Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 493/1991 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2005

Platnosť od: 03.12.1991
Účinnosť od: 01.07.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 493/1991 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 493/1991 s účinnosťou od 01.07.2005 na základe 292/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ...

Zoznam správcov
§ 1
(1)

Zoznam osôb, z ktorého sa vyberá predbežný správca, správca konkurznej podstaty, osobitný správca, ...

(2)

Každý konkurzný a vyrovnací súd vedie zoznam samostatne. Zoznam na konkurznom a vyrovnacom súde ...

§ 2
(1)

Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez zbytočného odkladu vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá ...

(2)

Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez návrhu a bez zbytočného odkladu, ako sa o tom dozvie, ...

(3)

Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez návrhu a bez zbytočného odkladu, ako sa o tom dozvie, ...

(4)

Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu zapíše do zoznamu osobu, ktorá o to požiada, je zapísaná ...

(5)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje, aby na konkurznom a vyrovnacom súde ...

(6)

Na účely odseku 2 až 4 alebo § 11 ods. 1 a 3 predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu vychádza ...

Odmena správcov
§ 6
(1)

Základ pre určenie

a)

odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len „konkurzná odmena“) tvorí suma, ktorá bola v ...

b)

odmeny vyrovnacieho správcu (ďalej len „vyrovnacia odmena“) tvorí suma, ktorá sa použila na ...

(2)

Za sumu, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty [odsek 1 písm. a)], sa ...

(3)

Sumou určenou na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu [odsek ...

§ 7
(1)

Konkurzná odmena je pri dosiahnutí základu na určenie odmeny uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a)

do 100 000 Sk ........................................... 25 000 Sk,

od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk ............... 25 000 Sk

a 150 Sk za každých začatých 1 000 Sk,

od 10 000 000 Sk do 600 000 000 Sk ... 1 510 000 Sk

a 120 Sk za každých začatých 10 000 Sk,

od 600 000 000 Sk ................................ 8 590 000 Sk a 100 Sk za každých začatých 100 ...

najviac však 10 000 000 Sk.

(2)

Vyrovnacia odmena je jedna polovica z konkurznej odmeny určenej podľa odseku 1, ktorá je vypočítaná ...

(3)

Sudca konkurzného a vyrovnacieho súdu môže konkurznú odmenu vypočítanú podľa odseku 1 zvýšiť ...

(4)

Ak bol vymenovaný osobitný správca podľa § 9 ods. 1 zákona,1) súd zvýši odmenu primerane rozsahu ...

§ 8

Správca konkurznej podstaty nemá nárok na odmenu podľa osobitných predpisov2) za vedenie sporov, ...

§ 9

Ak v konkurznom alebo vyrovnacom konaní bolo činných niekoľko správcov, patrí každému z nich ...

§ 9a

Preddavok na odmenu predbežného správcu je 10 000 Sk.

§ 9b

Odmena predbežného správcu je 10 000 Sk.

§ 9c

Preddavok na úhradu trov konkurzného konania je 200 000 Sk. Konkurzný a vyrovnací súd môže preddavok ...

§ 9d

Odmenu opatrovníka konkurzný a vyrovnací súd určí podľa ustanovenia § 9b tejto vyhlášky.

§ 10
Ustanovenie o spravovacom poriadku

Pre konanie pred konkurzným a vyrovnacím súdom platia ustanovenia Spravovacieho poriadku pre okresné ...

§ 11
(1)

Predbežný správca, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správca alebo ich zástupca sa vyberá ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak schôdza konkurzných veriteľov schváli výmenu správcu konkurznej ...

(3)

Osobitný správca alebo jeho zástupca sa vyberá z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu aj do nového ...

(4)

Zrušený od 1. 7. 2005.

§ 11a
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri určení odmeny správcu ustanoveného pred nadobudnutím jej ...

(2)

Zo zápisov vedených v zoznamoch na doterajšom Mestskom súde v Bratislave a na doterajšom Krajskom ...

§ 11b

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na konania začaté pred nadobudnutím jej účinnosti.

§ 11c
(1)

Na pozbavenie výkonu funkcie správcu vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa na účely § ...

(2)

Osoby súčasne zapísané v zozname podľa § 2 písm. a) alebo v zozname podľa § 2 písm. b), alebo ...

(3)

V začatých konaniach, v ktorých k 8. októbru 2001 nebolo skončené prieskumné pojednávanie, sa ...

(4)

Na správcov a ich zástupcov ustanovovaných do ich funkcie po 8. októbri 2001 sa vzťahuje ustanovenie ...

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

v z. JUDr. Kohút v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
  • 1a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a ...
  • 1b)  § 8 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb.
  • 1c)  § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb.
  • 2)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách ...
  • 3)  Inštrukcia ministra spravodlivosti SR z 18. júna 1973, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore