Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 464/2009 účinný od 01.02.2015 do 19.05.2018

Platnosť od: 20.11.2009
Účinnosť od: 01.02.2015
Účinnosť do: 19.05.2018
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPP4ČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 464/2009 účinný od 01.02.2015 do 19.05.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 464/2009 s účinnosťou od 01.02.2015 na základe 9/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška upravuje

a)
podrobnosti o podmienkach prevádzky vozidla,
b)
podrobnosti o povinnej výbave vozidla,
c)
podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla,
d)
okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby,
e)
podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení,
f)
podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musia z hľadiska konštrukcie spĺňať ostatné vozidlá, nemotorové ...
(2)

Táto vyhláška sa vzťahuje na vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky prevádzkované ...

Prevádzka vozidla v cestnej premávke
§ 2
Všeobecné základné podmienky
(1)

Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom ...

(2)

Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musí byť v riadnom technickom stave. Riadnym technickým stavom ...

(3)

Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie alebo verejné ...

§ 3
Karosérie vozidiel
(1)

Pri preprave nákladu, ktorý nemožno upevniť a ktorý posunom pri náhlom prudkom zabrzdení alebo náraze ...

a)
udržať rovnomerne rozloženú silu zodpovedajúcu 7 850 N každej aj začatej tone nákladu vozidla,
b)
zabrániť aspoň v rozsahu celej šírky a celej výšky kabíny vodiča posunu nákladu vozidla smerom ku kabíne. ...
(2)

Bočné steny a čelné steny vozidiel kategórie N2, N3, O3 a O4 prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel ...

(3)

Pri preprave tyčového alebo rúrkového železného materiálu možno použiť na vnútornej strane čela nákladného ...

(4)

Vozidlá kategórie N2, N3, O3 a O4 s valníkovou konštrukciou prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel ...

(5)

Na prepravu nebezpečných vecí možno použiť iba vozidlo, ktoré bolo schválené podľa osobitného predpisu4) ...

(6)

Vozidlo kategórie N s nedelenou skriňovou karosériou pri preprave nákladu, ktorý by počas prevádzky ...

(7)

Priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre ...

(8)

Na vozidlách kategórie M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t a na vozidlách ...

(9)

Karoséria motorového vozidla a kabína vodiča musia mať pri čelnom skle dve clony alebo rolety proti ...

(10)

Vozidlo kategórie N, O a R s valníkovou, skriňovou alebo sklápacou karosériou musí mať odistenie a zaistenie, ...

(11)

Vozidlo kategórie N2 a N3 so sklápacou karosériou musí mať priestor medzi kabínou vodiča a korbou chránený ...

(12)

Ak sa na vozidlách kategórie N2, N3, O3 a O4 prepravujú normalizované kontajnery alebo podobné náklady, ...

(13)

Vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou (ISO 50) triedy A50-X bez použitia ...

(14)

Vstupné dvere vozidiel kategórie N a O so skriňovou karosériou musia byť vybavené pevným zariadením ...

(15)

Vozidlá určené na prepravu živých zvierat musia spĺňať, s prihliadnutím na druh prepravovaných zvierat, ...

(16)

Vozidlo určené na prepravu skaziteľných potravín v izotermickom, chladiarenskom alebo mraziarenskom ...

(17)

Špeciálne vozidlo sanitné s typom karosérie SC12) musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného ...

(18)

Špeciálne vozidlo pohrebné s typom karosérie SD12) musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným ...

(19)

Nákladné vozidlo špeciálne na odvoz odpadu musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej ...

(20)

V špeciálnom vozidle – obytnom automobile s typom karosérie SA12) sa smú prepravovať osoby len na miestach ...

(21)

V prípojných vozidlách obytných s typom karosérie SE12) sa nesmú prepravovať žiadne osoby.

(22)

Vozidlo kategórie M2 a M3, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť na ľahko prístupnom mieste ...

§ 4
Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá
(1)

Za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta ...

(2)

Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou. ...

(3)

Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklené plochy vozidiel, napríklad fólie, nálepky alebo tónovanie ...

a)
zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla ...
b)
reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M1 a N1 možno ...
c)
reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M2 a M3 možno ...
d)
reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené ...
e)
bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie ...
(4)

Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok ...

(5)

Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú za následok zníženie svetelnej priepustnosti, možno vykonávať ...

(6)

Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí ...

§ 5
Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze
(1)

Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla ...

(2)

Schválené alebo homologizované pneumatiky podľa odseku 1 nemusia byť použité pre vozidlá

a)
kategórií L1e, L2e a L6e s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla rovnou alebo menšou 150 ...
b)
kategórie T, ktorých najväčšia rýchlosť vozidla neprevyšuje 40 km • h-1,
c)
kategórie Ra,
d)
kategórie Sa,
e)
kategórie PS, ktorých najväčšia rýchlosť vozidla neprevyšuje 40 km • h-1.
(3)

Okrem výrobcom vozidla určených pneumatík, pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich konštrukcia, vyhotovenie, ...

(4)

Priestor, v ktorom sa koleso otáča, musí byť taký, aby v rámci obmedzenia daného zavesením a riadením, ...

(5)

Na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu a v prípade motocyklov s postranným vozíkom kategórie ...

a)
normálna cestná pneumatika,
b)
pneumatika na jazdu na snehu označená horským symbolom (symbol horského štítu so snehovou vločkou alebo ...
c)
pneumatika s vylepšenými trakčnými vlastnosťami v blate alebo čerstvom alebo roztopenom snehu s označením ...
d)
špeciálna pneumatika
1.
pneumatika na špeciálne použitie, napríklad na zmiešané použitie na cestu a mimo nej alebo na iné špeciálne ...
2.
pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,
3.
pneumatika pre niektoré stavebné a poľnohospodárske stroje s označením "IND", "R-4" alebo "F-3",
e)
náhradné pneumatiky na dočasné použitie.
(6)

Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nesmie byť prekročené ...

(7)

Nosnosť pneumatík vrátane náhradnej pneumatiky (ak je súčasťou výbavy) musí byť v prípade

a)
vozidla vybaveného zhodnými pneumatikami na všetkých nápravách v jednoduchom usporiadaní rovná najmenej ...
b)
vozidla vybaveného zhodnými pneumatikami v rámci jednotlivých náprav v jednoduchom usporiadaní najmenej ...
c)
vozidiel kategórie M1, N1, O1 a O2 vybavených pneumatikami homologizovanými podľa predpisu EHK č. 305) ...
d)
vozidiel kategórie M2, M3, N, O3 a O4 vybavených pneumatikami homologizovanými podľa predpisu EHK č. ...
e)
vozidiel kategórie L, ak je náprava vybavená
1.
len jednou pneumatikou, najmenej rovná najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú ...
2.
dvomi pneumatikami v jednoduchom usporiadaní, najmenej rovná polovici najväčšej prípustnej celkovej ...
3.
dvomi pneumatikami v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovná 0,54 násobku najväčšej prípustnej ...
4.
dvomi súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovná 0,27 násobku najväčšej ...
f)
vozidiel kategórie T, R a S
1.
vybavených dvomi súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovná 0,285 násobku ...
2.
vybavených dvomi súbormi pneumatík v strojenom usporiadaní (trojmontáži), najmenej rovná 0,2 násobku ...
(8)

Symbol kategórie rýchlosti každej pneumatiky musí byť prinajmenšom zhodný s maximálnou konštrukčnou ...

(9)

Na zníženú najväčšiu prípustnú rýchlosť pneumatík je dodatkovým označením potrebné upozorniť vodiča ...

(10)

Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti behúňa, bočnice a pätky, trhliny ...

a)
1 mm na vozidlách kategórie L1e,
b)
1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, keď osobitný predpis16) pre vozidlá kategórie ...
(11)

Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých pneumatík na rovnakej náprave alebo na zdvojenej ...

(12)

Ak sa pre náhradné koleso použije pneumatika pre normálne použitie, musí byť rovnakej veľkosti ako pneumatiky ...

(13)

Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách, iba keď sú homologizované podľa predpisu EHK č. ...

(14)

Protektorované pneumatiky sa nesmú používať na prednej náprave autobusov triedy II a III vozidiel kategórie ...

(15)

Pneumatiky homologizované podľa predpisu EHK č. 755) určené pre vozidlá kategórií L2e a L5e môžu byť ...

(16)

Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované iba odborne podľa ...

(17)

Drážky dezénu pneumatík určených pre vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá označené výrobcom ...

OBRÁZOK

Prevziať prílohu - OBRÁZOK

s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis "REGROOVABLE". Prehlbovanie drážok dezénu pneumatík vozidiel ...

(18)

Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, okrem vozidiel záchrannej služby, ...

(19)

Protisklzové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích ...

§ 6
Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok
(1)

Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nesmie byť v priebehu prevádzky vozidla ...

(2)

Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musí byť hladina akustického tlaku vozidiel alebo súprav ...

(3)

Vozidlo nesmie počas prevádzky v cestnej premávke znečisťovať okolie únikom oleja, iného maziva alebo ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na vozidlá s nadstavbami s motormi používanými na prevádzku ...

§ 7
Svetelné zariadenia vozidiel
(1)

Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom ...

(2)

Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom ...

(3)

Na vozidlá je možné dodatočne montovať svetelné zariadenia na označenie vozidiel taxislužby, autoškoly, ...

(4)

Zariadenia podľa odseku 3 musia byť na vozidle umiestnené tak, aby nebol narušený výhľad z miesta vodiča ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 neplatí pre svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo bielej farby určené na

a)
osvetlenie ložnej plochy vozidla,
b)
osvetlenie spájacieho zariadenia pre prípojné vozidlá,
c)
zadnej časti ťahača návesu na osvetlenie návesu pre zapojenie vozidiel do jazdných súprav,
d)
osvetlenie prívesného náradia na práce výlučne mimo pozemných komunikácií,
e)
hľadanie (hľadací svetlomet),
f)
vykonávanie práce (pracovné svetlomety).
(6)

Zariadenia podľa odseku 5 nie je prípustné používať za obvyklej cestnej premávky. Ich činnosť musí byť ...

(7)

Vozidlá s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou, napríklad čelnou radlicou ...

(8)

Vozidlá, ktoré nie sú vybavené vlastným vonkajším svetelným zariadením, napríklad pracovné stroje, musia ...

(9)

Ak je vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo ...

(10)

Činná plocha každého svetelného zariadenia nesmie byť v cestnej premávke zakrytá alebo nadmerne znečistená; ...

(11)

Osvetlenie vozidla musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových podmienok a ...

§ 8
Zapojenie vozidiel do jazdných súprav a ich prevádzka
(1)

Pri zapojení vozidiel do jazdnej súpravy z hľadiska hmotností a rozmerov musia byť dodržané technické ...

(2)

Do jazdnej súpravy s ťažným vozidlom kategórie M1 a N1 smie byť zapojené prípojné vozidlo kategórie ...

(3)

Zapojenie vozidiel do jazdných súprav, okrem ťahania prívesov kategórie O1 a O2 s nájazdovou brzdou, ...

a)
ťažné vozidlo s ABS a prípojné vozidlo s ABS,
b)
ťažné vozidlo bez ABS a prípojné vozidlo bez ABS,
c)
ťažné vozidlo bez ABS a prípojné vozidlo s ABS pod podmienkou, že ťažné vozidlo je vybavené zariadením ...
(4)

Vozidlá kategórie R nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C; to neplatí, ...

(5)

Za vozidlo kategórie PS nemôže byť zapojené žiadne prípojné vozidlo, ak pri schválení vozidla nebolo ...

(6)

Vozidlá kategórie S nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C.

(7)

V prípade, ak zaťaženie na ťažnú tyč (oje) prívesu so stredovou nápravou DC12 prevyšuje 50 kg, keď je ...

§ 9
Rýchlosť vozidla, zariadenia obmedzujúce rýchlosť a počítadlo prejdenej vzdialenosti
(1)

Počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla ...

(2)

Ak výrobca vozidla ustanovil pre vozidlo mimo pozemných komunikácií vyššiu rýchlosť vozidla, ako je ...

(3)

Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť podľa osobitného ...

(4)

Vozidlá kategórie T1 až T4 a C1 až C4 musia byť vyrobené tak, aby ich najväčšia rýchlosť počas prevádzky ...

(5)

Vozidlá kategórie T5, C5 a PS musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť ...

(6)

Cestné motorové vozidlo musí byť vybavené počítadlom prejdenej vzdialenosti.

(7)

Stav počítadla prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla nesmie byť pozmeňovaný a do počítadla ...

§ 10
Výstražné zariadenia pre spätný chod
(1)

Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t kategórie M a N, ktoré ...

(2)

Výstražným zariadením podľa odseku 1 nemusia byť vybavené vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do ...

§ 11
Označovanie vozidiel
(1)

Každé vozidlo musí byť označené výrobným štítkom výrobcu vozidla; to neplatí, ak vozidlu bola podľa ...

(2)

Pri viacstupňovej výrobe v druhom a ďalších nasledujúcich stupňoch výroby vozidla musí byť vozidlo označené ...

(3)

Vozidlá musia byť označené tiež špeciálnym označením podľa osobitného predpisu.25) Toto označenie musí ...

(4)

Vozidlá, okrem vozidiel kategórie L, O1, O2, C, R1, R2, S1, LS, musia byť na vhodnom mieste označené ...

(5)

Vozidlá so vznetovým motorom musia mať na štítku vyznačenú hodnotu korigovaného súčiniteľa absorpcie; ...

a)
kategórie L,
b)
kategórie PS, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 40 km • h-1,
c)
ktorým bola udelená výnimka podľa § 111 zákona.
(6)

Vozidlá vybavené spájacím zariadením musia byť označené štítkom ustanoveným technickými požiadavkami, ...

(7)

Informatívne štítky umiestnené na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ...

(8)

Motorové vozidlo kapotového alebo polokapotového vyhotovenia s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou ...

(9)

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej ...

(10)

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej ...

(15)

Vozidlá kategórie M2 a M3

a)
vo vnútri v blízkosti predných dverí musia byť označené písmenami alebo piktogramami s výškou 15 mm ...
b)
v priestore v blízkosti vodičov, ktoré je jasne viditeľné pre vodiča, musia byť označené písmenami alebo ...
c)
zvnútra a aj zvonku vozidla v blízkosti každého núdzového východu musia byť označené nápisom „NÚDZOVÝ ...
d)
priestor pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritné sedadlá vyhradené pre cestujúcich ...
e)
hasiace prístroje a autolekárničky, ak sú zabezpečené proti odcudzeniu a vandalizmu, napríklad umiestnením ...
f)
povinne vybavené miestami s bezpečnostnými pásmi musia mať každé také miesto na sedenie viditeľne označené ...
g)
na prvých miestach za vodičom majú vyhradené miesto pre vodiaceho psa, ktoré je označené piktogramom ...
(11)

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený zemný plyn, musia byť v zadnej ...

(12)

Motorové vozidlá na vodíkový pohon musia byť povinne označené identifikačným znakom podľa osobitného ...

(13)

Dobíjateľný zásobník energie, ktorý má vysoké napätie, musí byť v motorovom vozidle na elektrický pohon, ...

(14)

Motorové vozidlá prepravujúce odpad25b) musia byť označené vpredu a vzadu na vozidle kolmo k pozdĺžnej ...

(16)

Označenie na vozidle nesmie

a)
prekrývať údaje uvádzané výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidla, napríklad výrobný štítok, identifikačné ...
b)
spôsobiť koróziu kovových častí vozidla,
c)
mať vplyv na tuhosť, priľnavosť a farbu náteru.
§ 12
Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom
(1)

Počas prevádzky vozidiel s plynovým zariadením musia byť dodržané tieto podmienky:

a)
pri úniku plynu a poruche plynového zariadenia musia byť bezodkladne uzavreté uzatváracie ventily tlakových ...
b)
v kabíne vozidla pri plnení tlakových nádob s plynom, ošetrovaní a údržbe vozidla je zakázané fajčiť ...
c)
obsah plynových nádob s plynom je povolené vypúšťať iba do voľného priestoru, kde nehrozí vznietenie ...
d)
tlakové nádoby s plynom na vozidle nesmú byť vystavené pôsobeniu vonkajších zdrojov tepla,
e)
v prípade, ak v priebehu prevádzky vozidla vznikne porucha uvedená v odseku 2, musí byť vozidlo ihneď ...
(2)

Za poruchu plynového zariadenia podľa odseku 1 písm. e) sa považuje najmä

a)
unikanie plynu z ktorejkoľvek časti plynového zariadenia a porucha odvetrávacieho systému,
b)
trvalé vypúšťanie plynu poistnými ventilmi,
c)
trhlina alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť unikanie plynu,
d)
porucha redukčného zariadenia, regulátora tlaku, zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov, tlakomeru, ...
e)
ak dochádza k prietoku plynu do zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov pri vypnutom motore,
f)
prekročenie prípustných limitov znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.
§ 13
Prevádzka zvláštnych vozidiel
(1)

Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musia byť pracovné nástroje zvláštneho vozidla prepravované ...

(2)

Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapojení s ťahaným vymeniteľným strojom, pracovným strojom ...

(3)

Traktor s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou zakrývajúcou predné osvetlenie ...

(4)

Na pozemných komunikáciách sa smú používať pásové vozidlá, iba ak sú vybavené gumovými pásmi alebo kovovými ...

(5)

Na pozemných komunikáciách sa smú používať snežné pásové vozidlá, ako sú napríklad snežné rolby, snežné ...

(6)

Pracovné svietidlá, svetlomety a obdobné zariadenia nie je prípustné používať počas obvyklej cestnej ...

(7)

Vozidlá, ktoré z hľadiska konštrukcie nemôžu byť vybavené vlastným vonkajším osvetlením, musia byť počas ...

(8)

V prípade vozidiel alebo jazdných súprav, pri ktorých vzdialenosť predného obrysu od stredu volantu ...

(9)

V prípade jazdných súprav traktora a pracovného stroja musí byť zabezpečený dostatočný výhľad spätnými ...

(10)

Pre pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené, ťahané vymeniteľné stroje za traktor a výmenné ...

§ 14
Prevádzka nadrozmerných vozidiel

Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšuje ...

§ 15
Doplnkové príslušenstvo vozidla
(1)

Voľný koniec antény, ktorá je dlhšia ako 1,40 m a počas prevádzky v cestnej premávke by presahovala ...

(2)

Nosiče batožiny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabuľky, označenie vozidiel taxislužby, ...

(3)

Nádoba na rezervné palivo musí byť vyhotovená tak, aby palivo pri žiadnej polohe nádoby nemohlo vytekať. ...

(4)

Prenosný výstražný trojuholník na vyznačenie núdzového státia vozidla na pozemnej komunikácii musí byť ...

(5)

Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpisu.29) ...

(6)

Ochranná prilba vodiča a spolujazdca vozidiel kategórie L alebo nosiča pracovných adaptérov kategórie ...

Povinná výbava vozidla
§ 16
(1)

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú:

a)
homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
b)
bezpečnostný reflexný odev,31) napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný ...
c)
náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru32) s takým upevnením ...
d)
lekárnička podľa osobitného predpisu;34) v prípade vozidiel v medzinárodnej premávke lekárnička musí ...
e)
protisklzové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra ...
(2)

Povinná výbava podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na

a)
vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie ...
b)
vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné ...
c)
mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom ...
(3)

Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie Rb2 až Rb4 je náhradné koleso s diskom ...

(4)

Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a ...

(5)

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie

a)
M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov,35) ...
b)
M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ...
c)
N2, N3, T, C a PSokrem nosičov pracovných adaptérov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac ...
d)
M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských ...
(6)

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v zvislej alebo vodorovnej polohe ...

(7)

Dopravné jednotky pri preprave nebezpečných vecí17) musia byť vybavené osobitnou výbavou a výbavou na ...

Technická nespôsobilosť vozidla
§ 17
(1)

Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové ...

(2)

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak

a)
nespĺňa technické požiadavky ustanovené touto vyhláškou,
b)
účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek ...
c)
stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej ...
d)
výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo ...
e)
zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy ...
f)
časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu, ...
g)
účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená ...
h)
nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,
i)
vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že ...
j)
náprava alebo nápravy, alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,
k)
výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
l)
prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm,
m)
koleso nie je dostatočne pripevnené,
n)
je zjavne vážne poškodené pruženie,
o)
zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
p)
sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity ...
q)
niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, ...
r)
je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené ...
s)
niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, ...
t)
vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov ...
u)
niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená ...
v)
je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
w)
vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá zariadenie obmedzujúce ...
x)
plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky alebo má poruchu uvedenú v § 12,
y)
je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
z)
je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická ...

aa) vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú ...

Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia
§ 18
Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby
(1)

Zvláštne výstražné svietidlo je svetelné zariadenie vyžarujúce prerušované svetlo oranžovej farby používané ...

(2)

Zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby musia byť okrem predpísaných ...

a)
motorové a prípojné vozidlá vykonávajúce práce za jazdy alebo pri stojacom vozidle na pozemnej komunikácii ...
b)
motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú najväčšie prípustné rozmery vozidiel ...
c)
motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi hmotnosťami prevyšujú najväčšie prípustné hmotnosti ...
d)
motorové vozidlá a prípojné vozidlá, pre ktoré to ustanoví typový schvaľovací úrad pri typovom schválení ...
e)
pracovné stroje a ťahané vymeniteľné stroje, ktorých celková šírka presahuje 3 m alebo pre ktoré to ...
f)
motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a ich prípojné vozidlá, ktoré v cestnej premávke nedosiahnu ...
g)
vozidlá, ktoré vpredu prípadne vzadu sprevádzajú vozidlá uvedené v písmenách b) až f).
(3)

Vozidlá, na ktorých poverená technická služba overovania vozidiel vykonáva testy alebo skúšky, môžu ...

(4)

Zvláštne výstražné svietidlo môže byť použité aj pri vlečení vozidiel v cestnej premávke37a) a na vozidle ...

(5)

Iné vozidlá, ako sú uvedené v odsekoch 2 až 4, nesmú v cestnej premávke používať zvláštne výstražné ...

§ 19
Schvaľovanie zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení
(1)

Zvláštne výstražné svietidlá musia byť homologizované podľa týchto technických požiadaviek:

a)
predpisu EHK č. 65,5)
b)
predpisu EHK č. 105) alebo osobitného predpisu,38)
c)
predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)
(2)

Na vozidlách s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu39) musia byť zvláštne zvukové výstražné ...

a)
spĺňajúce spodnú hladinu zvuku najmenej 105 dB(A) meranú podľa technických požiadaviek podľa predpisu ...
b)
ktorých frekvencia zmien výšky tónu môže byť premenlivá,
c)
uvedené do činnosti výlučne, keď sú v činnosti zvláštne výstražné svietidlá vyžarujúce svetlo modrej, ...
(3)

Zvláštne výstražné svietidlá musia byť na vozidlách umiestnené

a)
na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby vozidla alebo čo najbližšie k najvyššiemu miestu, a to ...
b)
tak, aby vždy aspoň jedno svietidlo bolo na vodorovnej pozemnej komunikácii priamo viditeľné z ktoréhokoľvek ...
c)
tak, aby vo vzdialenosti menšej ako 750 mm v ľubovoľnom smere od svetelného zdroja výstražného svetla ...
(4)

Vozidlo so zvláštnymi výstražnými svietidlami môže byť naviac vybavené piatimi kusmi doplnkových zvláštnych ...

(5)

Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi modrú farbu, červenú farbu alebo kombináciu ...

(6)

Činnosť zvláštnych výstražných svietidiel a činnosť doplnkových zvláštnych výstražných svetelných zariadení ...

(7)

Vozidlá podľa odseku 5 môžu byť vybavené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti ...

(8)

Vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svietidlom musí byť zaznamenané v osvedčení o evidencii časti ...

(9)

Ak vozidlo trvalo vybavené zvláštnym výstražným svietidlom nemá záznam v osvedčení o evidencii časti ...

(10)

Schvaľovací úrad vykoná dodatočný záznam zvláštnych výstražných svietidiel podľa odseku 8 na základe ...

(11)

Žiadosť sa podáva za každé vozidlo samostatne a obsahuje

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, ak ide o
1.
fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno a ...
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, ak je vozidlo prihlásené do evidencie ...
c)
odôvodnenie vybavenia vozidla zvláštnym výstražným svietidlom.
(12)

Prílohou k žiadosti sú:

a)
osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla,
b)
protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona nie starší ako 15 dní odo dňa ...
Zvláštne technické požiadavky na konštrukciu ostatných vozidiel, nemotorových pracovných strojov a nemotorových vozidiel ťahaných alebo tlačených peši idúcou osobou
§ 20
Spoločné ustanovenie
(1)

Medzi ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou ...

a)
záprahové vozidlá,
b)
bicykle,
c)
bicykle s pomocným motorčekom,
d)
kolobežky,
e)
kolobežky s pomocným motorčekom,
f)
vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím,
g)
ručné vozíky,
h)
motorové ručné vozíky,
i)
jednonápravové traktory s prívesom,
j)
iné, ako sú uvedené v písmenách a) až i).
(2)

Vozidlo podľa odseku 1 prevádzkované v cestnej premávke musí spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(3)

Vozidlá podľa odseku 1 nesmú byť počas prevádzky zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného ...

§ 21
Záprahové vozidlo
(1)

Záprahové vozidlo je nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré je ovládané pohoničom ...

(2)

Záprahové vozidlo nesmie presahovať tieto rozmery:

a) celkovú dĺžku bez oja 10 m, b) celkovú dĺžku s nákladom a záprahom 16 m, c) celkovú šírku 2,2 ...

(3)

Ak celková šírka záprahového vozidla podľa odseku 2 písm. c) presahuje 2 m, záprahové vozidlo musí byť ...

(4)

Záprahové vozidlo musí mať aspoň jednu brzdu ľahko, rýchlo a bezpečne ovládateľnú z miesta pre pohoniča. ...

(5)

Záprahové vozidlo musí byť vybavené vpredu dvoma odrazovými sklami bielej farby rovnakého typu iného ...

(6)

Záprahové vozidlo musí byť vybavené na každej strane vozidla najmenej jedným bočným odrazovým sklom ...

(7)

Odrazové sklá nesmú byť nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie; ...

(8)

Za zníženej viditeľnosti musí byť záprahové vozidlo vybavené

a)
vpredu svietidlom s bielym svetlom na strane privrátenej ku stredu pozemnej komunikácie alebo dvoma ...
b)
vzadu dvoma svietidlami s červeným svetlom na každej strane vozidla vyznačujúcimi jeho najväčšiu obrysovú ...
(9)

Svetlo svietidla podľa odseku 8 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na ...

(10)

Záprahové vozidlo musí byť na zadnej časti vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ...

(11)

Ak kolesá záprahového vozidla nie sú vybavené pneumatikami ani plnými gumovými obručami, šírka kovových ...

(12)

Ak je záprahové vozidlo vybavené sedadlom pohoniča, musí byť vybavené oporou nôh a zábradlím vysokým ...

(13)

Vonkajší povrch záprahového vozidla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by ...

§ 22
Bicykel
(1)

Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke

a)
dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bicykle pre ...
b)
spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, napríklad zátkami, rukoväťou,
c)
zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom ...
d)
maticami nábojov kolies, ak nie sú krídlové, rýchloupínacie alebo v kombinácii s krytom konca náboja, ...
e)
zadným odrazovým sklom červenej farby spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy,40) ...
f)
predným odrazovým sklom bielej farby,40) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom ...
g)
odrazovými sklami oranžovej farby40) na oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené ...
h)
na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby40) na každej ...
(2)

Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený týmito zariadeniami na svetelnú signalizáciu ...

a)
svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej ...
b)
svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej ...
c)
zdrojom elektrického prúdu, ak ide o zdroj so zásobou energie, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť ...
(3)

Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 1100 mm, je vybavený zadným odrazovým ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na bicykel prevádzkovaný v cestnej premávke účastníkom športovej ...

(5)

Svetlo svietidla podľa odseku 2 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na ...

(6)

Bicykel môže byť vybavený

a)
blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán,
b)
krytom reťaze,
c)
pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa,
d)
nosičom batožiny.
(7)

Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne pripevnené a vybavené ...

(8)

Ak je bicykel vybavený nosičom batožín, nosič musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nesmie ovplyvňovať ...

(9)

Bicykel vybavený postrannými pomocnými kolieskami nemožno používať na prevádzku v cestnej premávke.

(10)

Pneumatiky a ráfiky nesmú vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali ...

(11)

Vonkajší povrch bicykla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, ...

(12)

Bicykel môže byť dodatočne vybavený pomocným motorčekom, pričom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(13)

Bicyklom sa rozumie aj trojkolka, viackolka a viacsedadlové bicykle, napríklad tandemy poháňané ľudskou ...

§ 23
Bicykel s pomocným motorčekom
(1)

Najväčšia konštrukčná rýchlosť bicykla s pomocným motorčekom nesmie prevyšovať 25 km • h-1.

(2)

Bicykel s pomocným motorčekom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v § 22 a technické požiadavky ...

(3)

Montáž pohonného systému, ako sú napríklad motor, nádrž paliva alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah ...

(4)

Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW, jeho výkon sa progresívne musí ...

(5)

Hladina vonkajšieho zvuku bicykla s pomocným motorčekom meraná podľa podmienok ako pri vozidle kategórie ...

§ 24
Kolobežka
(1)

Kolobežkou je nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním alebo pomocou gravitačnej ...

(2)

Kolobežka určená na prevádzku v cestnej premávke musí z hľadiska konštrukcie primerane spĺňať technické ...

§ 25
Kolobežka s pomocným motorčekom
(1)

Kolobežka s pomocným motorčekom musí naďalej zachovávať pôvodný charakter kolobežky, pričom na pohon ...

(2)

Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí z hľadiska konštrukcie primerane ...

§ 26
Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím
(1)

Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím je vozidlo na prepravu osoby s telesným postihnutím s ...

(2)

Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím nesmie presahovať

a)
celkovú šírku 1 m,
b)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 450 kg.
(3)

Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím určený na prevádzku v cestnej premávke, ak to konštrukcia ...

(4)

Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím určený na prevádzku v cestnej premávke musí byť vybavený ...

(5)

Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím vybavený ...

(6)

Svetlo svietidla podľa odseku 5 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na ...

(7)

Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím musí mať aspoň jednu brzdu ľahko, rýchlo a bezpečne ovládateľnú ...

(8)

Hladina vonkajšieho zvuku vozíka na prepravu osoby s telesným postihnutím vybaveného motorickým pohonom ...

(9)

Vonkajší povrch vozíka na prepravu osoby s telesným postihnutím nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky ...

§ 27
Ručný vozík
(1)

Ručný vozík je vozidlo určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou.

(2)

Ručný vozík, ktorého celková šírka presahuje 600 mm, používaný na prevádzku v cestnej premávke okrem ...

a)
dvojnápravový vozík vpredu dvoma odrazovými sklami bielej farby a vzadu dvoma odrazovými sklami červenej ...
b)
jednonápravový vozík vpredu aj vzadu dvojicou odrazových skiel červenej farby rovnakého typu iného ako ...
(3)

Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť ručný vozík, ktorého celková šírka presahuje 600 mm, vybavený ...

(4)

Svetlo svietidla podľa odseku 3 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na ...

(5)

Ručný vozík, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 400 kg, musí byť vybavený aspoň ...

(6)

Vonkajší povrch ručného vozíka nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím ...

§ 28
Motorový ručný vozík
(1)

Motorový ručný vozík je vozidlo určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou.

(2)

Motorový ručný vozík nesmie presahovať

a) celkovú dĺžku bez vodiaceho oja 3 m, b) celkovú šírku 1,8 m, c) najväčšiu prípustnú celkovú ...

(3)

Motorový ručný vozík musí byť vybavený svietidlami s obrysovými svetlami, dvoma odrazovými sklami bielej ...

(4)

Svetlo svietidla podľa odseku 3 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na ...

(5)

Motorový ručný vozík musí byť vybavený brzdovým zariadením umožňujúcim plynule odstupňovateľné ovládanie ...

(6)

Motorový ručný vozík musí byť vybavený zariadením proti jeho neoprávnenému použitiu. Riadiace a ovládacie ...

(7)

Hladina vonkajšieho zvuku motorového ručného vozíka meraná podľa podmienok ako pri vozidle kategórie ...

(8)

Vonkajší povrch motorového ručného vozíka nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré ...

§ 29
Jednonápravový traktor s prívesom
(1)

Jednonápravový traktor s prívesom je vozidlo s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, ...

(2)

Jednonápravový traktor s prívesom nesmie presahovať

a) celkovú dĺžku 4 m, b) celkovú šírku 1,6 m, c) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 1,5 t, ...

(3)

Jednonápravový traktor s prívesom musí byť vybavený zariadením na prevádzkové a parkovacie brzdenie ...

(4)

Brzdný účinok prevádzkovej brzdy musí umožniť také brzdenie, aby sa dosiahlo stredné brzdné spomalenie ...

a) na ovládacích páčkach ručných riadidiel 60 N, b) na páke ovládanej jednou rukou 250 N, c) ...

(5)

Jednonápravový traktor s prívesom môže byť vybavený predným zariadením vonkajšieho osvetlenia na ťažnom ...

(6)

Prípojné vozidlo v zadnej časti musí byť vybavené odrazovými sklami, ktoré musia primerane zodpovedať ...

(7)

Hladina vonkajšieho zvuku musí zodpovedať technickým požiadavkám ustanoveným pre vozidlo kategórie T. ...

(8)

Vyústenie výfukového potrubia jednonápravového traktora s prívesom musí smerovať tak, aby minimalizovalo ...

(9)

V prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 400 kg, musí byť jednonápravový ...

(10)

Spájacie zariadenie jednonápravového traktora musí zabezpečiť príves proti samovoľnému uvoľneniu dvojitou ...

(11)

Pri dielcoch, súčastiach, celkoch a skupinách používaných alebo určených pre jednonápravový traktor ...

(12)

Vonkajší povrch jednonápravového traktor a prívesu nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce ...

(13)

Elektrická inštalácia musí byť izolovaná a vedená tak, aby sa zamedzilo samovoľnému poškodeniu alebo ...

(14)

Jednonápravový traktor s prívesom musí byť na zadnej časti vybavený zadnou označovacou tabuľkou pre ...

§ 30
Iné vozidlá

Iné vozidlá, ako sú uvedené v § 21 až 29, sa môžu prevádzkovať v cestnej premávke, iba ak je zaručená ...

§ 30a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010

Ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané, na úkony spojené s osvedčením o evidencii časť II podľa ...

§ 31
Záverečné ustanovenie
(1)

Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa nevzťahujú na vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné ...

(2)

Touto vyhláškou nie sú dotknuté osobitné predpisy o typovom schvaľovaní ES vozidiel44) a ich uvádzaní ...

(3)

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev45) pod číslom ...

§ 32
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. novembra 2009.

Ľubomír Vážny v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, nariadenie vlády ...
 • 2)  Napríklad STN EN 12642 Zabezpečovanie nákladu na cestných vozidlách. Konštrukcia komerčných vozidiel. ...
 • 3)  Napríklad STN EN 12640 Zabezpečenie tovaru na cestných vozidlách. Viazacie body na úžitkových vozidlách ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2006 Z. z. o technických požiadavkách na motorové vozidlá ...
 • 5)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 6)  § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie ...
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže ...
 • 10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich ...
 • 11)  Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených ...
 • 12)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 13)  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú ...
 • 13a)  STN EN 1789+A1 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie (Konsolidovaný ...
 • 14)  § 8 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona ...
 • 15)  STN EN 1501-1 Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na ...
 • 16)  § 38 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 17)  Vyhláška č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení ...
 • 18)  STN 63 1912 Obnovovanie a opravy plášťov pre motorové a prípojné vozidlá.
 • 19)  § 123 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 20)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané ...
 • 21)  Bod 4 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
 • 22)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť ...
 • 23)  STN ISO 789-6 (30 0446) Poľnohospodárske traktory. Skúšobné metódy. Časť 6: Ťažisko.
 • 24)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce ...
 • 25)  § 5 a 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
 • 25a)  Príloha V nariadenia Komisie (EÚ) č. 406/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho ...
 • 25b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. ...
 • 25c)  STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách (01 8020). STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné ...
 • 26)  Bod 3.4 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie ...
 • 27)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných ...
 • 28)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky ...
 • 29)  § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej ...
 • 30)  Napríklad STN EN 1078 Prilby pre cyklistov a pre používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ., STN ...
 • 31)  Napríklad STN EN 471 + A1 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie. Skúšobné ...
 • 32)  § 3 ods. 3 a§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ...
 • 33)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z.
 • 34)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy ...
 • 35)  Napríklad STN EN 3-8 Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, ...
 • 36)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 37)  § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 37a)  § 34 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 37b)  § 24 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 38)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie ...
 • 39)  § 40 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 40)  STN ISO 6742-2 Bicykle. Osvetľovacie a odrazové zariadenia. Fotometrické a fyzikálne požiadavky. 2. ...
 • 41)  STN ISO 6742-1 Bicykle. Osvetľovacie a odrazové zariadenia. Fotometrické a fyzikálne požiadavky. 1. ...
 • 42)  Napríklad STN EN 13356 Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky, ...
 • 42a)  STN EN 15194 Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC.
 • 42aa)  STN EN 15918+A1 Bicykle. Prívesy bicyklov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný ...
 • 42ab)  STN EN 14344 Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské sedačky na bicykle. Bezpečnostné požiadavky ...
 • 43)  STN EN 12184 Elektrické invalidné kreslá, skútre a ich nabíjačky. Požiadavky a skúšobné metódy. ...
 • 44)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ...
 • 45)  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore