Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 508/2009 účinný od 01.09.2014

Platnosť od: 08.12.2009
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Pracovno-právne vzťahy, Kontrolný systém, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP3ČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 508/2009 účinný od 01.09.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 508/2009 s účinnosťou od 01.09.2014 na základe 234/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona ...

Základné ustanovenia
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti ...

b)

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

§ 2
(1)

Táto vyhláška sa vzťahuje na technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a ich časti ...

(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami,1) do ich uvedenia ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

opravou činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie ...

b)

rozsahom preukazu alebo osvedčenia druh vykonávanej činnosti na technickom zariadení podľa druhu a rozsahu ...

c)

dodávateľom zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ktorí ...

d)

bezpečnostnotechnickou požiadavkou požiadavka upravujúca technické riešenie a spôsob prevádzky a kontroly ...

e)

odborným vzdelaním ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie, ...

f)

odbornou praxou činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a pri výkone ...

g)

elektrickou inštaláciou zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení s koordinovanými vlastnosťami, ...

h)

plynmi látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15oC a pri tlaku 0,1 MPa,

i)

nebezpečným plynom alebo nebezpečnou kvapalinou chemická látka a chemická zmes,3) ktoré sú výbušné, ...

§ 4
Rozdelenie technických zariadení
(1)

Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny ...

(2)

Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia. ...

Technická dokumentácia
§ 5
(1)

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti ...

(2)

Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými ...

(3)

Vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie možno iba ...

(4)

Odborné stanovisko k dokumentácii sa vydá na základe žiadosti o posúdenie konštrukčnej dokumentácie, ...

§ 6

Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia zabezpečí ...

§ 7
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri činnosti súvisiacej s výrobou, ...
(1)

Pri výrobe, montáži, rekonštrukcii alebo oprave technického zariadenia sa bezpečnosť a ochrana zdravia ...

a)
organizačnou štruktúrou, určením postupov a procesov potrebných na zaistenie bezpečnosti technických ...
b)
vykonávaním prác odborne spôsobilými osobami, najmä aby nerozoberateľné spoje4) na tlakových častiach ...
c)
používaním základných materiálov a prídavných materiálov s príslušnou dokumentáciou pri zhotovovaní ...
d)
vykonaním kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9.
(2)

Výrobca a dodávateľ preukazuje dokladmi o výsledkoch prehliadok, kontrol a skúšok vlastnosti častí technických ...

§ 8
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia ...

Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ...

a)

vedú sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, ...

b)

vedú evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 4 zodpovedajúcu skutočnému ...

c)

vydajú miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade ...

d)

zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9.

§ 9
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
(1)

Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

a)
typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
b)
skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
c)
odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,
d)
revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania ...
e)
kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania ...
f)
inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa ...
(2)

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických ...

a)
počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b)
po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom ...
c)
pred opätovným uvedením do prevádzky
1.
po odstavení dlhšom ako jeden rok,
2.
po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
3.
po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia, ...
4.
ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d)
počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách. ...
(3)

Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom ...

(4)

Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa odseku 1, vyhotoví o výsledku ...

§ 10
Typová skúška
(1)

Vyhradené technické zariadenie, pri ktorom sa predpokladá sériová výroba desiatich a viacerých kusov ...

(2)

Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, možno vykonať ...

§ 11
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu
(1)

Stav bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu sa kontroluje skúškami podľa príloh č. 5, 6 a 9.

(2)

O výsledku vykonanej skúšky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko a podpis výrobcom ...

§ 12
Úradná skúška a opakovaná úradná skúška
(1)

Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení ...

(2)

Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa overuje, či vyhradené technické zariadenie ...

a)
v lehotách podľa príloh č. 5, 7 a 10,
b)
najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky technického zariadenia elektrického,
c)
pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c).
(3)

Úradná skúška a opakovaná úradná skúška sa vykonáva na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v dohodnutom ...

(4)

Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky podľa odseku 1 alebo opakovanej úradnej ...

§ 13
Odborná prehliadka a odborná skúška
(1)

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia ...

(2)

Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola ...

§ 13a
Revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrického spotrebiča

Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti ...

§ 13b
Kontrola elektrického ručného náradia a kontrola elektrického spotrebiča

Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti ...

§ 14
Označenie vyhradeného technického zariadenia
(1)

Oprávnená právnická osoba označí podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona vyhradené technické zariadenie, na ...

(2)

Označenie vyhradeného technického zariadenia sa skladá z nezameniteľného symbolu oprávnenej právnickej ...

(3)

Iné označenia a nápisy zameniteľné s označením podľa odseku 2 sa nesmú umiestňovať na vyhradenom technickom ...

§ 15
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia podľa § 17 ods. 1 a 2 sa preukazuje ...

(2)

Odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia podľa § 17 ods. 1 overuje oprávnená ...

(3)

Odborné vedomosti na vykonávanie činností podľa § 16 ods. 1, § 18 ods. 1 a § 24 overuje oprávnená právnická ...

(4)

Odborné vedomosti na vykonávanie činností podľa § 21 až 23 overuje a osvedčenie vydáva osoba oprávnená ...

(5)

Fyzická osoba môže obsluhovať vyhradené technické zariadenie podľa odseku 2 a vykonávať činnosť na vyhradenom ...

(6)

Oprávnená právnická osoba a osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie oznamuje žiadateľovi dátum, čas ...

(7)

Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ...

§ 16
Revízny technik
(1)

Revízny technik je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax uvedené v prílohe č. 11 ...

a)
vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi ...
b)
zaškoľovať osobu na obsluhu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ...
c)
overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, osoby na viazanie bremien ...
(2)

O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví správa, ktorá obsahuje

a)
názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka a ...
b)
dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko revízneho technika, rozsah ...
c)
druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
d)
jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,
e)
údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo ...
f)
údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej ...
g)
zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti ...
h)
celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej ...
i)
návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie ...
j)
meno, priezvisko a podpis revízneho technika,
k)
názov a číslo oprávnenia zamestnávateľa, ak odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonal zamestnávateľ. ...
(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje na revízneho technika vyhradených technických zariadení ...

§ 17
Obsluha vyhradeného technického zariadenia
(1)

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz, ak ide ...

a)
parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
b)
mobilný žeriav výložníkového typu, vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na ...
c)
technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického zariadenia plynového uvedeného v prílohe č. ...
(2)

Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti ...

(3)

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je ...

(4)

Samostatne plniť nádrž motorového vozidla plynom môže aj fyzická osoba, ktorá je vodičom tohto motorového ...

§ 18
Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia
(1)

Opravovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie do ...

a)
parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
b)
potrubné vedenie uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e),
c)
osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A,
d)
technické zariadenie plynové skupiny A.
(2)

Vyhradené technické zariadenie, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže opravovať, rekonštruovať a montovať ...

§ 19
Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom

Činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať

a)

poučená osoba,

b)

elektrotechnik,

c)

samostatný elektrotechnik,

d)

elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,

e)

revízny technik.

§ 20
Poučená osoba
(1)

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie ...

(2)

Oboznámenie podľa odseku 1 vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U ...

§ 21
Elektrotechnik
(1)

Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské ...

(2)

Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť ...

(3)

Škola s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ...

§ 22
Samostatný elektrotechnik
(1)

Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika ...

(2)

Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu ...

§ 23
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
(1)

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky ...

(2)

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného ...

§ 24
Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
(1)

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky ...

(2)

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej ...

§ 25
Zápočet dĺžky odbornej praxe
(1)

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na ...

(2)

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 26
(1)

Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja uvedenú v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. d) a v prílohe ...

(2)

Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja uvedenú v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. d) sa nevzťahuje ...

a)
§ 9 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 v časti upravujúcej opakovanú úradnú skúšku podľa prílohy č. 5,
b)
§ 9 ods. 2 písm. c) druhý bod okrem demontáže a opätovnej montáže bezpečnostného príslušenstva tejto ...
§ 27
(1)

Na základe preukazu alebo osvedčenia platného k 31. decembru 2009 možno vykonávať činnosti podľa tejto ...

(2)

Činnosti podľa § 17 ods. 1 písm. a) na tlakovej nádobe stabilnej uvedenej v prílohe č. 1 I. časti skupine ...

(3)

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) na vyhradenom technickom ...

(4)

Platné osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii sa považuje za odborné stanovisko k dokumentácii podľa ...

§ 27a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 I. časti ...

§ 28
(1)

Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa neuplatnia na výrobky do ich uvedenia na trh alebo uvedenia ...

(2)

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev v oblasti technických ...

§ 29

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových ...

2.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie ...

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Viera Tomanová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA

  I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

  A.

  Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:

  a)

  vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo ...

  1.

  parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),

  2.

  parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol s ...

  3.

  parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným ...

  4.

  parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom ...

  b)

  tlaková nádoba stabilná, ktorá

  1.

  obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom ...

  2.

  obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený ...

  c)

  tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré ...

  d)

  tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami, ...

  e)

  potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s ...

  B.

  Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:

  a)

  vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom ...

  b)

  tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje

  1.

  nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, ...

  2.

  nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je ...

  c)

  tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré ...

  d)

  tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2, ...

  e)

  potrubné vedenie

  1.

  na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho ...

  2.

  s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a ...

  f)

  bezpečnostné príslušenstvo, ktoré

  1.

  chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,

  2.

  zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ...

  3.

  zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ...

  4.

  je určené na automatickú prevádzku parného a kvapalinového kotla, napríklad na automatické odluhovanie ...

  C.

  Technické zariadenia tlakové skupiny C sú:

  Technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo skupiny B.

  II. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

  A.

  Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:

  a)

  žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg ...

  b)

  pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,

  c)

  výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to

  1.

  osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,

  2.

  nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,

  3.

  nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,

  4.

  zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,

  d)

  stavebný výťah

  1.

  na prepravu osôb a nákladu,

  2.

  nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,

  e)

  regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,

  f)

  pohyblivé schody a chodníky,

  g)

  lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,

  h)

  výsuvný rebrík s motorovým pohonom,

  i)

  zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým ...

  1.

  na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, ...

  2.

  horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,

  j)

  pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v

  1.

  hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová ...

  2.

  dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,

  k)

  zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní ...

  B.

  Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B podľa druhu sú:

  a)

  zariadenie, ktorým je

  1.

  žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou ...

  2.

  vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,

  b)

  zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu ...

  c)

  prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou ...

  1.

  zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

  2.

  zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, ...

  d)

  špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

  1.

  zdvíhacia rampa,

  2.

  zdvíhacia plošina,

  3.

  stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie ...

  4.

  zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie ...

  e)

  nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,

  f)

  zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,

  g)

  regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou ...

  h)

  javiskové zariadenie s ľudským pohonom,

  i)

  schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu. ...

  C.

  Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C podľa druhu sú:

  a)

  prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad ...

  b)

  technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, ...

  c)

  technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu, ...

  d)

  ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.

  III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

  A.

  Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

  a)

  technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred ...

  b)

  technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami ...

  c)

  elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany ...

  d)

  elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo ...

  e)

  elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred ...

  f)

  elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich ...

  g)

  elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo ...

  h)

  elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej ...

  i)

  elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ...

  B.

  Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:

  Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné. ...

  C.

  Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:

  Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

  IV. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH

  A.

  Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené ...

  a)

  výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu ...

  b)

  skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 ...

  c)

  plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,

  d)

  zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu ...

  e)

  zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,

  f)

  znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,

  g)

  rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

  h)

  spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení ...

  i)

  chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

  B.

  Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré ...

  a)

  výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

  b)

  skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 ...

  c)

  plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

  d)

  zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu ...

  e)

  zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,

  f)

  znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad ...

  g)

  rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného ...

  h)

  spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení ...

  i)

  chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

  C.

  Technické zariadenia plynové skupiny C podľa druhu sú:

  a)

  technické zariadenia pracujúce s nebezpečným plynom nezaradené do skupiny A alebo skupiny B,

  b)

  technické zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

  A.

  Konštrukčná dokumentácia obsahuje

  a)

  meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné ...

  b)

  charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu podľa § 4 a prílohy ...

  c)

  všeobecný popis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre podľa prílohy č. ...

  d)

  celkový výkres technického zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, najmä schémy elektrického zapojenia, ...

  e)

  výkresy hlavných celkov technického zariadenia doplnené výpočtami dôležitých konštrukčných častí a mechanizmov, ...

  f)

  dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia ...

  g)

  zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky ...

  h)

  návod na použitie technického zariadenia vrátane zásad na vykonávanie skúšok technického zariadenia ...

  i)

  prípadné technické správy s výsledkami skúšok, ktoré vykonal výrobca alebo výrobcom určená osoba, ...

  j)

  podľa potreby aj kópie ES vyhlásení o zhode pre zariadenia alebo iné výrobky začleňované do technického ...

  B.

  Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia tlakového a vyhradeného technického zariadenia ...

  a)

  názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,

  b)

  výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke spolu s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet, ...

  c)

  pevnostné výpočty a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa bezpečnostnotechnických ...

  d)

  náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých ...

  C.

  Konštrukčná dokumentácia trvalej dráhy žeriava obsahuje

  a)

  meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné ...

  b)

  charakteristiku dráhy vrátane zariadenia do výrobnej skupiny,

  c)

  výkresy zostáv a podzostáv a súpis použitého materiálu,

  d)

  statický výpočet,

  e)

  technickú správu so zásadami vykonávania kontrol a kritériami ich úspešnosti, zoznamom použitých predpisov ...

  D.

  Konštrukčná dokumentácia dočasnej dráhy žeriava výložníkového typu obsahuje

  a)

  meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné ...

  b)

  technickú správu s lehotami a rozsahom kontrol v prevádzke, kritériami ich úspešnosti, zoznamom použitých ...

  c)

  doklad o únosnosti a vlastnostiach podložia,

  d)

  celkový výkres obsahujúci celkovú situáciu,

  e)

  výkresy podzostáv obsahujúce priečne rezy, údaje o žľabe pre vlečný napájací kábel, umiestnení a vyhotovení ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

  Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje

  a)

  údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej v rozsahu ...

  b)

  pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú

  1.

  prípustný spôsob používania,

  2.

  návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných ...

  3.

  požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,

  4.

  požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky ...

  5.

  návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,

  6.

  požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas ...

  7.

  zoznam náhradných dielov a príslušenstva,

  c)

  preberacie dokumenty, a to

  1.

  pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými ...

  2.

  odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,

  3.

  doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

  4.

  osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,

  5.

  osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške ...

  6.

  atesty, certifikáty a iné.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  EVIDENCIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

  Evidencia vyhradeného technického zariadenia obsahuje

  a)

  názov vyhradeného technického zariadenia,

  b)

  typové označenie,

  c)

  meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné ...

  d)

  výrobné číslo,

  e)

  rok výroby,

  f)

  umiestnenie,

  g)

  základné technické parametre, ktoré sú

  1.

  pre tlakovú nádobu

  a.

  najvyšší pracovný tlak,

  b.

  skúšobný tlak,

  c.

  najvyššia a najnižšia pracovná teplota,

  d.

  vnútorný objem,

  e.

  základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,

  2.

  pre kotol

  a.

  výhrevná plocha kotla v m2,

  b.

  výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h alebo MW),

  c.

  teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody,

  d.

  druh paliva,

  3.

  pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

  a.

  nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita,

  b.

  zdvih,

  c.

  menovitá rýchlosť,

  d.

  rozpätie, vyloženie,

  e.

  ovládanie,

  f.

  druh pohonu,

  4.

  pre žeriavovú dráhu

  a.

  dovolené zaťaženie,

  b.

  dĺžka,

  c.

  rozchod,

  d.

  výšková úroveň,

  5.

  pre vyhradené technické zariadenie elektrické

  a.

  menovité napätie a prúd,

  b.

  menovitý výkon alebo príkon,

  c.

  krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie),

  6.

  pre vyhradené technické zariadenie plynové

  a.

  druh plynu,

  b.

  najvyšší pracovný tlak plynu,

  c.

  prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu,

  d.

  dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),

  e.

  výkon pre spotrebiče,

  f.

  obsah chladiva pre chladiaci okruh,

  7.

  potrubné systémy uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e) a g) a skupine B písm. e)

  a.

  najvyšší pracovný pretlak,

  b.

  najvyššia pracovná teplota,

  c.

  skúšobný pretlak,

  d.

  výpočtový pretlak,

  e.

  menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon,

  f.

  pracovná látka,

  g.

  dĺžka potrubia.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

  Technické zariadenie tlakové Výroba*) Uvedenie do prevádzky1) Prevádzka Skupina/ druh Odborné stanovisko ...

  Vysvetlivky:

  *) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.

  1) Na mieste budúcej prevádzky.

  2) Vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku možno nahradiť inými rovnocennými skúškami podľa príslušných ...

  3) Po každom zásahu do tlakového celku, ktorého výsledkom je nerozoberateľný spoj.

  4) Kontrola podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení ...

  5) Pred každým naplnením nádoby.

  6) Lehoty závisia od použitého hnacieho plynu.

  7) Spolu s technickým zariadením tlakovým, na ktorom je namontované.

  9) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, v ...

  OPO – oprávnená právnická osoba

  RT – revízny technik

  O – prevádzkovateľom určená osoba

  OV – výrobcom určená osoba

  X – nevyžaduje sa

  TPV – technické podmienky výrobcu (dodávateľa)

  r – roky

  m – mesiace

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

  Vysvetlivky:

  *)

  Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.

  1)

  Nevyžaduje sa pre trvalé dráhy žeriavov a dočasné dráhy žeriavov výložníkového typu.

  2)

  Len ak sa technické zariadenie zmontovalo u odberateľa na mieste budúcej prevádzky.

  3)

  Pre trvalú dráhu žeriavu sa vykoná ako súčasť úradnej skúšky po zmontovaní žeriavu na mieste budúcej ...

  4)

  Len ak sa technické zariadenie zmontovalo u výrobcu.

  X – nevyžaduje sa

  OPO – oprávnená právnická osoba

  OV – výrobcom určená osoba

  RT – revízny technik

  O – prevádzkovateľom určená osoba

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY

  Vysvetlivky:

  1)

  Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.

  2)

  Podľa § 18 ods. 1.

  3)

  Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.

  4)

  Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, ...

  5)

  Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.

  RT – revízny technik

  TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu

  OPO – oprávnená právnická osoba

  O – prevádzkovateľom určená osoba

  X – nevyžaduje sa

  r – roky

  m – mesiace

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

  A.

  Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)6) a) Elektrická inštalácia 1. murovaná obytná a kancelárska ...

  1)

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky ...

  2)

  Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 ...

  3)

  Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné ...

  5)

  Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

  6)

  Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt ...

  B.

  Lehoty1)odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov(v rokoch) Kategória13) Vonkajšie ...

  1)

  Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt ...

  2)

  Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.

  3)

  Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.

  4)

  Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

  Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)

  Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

  Vysvetlivky:

  *)

  Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.

  1)

  Vyžaduje sa len pri acetyléne.

  2)

  Nevyžaduje sa pri acetyléne.

  3)

  Vyžaduje sa pre plynovody z nekovových materiálov.

  TPV – podľa technických podmienok výrobcu

  OPO – oprávnená právnická osoba

  OV – výrobcom určená osoba

  RT – revízny technik

  O – prevádzkovateľom určená osoba

  X – nevyžaduje sa/nepredpokladá sa

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 508/2009 Z. z

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH POČAS PREVÁDZKY

  Vysvetlivky:

  1)

  Opravou je zásah do časti, ktorá je v priamom styku s plynom.

  2)

  Lehoty sa počítajú do konca kalendárneho mesiaca.

  3)

  Len po oprave tlakového celku zváraním.

  4)

  Len pri acetyléne.

  5)

  Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je plynové zariadenie, v lehote ...

  OPO – oprávnená právnická osoba

  RT – revízny technik

  O – prevádzkovateľom určená osoba

  r – roky

  m – mesiace

  TPV – podľa technických podmienok výrobcu

  X – nevyžaduje sa

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH

  Vysvetlivky:

  1)

  Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok ...

  2)

  Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických ...

Poznámky

 • 1)  § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 2)  § 39 Zákonníka práce.
 • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...
 • 4)  Napríklad STN EN ISO 15614 – 1 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška ...
 • 5)  STN 73 2601 Zhotovovanie oceľových konštrukcií.
 • 6)  Napríklad STN EN 287-1+A2 Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele, STN EN ISO 9606-2 ...
 • 7)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...
 • 8)  Prílohy č. 6 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 8a)  STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania. STN 33 1610 Revízie a ...
 • 8b)  § 7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona ...
 • 9)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 9a)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií ...
 • 11)  § 1 ods. 4 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z.
 • 12)  § 1 ods. 4 písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády ...
 • 12a)  STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030). ...
 • 12b)  Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).
 • 13)  STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné ...
 • 14)  STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
 • *)  Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.
 • 1)  Na mieste budúcej prevádzky.
 • 2)  Vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku možno nahradiť inými rovnocennými skúškami podľa príslušných predpisov ...
 • 3)  Po každom zásahu do tlakového celku, ktorého výsledkom je nerozoberateľný spoj.
 • 4)  Kontrola podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení ...
 • 5)  Pred každým naplnením nádoby.
 • 6)  Lehoty závisia od použitého hnacieho plynu.
 • 7)  Spolu s technickým zariadením tlakovým, na ktorom je namontované.
 • 8)  V lehote najbližšej plánovanej odstávky na výmenu paliva.
 • 9)  Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, v lehote ...
 • *)  Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.
 • 1)  Nevyžaduje sa pre trvalé dráhy žeriavov a dočasné dráhy žeriavov výložníkového typu.
 • 2)  Len ak sa technické zariadenie zmontovalo u odberateľa na mieste budúcej prevádzky.
 • 3)  Pre trvalú dráhu žeriavu sa vykoná ako súčasť úradnej skúšky po zmontovaní žeriavu na mieste budúcej ...
 • 4)  Len ak sa technické zariadenie zmontovalo u výrobcu.
 • 1)  Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.
 • 2)  Podľa § 18 ods. 1.
 • 3)  Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.
 • 4)  Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, ...
 • 5)  Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.
 • 1)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky ...
 • 2)  Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 ...
 • 3)  Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné ...
 • 5)  Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
 • 6)  Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt ...
 • 1)  Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt ...
 • 2)  Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.
 • 3)  Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
 • 4)  Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.
 • *)  Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.
 • 1)  Vyžaduje sa len pri acetyléne.
 • 2)  Nevyžaduje sa pri acetyléne.
 • 3)  Vyžaduje sa pre plynovody z nekovových materiálov.
 • 1)  Opravou je zásah do časti, ktorá je v priamom styku s plynom.
 • 2)  Lehoty sa počítajú do konca kalendárneho mesiaca.
 • 3)  Len po oprave tlakového celku zváraním.
 • 4)  Len pri acetyléne.
 • 5)  Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je plynové zariadenie, v lehote ...
 • 1)  Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok ...
 • 2)  Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore