Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh 501/2010 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 23.12.2010
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 501/2010 s účinnosťou od 01.06.2013 na základe 118/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a)

fenotypovej klasifikácii lesných porastov1) a fenotypovej klasifikácii semenných zdrojov,

b)

uznávaní zdrojov lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „zdroj“),

c)

uznaných lesných porastoch, výberových stromoch, semenných sadoch, klonoch, zmesi klonov a multiklonálnych ...

d)

ochrane genetických zdrojov lesných drevín,

e)

génových základniach,

f)

semenných porastoch,

g)

banke semien lesných drevín (ďalej len „banka semien“),

h)

označovaní uznaných zdrojov, génových základní a semenných porastov v teréne a lesníckych mapách,

i)

vedení Národného registra zdrojov (ďalej len „národný register“) a vydávaní Národného zoznamu zdrojov ...

j)

testovaní zdrojov,

k)

odbere a označovaní lesného reprodukčného materiálu,

l)

semenárskych oblastiach a prenose lesného reprodukčného materiálu,

m)

požiadavkách na kvalitu a klasifikáciu lesného reprodukčného materiálu,

n)

pestovaní sadbového materiálu,

o)

evidencii pri produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh,

p)

evidencii škôlok a prevádzkových zariadení,

q)

evidencii lesného reprodukčného materiálu použitého pri umelej obnove lesa a zalesňovaní pozemkov na ...

r)

skúške odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom (ďalej len „odborná skúška“) ...

s)

vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom (ďalej len ...

§ 2
Fenotypová klasifikácia lesných porastov a semenných zdrojov
(1)

Pri fenotypovej klasifikácii lesných porastov a semenných zdrojov sa určuje fenotypová hodnota dreviny ...

(2)

Pri fenotypovej klasifikácii lesných porastov sa určuje fenotypová hodnota, ak ide o

a)
smrek obyčajný, jedľu bielu, borovicu lesnú, smrekovec opadavý, buk lesný, dub letný a dub zimný, v ...
b)
borovicu limbovú, duglasku tisolistú, jedľu obrovskú, borovicu hladkú (vejmutovku), orech čierny a dub ...
c)
topoľ osikový, topoľ čierny, topoľ biely, jelšu lepkavú, jelšu sivú, brezu bradavičnatú a brezu plstnatú, ...
d)
ostatné dreviny, v lesných porastoch alebo semenných zdrojoch starších ako 60 rokov.
(3)

Fenotypová klasifikácia lesných porastov sa vykonáva, ak ide o dreviny smrek obyčajný, jedľa biela, ...

(4)

Fenotypová klasifikácia lesných porastov sa vykonáva, ak ide o dreviny smrekovec opadavý a borovica ...

(5)

Fenotypová klasifikácia lesných porastov, ak ide o dreviny, ktoré nie sú uvedené v odseku 3, sa vykonáva ...

(6)

Fenotypová hodnota dreviny v lesnom poraste sa určí ako súčet hodnôt číselného vyjadrenia kvality koruny, ...

(7)

Fenotypová klasifikácia semenných zdrojov sa určuje a vykonáva podľa odsekov 2 až 6 primerane.

§ 3
Uznávanie zdrojov
(1)

Návrh na uznanie zdroja predkladá Národné lesnícke centrum (ďalej len „centrum“) po splnení požiadaviek ...

a)
uznaný lesný porast a semenný zdroj kategórie identifikovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
b)
uznaný lesný porast a semenný zdroj kategórie selektovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
c)
výberový strom podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
d)
semenný sad podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4,
e)
klon v prílohe podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5,
f)
zmes klonov a multiklonálnu varietu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6.
(2)

Návrh podľa odseku 1 predkladá centrum,

a)
ak ide o zdroj na lesnom pozemku,
1.
pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy3) (ďalej len „program starostlivosti“) na základe zoznamu ...
2.
počas platnosti programu starostlivosti na základe podnetu správcu zdroja alebo osoby, ktorá má na uznaní ...
b)
ak ide o semenný zdroj na základe podnetu správcu zdroja alebo osoby, ktorá má na uznaní zdroja záujem, ...
c)
z vlastného podnetu.
(3)

Zoznam lesných porastov zaradených do fenotypovej kategórie A a B vypracovaný vyhotovovateľom programu ...

a)
zoznam uznaných lesných porastov,
b)
zoznam ostatných lesných porastov.
(4)

Podkladom na vyhotovenie zoznamu uznaných lesných porastov je zoznam uznaných zdrojov s ich aktuálnou ...

(5)

Podnet na uznanie zdroja podľa odseku 2 písm. a) bodu 2 a písm. b) obsahuje údaje uvedené v návrhu uznávacieho ...

(6)

Uznaný zdroj kategórie selektovaný môže tvoriť niekoľko susedných jednotiek priestorového rozdelenia ...

(7)

Návrh na uznanie semenného sadu podľa odseku 1 písm. d) sa predkladá, ak sa ujme najmenej 75 % všetkých ...

(8)

Uznávací list sa po jeho vyhotovení zasiela správcovi zdroja, príslušnému obvodnému lesnému úradu, ktorý ...

(9)

Pre všetky zdroje navrhnuté na uznanie sa určuje pôvod, ktorý môže byť

a)
autochtónny,
b)
miestny,
c)
neautochtónny,
d)
nepôvodný,
e)
neznámy.
§ 4
Uznané lesné porasty
(1)

Lesné porasty alebo porasty lesných drevín môžu byť uznané vo veku podľa § 2 ods. 2.

(2)

Niekoľkým susediacim lesným porastom spĺňajúcim požiadavky uvedené v § 3 ods. 6 sa môže prideliť jeden ...

(3)

V uznaných lesných porastoch sa obnovné ťažby prednostne vykonávajú v roku strednej až plnej úrody semena ...

(4)

Uznané lesné porasty sa obhospodarujú tak, aby sa zlepšovala ich fenotypová kvalita, udržala ich stabilita, ...

§ 5
Výberové stromy
(1)

Za výberové stromy sa uznávajú fenotypovo najkvalitnejšie jedince, ktorých kvalita, rast, odolnosť alebo ...

(2)

Opis fenotypových znakov na hodnotenie výberových stromov navrhnutých na uznanie je uvedený v prílohe ...

§ 6
Semenné sady
(1)

Semenný sad sa zakladá z jedincov získaných vegetatívnym alebo generatívnym spôsobom z výberových stromov ...

(2)

Pri zakladaní semenných sadov sa zohľadňuje hospodársky význam a dlhodobá potreba lesného reprodukčného ...

(3)

Projekt na založenie semenného sadu schválený centrom obsahuje

a)
odôvodnenie potreby semenného sadu a vymedzenie oblasti použitia lesného reprodukčného materiálu zo ...
b)
charakteristiku lokality semenného sadu a návrh opatrení na obmedzenie nežiaduceho opeľovania z okolitých ...
c)
pôvod a počet výberových stromov a postup výroby vrúbľovancov,
d)
plán rozmiestnenia vrúbľovancov alebo generatívnych potomstiev,
e)
postup výsadby a plán výchovných, ochranných a melioračných zásahov.
(4)

Najnižší počet výberových stromov zastúpených v semenných sadoch je 50. Rozdiel počtu vrúbľovancov najviac ...

(5)

Evidenciu semenného sadu tvorí uznávací list semenného sadu a kniha semenného sadu vedená podľa vzoru ...

§ 7
Klony, zmesi klonov a multiklonálne variety
(1)

Klon môže byť zdrojom v kategórii

a)
kvalifikovaný, ktorým je odporúčaný klon uznaný na základe fenotypových vlastností bez ukončenia testovania, ...
b)
testovaný, ktorým je rajonizovaný klon (kultivar) uznaný po ukončení a vyhodnotení pokusov slúžiacich ...
(2)

Zmes klonov je zmesou uznaných klonov toho istého druhu alebo medzidruhových hybridov s určenými podielmi ...

(3)

Multiklonálna varieta je otestovanou zmesou klonov vyznačujúcich sa rovnakými stanovištnými nárokmi ...

(4)

Najmenší počet klonov zastúpených v zmesi klonov alebo multiklonálnej variete s proporcionálnym zastúpením ...

(5)

Najmenší počet klonov zastúpených v zmesi klonov alebo multiklonálnej variete s neproporcionálnym zastúpením ...

(6)

Uznané klony, zmesi klonov a multiklonálne variety sa na účely získavania lesného reprodukčného materiálu ...

§ 8
Ochrana genetických zdrojov lesných drevín
(1)

Genetické zdroje lesných drevín sa chránia v uznaných zdrojoch, ktorými sú

a)
v mieste prirodzeného výskytu uznané lesné porasty, uznané semenné zdroje, výberové stromy,
b)
mimo miesta prirodzeného výskytu semenné sady, klonové archívy a archívy potomstiev.
(2)

Ochrana genetických zdrojov lesných drevín sa zabezpečuje aj

a)
v mieste prirodzeného výskytu zriadením génovej základne alebo semenného porastu,
b)
mimo miesta prirodzeného výskytu zriadením banky semien lesných drevín.
§ 9
Génové základne
(1)

Génovou základňou je územne ucelená časť lesov s osobitným režimom hospodárenia. Zriaďuje sa postupom ...

(2)

Génová základňa sa obhospodaruje podľa projektu obhospodarovania génovej základne, ktorého vzor je uvedený ...

(3)

Obhospodarovanie v génovej základni sa zameriava na dosiahnutie prirodzenej obnovy a vyrovnanej vekovej ...

(4)

V génovej základni sú zdrojom uznané lesné porasty. Ak sa v génovej základni nachádzajú nepôvodné lesné ...

§ 10
Semenné porasty
(1)

Semenný porast sa zriaďuje podľa projektu jeho obhospodarovania, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. ...

(2)

Projekt obhospodarovania semenného porastu sa predkladá vyhotovovateľovi programu starostlivosti do ...

(3)

Pri zriadení semenných porastov sa zohľadňuje hospodársky význam a stupeň ohrozenosti genofondu danej ...

(4)

Na založenie semenného porastu umelou obnovou sa použije semeno najmenej zo 40 výberových stromov alebo ...

(5)

Na založenie semenného porastu možno využiť aj sadbový materiál z prirodzeného zmladenia z uznaných ...

(6)

Semenné porasty sa nezakladajú v blízkosti lesných porastov fenotypovej kategórie D danej dreviny.

§ 11
Banka semien
(1)

Banka semien sa zriaďuje ako súčasť ochrany genetických zdrojov lesných drevín na účel uchovania genofondu ...

(2)

Oddiely semien sú uchovávané v banke semien dovtedy, kým pretrváva dôvod ich ochrany alebo kým nie je ...

(3)

Časť semien uchovávaných v banke semien možno použiť na výskum, šľachtenie, testy potomstiev a na medzinárodnú ...

§ 12
Označovanie uznaných zdrojov, génových základní a semenných porastov v teréne a lesníckych mapách
(1)

Výberový strom sa v teréne označuje

a)
dvoma rovnobežnými pruhmi so šírkou 5 cm žltej farby vo výške 1,3 m po celom obvode kmeňa s medzerou ...
b)
číslom stromu, podľa uznávacieho listu, žltej farby do medzery vymedzenej pruhmi podľa písmena a).
(2)

Uznaný lesný porast sa v teréne označuje jedným 5 cm širokým pruhom zelenej farby po celom obvode kmeňa ...

(3)

Semenný porast sa označuje hospodárskymi kopcami na rohoch a lomových bodoch jednotky priestorového ...

(4)

Hranica génovej základne sa v teréne označuje znakom G zelenej farby vo výške 1,3 m na okrajových stromoch ...

(5)

Hranice uznaných lesných porastov, semenných porastov a génových základní sa označujú tak, aby bolo ...

(6)

Na označenie semenného zdroja uznaného na viac ako jeden rok sa ustanovenia odsekov 1 až 5 použijú primerane. ...

(7)

Uznaný zdroj označuje v teréne správca zdroja; pri semennom zdroji osoba, na ktorej podnet bol semenný ...

(8)

V lesníckych mapách sa zdroj označuje týmito značkami:

a)
uznaný lesný porast

b)
výberový strom

c)
semenný sad

d)
génová základňa

e)
semenný porast

§ 13
Vedenie národného registra a vydávanie národného zoznamu
(1)

Národný register sa vedie v elektronickej forme.

(2)

Národný zoznam sa vydáva v listinnej forme a v elektronickej forme sa zverejňuje na webovom sídle centra. ...

(3)

Národný zoznam je v listinnej forme k nahliadnutiu v centre.

§ 14
Testovanie zdroja
(1)

Testovanie zdroja trvá

a)
5 až 10 rokov, ak ide o dreviny s rubnou dobou do 40 rokov,
b)
15 až 20 rokov, ak ide o dreviny s rubnou dobou 40 až 60 rokov,
c)
20 až 25 rokov, ak ide o dreviny s rubnou dobou dlhšou ako 60 rokov.
(2)

Testovanie zdroja možno

a)
skrátiť alebo predĺžiť najviac o päť rokov,
b)
prerušiť alebo ukončiť na základe žiadosti správcu testovaného zdroja.
§ 15
Odber a označovanie lesného reprodukčného materiálu
(1)

Semeno alebo semenná surovina konkrétnej dreviny sa odoberá v rámci jedného odberu

a)
najmenej z desiatich výberových stromov z rovnakej semenárskej oblasti, ak je pre drevinu určená, a ...
b)
v uznaných zdrojoch pre kategóriu identifikovaný alebo selektovaný
1.
drevín podľa § 16 ods. 2 najmenej z dvadsiatich materských stromov,
2.
drevín neuvedených v § 16 ods. 2 najmenej z desiatich materských stromov,
c)
v semenných sadoch, ak plodí aspoň 50 % jedincov.
(2)

Odber semenáčikov z prirodzeného zmladenia možno uskutočniť len v rozsahu, ktorý neohrozí požadovanú ...

(3)

Lesný reprodukčný materiál sa bezprostredne po odbere, počas všetkých fáz produkcie a pri uvádzaní na ...

§ 16
Semenárske oblasti a prenos lesného reprodukčného materiálu
(1)

Semenárska oblasť je územie vymedzujúce areál prirodzeného rozšírenia lesných drevín, pre ktoré sa určuje. ...

(2)

Semenárske oblasti sa určujú pre

a)
smrek obyčajný
1.
Fatransko-tatranská semenárska oblasť,
2.
Kysucko-oravská semenárska oblasť,
3.
Pohronsko-hnilecká semenárska oblasť,
b)
jedľu bielu
1.
Severoslovenská semenárska oblasť,
2.
Stredoslovenská semenárska oblasť,
3.
Východoslovenská semenárska oblasť,
c)
borovicu lesnú
1.
Severoslovenská semenárska oblasť,
2.
Východoslovenská semenárska oblasť,
3.
Záhorská semenárska oblasť,
d)
smrekovec opadavý
1.
Tatranská semenárska oblasť,
2.
Podtatranská semenárska oblasť,
3.
Šarišsko-spišská semenárska oblasť,
e)
buk lesný
1.
Stredoslovenská semenárska oblasť,
2.
Severo-východoslovenská semenárska oblasť,
f)
dub zimný
1.
Západoslovenská semenárska oblasť,
2.
Východoslovenská semenárska oblasť,
g)
dub letný
1.
Západoslovenská semenárska oblasť,
2.
Východoslovenská semenárska oblasť.
(3)

Semenárske oblasti podľa odseku 2 tvoria lesné oblasti a podoblasti podľa osobitného predpisu.10)

(4)

Hranice semenárskych oblastí sú zhodné s vonkajšími hranicami lesných oblastí a podoblastí, ktoré sú ...

(5)

Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti a číselné označenie semenárskych oblastí ...

(6)

Horizontálny prenos lesného reprodukčného materiálu je jeho použitie na obnovu lesa a zalesňovanie podľa ...

(7)

V semenárskej oblasti podľa odseku 2 možno na obnovu lesa a zalesňovanie použiť lesný reprodukčný materiál ...

(8)

Ak pre drevinu uvedenú v odseku 2 nemožno na obnovu lesa a zalesňovanie zabezpečiť lesný reprodukčný ...

(9)

Pri obnove lesa a zalesňovaní prenos lesného reprodukčného materiálu drevín z určených semenárskych ...

(10)

Prenos lesného reprodukčného materiálu drevín, pre ktoré nie sú určené semenárske oblasti, je pri obnove ...

(11)

Pri obnove lesa a zalesňovaní sa lesný reprodukčný materiál

a)
drevín uvedených v § 16 ods. 2 v semenárskych oblastiach používa na území s tým istým lesným vegetačným ...
b)
drevín uvedených v § 16 ods. 2 v semenárskych oblastiach používa na území s lesným vegetačným stupňom ...
c)
drevín uvedených v § 16 ods. 2 mimo semenárskych oblastí a ostatných drevín používa na území s tým istým ...
d)
s výškovým pôvodom v druhom lesnom vegetačnom stupni používa aj na území s prvým lesným vegetačným stupňom. ...
§ 17
Požiadavky na kvalitu a klasifikácia lesného reprodukčného materiálu
(1)

Kvalitu semien a osív charakterizovanú čistotou, klíčivosťou alebo životnosťou, hmotnosťou 1 000 semien ...

(2)

Kvalita semien a osív, ak ide o malé množstvá,12) sa nezisťuje.

(3)

Oddiely semien a semennej suroviny sa uvádzajú na trh, ak vykazujú druhovú čistotu najmenej 99 %. Výnimkou ...

(4)

Kvalita sadbového materiálu sa klasifikuje na základe

a)
výšky a priebežnosti nadzemnej časti osi,
b)
hrúbky koreňového krčka,
c)
pomeru nadzemnej časti a koreňovej sústavy,
d)
veľkosti a tvaru koreňovej sústavy,
e)
zdravotného stavu.
(5)

Požiadavky na kvalitu sadbového materiálu sú uvedené v technickej norme.13)

§ 18
Pestovanie sadbového materiálu
(1)

Výsev osiva, výsadbu semenáčikov a vegetatívne množenie častí rastlín na produkciu sadbového materiálu ...

(2)

Podľa spôsobu pestovania sa sadbový materiál člení na

a)
voľnokorenný na voľných záhonoch alebo substrátoch,
b)
krytokorenný v rôznych typoch obalov.
(3)

Označenie veku a spôsobu pestovania sadbového materiálu je uvedené v technickej norme.13)

§ 19
Evidencia škôlok a prevádzkových zariadení
(1)

Evidencia škôlok a prevádzkových zariadení sa vedie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 17.

(2)

Evidencia škôlok a prevádzkových zariadení sa predkladá centru

a)
v plnom rozsahu pri prvom predložení do 31. marca kalendárneho roka,
b)
v rozsahu zmien do 60 dní od ich uskutočnenia.
§ 20
Evidencia lesného reprodukčného materiálu
(1)

Evidencia lesného reprodukčného materiálu sa člení na

a)
evidenciu pri produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh, ktorú vedie osoba, ktorá ...
b)
evidenciu lesného reprodukčného materiálu použitého na obnovu lesa a zalesňovanie, ktorú vedie obhospodarovateľ ...
c)
evidenciu lesného reprodukčného materiálu, ktorú vedie centrum na základe údajov z listov o pôvode lesného ...
(2)

Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) tvorí

a)
list o pôvode,
b)
sprievodný list lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „sprievodný list“),
c)
grafická evidencia, ak ide o lesný reprodukčný materiál pestovaný v škôlkach a v prevádzkových zariadeniach, ...
d)
oznámenie o produkcii lesného reprodukčného materiálu,
e)
oznámenie o skladovanom zostatku semena a osiva.
(3)

List o pôvode, sprievodný list, oznámenie o produkcii lesného reprodukčného materiálu a oznámenie o ...

(4)

V grafickej evidencii podľa odseku 2 písm. c) sa nezameniteľným spôsobom vedú údaje o pestovanom oddiele ...

(5)

Oznámenie o produkcii lesného reprodukčného materiálu sa predkladá centru na tlačive, ktorého vzor je ...

a)
semene do 30 dní po spracovaní semennej suroviny,
b)
sadbovom materiáli do 15. októbra kalendárneho roka; v oznámení sa uvedie stav k 30. septembru kalendárneho ...
(6)

Po jarnom a jesennom výseve osiva alebo po inom nakladaní s nadobudnutým semenom alebo osivom sa podľa ...

(7)

Evidenciu podľa odseku 1 písm. b) tvorí

a)
list o pôvode alebo sprievodný list,
b)
karta pôvodu porastu,
c)
súhlas na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny ...
d)
súhlas na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z dovozu (ďalej len ...
(8)

Evidencia podľa odseku 7 písm. a), c) a d) sa uchováva najmenej desať rokov po použití lesného reprodukčného ...

(9)

Kartu pôvodu porastu, ktorá sa vedie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 20, obhospodarovateľ lesa uchováva ...

(10)

Pri kombinácii prirodzenej a umelej obnovy lesného porastu alebo rôznom pôvode použitých oddielov lesného ...

(11)

Údaje o pôvode uvedené v karte pôvodu porastu alebo určené podľa odseku 10 sa po zabezpečení lesného ...

(12)

Súhlas na použitie lesného reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny alebo súhlas na použitie lesného ...

§ 21
Odborná skúška a zloženie skúšobnej komisie
(1)

Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky sa predkladá do 31. marca kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
overená kópia dokladu o vzdelaní,
b)
doklad o zaplatení správneho poplatku.14)
(3)

Ak žiadosť o vykonanie odbornej skúšky neobsahuje požadované náležitosti, žiadateľ sa vyzve, aby v lehote ...

(4)

Ak žiadateľ o vykonanie odbornej skúšky v lehote podľa odseku 3 požadované náležitosti nedoplní, žiadosť ...

(5)

Žiadateľovi o vykonanie odbornej skúšky sa termín a miesto odbornej skúšky oznámi písomne najneskôr ...

(6)

Odborná skúška sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva ...

(7)

Za predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia. ...

(8)

Obsahom odbornej skúšky je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na činnosť s lesným ...

(9)

Odborná skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa vykonáva formou testu. Ak ...

(10)

Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(11)

Po ukončení odbornej skúšky predseda skúšobnej komisie oznámi žiadateľovi jej výsledok. O výsledku odbornej ...

§ 22
Vydávanie osvedčenia
(1)

Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 23 časti A predkladá fyzická osoba, ...

(2)

Žiadateľovi podľa odseku 1 sa vydá osvedčenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 24 časti A.

(3)

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, je uvedený ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je

a)
doklad o tom, že činnosť s lesným reprodukčným materiálom zabezpečí zamestnancom alebo inou fyzickou ...
b)
doklad o zaplatení správneho poplatku.15)
(5)

Ak žiadosť o vydanie osvedčenia neobsahuje požadované náležitosti, žiadateľ sa vyzve, aby v lehote 15 ...

(6)

Ak žiadateľ o vydanie osvedčenia v lehote podľa odseku 5 požadované náležitosti nedoplní, žiadosť o ...

(7)

Žiadateľovi o vydanie osvedčenia, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, sa vydá ...

§ 23
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  KRITÉRIÁPRE ZARADENIE LESNÝCH PORASTOV A SEMENNÝCH ZDROJOV DO FENOTYPOVÝCH KATEGÓRIÍ

  Fenotypová kategória lesného porastupre drevinu Poškodenie pre sortimentáciu v % Kvalitatívne triedy ...

  Fenotypová kategória lesného porastu pre drevinu uvedená v programe starostlivosti o lesy sa v porastoch ...

  V programe starostlivosti o lesy sa uvedú fenotypové kategórie lesného porastu pre drevinu podľa nasledujúcej ...

  Pre zaradenie lesných porastov do fenotypových kategórií musia jednotlivé dreviny vyhovieť nasledujúcim ...

  Ak je v rámci rozpätia fenotypovej hodnoty dreviny určená fenotypová kategória lesného porastu pre drevinu ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  UZNÁVACÍ LIST LESNÝCH PORASTOV A SEMENNÝCH ZDROJOV

  Prevziať prílohu - Návrh 01

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  UZNÁVACÍ LIST VÝBEROVÉHO STROMU

  Prevziať prílohu - Návrh 02

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  UZNÁVACÍ LIST SEMENNÉHO SADU

  Prevziať prílohu - Návrh 03

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  UZNÁVACÍ LIST KLONU

  Prevziať prílohu - Návrh 04

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  UZNÁVACÍ LIST ZMESI KLONOV / MULTIKLONÁLNEJ VARIETY1)

  Prevziať prílohu - Návrh 05

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  OPIS FENOTYPOVÝCH ZNAKOV NA HODNOTENIE VÝBEROVÝCH STROMOV

  Smrek obyčajný (Picea abies KARST.)

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  PROJEKT OBHOSPODAROVANIA GÉNOVEJ ZÁKLADNE

  Prevziať prílohu - Tlačivo 01

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  PROJEKT SEMENNÉHO PORASTU

  Prevziať prílohu - Tlačivo 02

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  SEMENÁRSKE OBLASTI SMREKA OBYČAJNÉHOPicea abies KARST.

  A.

  Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti

  1.

  Fatransko-tatranská semenárska oblasť

  22 Šarišská vrchovina, Spišsko-šarišské medzihorie

  A Šarišská vrchovina, Šarišské podolie, Stráže

  B Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec

  24 Žilinská kotlina

  26 Turčianska kotlina

  29 Hornádska kotlina

  34 Malá Fatra, Žiar

  A Malá Fatra

  35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

  A Veľká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, Ždiarska brázda

  B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

  40 Branisko

  41 Východné Beskydy

  A Ľubovnianska vrchovina

  C Pieniny

  42 Levočské vrchy, Bachureň, Spišská Magura, Ždiarska brázda

  A Bachureň

  B Levočské vrchy

  C Spišská Magura, Ždiarska brázda

  43 Podtatranská kotlina

  A Liptovská kotlina

  B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

  46 Nízke Tatry, Kozie chrbty

  A Salatíny, Demänovské vrchy

  B Ďumbier, Prašivá; juh

  C Ďumbier, Prašivá; sever

  D Kráľova hoľa, Priehyba; juh

  E Kráľova hoľa, Priehyba; sever

  F Predná hoľa

  G Kozie chrbty

  47 Tatry

  A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)

  B Belianske Tatry, Široká

  C Osobitá

  D Sivý vrch

  2.

  Kysucko-oravská semenárska oblasť

  23 Javorníky

  32 Západné Beskydy

  33 Stredné Beskydy

  A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura

  B Kysucké Beskydy

  C Kysucká vrchovina

  D Oravská vrchovina

  44 Oravská kotlina

  45 Skorušinské vrchy, Zuberská brázda

  3.

  Pohronsko-hnilecká semenárska oblasť

  17 Zvolenská kotlina

  A Sliačska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina

  B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina

  28 Volovské vrchy, Čierna hora

  A Volovské vrchy

  36 Horehronské podolie

  A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie

  B Heľpianske podolie

  C Breznianska kotlina

  37 Poľana

  38 Veporské vrchy, Stolické vrchy

  A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy

  B Veporské vrchy sever

  39 Spišsko-gemerský kras

  B.

  Číselné označenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo určených semenárskych oblastí

  V evidenčnom kóde zdroja sa na pozícii pre označenie semenárskej oblasti použije číselný kód

  a)

  1 pre Fatransko-tatranskú semenársku oblasť,

  b)

  2 pre Kysucko-oravskú semenársku oblasť,

  c)

  3 pre Pohronsko-hnileckú semenársku oblasť,

  d)

  4 pre územie mimo určených semenárskych oblastí.

  Vysvetlivky:

  45 – názov lesnej oblasti

  A – názov podoblasti v rámci lesnej oblasti

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  SEMENÁRSKE OBLASTI JEDLE BIELEJAbies alba MILL.

  A.

  Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti

  1.

  Severoslovenská semenárska oblasť

  23 Javorníky

  24 Žilinská kotlina

  26 Turčianska kotlina

  32 Západné Beskydy

  33 Stredné Beskydy

  A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura

  B Kysucké Beskydy

  C Kysucká vrchovina

  D Oravská vrchovina

  34 Malá Fatra, Žiar

  A Malá Fatra

  B Žiar

  35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

  A Veľká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, Ždiarska brázda

  43 Podtatranská kotlina

  A Liptovská kotlina

  B Podtatranská kotlina, Tatranské podhorie

  44 Oravská kotlina

  45 Skorušinské vrchy, Zuberská brázda

  46 Nízke Tatry, Kozie chrbty

  A Salatíny, Demänovské vrchy

  C Ďumbier, Prašivá; sever

  E Kráľova hoľa, Priehyba; sever

  F Predná hoľa

  G Kozie chrbty

  47 Tatry

  A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)

  B Belianske Tatry, Široká

  C Osobitá

  D Sivý vrch

  2.

  Stredoslovenská semenárska oblasť

  06 Hornonitrianska kotlina

  08 Žiarska kotlina

  17 Zvolenská kotlina

  A Sliačska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina

  B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina

  18 Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina

  25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

  A Strážovské vrchy

  B Súľovské vrchy

  27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

  A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec

  B Vtáčnik, Kremnické vrchy

  28 Volovské vrchy, Čierna hora

  A Volovské vrchy

  35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

  B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

  36 Horehronské podolie

  A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie

  B Heľpianske podolie

  C Breznianska kotlina

  37 Poľana

  38 Veporské vrchy, Stolické vrchy

  A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy

  B Veporské vrchy sever

  39 Spišsko-gemerský kras

  46 Nízke Tatry, Kozie chrbty

  B Ďumbier, Prašivá; juh

  D Kráľova hoľa, Priehyba; juh

  3.

  Východoslovenská semenárska oblasť

  21 Nízke Beskydy

  A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

  B Busov

  22 Šarišská vrchovina, Spišsko-šarišské medzihorie

  A Šarišská vrchovina, Šarišské podolie, Stráže

  B Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec

  28 Volovské vrchy, Čierna hora

  B Čierna hora

  29 Hornádska kotlina

  31 Bukovské vrchy

  40 Branisko

  41 Východné Beskydy

  A Ľubovnianska vrchovina

  B Čergov

  C Pieniny

  42 Levočské vrchy, Bachureň, Spišská Magura, Ždiarska brázda

  A Bachureň

  B Levočské vrchy

  C Spišská Magura, Ždiarska brázda

  B.

  Číselné označenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo určených semenárskych oblastí

  V evidenčnom kóde zdroja sa na pozícii pre označenie semenárskej oblasti použije číselný kód

  a)

  1 pre Severoslovenskú semenársku oblasť,

  b)

  2 pre Stredoslovenskú semenársku oblasť,

  c)

  3 pre Východoslovenskú semenársku oblasť,

  d)

  4 pre územie mimo určených semenárskych oblastí.

  Vysvetlivky:

  45 – názov lesnej oblasti

  A – názov podoblasti v rámci lesnej oblasti

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  SEMENÁRSKE OBLASTI BOROVICE LESNEJPinus sylvestris L.

  A.

  Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti

  1.

  Severoslovenská semenárska oblasť

  14 Myjavská pahorkatina

  15 Biele Karpaty

  16 Považské podolie

  23 Javorníky

  24 Žilinská kotlina

  25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

  A Strážovské vrchy

  B Súľovské vrchy

  26 Turčianska kotlina

  32 Západné Beskydy

  33 Stredné Beskydy

  A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura

  B Kysucké Beskydy

  C Kysucká vrchovina

  D Oravská vrchovina

  34 Malá Fatra, Žiar

  A Malá Fatra

  B Žiar

  35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

  A Veľká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, Ždiarska brázda

  B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

  36 Horehronské podolie

  A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie

  B Heľpianske podolie

  C Breznianska kotlina

  39 Spišsko-gemerský kras

  43 Podtatranská kotlina

  A Liptovská kotlina

  B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

  44 Oravská kotlina

  45 Skorušinské vrchy, Zuberská brázda

  46 Nízke Tatry, Kozie chrbty

  A Salatíny, Demänovské vrchy

  B Ďumbier, Prašivá; juh

  C Ďumbier, Prašivá; sever

  D Kráľova hoľa, Priehyba; juh

  E Kráľova hoľa, Priehyba; sever

  F Predná hoľa

  G Kozie chrbty

  47 Tatry

  A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)

  B Belianske Tatry, Široká

  C Osobitá

  D Sivý vrch

  2.

  Východoslovenská semenárska oblasť

  22 Šarišská vrchovina, Spišsko-šarišské medzihorie

  A Šarišská vrchovina, Šarišské podolie, Stráže

  B Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec

  28 Volovské vrchy, Čierna hora

  A Volovské vrchy

  B Čierna hora

  29 Hornádska kotlina

  40 Branisko

  41 Východné Beskydy

  A Ľubovnianska vrchovina

  C Pieniny

  42 Levočské vrchy, Bachureň, Spišská Magura, Ždiarska brázda

  A Bachureň

  B Levočské vrchy

  C Spišská Magura, Ždiarska brázda

  3.

  Záhorská semenárska oblasť

  01 Záhorská nížina, Dyjsko-moravská niva

  A Borská nížina

  B Chvojnická pahorkatina

  C Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva

  B.

  Číselné označenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo určených semenárskych oblastí

  V evidenčnom kóde zdroja sa na pozícii pre označenie semenárskej oblasti použije číselný kód

  a)

  1 pre Severoslovenskú semenársku oblasť,

  b)

  2 pre Východoslovenskú semenársku oblasť,

  c)

  3 pre Záhorskú semenársku oblasť,

  d)

  4 pre územie mimo určených semenárskych oblastí.

  Vysvetlivky:

  45 – názov lesnej oblasti

  A – názov podoblasti v rámci lesnej oblasti

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  SEMENÁRSKE OBLASTI SMREKOVCA OPADAVÉHOLarix decidua MILL.

  A.

  Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti

  1.

  Tatranská semenárska oblasť

  47 Tatry

  A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)

  2.

  Podtatranská semenárska oblasť

  26 Turčianska kotlina

  28 Volovské vrchy, Čierna hora

  A Volovské vrchy

  33 Stredné Beskydy

  A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura

  B Kysucké Beskydy

  C Kysucká vrchovina

  D Oravská vrchovina

  34 Malá Fatra, Žiar

  A Malá Fatra

  35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

  A Veľká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, Ždiarska brázda

  B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

  39 Spišsko-gemerský kras

  43 Podtatranská kotlina

  A Liptovská kotlina

  B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

  44 Oravská kotlina

  45 Skorušinské vrchy, Zuberská brázda

  46 Nízke Tatry, Kozie chrbty

  A Salatíny, Demänovské vrchy

  B Ďumbier, Prašivá; juh

  C Ďumbier, Prašivá; sever

  D Kráľova hoľa, Priehyba; juh

  E Kráľova hoľa, Priehyba; sever

  F Predná hoľa

  G Kozie chrbty

  47 Tatry

  B Belianske Tatry, Široká

  C Osobitá

  D Sivý vrch

  3.

  Šarišsko-spišská semenárska oblasť

  22 Šarišská vrchovina, Spišsko-šarišské medzihorie

  A Šarišská vrchovina, Šarišské podolie, Stráže

  B Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec

  29 Hornádska kotlina

  40 Branisko

  41 Východné Beskydy

  A Ľubovnianska vrchovina

  C Pieniny

  42 Levočské vrchy, Bachureň, Spišská Magura, Ždiarska brázda

  A Bachureň

  B Levočské vrchy

  C Spišská Magura, Ždiarska brázda

  B.

  Číselné označenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo určených semenárskych oblastí

  V evidenčnom kóde zdroja sa na pozícii pre označenie semenárskej oblasti použije číselný kód

  a)

  1 pre Tatranskú semenársku oblasť,

  b)

  2 pre Podtatranskú semenársku oblasť,

  c)

  3 pre Šarišsko-spišskú semenársku oblasť,

  d)

  4 pre územie mimo určených semenárskych oblastí.

  Vysvetlivky:

  45 – názov lesnej oblasti

  A – názov podoblasti v rámci lesnej oblasti

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  SEMENÁRSKE OBLASTI BUKA LESNÉHOFagus sylvatica L.

  A.

  Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti

  1.

  Stredoslovenská semenárska oblasť

  05 Považský Inovec

  06 Hornonitrianska kotlina

  07 Tribeč

  08 Žiarska kotlina

  09 Krupinská planina, Ostrôžky

  13 Malé Karpaty

  14 Myjavská pahorkatina

  15 Biele Karpaty

  16 Považské podolie

  17 Zvolenská kotlina

  A Sliačska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina

  B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina

  18 Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina

  24 Žilinská kotlina

  25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

  A Strážovské vrchy

  B Súľovské vrchy

  26 Turčianska kotlina

  27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

  A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec

  B Vtáčnik, Kremnické vrchy

  28 Volovské vrchy, Čierna hora

  A Volovské vrchy

  B Čierna hora

  29 Hornádska kotlina

  34 Malá Fatra, Žiar

  A Malá Fatra

  B Žiar

  35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

  A Veľká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, Ždiarska brázda

  B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

  36 Horehronské podolie

  A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie

  B Heľpianske podolie

  C Breznianska kotlina

  37 Poľana

  38 Veporské vrchy, Stolické vrchy

  A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy

  B Veporské vrchy sever

  39 Spišsko-gemerský kras

  43 Podtatranská kotlina

  A Liptovská kotlina

  B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

  46 Nízke Tatry, Kozie chrbty

  A Salatíny, Demänovské vrchy

  B Ďumbier, Prašivá; juh

  C Ďumbier, Prašivá; sever

  D Kráľova hoľa, Priehyba; juh

  E Kráľova hoľa, Priehyba; sever

  F Predná hoľa

  G Kozie chrbty

  47 Tatry

  A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)

  B Belianske Tatry, Široká

  C Osobitá

  D Sivý vrch

  2.

  Severo-východoslovenská semenárska oblasť

  04 Východoslovenská nížina

  A Východoslovenská rovina

  B Východoslovenská pahorkatina

  12 Košická kotlina, Abovská pahorkatina

  20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

  A Slanské vrchy

  B Zemplínske vrchy

  21 Nízke Beskydy

  A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

  B Busov

  22 Šarišská vrchovina, Spišsko-šarišské medzihorie

  A Šarišská vrchovina, Šarišské podolie, Stráže

  B Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec

  23 Javorníky

  30 Vihorlatské vrchy

  31 Bukovské vrchy

  32 Západné Beskydy

  33 Stredné Beskydy

  A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura

  B Kysucké Beskydy

  C Kysucká vrchovina

  D Oravská vrchovina

  40 Branisko

  41 Východné Beskydy

  A Ľubovnianska vrchovina

  B Čergov

  C Pieniny

  42 Levočské vrchy, Bachureň, Spišská Magura, Ždiarska brázda

  A Bachureň

  B Levočské vrchy

  C Spišská Magura, Ždiarska brázda

  44 Oravská kotlina

  45 Skorušinské vrchy, Zuberská brázda.

  B.

  Číselné označenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo určených semenárskych oblastí

  V evidenčnom kóde zdroja sa na pozícii pre označenie semenárskej oblasti použije číselný kód

  a)

  1 pre Stredoslovenskú semenársku oblasť,

  b)

  2 pre Severo-východoslovenskú semenársku oblasť,

  c)

  4 pre územie mimo určených semenárskych oblastí.

  Vysvetlivky:

  45 – názov lesnej oblasti

  A – názov podoblasti v rámci lesnej oblasti

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  SEMENÁRSKE OBLASTI DUBA ZIMNÉHOQuercus petraea MATT./LIEBL.

  A.

  Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti

  1.

  Západoslovenská semenárska oblasť

  01 Záhorská nížina, Dyjsko-moravská niva

  A Borská nížina

  B Chvojnická pahorkatina

  C Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva

  02 Podunajská nížina

  A Podunajská rovina, Čenkovská niva

  B Podunajská pahorkatina (bez nív)

  C Sústava nív podunajskej pohorkatiny

  (Dolnovážska, Nitrianska, Žitavská, Hronská, Ipeľská niva)

  03 Burda

  05 Považský Inovec

  06 Hornonitrianska kotlina

  07 Tribeč

  08 Žiarska kotlina

  09 Krupinská planina, Ostrôžky

  10 Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina

  11 Cerová vrchovina

  13 Malé Karpaty

  14 Myjavská pahorkatina

  15 Biele Karpaty

  16 Považské Podolie

  17 Zvolenská kotlina

  A Sliačska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina

  B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina

  18 Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina

  24 Žilinská kotlina

  25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

  A Strážovské vrchy

  B Súľovské vrchy

  27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

  A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec

  B Vtáčnik, Kremnické vrchy

  37 Poľana

  38 Veporské vrchy, Stolické vrchy

  A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy

  2.

  Východoslovenská semenárska oblasť

  04 Východoslovenská nížina

  A Východoslovenská rovina

  B Východoslovenská pahorkatina

  12 Košická kotlina, Abovská pahorkatina

  19 Slovenský kras

  20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

  A Slanské vrchy

  B Zemplínske vrchy

  21 Nízke Beskydy

  A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

  B Busov

  22 Šarišská vrchovina, Spišsko-šarišské medzihorie

  A Šarišská vrchovina, Šarišské podolie, Stráže

  28 Volovské vrchy, Čierna hora

  A Volovské vrchy

  B Čierna hora

  30 Vihorlatské vrchy

  31 Bukovské vrchy

  41 Východné Beskydy

  B Čergov

  B.

  Číselné označenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo určených semenárskych oblastí

  V evidenčnom kóde zdroja sa na pozícii pre označenie semenárskej oblasti použije číselný kód

  a)

  1 pre Západoslovenskú semenársku oblasť,

  b)

  2 pre Východoslovenskú semenársku oblasť,

  c)

  4 pre územie mimo určených semenárskych oblastí.

  Vysvetlivky:

  45 – názov lesnej oblasti

  A – názov podoblasti v rámci lesnej oblasti

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  SEMENÁRSKE OBLASTI DUBA LETNÉHOQuercus robur L.

  A.

  Zoznam lesných oblastí a podoblastí tvoriacich semenárske oblasti

  1.

  Západoslovenská semenárska oblasť

  01 Záhorská nížina, Dyjsko-moravská niva

  A Borská nížina

  B Chvojnická pahorkatina

  C Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva

  02 Podunajská nížina

  A Podunajská rovina, Čenkovská niva

  B Podunajská pahorkatina (bez nív)

  C Sústava nív podunajskej pahorkatiny

  (Dolnovážska, Nitrianska, Žitavská, Hronská, Ipeľská niva)

  03 Burda

  09 Krupinská planina, Ostrôžky

  10 Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina

  11 Cerová vrchovina

  18 Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina

  2.

  Východoslovenská semenárska oblasť

  04 Východoslovenská nížina

  A Východoslovenská rovina

  B Východoslovenská pahorkatina

  12 Košická kotlina, Abovská pahorkatina

  19 Slovenský kras

  20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

  A Slanské vrchy

  B Zemplínske vrchy

  B.

  Číselné označenie semenárskych oblastí vrátane územia mimo určených semenárskych oblastí

  V evidenčnom kóde zdroja sa na pozícii pre označenie semenárskej oblasti použije číselný kód

  a)

  1 pre Západoslovenskú semenársku oblasť,

  b)

  2 pre Východoslovenskú semenársku oblasť,

  c)

  4 pre územie mimo určených semenárskych oblastí.

  Vysvetlivky:

  45 – názov lesnej oblasti

  A – názov podoblasti v rámci lesnej oblasti

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  OZNÁMENIE O ŠKÔLKACH ALEBO PREVÁDZKOVÝCH ZARIADENIACH

  Prevziať prílohu - Tlačivo 03

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  OZNÁMENIE O PRODUKCII LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU

  Prevziať prílohu - Tlačivo 04

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  OZNÁMENIE O SKLADOVANOM ZOSTATKU SEMENA A OSIVA

  Prevziať prílohu - Tlačivo 05

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  KARTA PÔVODU PORASTU

  Prevziať prílohu - Tlačivo 06

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

  Prevziať prílohu - Tlačivo 07

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  ŽIADOSŤ O VYKONANIE SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSTI S LESNÝM REPRODUKČNÝM MATERIÁLOM

  Prevziať prílohu - Tlačivo 08

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  ŽIADOSŤ O VYDANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Tlačivo 09

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI FYZICKEJ OSOBY

  Prevziať prílohu - Tlačivo 10

  Príloha č. 25 k vyhláške č. 501/2010 Z. z.

  OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI FYZICKEJ OSOBY - PODNIKATEĽA ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBY

  Prevziať prílohu - Tlačivo 11

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 2)  Príloha č. 1 k zákonu č. 326/2005 Z. z.
 • 3)  § 41 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 5)  § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 6)  § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 7)  § 14 ods. 2 písm. f) a § 16 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 13, 16 a 17 vyhlášky ...
 • 8)  § 28 ods. 6 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.
 • 8a)  § 27 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.
 • 9)  § 26 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.
 • 10)  § 39 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.§ 27 ods. 1 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.
 • 11)  Príloha č. 1 k vyhláške č. 453/2006 Z. z.
 • 12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania ...
 • 13)  STN 48 2211 Pestovanie lesov. Semenáčiky a sadenice lesných drevín.
 • 14)  Položka 5 písm. a) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych ...
 • 15)  Položka 5 písm. b) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore