEĽA ELEKTROODPADU Prevziať ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

v z. Branislav Cimerman v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore