Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy 5/2020 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 10.01.2020
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 5/2020 s účinnosťou od 01.02.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 20c ods. 5 a § 20d ods. 17 zákona č. 338/2000 ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška sa vzťahuje na pravidelnú osobnú dopravu, ktorá sa vykonáva na základe zmluvy o službách ...

§ 2
Spoločné ustanovenia

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
dochádzkovou vzdialenosťou pešia vzdialenosť na najbližšiu zastávku alebo nástupné miesto verejnej osobnej ...
b)
dopravnou špičkou časový úsek, v ktorom sa výrazne zvyšuje dopyt po doprave nad priemer sledovaného ...
c)
dopravným prúdom počet plavidiel verejnej osobnej lodnej dopravy, dráhových vozidiel alebo vozidiel ...
d)
frekvenciou obsluhy zastávky počet spojov obsluhujúcich danú zastávku za jednotku času,
e)
garantovaným prestupom taká nadväznosť medzi linkami, že čas medzi príchodom jedného spoja a odchodom ...
f)
integrátorom obchodná spoločnosť založená na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo ...
g)
linkou miestne, funkčne alebo organizačne vymedzený súhrn spojov, ktorými sa zabezpečuje dopravná obsluha ...
h)
nočnými hodinami čas spravidla medzi 23. hodinou a 4. hodinou nasledujúceho dňa,
i)
nosnou linkou linka, ktorá spája dôležité body alebo spádové centrá,
j)
obslužnou linkou linka, ktorá nadväzuje na systém nosných liniek v prestupných uzloch a zabezpečuje ...
k)
prepravným prúdom súhrnný počet cestujúcich prepravených na danej linke v jednom smere za jednotku času ...
l)
prestupným časom čas medzi príchodom prichádzajúceho spoja a odchodom nadväzujúceho spoja so zohľadnením ...
m)
prestupným uzlom miesto, kde dochádza ku stretávaniu sa aspoň dvoch liniek s možnosťou prestupu alebo ...
n)
súbežnosťou stav, keď si dopravné spojenia pravidelnej dopravy objednávanej vo verejnom záujme vzájomne ...
o)
spádovou oblasťou územie, z ktorého cestujúci denne dochádzajú do spádového centra,
p)
spádovým centrom centrum dennej dochádzky cestujúcich, najmä do zamestnania, do školy, do zdravotníckeho ...
§ 3
Podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah a pravidlá jeho ...
(1)

Plán dopravnej obslužnosti2) obsahuje analytickú časť, návrhovú časť, plán opatrení na zabezpečenie ...

(2)

Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ vychádza spravidla z analýzy

a)
súčasného stavu dopravnej obslužnosti, dopravných prúdov a prepravných prúdov vo verejnej osobnej doprave ...
b)
prepravných vzťahov v rámci verejnej osobnej dopravy a analýzy oprávnených požiadaviek cestujúcich na ...
c)
dopravnej infraštruktúry, prestupných uzlov s ohľadom na súčasný vývoj a potenciálny vývoj dopravných ...
d)
prepravného potenciálu v jednotlivých funkčných územných jednotkách vymedzených na základe existencie ...
e)
očakávaných zmien v rozmiestnení aktivít v území, najmä distribúcie pracovných príležitostí, školských ...
f)
dostupných kapacít pre naplnenie odporúčaní plánu dopravnej obslužnosti a potrieb záujmového územia,
g)
financovania súčasnej organizácie verejnej osobnej dopravy, najmä nákladov, výnosov a úhrad objednávateľov ...
(3)

Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti sa primerane využijú platné strategické dokumenty, najmä ...

(4)

Návrhová časť plánu dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a)
riešenie siete liniek verejnej osobnej dopravy určením trás a návrh ich optimálneho prepojenia,
b)
spresnenie základných časových a kapacitných parametrov týchto liniek, ktorými sú základné intervaly ...
(5)

Plán opatrení plánu dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a)
zásahy do dopravnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť plynulosť, pravidelnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť ...
b)
štruktúru vozidlového parku alebo štruktúru plavidiel dopravcov s cieľom vytvoriť adekvátne ponuky na ...
c)
akčný plán a finančný plán na dosiahnutie cieľového stavu podielu verejnej osobnej dopravy na celkovej ...
d)
harmonogram a spôsob integrácie, ak sa štát, samosprávne kraje, mestá alebo obce podieľajú na organizácii ...
(6)

Plán dopravnej obslužnosti sa zostavuje najviac na desať rokov, zohľadňujúc existujúce a pripravované ...

(7)

Ak vznikne alebo existuje integrovaný dopravný systém, plán dopravnej obslužnosti sa aktualizuje podľa ...

§ 4
Štandardy
(1)

Štandardmi sa na účely tejto vyhlášky rozumie súbor pravidiel, ktoré sa uplatňujú pri vytvorení a zabezpečení ...

a)
dochádzková vzdialenosť,
b)
frekvencia obsluhy zastávky,
c)
nadväznosť spojov pri prestupe,
d)
počet prestupov,
e)
časový interval medzi spojmi.
(2)

Štandardy určujú podmienky, ktoré sa uplatňujú na celoštátnu železničnú dopravu (ďalej len „diaľková ...

(3)

Štandardy zohľadňujú rozdelenie dopravnej obslužnosti územia spravidla na nosné linky a obslužné linky. ...

(4)

Počty spojov a ich kapacita sa určujú na základe výsledkov analýzy dopytu a analýzy oprávnených požiadaviek ...

(5)

Štandardy sa na verejnú osobnú lodnú dopravu uplatňujú primerane.4)

(6)

Objednávateľ alebo integrátor určené oblasti alebo časy mimo dopravnej špičky s nízkymi prepravnými ...

(7)

Štandardy definujú ponuku spojov, najmä ich počet a maximálny interval odchodu medzi spojmi, zabezpečujúcu ...

§ 5
Všeobecné štandardy
(1)

Všeobecné štandardy sú:

a)
prestupný čas, ktorý je
1.
najviac 10 minút pri garantovaných prestupoch v smere prepravného prúdu, v ktorom sa v prestupnom uzle ...
2.
najviac 30 minút pri ostatných garantovaných prestupoch,
b)
organizovanosť všetkých spojov na linkovom princípe s jednotnou trasou alebo s minimálnymi odchýlkami ...
c)
určenie dĺžky intervalov odchodov spojov v závislosti od intenzity prepravných prúdov,
d)
premávka nosných liniek v pravidelných intervaloch,
e)
doplnenie nosných liniek na vybraných úsekoch o obslužné linky.
(2)

Prestupný čas podľa odseku 1 písm. a) sa môže primerane predĺžiť v závislosti od času presunu vplyvom ...

§ 6
Osobitné štandardy pre diaľkovú dopravu

Osobitnými štandardmi pre diaľkovú dopravu sú okrem všeobecných štandardov ustanovených v § 5 aj

a)
časový interval medzi spojmi rovnakého smeru 120 minút, pričom na linkách
1.
s prepravným prúdom väčším ako 3 000 cestujúcich v jednom smere za deň je tento interval v čase dopravnej ...
2.
s prepravným prúdom menším ako 3 000 cestujúcich v jednom smere za deň je tento interval najviac 120 ...
3.
s prepravným prúdom menším ako 2 000 cestujúcich v jednom smere za deň a vo výnimočných prípadoch odôvodnených ...
b)
premávka všetkých liniek s pravidelným intervalom dlhším ako 15 minút podľa zásad integrovaného taktového ...
c)
zavedenie pásmovej obsluhy v podobe expresnej linky na nerovnomerne obsadených linkách podľa dopravných ...
d)
určenie zastávok na princípe garancie spojenia spádového centra, významného centra cestovného ruchu ...
§ 7
Osobitné štandardy pre prímestskú dopravu

Osobitnými štandardmi pre prímestskú dopravu sú okrem všeobecných štandardov ustanovených v § 5 aj

a)
maximálna dochádzková vzdialenosť 1 500 m primerane podľa hustoty zaľudnenia tak, aby pokrývala územie ...
b)
maximálne jeden prestup pri ceste do spádového centra; mestá, ktoré sú sídlami okresu, sú prepojené ...
c)
vylúčenie súbežnosti liniek alebo vzájomná koordinácia liniek, na ktorých dochádza k súbežnosti,
d)
definovanie časových polôh spojov nosných liniek a časových polôh spojov nadväzujúcich obslužných liniek ...
§ 8
Osobitné štandardy pre mestskú dopravu
(1)

Osobitnými štandardmi pre mestskú dopravu sú okrem všeobecných štandardov ustanovených v § 5 aj

a)
premávka všetkých liniek s pravidelným intervalom podľa zásad integrovaného taktového grafikonu, pričom ...
b)
maximálna dochádzková vzdialenosť 500 m v mestskej doprave primerane podľa hustoty zaľudnenia tak, aby ...
c)
zavedenie minimálne jednej nosnej linky v mestách nad 50 000 obyvateľov s maximálnym odporúčaným intervalom ...
d)
časová koordinácia obslužných liniek v maximálnej miere tak, aby boli zastávky na súbežnom úseku obsluhované ...
(2)

Osobitnými štandardmi pre mestskú dopravu v obciach s počtom obyvateľov menším ako 50 000 obyvateľov ...

(3)

Súčasťou dopravnej obslužnosti obce alebo mesta môže byť aj náhradná doprava v podobe hybridnej prevádzky ...

§ 9
Rozsah poskytovaných prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a frekvencia ich poskytovania ...
(1)

Prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme (ďalej len „prevádzkové údaje“) sa poskytujú objednávateľom ...

(2)

Prevádzkové údaje o prepravených cestujúcich sa poskytujú:

a)
ak ide o dopravcu6) s adresnými cestovnými lístkami, cestovnými dokladmi alebo prepravnými dokladmi ...
1.
označenie alebo číslo linky a spoja,
2.
identifikátor nástupnej zastávky a cieľovej zastávky konkrétneho cestujúceho vrátane názvu a jej označenia, ...
3.
časová značka nástupu do vozidla alebo plavidla v štandardnom formáte dátumu a času,
4.
druh cestovného dokladu podľa typu,
5.
druh cestovného dokladu podľa tarify,
6.
tarifa,
b)
ak ide o dopravcu, ktorého vozidlá alebo plavidlá sú vybavené zariadeniami na automatické počítanie ...
1.
označenie alebo číslo linky a spoja,
2.
identifikátor zastávky vrátane názvu a jej označenia,
3.
informácia o zaznamenanom pohybe v smere dovnútra alebo von z vozidla alebo plavidla,
4.
časová značka záznamu v štandardnom formáte dátumu a času,
c)
ak ide o dopravcu s neadresnými cestovnými dokladmi s prevádzkou vozidiel alebo plavidiel, ktoré nie ...
1.
označenie alebo číslo linky a spoja,
2.
identifikátor úseku medzi zástavkami,
3.
odhadovaný počet cestujúcich na danej linke.
(3)

Ak ide o dopravcu s kombináciou adresných cestovných dokladov a neadresných cestovných dokladov, poskytujú ...

(4)

Súhrnné prevádzkové údaje za kalendárny rok vo formáte podľa odseku 1 sú:

a)
číselník zastávok s uvedením kódu obce a názvu obce, na území ktorej sa zastávka nachádza podľa štatistického ...
b)
štruktúra predaja cestovných dokladov počas jednotlivých mesiacov kalendárneho roka podľa druhu s výnimkou ...
c)
štruktúra vozidlového parku alebo plavidiel dopravcu podľa prepravnej kapacity na sedenie a státie,
d)
realizovaný dopravný výkon vyjadrený v odjazdených miestokilometroch, vozidlokilometroch, vlakokilometroch ...
e)
celkový počet prepravených cestujúcich a objem tržieb a ostatných výnosov podľa jednotlivých liniek,
f)
celkový príspevok objednávateľa a celkové ekonomicky oprávnené náklady dopravcu zahrňujúce aj straty ...
g)
cestovné poriadky podľa jednotlivých liniek s uvedením trasy, východiskovej zastávky, cieľovej zastávky ...
h)
iné číselníky, ak ide o iné číselné identifikátory.
(5)

Prevádzkové údaje podľa odsekov 1 až 4 sa poskytujú Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky ...

§ 10
Štruktúra základných tarifných skupín a spôsob dokladovania
(1)

Základné tarifné skupiny sú:

a)
deti do šiestich rokov veku,
b)
deti od 6 do 16 rokov veku,
c)
žiaci a študenti do 26 rokov veku,
d)
cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné,
e)
seniori,
f)
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2)

Deti do šiestich rokov veku je skupina cestujúcich do dovŕšenia šiesteho roku veku. V prípade pochybností ...

a)
aktuálnu fotografiu dieťaťa,
b)
meno a priezvisko dieťaťa,
c)
dátum narodenia dieťaťa.
(3)

Deti od 6 do 16 rokov veku je skupina cestujúcich vo veku od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 16. ...

a)
aktuálnu fotografiu dieťaťa,
b)
meno a priezvisko dieťaťa,
c)
dátum narodenia dieťaťa.
(4)

Žiaci a študenti sú skupina cestujúcich do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, ...

a)
aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta,
b)
meno a priezvisko žiaka alebo študenta,
c)
dátum narodenia žiaka alebo študenta,
d)
dátum platnosti, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na zľavu.
(5)

Seniori sú skupina cestujúcich od dovŕšenia dôchodkového veku,9) ktorá sa pre uplatnenie nároku na zľavnené ...

a)
fotografiu,
b)
meno a priezvisko,
c)
dátum narodenia.
(6)

Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov10) a sprevádzajúcich osôb a psov ...

(7)

Objednávateľ je oprávnený nad rámec základných tarifných skupín určovať okruh cestujúcich s dodatočným ...

§ 11
Štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov
(1)

Štandardom technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov sa na účely tejto vyhlášky ...

a)
distribučný štandard,
b)
štandard výdajných zariadení a kontrolných zariadení.
(2)

Distribučný štandard je štandard vychádzajúci z distribuovaného modelu, pri ktorom je cestovný doklad ...

(3)

Štandard výdajných zariadení a kontrolných zariadení možno uplatňovať ako štandard zodpovedajúci týmto ...

a)
on-line komunikácia s databázou predaných cestovných dokladov v rámci centralizovaného modelu prostredníctvom ...
b)
snímanie dvojrozmerného čiarového QR kódu,
c)
bezdrôtová komunikácia podľa technickej normy pre karty a bezpečnostné zariadenia pre osobnú identifikáciu ...
1.
čítania používaných akceptovaných čipových kariet minimálne typu Mifare Desfire EV2 za použitia zariadenia ...
2.
čítania používaných akceptovaných bankových kariet za použitia čítačky spĺňajúcej medzinárodné štandardy ...
d)
vytvorenie tokenu z plného čísla bankovej karty (PAN) alebo univerzálneho identifikátora čísla čipovej ...
e)
minimálna kapacita úložiska 32 GB pre stiahnutie, uloženie a zašifrovanie zadefinovaných dát do pamäte ...
§ 12
Záverečné ustanovenie

Objednávateľ sa môže odchýliť od § 5 až 8 a § 10, len ak preukáže neprimerané prekročenie finančných ...

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkové údaje sa podľa § 9 prvýkrát poskytnú v roku 2021.

(2)

Tarifné podmienky v cenových výnosoch a v zmluve o službách vo verejnom záujme sa uvedú do súladu s ...

(3)

Ustanovenia § 11 sa nevzťahujú na systém výdajných zariadení a kontrolných zariadení dopravcu alebo ...

§ 14
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2020.

Arpád Érsek v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom ...
 • 2)  § 20c zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  § 20 ods. 5 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 146/2019 Z. z.
 • 4)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
 • 5)  § 19 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 473/2019 Z. z.
 • 6)  § 9 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 473/2019 Z. z.§ 6 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. ...
 • 7)  § 4 ods. 1 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 8)  § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 14 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 11)  § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 191/2018 Z. z.
 • 12)  § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 647/2007 Z. z. v znení zákona č. 336/2012 Z. z.§ 3 ods. 7 písm. d) zákona ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore