Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin 48/2006 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 08.02.2006
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolný systém, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin 48/2006 účinný od 01.03.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 48/2006 s účinnosťou od 01.03.2012 na základe 32/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave ...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 27 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave ...

§ 2
Ohlasovanie udalostí
(1)

Držiteľ povolenia ohlasuje úradu všetky poruchy podľa § 27 ods. 3 písm. a) zákona sumárne za príslušný ...

(2)

Písomná správa o poruche obsahuje

a)
jej pomenovanie,
b)
evidenčné číslo,
c)
dátum vzniku,
d)
identifikáciu jadrového zariadenia,
e)
opis priebehu,
f)
príčiny vzniku,
g)
vplyv na jadrovú bezpečnosť,
h)
stupeň hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových udalostí,
i)
prijaté opatrenia na odstránenie jej následkov a prevenciu.
(3)

Držiteľ povolenia ohlasuje výskyt nehody podľa § 27 ods. 3 písm. b) zákona alebo havárie podľa § 27 ...

(4)

Držiteľ povolenia vypracuje o nehode alebo havárii ohlásenej podľa odseku 3 konečnú písomnú správu, ...

(5)

Konečná písomná správa o nehode alebo havárii obsahuje upresnené údaje podľa osobitného predpisu2) a ...

a)
podrobný opis nehody alebo havárie, ktorý obsahuje
1.
časovú postupnosť jej vývoja, automatickú alebo ručnú aktiváciu ochrán, aktiváciu bezpečnostných systémov, ...
2.
vyhodnotenie systémov a zariadení súvisiacich s nehodou alebo haváriou, ich funkciu, chyby a ich vplyv ...
3.
následky nehody alebo havárie a jej vplyv na okolie, na jadrové zariadenie a na osoby zdržujúce sa v ...
4.
priebehy zaznamenaných parametrov,
5.
stanoviská odborných útvarov držiteľa povolenia, prípadne iných osôb,
6.
výpovede a vysvetlenia obslužného personálu,
b)
bezpečnostné hodnotenie, ktoré obsahuje
1.
hĺbkovú analýzu nehody alebo havárie,
2.
vyhodnotenie narušenia ochrany do hĺbky,3)
3.
závery hodnotenia,
c)
určenie priamych príčin a koreňových príčin nehody alebo havárie,
d)
nápravné opatrenia, ktoré obsahujú
1.
krátkodobé a dlhodobé opatrenia na nápravu,
2.
opatrenia na zabránenie opakovania nehody alebo havárie.
§ 3
Zisťovanie príčin udalostí
(1)

Zisťovanie príčin udalostí sa vykonáva

a)
rozborom technického stavu jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia pred vznikom udalosti vrátane ...
b)
rozborom správnosti a úplnosti prevádzkovej dokumentácie a jej pravidelnej aktualizácie,
c)
komplexným hodnotením vplyvu ľudského činiteľa na vznik a priebeh udalosti.
(2)

Držiteľ povolenia zabezpečí neodkladné počiatočné hodnotenie udalostí z pohľadu bezpečnosti s cieľom ...

(3)

Výsledkom zisťovania je určenie príčin udalostí a v nadväznosti na to určenie opatrení na zabránenie ...

(4)

Súčasťou systému zisťovania príčin udalostí je aj špecifikácia vhodných metód vyšetrovania príčin udalostí ...

§ 4

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Marta Žiaková v. r.

Poznámky

  • 1)  § 6 a 20 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom ...
  • 2)  § 6 ods. 6 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z.
  • 3)  § 2 písm. o) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na ...
  • 4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore