Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody 500/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody 500/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 500/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 1 písm. a) až l) a u) a ods. 2 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok ...

1.

V § 1 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,“. ...

2.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu.“.

3.

V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

4.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „Železničnej polície“ nahrádzajú slovami „Zboru väzenskej ...

5.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) O oboznámení s právami a povinnosťami, ktoré má odsúdený vo výkone trestu, dĺžke trestu ...

6.

§ 3 znie:

„§ 3 (1) Osobnú prehliadku odsúdeného po prijatí do výkonu trestu vykoná príslušník zboru ...

7.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a (1) Ak je odsúdený prijatý do výkonu trestu v pracovný deň po 15.00 hodine alebo v deň ...

8.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Strelnú zbraň alebo strelivo odňaté odsúdenému pri prijatí do výkonu trestu ústav odovzdá ...

9.

V § 4 ods. 2 sa slová „§ 23 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 1 zákona“.

10.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

12.

§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

„§ 7 Umiestňovanie (1) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len ...

13.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Odsúdený na doživotný trest sa umiestňuje do diferenciačných skupín podľa § 20, 21 ...

14.

V § 9 ods. 4 uvádzacia veta znie: „Diferenciačnú skupinu určí riaditeľ ústavu na návrh komisie ...

15.

V § 9 ods. 4 písm. c) sa slová „emocionálneho a sociálneho“ nahrádzajú slovom „osobnostného“. ...

16.

V § 9 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) U odsúdeného prechodne premiestneného na výkon trestu do ústavu na výkon väzby podľa ...

17.

V § 11 ods. 2 sa slová „trestné činy spáchané z nedbanlivosti“ nahrádzajú slovom „prečin“. ...

18.

V § 11 ods. 3 sa slovo „prehodnotení“ nahrádza slovom „hodnotení“.

19.

V § 11 ods. 5 písm. b) sa za slová „§ 80 ods. 3“ a za slová „ochranného liečenia“ vkladajú ...

20.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Vedúci otvoreného oddelenia predloží komisii návrh na určenie ďalšieho umiestnenia ...

21.

V § 13 ods. 1 uvádzacej vete, § 16 ods. 1 uvádzacej vete a § 17 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo ...

22.

V § 14 ods. 1 uvádzacej vete, § 18 ods. 1 uvádzacej vete a § 22 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo ...

23.

V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“, slovo „prehodnotenia“ ...

24.

V § 16 odseky 2 a 4 znejú:

„(2) Do diferenciačnej skupiny „A“ v ústave so stredným stupňom stráženia možno umiestniť ...

25.

V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
návštevy sa vykonávajú spravidla bez priameho kontaktu.“.

26.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Do diferenciačnej skupiny „A“ v ústave s maximálnym stupňom stráženia možno umiestniť ...

27.

V § 20 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Na základe hodnotenia plnenia programu zaobchádzania podľa § 26 ods. 2, ak odsúdený plní ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.

28.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Do diferenciačnej skupiny „B“ v ústave s maximálnym stupňom stráženia možno umiestniť ...

29.

V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na základe odporúčania zo záveru opakovaného psychologického vyšetrenia a na základe ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

30.

V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

31.

V § 23 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
príčiny a motív spáchania trestného činu,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

32.

§ 24 znie:

„§ 24 Obsahom programu zaobchádzania v časti a) edukácia je súhrn činností pedagogického a ...

33.

V § 25 ods. 1 prvá veta znie: „Odsúdenému so zvyškom trestu kratším ako deväť mesiacov sa ...

34.

§ 26 a 29 vrátane nadpisov znejú:

„§ 26 Plnenie programu zaobchádzania (1) Plnenie programu zaobchádzania hodnotí pedagóg najmenej ...

35.

V § 30 ods. 3 sa slová „diétna sestra“ nahrádzajú slovami „asistent výživy“.

36.

V § 30 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) O priznaní, druhu, zmene a zrušení liečebnej výživy rozhoduje lekár. (5) Odsúdený umiestnený ...

37.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Odsúdenému, ktorému nie je umožnená vlastná príprava kávy alebo čaju, sa najmenej dvakrát ...

38.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Odievanie (1) Odsúdenému sa v súlade s § 20 ods. 1 zákona poskytuje odev, obuv a iné ...

39.

V § 34 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3“ a na konci sa pripája ...

40.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) Ak odsúdený nemá pri nástupe do výkonu trestu potreby osobnej hygieny, vydajú sa mu ihneď ...

41.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) Podmienky a spôsob používania elektrických spotrebičov určuje riaditeľ ústavu.“. ...

42.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Návšteva sa vykoná na základe povolenia na návštevu schváleného riaditeľom ústavu alebo ...

43.

V § 36 ods. 3 sa slovo „pravidlách“ nahrádza slovom „zásadách“ a za slovo „návšteve“ ...

44.

V § 36 odsek 7 znie:

„(7) Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže zúčastniť na návšteve len v sprievode plnoletej osoby.“. ...

45.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 31 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých ...

46.

V § 37 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

47.

V § 37 ods. 4 sa za slovo „zásielka“ vkladajú slová „alebo poistená zásielka“.

48.

V § 38 ods. 1 sa slová „podľa § 26 a § 33 ods. 2 zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § ...

49.

V § 38 ods. 3 uvádzacej vete sa nad slovom „podniku“ odkaz „6)“ nahrádza odkazom „6a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 7 a § 32 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z.“.

50.

V § 38 ods. 3 písm. d) sa za slová „§ 26 ods. 1“ vkladajú slová „a § 50 ods. 3 písm. d)“. ...

51.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) V záujme zaistenia bezpečnosti a predchádzania prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola ...

52.

V § 38 ods. 6 posledná veta znie: „Osobitne sa evidujú nevydané veci.“.

53.

§ 39 až 42 vrátane nadpisov znejú:

„§ 39 Používanie telefónu (1) Pre odsúdených sa umiestňuje na určenom mieste v ústave telefónne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9 sa vypúšťajú.

54.

Nadpis paragrafu 43 znie: „Vychádzka“.

55.

V § 43 odsek 2 znie:

„(2) Vychádzkový priestor je primerane esteticky upravený priestor ústavu, ktorý je zabezpečený ...

56.

V § 44 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Štúdium podľa odseku 2 sa zohľadní v programe zaobchádzania. Porušenie povinnosti účastníka ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 12.

57.

V § 44 sa odsek 5 vypúšťa.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.

58.

V § 44 odsek 6 znie:

„(6) Ústav uskutočňuje vzdelávanie odsúdených na základe uzatvorenej zmluvy s príslušnou ...

59.

V § 44 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

60.

V § 44 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a vypúšťajú sa slová ...

61.

V § 44 odsek 9 znie:

„(9) Podľa odseku 8 sa postupuje aj pri zámere projektu, na základe ktorého sa budú čerpať ...

62.

V § 44 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

63.

V § 44 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

64.

V § 45 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vedomia“ vkladá čiarka a slová „finančnej gramotnosti“. ...

65.

V § 45 odsek 9 znie:

„(9) Zoznam vecí, ktoré možno prijať na záujmovú a športovú činnosť, určí pedagóg v povolení ...

66.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Škola, školské zariadenie alebo iná registrovaná organizácia na základe dohody s ústavom ...

67.

V § 46 ods. 1 sa za slová „Knižnica sa“ vkladajú slová „podľa potreby“.

68.

§ 47 a 51 znejú:

„§ 47 (1) Odsúdenému sa umožňuje počúvať rozhlasové vysielanie reprodukované vnútorným ...

69.

V § 52 ods. 2 sa slová „zaradený na výkon prác pre ústav“ nahrádzajú slovami „vykonávajúci ...

70.

V § 52 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 39 písm. d) zákona“.

71.

V § 53 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

72.

V § 54 odsek 1 znie:

„(1)
Do pracovného času sa nezapočítava prestávka na odpočinok a jedenie.“.

73.

V § 55 ods. 1 sa slovo „pracovisku“ nahrádza slovom „pracovisko“.

74.

V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Vo vnútornej prevádzke odsúdení vykonávajú práce pri zabezpečovaní prevádzky ústavu ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

75.

V § 55 ods. 3 sa slová „alebo o jeho preradení“ nahrádzajú slovami „a o zmene zaradenia do ...

76.

§ 58 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

77.

V § 59 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťa čiarka a slová „vedúci oddelenia výkonu väzby a ...

78.

V § 59 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“),“. ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

79.

V § 59 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
povolenie balíka,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

80.

§ 60 znie:

„§ 60 (1) Disciplinárnu odmenu môže navrhnúť príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. V ...

81.

V § 61 odsek 2 znie:

„(2) Pred udelením mimoriadneho voľna na opustenie ústavu možno odsúdenému uvoľniť potrebnú ...

82.

V § 61 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

83.

§ 62 vrátane nadpisu znie:

„§ 62 Disciplinárne tresty, rozsah disciplinárnej právomoci (1) Riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia ...

84.

§ 63 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

85.

V § 64 odsek 4 znie:

„(4) Hodnotenie podľa odsekov 1 a 2 spracuje pedagóg, ktorý pri jeho spracovaní spolupracuje s ...

86.

V § 64 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo príslušník ...

87.

V § 65 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „výkonu trestu“ sa vkladajú slová ...

88.

V § 66 ods. 3 písm. c) sa slová „učební, miestností“ nahrádzajú slovami „priestorov na ...

89.

§ 68 vrátane nadpisu znie:

„§ 68 Duchovná a pastoračná služba (1) Duchovná a pastoračná služba sa poskytuje najmä a) vykonávaním ...

90.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Riaditeľ ústavu môže do právoplatného rozhodnutia súdu po podaní návrhu podľa § 9 ...

91.

§ 70 vrátane nadpisu znie:

„§ 70 Vnútorná diferenciácia (1) Pri vnútornej diferenciácii mladistvých sa vychádza zo vstupného ...

92.

Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 70a Opatrovník (1) Opatrovník ustanovený podľa § 72 ods. 8 zákona bezodkladne informuje ...

93.

V § 71 ods. 1 sa prvá a tretia veta vypúšťajú.

94.

V § 73 ods. 2 sa slovo „spravidla“ nahrádza slovom „najmenej“.

95.

V § 74 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a výpis z jeho pedagogickej dokumentácie“.

96.

V § 74 ods. 4 sa slovo „ochrane“ nahrádza slovom „ochrany“ a na konci sa pripájajú tieto ...

97.

V § 77 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

98.

V § 77 ods. 3 sa slová „prostredím ústavu“ nahrádzajú slovami „priestormi ústavu, kde mu ...

99.

V § 77 ods. 5 sa slová „v odsekoch 3 až 5; činnosti podľa odseku 5 zabezpečuje určený pedagóg“ ...

100.

V § 78 odsek 2 znie:

„(2) Do oddielu doživotných trestov sa odsúdený umiestňuje ihneď bez pobytu v nástupnom oddiele ...

101.

V § 78 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Do diferenciačnej podskupiny „D2“ možno odsúdeného umiestniť po vykonaní piatich rokov ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

102.

V § 78 ods. 5 sa slová „vzájomnú návštevu“ nahrádzajú slovami „vzájomný kontakt“.

103.

V § 78 ods. 6 uvádzacej vete sa vypúšťa slovo „dlhodobo“ a slovo „zaradiť“ sa nahrádza ...

104.

V § 78 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

105.

V § 78 odsek 7 znie:

„(7) Umiestnenie odsúdeného do diferenciačnej podskupiny „D2“ určuje riaditeľ ústavu na ...

106.

V § 79 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a systém vedenia oddielu formou terapeutickej ...

107.

V § 80 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „protitoxikomanické liečenie“ sa ...

108.

V § 89 odsek 6 znie:

„(6) Opodstatnenosť umiestnenia odsúdeného do oddielu s bezpečnostným režimom preskúmava riaditeľ ...

109.

V § 91 ods. 5 sa slová „§ 52 ods. 3 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 52 ods. 3 písm. ...

110.

V § 92 ods. 4 sa za slová „riaditeľ nemocnice pre obvinených a odsúdených“ vkladajú slová ...

111.

§ 93 vrátane nadpisu znie:

„§ 93 Výstupný oddiel (1) Výstupný oddiel tvorí skupina odsúdených, u ktorej sa najmenej dva ...

112.

V § 94 ods. 3 písm. a) sa slová „výkonu prác v ústave“ nahrádzajú slovami „činností ...

113.

V § 94 odsek 4 znie:

„(4) Člen samosprávy zodpovedný za úsek zamestnávania a výkonu prác a činností podľa § ...

114.

V § 94 ods. 5 písm. b) sa slovo „aktivít“ nahrádza slovom „činností“.

115.

V § 94 ods. 7 sa slová „§ 55 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 4“.

116.

V § 96 ods. 1 sa slová „príslušnému orgánu miestnej štátnej správy“ nahrádzajú slovami ...

117.

V § 96 odsek 5 znie:

„(5) Pred prepustením sa odsúdenému umožní, aby sa osprchoval, oholil, vykoná sa lekárska prehliadka ...

118.

V § 96 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Pri podmienečnom prepustení alebo prepustení odsúdeného podľa § 94 ods. 1 písm. b) až ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

119.

Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

§ 96a

Oprávnené orgány v konaní podľa § 97b ods. 3 až 5 zákona sú určené v ústavnom poriadku.“. ...

120.

§ 97 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa odsúdený bez závažných dôvodov nevráti v určenom termíne z mimoriadneho voľna ...

121.

Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 368/2008 Z. z ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVŠTEVE Návšteva priamym kontaktom 1. ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Tomáš Borec v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore