Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení 46/2010 účinný od 01.03.2010

Platnosť od: 11.02.2010
Účinnosť od: 01.03.2010
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení 46/2010 účinný od 01.03.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 46/2010 s účinnosťou od 01.03.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona ...

§ 1
Vymedzenie pojmov
a)

lesná práca je práca vykonávaná na lesných pozemkoch,1) a to ťažba dreva, sústreďovanie dreva, ...

b)

pracovisko je lesný pozemok a iný pozemok, na ktorom sa vykonáva lesná práca,

c)

odlúčené pracovisko je pracovisko, na ktorom je výrazne sťažená možnosť zabezpečenia kontroly ...

d)

ohrozený priestor je priestor, v ktorom nemožno vylúčiť poškodenie zdravia osoby,

e)

osoba vykonávajúca lesnú prácu je zamestnanec a iná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona, ktorá vykonáva ...

f)

technologický postup je určený bezpečný pracovný postup pri lesnej práci,

g)

technologický protokol sú písomné pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri lesnej práci, ...

h)

ťažba dreva je práca pozostávajúca zo spilovania (výrubu) stromov, spracovania vývratov, zlomov ...

i)

polom je porast lesných drevín poškodený najmä vetrom, snehom alebo námrazou s výskytom prekrížených ...

j)

vývraty a zlomy sú vyvrátené a zlomené stromy s prekríženými kmeňmi alebo prekrývajúcimi ...

k)

spilovanie (výrub) stromu je oddelenie kmeňa stromu tak, aby sa zvalil na zem,

l)

sústreďovanie dreva je proces zahrnujúci vyťahovanie dreva z miesta ťažby, zostavenie nákladu, ...

m)

drevo je spílený strom, odvetvený strom, kmeň a sortimenty dreva určené na ďalšie spracovanie ...

n)

technické zariadenia sú

1.

ručná motorová reťazová píla (ďalej len „motorová píla“),

2.

vybrané lesnícke stroje a zariadenia, najmä jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu ...

3.

iné lesnícke stroje a zariadenia, najmä krovinorezy, sekacie, štiepkovacie a drviace stroje na drevo, ...

4.

zariadenia rozširujúce funkciu a použitie technických zariadení používaných pri lesnej práci, ...

o)

motorová píla je prenosné technické zariadenie so spaľovacím motorom alebo elektrickým motorom, ...

p)

ručné náradie je náradie na ručné vykonávanie lesnej práce, najmä háky, píly, sekery, štipáky, ...

q)

odvozný prostriedok je nemotorové vozidlo, cestné motorové vozidlo alebo zvláštne motorové vozidlo, ...

§ 2
Podrobnosti k všeobecným zásadám prevencie
(1)

Lesná práca sa vykonáva podľa technologického protokolu, ak táto vyhláška neustanovuje inak. ...

(2)

Podrobnosti k všeobecným zásadám prevencie podľa § 5 zákona sú najmä

a)

určenie opatrení zohľadňujúcich nebezpečenstvá a riziká vyplývajúce z charakteru pracoviska, ...

b)

určenie spôsobu dorozumievania sa medzi osobami vykonávajúcimi lesné práce na pracovisku vrátane ...

c)

určenie označenia pracoviska, ak je to potrebné,

d)

odovzdanie pracoviska alebo jeho časti pred začatím lesnej práce písomnou formou,

e)

vymedzenie dôvodov na prerušenie lesnej práce, ak jej vykonávanie nie je bezpečné,

f)

určenie spôsobu kontroly osôb vykonávajúcich lesné práce na odlúčených pracoviskách,

g)

určenie vybavenia osôb vykonávajúcich lesné práce prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a ...

h)

určenie opatrení na sprístupnenie pracoviska, komunikácií a priestorov na prechod a pohyb osôb ...

i)

určenie opatrení na zabezpečenie podmienok na manipuláciu s drevom vrátane jeho uskladňovania,

j)

vymedzenie jednotlivých činností pri lesnej práci tak, aby boli zabezpečené z hľadiska ich nadväznosti, ...

k)

určenie vedúceho pracovnej skupiny, ktorý zabezpečuje organizáciu lesnej práce z hľadiska zaistenia ...

(3)

Súčasťou organizácie lesnej práce podľa odseku 2 písm. k) je

a)

uplatňovanie podrobností k všeobecným zásadám prevencie podľa odseku 2 písm. a) až j) pri organizačnom ...

b)

oboznámenie osôb vykonávajúcich lesné práce s technologickým postupom pred začiatkom vykonávania ...

c)

kontrola dodržiavania technologického postupu, stavu a spôsobu používania technických zariadení ...

d)

vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä pokynov na prerušenie ...

§ 3
Podrobnosti o odbornej spôsobilosti
(1)

Fyzická osoba môže obsluhovať motorovú pílu len na základe platného preukazu na obsluhu motorovej ...

(2)

Fyzická osoba môže vykonávať zber semien pomocou špeciálnej horolezeckej techniky podľa § 9 ...

§ 4
Lesná práca s motorovou pílou

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci s motorovou pílou sú uvedené ...

§ 5
Ťažba dreva

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe dreva sú uvedené v prílohe č. ...

§ 6
Sústreďovanie dreva
(1)

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri sústreďovaní dreva sú uvedené v prílohe ...

(2)

Sústreďovanie dreva sa vykonáva podľa technologického postupu vypracovaného osobitne pre každý ...

§ 7
Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva
(1)

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii s drevom a pri uskladňovaní ...

(2)

Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva v manipulačno-expedičnom sklade sa vykonáva podľa prevádzkovo-bezpečnostného ...

§ 8
Odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri odvoze dreva a nakladaní a vykladaní dreva ...

§ 9
Zber semien
(1)

Zber semien sa vykonáva najmä pomocou súpravy určenej na zber semien, špeciálnej horolezeckej ...

(2)

Zber semien sa môže vykonávať len za prítomnosti ďalšej osoby, ktorá je spôsobilá poskytnúť ...

§ 10
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 43/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti ...

§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Viera Tomanová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 46/2010 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci s motorovou pílou

   1. Prevádzka motorovej píly

  1.1. Pred začiatkom práce sa vykoná kontrola motorovej píly z hľadiska opotrebenia rezacích častí ...

  a) automatického vypínania chodu reťaze pri voľnobežnom chode motora na motorovej píle so spaľovacím ...

  b) bezpečnostnej brzdy reťaze,

  c) tlmičov vibrujúcich častí,

  d) zachytávača roztrhnutej reťaze,

  e) poistky plynu a tlmiča výfuku na motorovej píle so spaľovacím motorom,

  f) pohyblivého prívodu a ovládacích prvkov na motorovej píle s elektrickým motorom.

  1.2. Motorovú pílu možno štartovať len v súlade s návodom na používanie.

  1.3. Chod motora motorovej píly sa zastaví pri prekonávaní prekážok, pri prenášaní motorovej ...

  1.4. Motorovú pílu možno prepravovať len s nasadeným ochranným puzdrom zakrývajúcim rezaciu ...

  1.5. Pri práci s motorovou pílou nemožno

  a) pracovať z rebríka,

  b) vystupovať na hromadu dreva alebo kmeň,

  c) pridržiavať v ohrozenom priestore rukami alebo nohami prerezávané drevo,

  d) pozdĺžne rozrezávať drevo,

  e) rezať vo výške väčšej, ako je výška pŕs osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá obsluhuje ...

  f) manipulovať s napruženým kmeňom, ak pílič stojí v smere napruženia,

  g) vstupovať pred hromadu dreva, ak nie je zabezpečená proti pohybu alebo ak sa rozvaľuje.

  1.6. Motorovú pílu nemožno používať, ak

  a) je nefunkčná niektorá jej časť uvedená v bode 1.1.,

  b) je poškodená alebo opotrebovaná rezacia časť motorovej píly alebo záberového kolieska nad ...

  c) je poškodené alebo opotrebované elektrické zariadenie motorovej píly s elektrickým motorom ...

   2. Kontrola technického stavu motorovej píly

  2.1. Kontrola technického stavu motorovej píly sa vykonáva v rozsahu a v lehotách stanovených výrobcom. ...

  2.2. Kontrola technického stavu elektrického zariadenia motorovej píly s elektrickým motorom sa ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 46/2010 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe dreva

   1. Všeobecne

  1.1. Ťažbu dreva možno vykonávať len v prítomnosti alebo v blízkosti ďalšej osoby vykonávajúcej ...

  1.2. Ustanovenia tejto prílohy primerane platia aj pre ťažbu dreva ručným náradím.

  1.3. Technologický protokol na ťažbu dreva obsahuje aj grafickú časť.

   2. Spilovanie stromu motorovou pílou

  2.1. Pri spilovaní stromu je ohrozeným priestorom kruhová plocha s polomerom najmenej dvojnásobnej ...

  2.2. Pred spilovaním stromu sa

  a) posúdi jeho zdravotný stav, stav koruny, naklonenie, poveternostné podmienky a blízke okolie ...

  b) určí smer jeho pádu, upraví bezpečná ústupová cesta odstránením konárov, kríkov, prípadne ...

  c) upraví päta spilovaného stromu, odvetví spodná časť stromu od výšky pŕs píliča smerom ...

  2.3. Smerový zárez sa robí do hĺbky 1/5 až 1/3 hrúbky kmeňa. Výška smerového zárezu sa rovná ...

  2.4. Hlavný rez sa vedie vodorovne v hornej polovici smerového zárezu vzhľadom na jeho spodnú rovinu. ...

  2.5. Na dosiahnutie pádu stromu do určeného smeru sa ponechá nedorez so šírkou 1 cm až 4 cm. ...

  2.6. Po spílení stromu, hneď ako strom začne padať, ustúpi pílič a jeho pomocník do bezpečnej ...

  2.7. Pretláčať kmeň stromu do určeného smeru pádu možno podľa potreby

  a) drevorubačskou kombinovanou lopatkou pri strome s hrúbkou do 35 cm na pni,

  b) ťažnými klinmi do rezu, najmä pri strome s hrúbkou nad 35 cm na pni,

  c) pretlačnou tyčou,

  d) sťahovákom zaveseného stromu alebo

  e) ťažným lanom technického zariadenia na sústreďovanie dreva (ďalej len „sústreďovacie zariadenie“). ...

  2.8. Strom nemožno spilovať

  a) v okruhu dvoch dĺžok od zaveseného alebo podrezaného stromu,

  b) za silného vetra,

  c) keď nie je možné bezpečne dodržať určený smer pádu stromu,

  d) ak viditeľnosť klesne pod dvojnásobnú priemernú výšku stromov v poraste,

  e) pri teplote vzduchu – 20°C a nižšej,

  f) proti svahu, ak na svahu je nebezpečenstvo samovoľného pohybu dreva a kmeňov,

  g) v prípadoch, ak nie je možné zaistiť bezpečnosť osôb, zvierat alebo majetku.

   3. Spracovanie vývratov, zlomov a polomov

  3.1. Pred odpílením vývratu sa koreňový koláč zabezpečí proti nežiaducemu pohybu podoprením ...

  3.2. Vývrat sa môže odrezávať po častiach od tenšieho konca stromu, ak nemožno použiť iný ...

  3.3. Pri spracúvaní stromov s vychýleným ťažiskom, stromov zrastených, naštiepených, zaťažených, ...

   4. Uvoľňovanie zaveseného stromu a podpíleného stromu

  4.1. Zavesený strom a podpílený strom sa uvoľňuje

  a) sťahovaním viazacím prostriedkom sústreďovacieho zariadenia alebo konského poťahu,

  b) sťahovákom zaveseného stromu,

  c) otáčaním zaveseného stromu okolo jeho pozdĺžnej osi obraciakom,

  d) odsúvaním prízemku zaveseného stromu štipákom, sapinou, drevorubačskou kombinovanou lopatkou ...

  e) odrezávaním zaveseného stromu s hrúbkou do 15 cm vrátane vo výške 1,3 m po častiach (špalkovaním). ...

  4.2. Zavesený strom nemožno uvoľňovať

  a) podrezávaním stromu, o ktorý sa zavesený strom opiera,

  b) odrezávaním zaveseného stromu s hrúbkou nad 15 cm vo výške 1,3 m po častiach (špalkovaním), ...

  c) spílením iného stromu na zavesený strom,

  d) premiestňovaním stromu s hrúbkou nad 15 cm vo výške 1,3 m na ramene,

  e) použitím čelného rampovača, štítu a rampovacej vzpery traktora,

  f) zaťažovaním zaveseného stromu váhou píliča alebo inej osoby vykonávajúcej lesnú prácu.

  4.3. Zavesený a podpílený stojaci strom sa uvoľňuje bezodkladne. Zavesený a podpílený strom ...

   5. Ťažba dreva v osobitných prípadoch

  5.1. Spilovať strom naklonený nad vodou možno len z brehu.

  5.2. Vyvrátený strom, ktorého koruna leží vo vode, sa spiluje najmä za pomoci sústreďovacieho ...

  5.3. Vo výnimočných prípadoch sa vyvrátený strom, ktorého koruna leží vo vode, môže ťažiť ...

  5.4. Pri ťažbe vyvráteného stromu z lode sú osoby vykonávajúce lesnú prácu zaistené lanom ...

  5.5. Bezpečne spilovať stromy v porastoch s výskytom nahnitých stromov, ktoré nie je možné klinovať, ...

  5.6. Pri ťažbe dreva v blízkosti turistických chodníkov, pozemných komunikácií, železničných ...

  5.7. Ťažba dreva v osobitných prípadoch sa vykonáva pod stálym odborným dozorom.

   6. Odvetvovanie a odkôrňovanie stromov a skracovanie dreva

  6.1. Odvetvovať a odkôrňovať jeden strom môže len jedna osoba vykonávajúca lesnú prácu. Ak ...

  6.2. Na svahu, na ktorom hrozí nebezpečenstvo samovoľného pohybu kmeňa, sa odvetvuje, odkôrňuje ...

  6.3. Napružené kmene sa skracujú narezaním najskôr na strane tlaku a dorezaním na strane ťahu. ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 46/2010 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri sústreďovaní dreva

   1. Všeobecne

  1.1. Pri sústreďovaní dreva technologický protokol obsahuje aj grafickú časť.

  1.2. Pri sústreďovaní dreva sa uplatňujú podrobnosti k všeobecným zásadám prevencie podľa ...

  1.3. Každý nezreteľný signál znamená „stop“.

  1.4. Osoba vykonávajúca lesnú prácu, určená na zapínanie a odopínanie sústreďovacieho zariadenia, ...

  1.5. Na pracovisku, na ktorom sa súčasne sústreďuje drevo a spiluje strom, môžu sústreďovacie ...

  1.6. Na svahu s nebezpečenstvom samovoľného pohybu dreva nemožno sústreďovať drevo tak, aby bola ...

  1.7. Na sústreďované drevo sa počas jeho pohybu zakazuje stúpať, prekračovať ho a inak s ním ...

  1.8. Pri voľnom uskladnení dreva je sklon hromady najviac 30° po oboch jej stranách. Prvý kmeň ...

  1.9. Primrznuté drevo možno sústreďovať až po jeho uvoľnení. Na uvoľňovanie dreva nemožno ...

  1.10. Drevo sa nemôže sústreďovať za búrky, silného vetra, teploty vzduchu – 20° C a nižšej ...

   2. Sústreďovanie dreva konským poťahom

  2.1. Obsluha konského poťahu (ďalej len „kočiš“) pri sústreďovaní dreva ovláda konský ...

  2.2. Pri sústreďovaní dreva poťahom sa viazací prostriedok pred pripnutím k drevu odopne od poťahu. ...

  2.3. Na zamrznutom povrchu pôdy možno pracovať len s koňmi podkutými naostro.

  2.4. Kočiš je pri práci vybavený vhodným repelentným prípravkom, dezinfekčnými a obväzovými ...

   3. Sústreďovanie dreva traktorom

  3.1. Pri sústreďovaní dreva traktorom sa veľkosť nákladu stanovuje v technologickom protokole ...

  3.2. Počas sústreďovania dreva traktorom sa na pripútanie vodiča traktora použije bezpečnostný ...

  3.3. Drevo sa nemôže sústreďovať traktorom na svahu, ak traktor nie je bezpečne ovládateľný ...

  3.4. Počas navaľovania dreva na hromadu alebo pri zarovnávaní jej čela traktorom nie je dovolená ...

  3.5. Počas priťahovania nákladu sa osoby vykonávajúce lesné práce nemôžu zdržiavať v ohrozenom ...

  3.6. Na svahu, na ktorom môže dôjsť k samovoľnému pohybu dreva, sa drevo sústreďuje pomocou ...

  3.7. Pri práci s navijakom riadeným bezdrôtovým komunikačným prostriedkom možno s traktorom pracovať ...

   4. Spúšťanie dreva

  4.1. Pri spúšťaní dreva je ohrozeným priestorom celé pracovisko a priestor, kde sa drevo zastavuje. ...

  4.2. Pri spúšťaní dreva sa používajú dohovorené signály, najmä pre začiatok spúšťania, ...

  4.3. Práca pri spúšťaní dreva sa organizuje tak, aby nad osobami vykonávajúcimi lesné práce, ...

  4.4. Pri spúšťaní prekrížených a nakopených kmeňov sa najskôr spúšťajú najvrchnejšie ...

  4.5. Za pohybu nemožno na spúšťané drevo stúpať alebo ho prekračovať.

   5. Lanové dopravné zariadenia

  5.1. Okrem lanového dopravného zariadenia s obežným lanom nie je dovolené pri navíjaní a odvíjaní ...

  5.2. Počas chodu lanového dopravného zariadenia možno spilovať stromy len vo vzdialenosti väčšej, ...

  5.3. Lanové dopravné zariadenie možno uviesť do chodu len na pokyn osoby vykonávajúcej lesnú ...

  5.4. Trasa lanového dopravného zariadenia sa v miestach križovania lesných ciest a turistických ...

  5.5. Za pohybu nemožno na prepravované drevo stúpať alebo ho prekračovať. Lanovým dopravným ...

  5.6. Montáž, demontáž, prevádzka a údržba lanového dopravného zariadenia sa vykonáva podľa ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 46/2010 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii s drevom a pri uskladňovaní dreva

   1. Všeobecne

  1.1. Akákoľvek ručná manipulácia s drevom za jeho pohybu nie je dovolená.

   2. Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva

  2.1. Voľne uskladňovať drevo možno vtedy, ak prirodzený sklon hromady dreva je po oboch jej stranách ...

  2.2. Ručne ukladať rovnané drevo s dĺžkou najviac 2 m možno maximálne do výšky 1,5 m.

  2.3. Hromadu dreva možno ručne rozvaľovať len od čiel kmeňov pomocou vhodného ručného náradia. ...

  2.4. Pri manipulácii s drevom nemožno vstupovať na hromadu dreva a pred hromadu dreva, ak nie je ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č 46/2010 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri odvoze dreva a nakladaní a vykladaní dreva

   1. Odvoz dreva

  1.1. Drevo kratšie ako 1,5 m sa pri odvoze odvozným prostriedkom zaistí ochrannou sieťou.

  1.2. Odvozný prostriedok určený na nakladanie a vykladanie dreva musí byť vybavený, ak ide o

  a) rovnané drevo, čelami alebo klanicami schváleného typu vrátane ich nadstavcov, rebríkom alebo ...

  b) dlhé drevo, klanicovými oplenmi schváleného typu vrátane ich nadstavcov, upínacím zariadením ...

  1.3. Odvozný prostriedok určený na mechanizované nakladanie a vykladanie dreva je podľa potreby ...

   2. Nakladanie a vykladanie dreva

  2.1. Nakladať a vykladať drevo nemožno v ochrannom pásme elektrického vedenia.

  2.2. Pred začatím prác sa vykoná kontrola stavu klaníc, oplenov, upínacieho zariadenia a technického ...

  2.3. Rovnané drevo sa ukladá len do výšky klaníc odvozného prostriedku.

  2.4. Pri nakladaní a vykladaní rovnaného dreva nemožno

  a) hádzať drevo na vozidlo alebo na zem, ak iná osoba vykonávajúca lesnú prácu toto drevo ukladá, ...

  b) hádzať drevo do rúk inej osoby vykonávajúcej lesnú prácu,

  c) stáť alebo sa pohybovať po nezabezpečenej hromade dreva alebo nezabezpečenom náklade dreva,

  d) pohybovať sa pri mechanizovanom nakladaní alebo vykladaní dreva v ohrozenom priestore vymedzenom ...

  2.5. Pri nakladaní a vykladaní dlhého dreva nemožno

  a) nakladať kmene pri klaniciach alebo ich nadstavcoch tak, aby ich výšku presahovali o viac ako ...

  b) vstupovať na nezabezpečený náklad,

  c) pohybovať sa po odistení klaníc medzi odvozným prostriedkom a skládkou dreva, ak náklad na ...

  d) zdržiavať sa v ohrozenom priestore,

  e) ručne uvoľňovať zaseknuté upínacie zariadenie,

  f) používať na nakladanie a vykladanie dreva jedno lano,

  g) zdržiavať sa v dosahu nakladaného dreva a na opačnej strane odvozného prostriedku pri nakladaní ...

  h) pohybovať sa v ohrozenom priestore vymedzenom pohybujúcim sa bremenom pri mechanizovanom nakladaní ...

  2.6. Kmene sa na odvozný prostriedok navaľujú alebo ťahajú navijakom rovnomerne.

  2.7. Kmene sa na odvozný prostriedok ukladajú tak, aby čelá kmeňov presahovali os predného a zadného ...

  2.8. Práca pri nakladaní a vykladaní dreva sa preruší ihneď po zistení poruchy, ktorá má za ...

  2.9. Drevo z odvozného prostriedku nemožno vykladať ručne, ak sa klanice po odistení nesklopia ...

  2.10. Pri nakladaní a vykladaní dreva navijakom nemožno

  a) zdržiavať sa v ohrozenom priestore, ktorým je vnútorný uhol lana a pozdĺžna os lana, a v priestore ...

  b) manipulovať s lanom, ktoré sa pohybuje,

  c) manipulovať s premiestňovaným drevom, ak sa pohybuje.

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie ...
 • 3)  § 43 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 4)  STN 331600 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania. ...
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore