Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany 51/2006 účinný od 01.03.2006

Platnosť od: 08.02.2006
Účinnosť od: 01.03.2006
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany 51/2006 účinný od 01.03.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 51/2006 s účinnosťou od 01.03.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 26 ods. 9 zákona č. ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany vrátane ...

(2)

Požiadavky podľa tejto vyhlášky musia byť splnené pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) ...

a)

prvého bodu zákona šesť mesiacov pred začiatkom uvádzania do prevádzky,

b)

druhého bodu zákona dva mesiace pred začiatkom uvádzania do prevádzky,

c)

tretieho a štvrtého bodu zákona šesť mesiacov pred začiatkom uvádzania do prevádzky, ak úrad ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

mechanickým zábranným prostriedkom plot, stena alebo obdobná prekážka slúžiaca na zdržanie ...

b)

stráženým priestorom priestor, ktorého obvod je ohraničený mechanickými zábrannými prostriedkami, ...

c)

chráneným priestorom priestor vnútri stráženého priestoru, ktorého obvod je ohraničený mechanickými ...

d)

vnútorným priestorom priestor v budove alebo v miestnosti nachádzajúcej sa vnútri chráneného ...

e)

narušiteľom akákoľvek osoba neoprávnene vstupujúca do stráženého, chráneného alebo vnútorného ...

§ 3
Účel fyzickej ochrany
(1)

Účelom systému fyzickej ochrany je zabezpečiť

a)

prístup do stráženého priestoru, chráneného priestoru a vnútorného priestoru len osobám alebo ...

b)

aby osoby oprávnene vstupujúce do stráženého priestoru, chráneného priestoru a vnútorného priestoru ...

c)

kombináciou elektronického zabezpečovacieho systému a mechanických zábranných prostriedkov včasnú ...

(2)

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 zákona zabezpečuje fyzickú ochranu

a)

vlastnou ochranou, pokiaľ je súčasne držiteľom licencie podľa osobitného predpisu1), a zásahovou ...

b)

súkromnou bezpečnostnou službou2) a zásahovou jednotkou.

(3)

Osoby uvedené v odseku 2 písm. a) a b) sú členovia ochrany.

§ 4
Kategorizácia
(1)

Kategorizácia jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov na účely fyzickej ochrany je uvedená ...

(2)

Kategorizácia stavebných objektov a technologických zariadení jadrových zariadení na účely fyzickej ...

(3)

Ak sa určuje kategória stavebného objektu alebo technologického systému jadrového zariadenia podľa ...

(4)

Stavebné objekty a technologické systémy jadrových zariadení, jadrové materiály alebo rádioaktívne ...

a)

I. kategórie sa umiestňujú do vnútorného priestoru,

b)

II. kategórie sa umiestňujú do chráneného priestoru,

c)

III. kategórie sa umiestňujú do stráženého priestoru.

§ 5
(1)

Bariéry stráženého priestoru, chráneného priestoru a vnútorného priestoru sa konštruujú tak, ...

(2)

Bariéry stráženého priestoru, chráneného priestoru a vnútorného priestoru sa osvetľujú tak, ...

(3)

Držiteľ povolenia zabezpečí, aby sa v priestore do 200 m kolmo od bariéry stráženého priestoru ...

(4)

Bariéru stráženého priestoru, v ktorom sú umiestnené jadrové materiály, rádioaktívne odpady ...

a)

vysokých najmenej 2,5 m,

b)

navzájom vzdialených najmenej 6 m,

c)

vybavených najmenej dvoma nezávislými druhmi elektronického zabezpečovacieho systému pracujúcimi ...

d)

monitorovaných priemyselnou televíziou tak, aby v tomto priestore bolo možné spoľahlivo kontrolovať ...

(5)

Konštrukcia izolačnej zóny zabezpečuje

a)

detekciu narušenia s pravdepodobnosťou najmenej 0,95,

b)

zastavenie kolesového vozidla s hmotnosťou do 10 000 kg pohybujúceho sa rýchlosťou 40 km.h-1.

(6)

Budova, ktorá je súčasťou izolačnej zóny, sa na vonkajšej strane bariéry zabezpečuje elektronickým ...

(7)

Bariéru stráženého priestoru, v ktorom sa umiestňujú jadrové materiály, rádioaktívne odpady ...

(8)

Bariéru stráženého priestoru, v ktorom sa umiestňujú jadrové materiály, rádioaktívne odpady ...

(9)

Bariéru chráneného priestoru tvorí plot vysoký najmenej 2,5 m vybavený elektronickým zabezpečovacím ...

(10)

Bariéry vnútorného priestoru tvoria steny budov alebo miestností vybavené elektronickým zabezpečovacím ...

(11)

Dvere, brány, okná a ostatné zariadenia určené na prechod bariérou stráženého priestoru, chráneného ...

(12)

Únikové východy sa konštruujú tak, aby umožnili voľný únik osôb z ohrozeného priestoru. Použitie ...

(13)

Voľný terén okolo bariér zasahuje do vzdialenosti

a)

6 m na oboch stranách izolačnej zóny,

b)

3 m na oboch stranách bariér stráženého priestoru a chráneného priestoru,

c)

3 m na vonkajšej strane vnútorného priestoru.

(14)

Účelom elektronického zabezpečovacieho systému, ktorým sú vybavené bariéry stráženého priestoru, ...

a)

umožniť spoľahlivú detekciu neoprávneného prekonávania bariér,

b)

spoľahlivo signalizovať poruchu alebo pokus o poškodenie alebo narušenie činnosti tohto zariadenia, ...

c)

spoľahlivo, nepretržite a zreteľne zvukovo a opticky signalizovať v riadiacom centre pokus o neoprávnené ...

d)

umožniť spoľahlivé určenie miesta neoprávneného prekonávania bariéry.

(15)

V izolačných zónach a na mechanických zábranných prostriedkoch chráneného priestoru a vnútorného ...

(16)

V prípadoch zlúčenia jednotlivých priestorov musí byť posilnená účinnosť mechanických zábranných ...

(17)

Medzi všetkými zložkami a pracoviskami podieľajúcimi sa na fyzickej ochrane sa vytvorí spoľahlivé ...

(18)

Držiteľ povolenia vypracuje programy skúšok, údržby, pravidelných kontrol a inovácie technických ...

§ 6
(1)

Neoprávnené prekonanie bariér stráženého priestoru, chráneného priestoru a vnútorného priestoru ...

(2)

Riadiace centrum sa umiestňuje vnútri stráženého priestoru v budove, ktorej steny, dvere, prípadne ...

(3)

Riadiace centrum sa umiestňuje tak, aby z vonkajšej strany stráženého priestoru nebolo možné ...

(4)

Zariadenie riadiaceho centra sa nepretržite obsluhuje.

(5)

Do riadiaceho centra môžu vstupovať len osoby, ktoré majú povolenie vstupovať do týchto priestorov, ...

(6)

Základné funkcie riadiaceho centra systémov fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov ...

§ 7
(1)

Do stráženého priestoru, chráneného priestoru a vnútorného priestoru môžu vstupovať len osoby ...

(2)

Osoby a dopravné prostriedky sa kontrolujú za podmienok ustanovených osobitným predpisom,5) či ...

a)

pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru nevnášajú predmety nesúvisiace s výkonom pracovných ...

b)

pri výstupe alebo výjazde zo stráženého priestoru neoprávnene nevynášajú jadrové materiály ...

(3)

Držiteľ povolenia poučí osoby vstupujúce do stráženého priestoru, chráneného priestoru a vnútorného ...

(4)

Ak bezprostredne hrozí vznik mimoriadnej udalosti6) alebo ak mimoriadna udalosť vznikla, môže držiteľ ...

(5)

Držiteľ povolenia vedie evidenciu povolení vydaných na vstup a na vjazd; povolenia, ktorým uplynula ...

§ 8
(1)

Predbežný plán fyzickej ochrany obsahuje

a)

súbor údajov charakterizujúci možné ohrozenie jadrových zariadení, jadrových materiálov alebo ...

b)

zhodnotenie lokality stavby a miestnych podmienok z hľadiska fyzickej ochrany,

c)

predbežné zhodnotenie rizík z neoprávnených činností,

d)

analýzu možností neoprávnených činností a zhodnotenie ich následkov,

e)

zaradenie jadrového zariadenia a jadrových materiálov do jednotlivých kategórií,

f)

dokumentáciu o zabezpečovaní kvality7) projektovania a realizácie fyzickej ochrany,

g)

analýzu funkcie fyzickej ochrany počas výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania ...

h)

opis opatrení fyzickej ochrany v priebehu výstavby jadrového zariadenia.

(2)

Plán fyzickej ochrany obsahuje

a)

zmeny pôvodného konštrukčného riešenia obsiahnutého v predbežnom pláne fyzickej ochrany s preukázaním, ...

b)

zhodnotenie výsledkov skúšok fyzickej ochrany,

c)

režimové opatrenia,

d)

spôsob ochrany a kontroly osôb a vjazdov dopravných prostriedkov,

e)

opis údržby a prevádzkových kontrol,

f)

opatrenia týkajúce sa obmedzenia prevádzky jadrového zariadenia pri pokuse o neoprávnenú činnosť ...

g)

limity a podmienky systému fyzickej ochrany.

§ 9

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom8) pod číslom notifikácie 2005/0461/SK. ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Marta Žiaková v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 51/2006 Z. z.

  KATEGORIZÁCIA JADROVÝCH MATERIÁLOV A RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV

  A. Jadrové materiály neožiarené v reaktore alebo materiály ožiarené v reaktore, pri ktorých ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 51/2006 Z. z.

  KATEGORIZÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ JADROVÝCH ZARIADENÍ NA ÚČELY FYZICKEJ OCHRANY

  (1) Do I. kategórie sa zaraďujú stavebné objekty a technologické systémy jadrových zariadení, ...

  a) ktorých poškodenie môže mať z hľadiska jadrovej bezpečnosti veľmi vážne následky; ide ...

  b) v ktorých sú umiestnené jadrové materiály alebo rádioaktívne odpady zaradené do I. kategórie. ...

  (2) Do II. kategórie sa zaraďujú stavebné objekty a technologické systémy jadrových zariadení, ...

  a) ktorých poškodenie nevedie k priamemu rozptylu rádioaktívnych látok, ale môže mať veľmi ...

  b) v ktorých sú umiestnené jadrové materiály alebo rádioaktívne odpady zaradené do II. kategórie. ...

  (3) Do III. kategórie sa zaraďujú stavebné objekty a technologické systémy jadrových zariadení, ...

  a) ktorých poškodenie nevedie k priamemu rozptylu rádioaktívnych látok, ale môže zvýšiť ohrozenie ...

  b) v ktorých sú umiestnené jadrové materiály alebo rádioaktívne odpady zaradené do III. kategórie. ...

Poznámky

 • 1)  § 3 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a ...
 • 2)  § 3 písm. a) zákona č. 379/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 4)  Zákon č. 215/2004 Z. z.
 • 5)  § 64 zákona č. 379/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 o civilnej ochrane obayvateľstva ...
 • 7)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 56/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore