Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok u odsúdených, o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a o výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o rozúčtovaní pracovnej odmeny obvinených a odsúdených) 503/2002 účinný od 01.09.2002 do 30.06.2006


Platnosť od: 28.08.2002
Účinnosť od: 01.09.2002
Účinnosť do: 30.06.2006
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Exekúcie a výkon rozhodnutí, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok u odsúdených, o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a o výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o rozúčtovaní pracovnej odmeny obvinených a odsúdených) 503/2002 účinný od 01.09.2002 do 30.06.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 503/2002 s účinnosťou od 01.09.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 60a ods. 3 zákona č. 59/1965 ...

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o vykonávaní a odvádzaní zrážok z pracovnej odmeny a iných ...

(2)

Zrážky vykonáva a odvádza ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav ...

§ 2
Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného
a)

úhradu výživného na osoby, ktorých výživou je odsúdený povinný, vrátane úhrady za starostlivosť ...

b)

náhradu trov výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „trovy výkonu trestu"),

c)

ďalšie zrážky vykonávané na základe vykonateľného rozsudku súdu (ďalej len „rozsudok") ...

§ 3
Zrážky na úhradu výživného oprávnenému
(1)

Z čistej pracovnej odmeny sa vykonávajú zrážky na úhradu výživného oprávnenému v rozsahu ...

(2)

Zrážky na úhradu výživného oprávnenému sa vykonavajú

a)

na základe rozsudku alebo rozhodnutia, ktorým bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami z čistej ...

b)

bez nariadenia výkonu rozhodnutia, ak ide o výživné v prospech nezaopatrených detí, na základe ...

1.

odsúdený,

2.

osoba, v ktorej zaopatrení sa dieťa nachádza,

3.

plnoleté nezaopatrené dieťa,3)

4.

zariadenie sociálnych služieb4) alebo špeciálne výchovné zariadenie,2) v ktorom je plnoleté nezaopatrené ...

(3)

Ak je výkonom rozhodnutia vymáhané výživné oprávnenej osoby vyššie ako zrážka podľa odseku ...

§ 4
Zrážky na náhradu trov výkonu trestu
(1)

Zrážky na náhradu trov výkonu trestu sa vykonávajú, ak ďalej nie je ustanovené inak, u odsúdeného ...

a)

bez vyživovacej povinnosti z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej 5 000 Sk v rozsahu 55 ...

b)

s vyživovacou povinnosťou na osoby, ktorých výživou je odsúdený povinný, z čistej pracovnej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí, aj keď odsúdený je súčasne poberateľom dôchodku5) a nahrádza trovy ...

§ 5
Ďalšie zrážky vykonávané na základe rozsudku alebo rozhodnutia
(1)

Z čistej pracovnej odmeny odsúdeného bez vyživovacej povinnosti sa vykoná zrážka v rozsahu 10 ...

(2)

Zrážky podľa odseku 1 sa zvyšujú o nevyčerpanú sumu určenú na zrážky podľa § 6 ods. 1.

(3)

Zrážky na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 sa vykonávajú na základe

a)

výkonu rozhodnutia nariadeného súdom, súdnym exekútorom alebo orgánom štátnej správy,8)

b)

rozhodnutia nariadeného riaditeľom ústavu o uložení povinnosti nahradiť trovy výkonu väzby, ...

c)

dohody o zrážkach zo mzdy alebo z iných príjmov (ďalej len „dohoda") alebo z pracovnej odmeny ...

(4)

Pre poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 je rozhodujúci deň, keď bolo ústavu ...

§ 6
Zrážky v prospech ostatných oprávnených
(1)

Z čistej pracovnej odmeny odsúdeného bez vyživovacej povinnosti sa vykoná zrážka v rozsahu 18 ...

a)

súm postihnuteľných výkonom rozhodnutia nariadeného súdom, súdnym exekútorom, justičnou pokladnicou ...

b)

súm prepadajúcich v prospech štátu v dôsledku právoplatne uloženého peňažného trestu (pokuty), ...

c)

pohľadávok na dávkach nemocenského poistenia,12) výsluhového zabezpečenia alebo dôchodkového ...

d)

pohľadávok zdravotného poistenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti,14) ak je odsúdený ...

e)

pohľadávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poistenia zodpovednosti za škodu,15) ...

f)

súm štátnych sociálnych dávok, ktoré je odsúdený povinný vrátiť na základe vykonateľného ...

g)

pohľadávok zabezpečených dohodou o zrážkach zo mzdy alebo iných príjmov podľa osobitných predpisov,17) ...

h)

pohľadávok nezaplatenej úhrady sociálnej služby alebo jej časti za poskytnutú sociálnu službu ...

i)

pohľadávok na dávke sociálnej pomoci a príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého ...

(2)

Zrážka podľa odseku 1 sa zvyšuje o nevyčerpanú sumu určenú na zrážky podľa § 3.

(3)

Na poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 4.

(4)

Ak sú vykonané zrážky na úhradu prednostných pohľadávok podľa osobitného predpisu,19) prevedú ...

§ 7
Vreckové

Vreckové je 12 % z čistej pracovnej odmeny.

§ 8
Úložné
(1)

Úložné je 5 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej 5 000 Sk a 35 % z čistej pracovnej ...

(2)

Ak sa u odsúdeného nevykonávajú zrážky podľa § 3, § 5 ods. 1 alebo § 6 ods. 1, úložné podľa ...

§ 9
Zrážky z iných príjmov odsúdeného
(1)

Ak odsúdenému nahrádza čistú pracovnú odmenu nemocenské,9) okrem nemocenského odsúdeného prepusteného ...

(2)

Zrážky na náhradu trov výkonu trestu20) z dôchodku5) odsúdeného počas výkonu trestu si uplatní ...

§ 10
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Zrážky podľa tejto vyhlášky sa vykonávajú a vreckové a úložné sa rozdeľuje za obdobie kalendárneho ...

(2)

Ak čistá pracovná odmena odsúdeného za kalendárny mesiac pred použitím podľa § 2 nedosiahne ...

(3)

Ak sa sumy zrážok z čistej pracovnej odmeny obvineného a odsúdeného v kalendárnom mesiaci v prospech ...

(4)

Ak osoba, voči ktorej bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi výkon trestu ...

(5)

Ak bol obvinený alebo odsúdený premiestnený do iného ústavu, ústav preberá výkon rozhodnutia ...

(6)

Premiestnenie obvineného alebo odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy.25) ...

(7)

Zrážky z čistej pracovnej odmeny a iných príjmov odsúdeného a peňažnej odmeny odsúdeného ...

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 431/1991 Zb. o zrážkach ...

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.

Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky

 • 1)  § 29, 29b a 60a zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 2)  § 9, 13, § 14 ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských ...
 • 3)  § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príplatku k prídavku na ...
 • 4)  § 22 a 26 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 7 písm. a) prvý až ôsmy bod zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších ...
 • 6)  § 29a ods. 2 písm. a) a § 29b ods. 2 zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 32, 60b a 60c zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 27 a 27a zákona Národnej ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 9)  § 11 písm. b) bod 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších ...
 • 10)  § 551 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad § 156 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších ...
 • 12)  § 48 zákona č. 54/1956 Zb.
 • 13)  Napríklad § 96 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku, zákon č. 281/2002 Z. z.
 • 17)  Napríklad § 20 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 279 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 60a ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
 • 21)  § 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
 • 22)  § 114 a 142 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom ...
 • 23)  § 11 ods. 7 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
 • 24)  § 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore