Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 456/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 29.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 456/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 108a ods. 9 a § 108b ...

§ 1
(1)

Kategórie evidencie publikačnej činnosti sú označené písmenovými kódmi a názvami. Výstupy ...

a)

originality a druhovo-funkčnej charakteristiky dokumentu,

b)

bibliografickej úrovne a charakteru dokumentu,

c)

teritoriality a hodnotenia dokumentu.

(2)

Prvým písmenom vyjadrujúcim originalitu a druhovo-funkčnú charakteristiku výstupu publikačnej ...

a)

„A“ pre

1.

vedecké práce, ktorými sú práce zverejňujúce pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo ...

2.

vysokoškolské učebnice,

b)

„B“ pre odborné práce, ktorými sú práce, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ...

c)

„C“ pre

1.

umelecké práce, ktorými sú publikované pôvodné slovesné, dramatické, hudobné a výtvarné ...

2.

umelecké preklady,

d)

„D“ pre dizertačné a habilitačné práce,

e)

„E“ pre

1.

prehľadové a hodnotiace práce, ktorými sú sumarizačné práce, ktoré z väčšej časti alebo ...

2.

odborné preklady, ktorými sú práce vyžadujúce okrem znalosti jazyka originálu aj hlboké odborné ...

3.

práce v časopisoch a v zborníkoch, ktoré prehľadne uvádzajú sumár prác istého autora, pracoviska, ...

f)

„F“ pre zostavovateľské práce, ktorými sú práce týkajúce sa výberu a odborného zostavenia ...

g)

„G“ pre popularizačné a iné práce, ktorými sú

1.

práce, ktoré populárnym spôsobom sprístupňujú širokej verejnosti výsledky výskumnej, vývojovej ...

2.

práce oznamovacieho charakteru,

3.

práce uverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup bez príslušných vydavateľských údajov ...

4.

práce, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej inej kategórie.

(3)

Druhým písmenom vyjadrujúcim bibliografickú úroveň a charakter výstupu publikačnej činnosti ...

a)

„A“ pre práce typu kniha ako celok okrem učebníc a projektov,

b)

„B“ pre kapitoly v knihách, články a state,

c)

„C“ pre učebnice a učebné texty, kapitoly v učebniciach,

d)

„D“ pre články v časopisoch, časti audiovizuálnych a multimediálnych dokumentov a podobne,

e)

„E“ pre príspevky v zborníkoch okrem konferenčných,

f)

„F“ pre úplné texty alebo abstrakty prác v konferenčných zborníkoch,

g)

„G“ pre správy, projekty, patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky ...

h)

„H“ pre elektronické práce sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, ...

i)

„I“ pre ostatné dokumenty.

(4)

Tretím písmenom vyjadrujúcim teritorialitu a hodnotenie výstupu publikačnej činnosti je

a)

„A“ pre dokumenty vydané v zahraničnom vydavateľstve, ktorými sú od 1. januára 1993 aj vydavateľstvá ...

b)

„B“ pre dokumenty vydané v domácom vydavateľstve, ktorými sú do 31. decembra 1992 aj vydavateľstvá ...

c)

„C“ pre zahraničné karentované časopisy, recenzované zborníky, kapitoly a štúdie,

d)

„D“ pre domáce karentované časopisy a recenzované zborníky, kapitoly a štúdie,

e)

„E“ pre ostatné zahraničné časopisy a nerecenzované zborníky, abstrakty pozvaných príspevkov ...

f)

„F“ pre ostatné domáce časopisy a nerecenzované zborníky, abstrakty pozvaných príspevkov ...

g)

„G“ až „L“ pre ostatné dokumenty, ktoré nie sú dokumentmi podľa písmen a) až f), h) a ...

h)

„M“ pre zahraničné časopisy registrované v databázach Web of Science a SCOPUS,

i)

„N“ pre domáce časopisy registrované v databázach Web of Science a SCOPUS.

(5)

Kódy a názvy jednotlivých kategórií evidencie publikačnej činnosti a ich popisy rozhodujúce ...

(6)

Na výstupy publikačnej činnosti v elektronických zborníkoch, časopisoch, elektronické knihy, ...

§ 2
(1)

Kategórie evidencie umeleckej činnosti sú označené písmenovými kódmi a názvami. Výstupy umeleckej ...

a)

závažnosti a druhovo-funkčného zaradenia umeleckého diela,1) umeleckého výkonu2) alebo prezentácie, ...

b)

rozsahu a charakteru umeleckého diela, umeleckého výkonu alebo prezentácie,

c)

dopytu a teritoriality.

(2)

Prvým písmenom vyjadrujúcim závažnosť a druhovo-funkčný charakter výstupov umeleckej činnosti ...

a)

„Z“ pre závažné umelecké výstupy, ktorými sú také umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, ...

b)

„Y“ pre menej závažné umelecké výstupy, ktorými sú také umelecké diela, umelecké výkony ...

c)

„X“ pre ostatné výstupy a aktivity v oblasti umeleckej činnosti, ktoré nemožno zaradiť do ...

(3)

Druhým písmenom vyjadrujúcim rozsah a autorský podiel výstupov umeleckej činnosti je

a)

„Z“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované ...

b)

„Y“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované ...

c)

„X“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované ...

d)

„V“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované ...

(4)

Tretím písmenom vyjadrujúcim teritorialitu a význam výstupov umeleckej činnosti je

a)

„Z“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na renomovaných ...

b)

„Y“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na renomovaných ...

c)

„X“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na ostatných ...

d)

„V“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na ostatných ...

(5)

Kódy a názvy jednotlivých kategórií evidencie umeleckej činnosti a ich popisy rozhodujúce na ...

§ 3
(1)

Pre publikačnú činnosť a pre umeleckú činnosť sa používajú zhodné kategórie ohlasov.

(2)

Za ohlasy

a)

publikačnej činnosti sa považujú citácie, recenzie alebo umelecké kritiky na publikované dielo, ...

b)

umeleckej činnosti sa považujú publikované citácie diela, prezentácie a umeleckého výkonu, recenzie ...

(3)

Ak sa registruje publikačná činnosť alebo umelecká činnosť uchádzača o vedecko-pedagogický ...

(4)

Ohlasy na výstupy publikačnej činnosti sa pripisujú k

a)

prvému vydaniu, aj ak ide o ohlasy na ďalšie vydania,

b)

vykazovanej jazykovej mutácii, aj ak ide o ohlasy na jazykové mutácie uvedené v poznámke bibliografického ...

(5)

Ohlasy na výstupy umeleckej činnosti sa pripisujú k

a)

jeho prvému zverejneniu, aj ak bolo zverejnené viackrát,

b)

vykazovanej jazykovej mutácii, a to aj ohlasy na jazykové mutácie uvedené v poznámke k záznamu. ...

(6)

Citácia umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej bola prevzatá alebo parafrázovaná myšlienka. ...

(7)

Za citáciu v prípade publikačnej činnosti sa nepovažujú

a)

recenzie a umelecké kritiky,

b)

uvedenie diela v referátovom časopise alebo v databáze,

c)

uvedenie diela v samostatnej bibliografii,

d)

uvedenie „vybraných viet“ alebo „citátov“ v podobne pomenovaných rubrikách v novinách a ...

e)

výňatky z výstupu publikačnej činnosti uvádzané ako reklama na tento výstup,

f)

autocitácie, ktorými sú citácie pochádzajúce z ďalších publikácií samotného autora alebo ...

g)

citácie v záverečných prácach, rigoróznych prácach, habilitačných prácach, vo výskumných ...

h)

citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu aspoň ...

i)

informácie v správach a v článkoch o podujatiach, o prezentácii diela najmä vo forme poznámok. ...

(8)

Za recenziu a umeleckú kritiku sa nepovažujú

a)

oznamy o vydaní publikácie alebo zverejnení umeleckého diela a umeleckého výkonu v novinách a ...

b)

reklamné oznámenia o vydaní publikácie alebo zverejnení umeleckého diela a umeleckého výkonu, ...

c)

výňatky z publikácií uvádzané ako reklama na publikáciu alebo zverejnené umelecké dielo a umelecký ...

d)

uvedenie diela v referátovom časopise alebo v databáze,

e)

informácie v správach a v článkoch o podujatiach, o prezentácii diela najmä vo forme poznámok, ...

f)

recenzné posudky spracované pred vydaním publikácie.

(9)

Za zdroje informácií o citáciách sa považujú najmä

a)

databázy Web of Science,

b)

databáza SCOPUS,

c)

dostupné odkazy na použitú literatúru či dielo v publikáciách, v ktorých sa tieto nachádzajú. ...

(10)

Za recenziu a umeleckú kritiku sa považujú správa, hodnotiaci článok alebo štúdia či úvaha ...

(11)

Kódy a názvy jednotlivých kategórií ohlasov sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 4
(1)

Na registráciu výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti autor predkladá ...

a)

vedeckých monografiách, odborných knižných publikáciách a vysokoškolských učebniciach

1.

titulný list publikácie (líce aj rub),

2.

tiráž,

3.

obsah,

4.

úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,

5.

úplný zoznam použitej literatúry; ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá ...

6.

dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom ...

b)

kapitolách z vedeckých monografií, štúdiách charakteru vedeckej monografie a odborných knižných ...

1.

titulný list publikácie (líce aj rub),

2.

tiráž,

3.

obsah,

4.

úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,

5.

kópie aspoň prvej a poslednej strany kapitoly alebo štúdie,

6.

zoznam použitej literatúry ku kapitole, k štúdii alebo celej publikácii,

7.

dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii, v časopise ...

c)

článkoch, príspevkoch, štúdiách alebo statiach z časopisov a zo zborníkov

1.

titulnú stranu zdrojového dokumentu,

2.

obsah časopisu alebo zborníka,

3.

tiráž,

4.

text článku, príspevku, štúdie alebo state,

5.

dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckom zborníku vydanom v zahraničnom ...

d)

konferenčných zborníkoch

1.

titulnú stranu zdrojového dokumentu,

2.

obsah,

3.

úvod a predslov, ak ich dokument obsahuje,

4.

tiráž,

5.

text príspevku,

6.

relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok,

7.

dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti v zborníku z vedeckej zahraničnej ...

e)

umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch zverejnenie v renomovanej inštitúcii alebo na renomovanom ...

f)

dokumentoch zverejnených spôsobom umožňujúcim hromadný prístup relevantné časti dokumentu vytlačené ...

g)

zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamoch, multimediálnych a elektronických dokumentoch ...

h)

ohlasoch na publikačnú činnosť kópie relevantných častí výstupu publikačnej činnosti, ktoré ...

i)

ohlasoch na umeleckú činnosť bibliografické údaje, ktoré jednoznačne definujú, kde bol ohlas ...

(2)

Dokumentáciu o recenznom konaní podľa odseku 1 písm. a) až d) autor nepredkladá, ak je vedecká ...

§ 5
(1)

Do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti sa na návrh autora zapisujú údaje o verejne ...

(2)

Záznam v príslušnom registri sa pre jeden výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej ...

(3)

Pôsobnosti vysokej školy podľa tejto vyhlášky vykonáva za vysokú školu jej akademická knižnica ...

(4)

Za verejne publikované sa na účely tejto vyhlášky považujú

a)

výstupy publikačnej činnosti, ak sú verejnosti dostupné aspoň

1.

trvale v akademickej knižnici,

2.

trvale v archíve vysokej školy,

3.

v informačnom systéme vysokej školy,

4.

vo verejnej distribučnej sieti alebo

5.

spôsobom umožňujúcim neobmedzený hromadný prístup,

b)

umelecké dielo, umelecký výkon alebo prezentácia, ak boli dostupné pre verejnosť (najmä výstava, ...

(5)

Ak zamestnanec vysokej školy publikuje spoločne s osobou, ktorá nie je zamestnaná v Slovenskej republike ...

(6)

Do oboch registrov sa o výstupoch publikačnej činnosti a výstupoch umeleckej činnosti zaznamenávajú ...

a)

meno, priezvisko a rok narodenia autora výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti ...

b)

názov vysokej školy, ktorá výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti zapisuje ...

c)

názov súčasti vysokej školy podľa písmena b) a jej pracoviska, na ktorom je autor organizačne ...

d)

názov výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti, a ak existuje, aj jeho podnázov; ...

e)

kategória evidencie,

f)

rok vykazovania,

g)

informácia o zverejnení výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti aj v elektronickej ...

(7)

Do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti sa ďalej o výstupe publikačnej činnosti ...

a)

rozsah výstupu publikačnej činnosti (najmä počet strán, minutáž, prepočet na autorské hárky) ...

b)

názov vydavateľa výstupu publikačnej činnosti; to neplatí, ak je výstup publikačnej činnosti ...

c)

miesto vydania; to neplatí, ak je výstup publikačnej činnosti zverejnený v časopise,

d)

ročník seriálu a číslo časopisu v príslušnom kalendárnom roku, ak ide o výstup publikačnej ...

e)

rok vydania; pri výstupe publikačnej činnosti, ktorý bol uverejnený vo viacerých nezmenených ...

f)

počet autorov pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov alebo autorských korporáciách, ...

g)

percentuálny podiel autorstva ako celé číslo, a to pre každého autora samostatne, pričom súčet ...

h)

meno a priezvisko dvoch posudzovateľov, ak sú uvedené pri popise kategórie evidencie v prílohe ...

i)

jazyk výstupu publikačnej činnosti,

j)

názov, miesto a dátum konania konferencie, ak ide o výstup publikačnej činnosti publikovaný na ...

k)

medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) alebo medzinárodné štandardné číslo seriálu ...

l)

druh a číslo spisu, ak ide o patentovú prihlášku, žiadosť o udelenie dodatkového ochranného ...

(8)

Do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti sa ďalej o výstupe umeleckej činnosti zaznamenáva ...

a)

druh umeleckej činnosti (dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia, architektonické dielo ...

b)

druh a názov výstupu umeleckej činnosti,

c)

technický popis, najmä

1.

rozmery diela,

2.

druh diela, ak ide o dielo výtvarného umenia (maľba, kresba, koláž, tapiséria, oceľorytina, medirytina, ...

3.

technika a použitý materiál (mramor, epoxid, bronz, akvarel, olejomaľba, gvaš, uhoľ, hrudka a ...

4.

formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie zvuku a údaj o nosiči, na ktorom je dielo pôvodne ...

5.

hudobný nástroj, ak ide o hudobný umelecký výkon,

6.

minutáž audiovizuálneho diela, najmä ak ide o umelecký výkon herca, režiséra, kameramana, hudobníka, ...

d)

názov podujatia a inštitúcie, kde bol zverejnený výstup umeleckej činnosti,

e)

dátum zverejnenia výstupu umeleckej činnosti, prípadne doba jeho trvania, ak ide o podujatie,

f)

mená spoluautorov.

(9)

Ak sú na titulnom liste vedeckej monografie alebo odbornej knižnej publikácie uvedení viacerí autori ...

a)

nemajú vyznačených autorov, zapisujú sa údaje pre publikáciu ako celok v príslušnej kategórii ...

b)

majú vyznačených autorov, namiesto údajov ako o celku sa zapisujú len údaje pre jednotlivé kapitoly, ...

(10)

Ak je na jej titulnom liste alebo tiráži vedeckej monografie alebo odbornej knižnej publikácie uvedený ...

a)

aj zostavovateľ, prípadne editor, v samostatnom zázname sa zapisujú údaje pre publikáciu aj ako ...

b)

len zostavovateľ, prípadne editor a v obsahu alebo pri jednotlivých častiach (najmä kapitolách ...

(11)

Ak je časopis, v ktorom je uverejnený článok, karentovaný a súčasne registrovaný v databázach ...

(12)

Konferenčné príspevky uverejnené v časopisoch alebo ich suplementárnych číslach sú kategorizované ...

(13)

Pre abstrakt a poster sa zapisujú údaje do samostatného záznamu, ak boli vydané samostatne a nie ...

(14)

Pri určovaní kategórie príspevkov v

a)

konferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto konania konferencie a skutočnosť, či ide o pozvaný ...

b)

nekonferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto vydania zborníka a skutočnosť, či je zborník recenzovaný ...

(15)

Ak boli výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti zverejnené len elektronicky, ...

(16)

Do poznámky k záznamu v príslušnom registri sa so všetkými vydavateľskými a inými identifikačnými ...

a)

neskoršie nezmenené vydania výstupu publikačnej činnosti alebo zverejnenia výstupu umeleckej činnosti, ...

b)

neskoršie jazykové mutácie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti bez ...

c)

informácia o skôr zverejnených formách výstupu publikačnej činnosti, ktorý bol postupne zverejnený ...

d)

informácia o inej ako listinnej podobe zverejnenia výstupu publikačnej činnosti (spôsob umožňujúci ...

e)

informácia o zverejnení výstupu publikačnej činnosti v inej forme ako na hmotnom nosiči (hromadný ...

§ 6
(1)

Na prenos dátových prvkov pri výmene údajov medzi informačným systémom vysokej školy a informačným ...

(2)

Pri popise dátových prvkov sa v registroch podľa tejto vyhlášky používa jazyk Extensible Markup ...

§ 7
(1)

Charakteristika vybraných pojmov na účely tejto vyhlášky je uvedená v prílohe č. 4

(2)

Pri bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Dušan Čaplovič v. r.

Poznámky

  • 1)  § 7 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ...
  • 2)  § 5 ods. 13 zákona č. 618/2003 Z. z.
  • 3)  § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej ...
  • 4)  § 13 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore