Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z. 499/2019 účinný od 01.09.2020

Platnosť od: 30.12.2019
Účinnosť od: 01.09.2020
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z. 499/2019 účinný od 01.09.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 499/2019 s účinnosťou od 01.09.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
vozidlom s nulovými emisiami ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Čl. 3 bod 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EÚ) 2018/956 a smernica Rady 96/53/ES (Ú. v. EÚ, L 198, 25. 7. 2019).“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.
3.
V § 5 odsek 6 znie:

„(6)
Najväčšia povolená hmotnosť podľa odseku 1 písm. a) okrem dvojnápravového autobusu a podľa odseku 1 písm. b), h), j) a k) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac 1 t potrebnú pre technológiu alternatívneho paliva vozidla s pohonom na alternatívne palivo alebo najviac o 2 t potrebné na pohon vozidla s nulovými emisiami; hmotnosti pripadajúce na nápravy musia zostať zachované. Informácia o dodatočnej hmotnosti vozidla s alternatívnym palivom alebo vozidla s nulovými emisiami sa uvádza v doklade podľa § 23 ods. 1 písm. c).“.

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.“.

5.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Prevádzkové požiadavky podľa odseku 3 ustanovuje osobitný predpis.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1916 z 15. novembra 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa používania zadných aerodynamických zariadení podľa smernice Rady 96/53/ES (Ú. v. EÚ L 297, 18. 11. 2019).“.

6.
§ 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24
Vyhlásenie odosielateľa
(1)
Vozidlo a jazdná súprava používané pri intermodálnej doprave musia byť vybavené vyhlásením odosielateľa vystaveným cestnému dopravcovi, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje o odosielateľovi a

b)
celkovú hmotnosť naloženej intermodálnej nákladnej jednotky.

(2)
Za vyhlásenie odosielateľa sa považuje aj nákladný list alebo rovnocenný prepravný doklad, akým je tranzitný nákladný list,36a) ak obsahuje údaje podľa odseku 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Napríklad Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.“.

7.
§ 31 a 32 vrátane nadpisu znejú:

㤠31
Bicykel s pomocným motorčekom
(1)
Bicykel s pomocným motorčekom musí spĺňať technické požiadavky podľa § 30 a technické požiadavky na konštrukciu bicyklov na elektrický pohon podľa technickej normy49) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2)
Montáž pohonného systému, ako sú najmä motor alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah do nosných konštrukcií bicykla.

(3)
Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW, jeho výkon sa progresívne musí znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km · h-1 alebo aj skôr, ak cyklista prestane šliapať do pedálov.

(4)
Za bicykel s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L.

§ 32
Kolobežka s pomocným motorčekom
(1)
Kolobežka s pomocným motorčekom je nemotorové vozidlo zachovávajúce pôvodný charakter kolobežky, pričom
a)
na pohon okrem ľudskej sily slúži aj elektrický pomocný motorček, ktorý neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km · h-1 a

b)
nie je vybavené sedadlom.

(2)
Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí byť vybavená najmenej jednou brzdou a zariadením umožňujúcim dávať zvukové výstražné znamenie.

(3)
Kolobežka s pomocným motorčekom musí byť počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavená
a)
zadným odrazovým sklom červenej farby,44) pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom;45) odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine kolobežky alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine tak, že odrazené svetlo je viditeľné účastníkovi cestnej premávky idúcemu za kolobežkou; zadné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti zadnej strany odevu vodiča,46)

b)
predným odrazovým sklom bielej farby;44) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom predného kolesa, predné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti prednej strany odevu vodiča,46)

c)
svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom;45) svietidlo musí byť nastavené a upravené tak, že referenčná os svetelného toku pretína rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a že sa toto nastavenie nesmie samovoľne meniť,

d)
svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom,45) pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa písmena a); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami.

(4)
Svetlo svietidla podľa odseku 3 písm. c) a d) musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(5)
Za kolobežku s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L.“.

8.
V prílohe č. 4 druhý bod znie:

„2.
Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení

– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 67, 9. 3. 2002),
– smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ
L 115, 6. 5. 2015),
– rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/984 z 5. júna 2019 (Ú. v. EÚ
L 164, 20. 6. 2019),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ
L 198, 25. 7. 2019).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.

Arpád Érsek v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore