Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 458/2006 účinný od 14.07.2006 do 31.07.2008


Platnosť od: 14.07.2006
Účinnosť od: 14.07.2006
Účinnosť do: 31.07.2008
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 458/2006 účinný od 14.07.2006 do 31.07.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 458/2006 s účinnosťou od 14.07.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 ...

§ 1
Podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
(1)

Pracovná zdravotná služba dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ...

a)

identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a sociologických ...

b)

sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia ...

c)

kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným ...

(2)

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ...

a)

stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,2) najmä dispozičné, priestorové ...

b)

zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,

c)

zariadenia na osobnú hygienu2) a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie ...

d)

stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek ustanovených ...

(3)

Pracovná zdravotná služba dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou so zameraním ...

a)

sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov

1.

pred ich nástupom do práce a zaradením na výkon práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie alebo ...

2.

v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku ...

3.

ktorí nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa určili podozrenia ...

4.

pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného ...

5.

pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu zamestnancov v súvislosti s prácou, ...

b)

sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov

1.

pri ukončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo prispieť v neskoršom období k jeho ...

2.

v určených intervaloch po ukončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými faktormi, ktorých ...

c)

vykonávanie imunizácie,4) ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko a ak je dostupná ...

d)

určovanie profesií na účely rekondičných pobytov vo vzťahu k vykonávanej práci vrátane ich ...

(4)

Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na organizovaní systému prvej pomoci na pracovisku; ...

(5)

Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory ...

(6)

Pracovná zdravotná služba sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov ...

(7)

Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie

a)

zamestnancovi o

1.

nebezpečenstvách a s nimi súvisiacimi zdravotnými rizikami pri práci a ochrane pred nimi,

2.

výsledkoch individuálnych vyšetrení zdravotného stavu týkajúcich sa expozície faktorom práce ...

b)

zamestnávateľovi o

1.

závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu písomnou formou,

2.

opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu,

3.

záveroch výsledkov dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov vrátane biologického ...

c)

zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a komisiám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci9) o

1.

skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,

2.

záveroch výsledkov dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov vrátane biologického ...

d)

orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva10) o všetkých príčinách nebezpečenstiev ...

(8)

Pracovná zdravotná služba spolupracuje

a)

s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,

b)

s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ...

c)

so Sociálnou poisťovňou,

d)

so zdravotnými poisťovňami,

e)

s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,

f)

s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,

g)

s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci, ...

h)

so vzdelávacími ustanovizňami.

§ 2
Podrobnosti o zložení tímu odborníkov a požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
(1)

Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na pracovné podmienky u zamestnávateľa tvoria ...

a)

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

1.

pracovné lekárstvo alebo

2.

služby zdravia pri práci,

b)

asistent po získaní

1.

vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo alebo

2.

vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie so špecializáciou ...

c)

sestra,

d)

iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore

1.

hygiena pracovných podmienok,

2.

vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii alebo

3.

ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo,

e)

iný zdravotnícky pracovník po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia so špecializáciou ...

(2)

Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby môžu tvoriť aj ďalší zdravotnícki pracovníci podľa ...

(3)

Minimálne zloženie tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby je lekár podľa odseku 1 písm. ...

(4)

Vedúcim tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby je lekár podľa odseku 1 písm. a) alebo § ...

(5)

Minimálny rozsah výkonu tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie pracovných ...

§ 3
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo ...

a)

hygiena práce a pracovné lekárstvo,

b)

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo

c)

preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.

(2)

V tíme odborníkov pracovnej zdravotnej služby môže plniť úlohy aj lekár so špecializáciou ...

(3)

Namiesto iného zdravotníckeho pracovníka po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia ...

(4)

Minimálne zloženie tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby môže byť do 31. decembra 2011 ...

§ 4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júla 2006.

Rudolf Zajac v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia ...
 • 4)  § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 6)  § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 2 ods. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách ...
 • 8)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 9)  § 20 zákona č. 124/2006 Z. z
 • 10)  § 3 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného ...
 • 12)  § 20 ods. 6 zákona č. 126/2006 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore