Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 457/2012 účinný od 15.01.2013

Platnosť od: 29.12.2012
Účinnosť od: 15.01.2013
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 457/2012 účinný od 15.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 457/2012 s účinnosťou od 15.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 11 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických ...

1.

V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,“.

2.

V § 1 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Oponentom sa pri vypracúvaní písomného posudku ...

3.

V § 1 ods. 14 a § 4 ods. 10 sa za slovo „tlači“ vkladá čiarka a slová „a na internetovej ...

4.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

„§ 2a Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva a) dátum doručenia ...

5.

V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,“.

6.

V § 4 ods. 2 písm. c) za slovo „docent“ sa na konci pripájajú tieto slová „alebo rozhodnutie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 ...

7.

Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:

„§ 5a Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva a) dátum doručenia ...

8.

Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

Čl. II

Dušan Čaplovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore