Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 504/2006 účinný od 01.01.2012 do 31.07.2014

Platnosť od: 09.09.2006
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 31.07.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 504/2006 účinný od 01.01.2012 do 31.07.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 504/2006 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 501/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. ...

§ 1
Spôsob hlásenia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
(1)

Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania písomne oznamuje na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(2)

Špecializované pracovisko, ktoré chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania priznalo po ...

a)
všeobecnému lekárovi, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ...
b)
Národnému centru zdravotníckych informácií,
c)
zamestnancovi,
d)
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
e)
zamestnávateľovi,
f)
klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach,
g)
Sociálnej poisťovni1) a útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky2) a ...
h)
Národnému inšpektorátu práce.2a)
§ 2
Spôsob registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
(1)

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania sa registrujú v zozname hlásení priznaných chorôb ...

(2)

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania sa evidujú v zozname hlásení priznaných chorôb ...

§ 3
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Ivan Valentovič v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 504/2006 Z. z.

    IX. Hlásenie určené Národnému inšpektorátu práce

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
  • 2)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2a)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
  • 3)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore