Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode 477/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 17.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Obchod a podnikanie, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode 477/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 477/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo ...

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. e) až h) zákona č. 11/2004 Z. ...

§ 1
(1)

Identifikácia rizík výrobku alebo služby na účely obrany (ďalej len „produkt“) vyhotovená ...

a)

informácie o produkte, najmä

1.

názov a označenie produktu,

2.

číslo alebo označenie dokumentácie produktu,

3.

údaj, či ide o konečný produkt,

4.

názov a označenie konečného produktu,

5.

údaj, či bol rovnaký alebo podobný produkt odberateľovi už dodaný,

6.

názov, označenie a množstvo dodaného produktu podľa piateho bodu a čas jeho dodania,

7.

údaj, či na dodaný produkt podľa piateho bodu boli uplatnené reklamácie,

8.

doplňujúce informácie o reklamáciách podľa siedmeho bodu,

b)

identifikáciu vlastností produktu, ktoré môžu byť zdrojom nedostatkov alebo ktoré odberateľ ...

c)

identifikáciu možných následkov vzniku nežiaducich udalostí počas životného cyklu produktu, ...

1.

ohrozenie života alebo zdravia osôb,

2.

ohrozenie majetku,

3.

ohrozenie životného prostredia,

4.

vyradenie produktu z prevádzky,

5.

zničenie produktu,

6.

nesplnenie úlohy ozbrojených síl.1)

(2)

Identifikácia rizík výrobcu produktu alebo poskytovateľa produktu (ďalej len „výrobca produktu“) ...

(3)

Vzor identifikácie rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu je uvedený ...

§ 2

Vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Vzor osvedčenia o zhode je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 178/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Iveta Radičová v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore