Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z. 47/2013 účinný od 15.03.2013


Platnosť od: 15.03.2013
Účinnosť od: 15.03.2013
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z. 47/2013 účinný od 15.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 47/2013 s účinnosťou od 15.03.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 11 a § 15 ods. 5 zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) podrobnosti o záznamoch o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného ...

2.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „evidenčné číslo,“ a slová „a faxu“.

4.

V § 2 ods. 4 písmeno b) a ods. 5 písmeno b) znie:

„b) listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Článok 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich ...

5.

V § 4 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

„6a) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. 6b) Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 8 sa vypúšťa.

6.

V § 4 sa za odsek 5 vkladá odsek 6, ktorý znie:

„(6) K záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha podľa odseku 3 písm. b) bodu ...

7.

V § 6 sa slovo „Spoločenstva“ nahrádza slovami „Európskej únie“ a slová „zo Spoločenstva“ ...

8.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Zákaz držby podľa § 4 ods. 1 a § 29 ods. 7 zákona sa vzťahuje na tieto živé exempláre ...

9.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach.12a)“.

10.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Druhová karta exemplára živočícha Do druhovej karty exemplára živočícha sa zapisujú ...

11.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, ...

12.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

13.

V § 11 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) na mláďatách vtákov a plazov do troch mesiacov ich veku, ak tento úkon môže ohroziť ich ...

14.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Register vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov (1) Osoba, ktorej bola udelená ...

15.

V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) najviac tri mesiace,“.

16.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak príslušný obvodný úrad životného prostredia určí podľa § 13 ods. 5 zákona ako ...

17.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2013 (1) Tlačivá príloh č. ...

18.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

19.

Prílohy č. 2 až 10 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 110/2005 Z. z. VZOR ÚRADNÉHO TLAČIVA PRÍLOHY POVOLENIA NA DOVOZ, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

Peter Žiga v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore