Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o administratívnej bezpečnosti 453/2007 účinný od 01.04.2016 do 31.12.2019

Platnosť od: 04.10.2007
Účinnosť od: 01.04.2016
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o administratívnej bezpečnosti 453/2007 účinný od 01.04.2016 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 453/2007 s účinnosťou od 01.04.2016 na základe 137/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

o administratívnej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných ...

PRVÁ ČASŤ

MANIPULÁCIA S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška upravuje administratívnu bezpečnosť registratúrnych záznamov1) obsahujúcich utajované ...

(2)

Opatrenia administratívnej bezpečnosti podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú na utajované skutočnosti, ...

§ 2
Manipulácia s utajovanou písomnosťou
(1)

Manipulácia s utajovanou písomnosťou na účely tejto vyhlášky je tvorba, príjem, evidencia, preprava, ...

a)
protokol utajovaných písomností príslušného stupňa utajenia (ďalej len „protokol utajovaných písomností“), ...
b)
doručovací zošit, prostredníctvom ktorého sa odovzdávajú a preberajú utajované písomnosti a ktorý obsahuje ...
c)
zápisník oprávnenej osoby, prostredníctvom ktorého fyzická osoba, ktorá je oprávnenou osobou podľa § ...
d)
výpožičková kniha, v ktorej sa eviduje vypožičanie utajovanej písomnosti a ktorá obsahuje náležitosti ...
e)
poznámkový zošit na vyhotovovanie výpisov a na prácu s utajovanými skutočnosťami pre označený stupeň ...
f)
evidencia utajovaných interných predpisov, ktorá obsahuje náležitosti podľa prílohy č. 5, vedená osobitne ...
g)
evidencia utajovaných písomností, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie, vedená spôsobom, ktorý ...
h)
evidencia vedená centrálnym registrom utajovaných skutočností (ďalej len „centrálny register“), registrami ...
i)
evidencia neoprávnených manipulácií vedená spôsobom, ktorý určí vedúci,
j)
evidencia osvedčení kuriéra na prepravu utajovaných písomností,
k)
evidencia hmotných nosičov utajovaných písomností,
l)
evidencia bezpečnostných spisov podľa zákona vedená spôsobom, ktorý určí vedúci.
(2)

Ochranu utajovanej písomnosti počas manipulácie s ňou zabezpečuje oprávnená osoba.

(3)

Administratívne pomôcky sa zaevidujú v knihe administratívnych pomôcok už pri ich zavedení. Knihu administratívnych ...

(4)

Náležitosti štítku na obale protokolu utajovaných písomností a zápisu na ľavej vnútornej strane obalu ...

(5)

Poznámkový zošit sa označuje stupňom utajenia, pre ktorý je určený, a manipuluje sa s ním tak, aby nedošlo ...

(6)

Osobám podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona, osobám podľa osobitného predpisu2a) alebo podľa rozhodnutia vedúceho ...

(7)

Zápisník oprávnenej osoby a poznámkový zošit sa po zániku určenia osoby oboznamovať sa s uvedeným stupňom ...

(8)

Evidencia utajovaných písomností, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie, obsahuje najmä poradové ...

(9)

Všetky zápisy do administratívnych pomôcok s výnimkou poznámkového zošita sa vykonávajú podľa predtlače ...

§ 3
Označovanie stupňa utajenia
(1)

Každá utajovaná písomnosť sa označuje stupňom utajenia už pri jej vytváraní. Ak sa utajovaná písomnosť ...

(2)

Stupeň utajenia sa na utajovanej písomnosti listinného charakteru označuje slovami PRÍSNE TAJNÉ, TAJNÉ, ...

(3)

Stupeň utajenia časti utajovanej písomnosti podľa odseku 1 sa výrazne vyznačuje na začiatku a na konci ...

(4)

Na utajovanej písomnosti nelistinného charakteru, najmä v prípade zariadenia, výrobku, hmotného nosiča ...

§ 4
Osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie s utajovanou písomnosťou
(1)

Pôvodca utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť o osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach manipulácie ...

(2)

Osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie s utajovanou písomnosťou sa uvedú na prednej strane ...

(3)

Osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie s utajovanou písomnosťou vyznačuje oprávnená osoba, ...

(4)

O zmene alebo zrušení osobitných požiadaviek alebo obmedzení manipulácie s utajovanou písomnosťou môže ...

(5)

Každá zmena alebo zrušenie osobitných požiadaviek alebo obmedzení manipulácie s utajovanou písomnosťou ...

(6)

Osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie s utajovanou písomnosťou, ako aj ich každá zmena alebo ...

§ 5
Zmena označenia stupňa utajenia a zrušenie označenia stupňa utajenia
(1)

Označenie stupňa utajenia sa zmení alebo zruší

a)
uplynutím určenej lehoty utajenia uvedenej na utajovanej písomnosti,
b)
na základe rozhodnutia pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa utajenia; pôvodca ...
(2)

Zmenu označenia stupňa utajenia alebo zrušenie označenia stupňa utajenia podľa odseku 1 písm. b) pôvodca ...

(3)

Po uplynutí určenej lehoty utajenia utajovanej písomnosti podľa § 4 ods. 1 sa táto písomnosť neodkladne ...

(4)

Pri zmene označenia stupňa utajenia sa utajovaná písomnosť preeviduje do protokolu utajovaných písomností ...

(5)

Zrušenie označenia stupňa utajenia sa na utajovanej písomnosti vykoná prečiarknutím stupňa utajenia ...

§ 6
Číslo utajovanej písomnosti
(1)

Číslo utajovanej písomnosti tvorí

a)
spisová značka štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo ich organizačnej zložky, ...
b)
po pomlčke skratka stupňa utajenia,
c)
po pomlčke evidenčné číslo z príslušného protokolu utajovaných písomností,
d)
po pomlčke poradové číslo, ak bola vytvorená alebo doručená ďalšia utajovaná písomnosť k tej istej veci, ...
e)
lomka, za ktorou nasleduje rok, v ktorom bolo utajovanej písomnosti pridelené evidenčné číslo z protokolu ...
(2)

Za rokom pridelenia evidenčného čísla utajovanej písomnosti možno uviesť ďalšie znaky alebo údaje, ktoré ...

(3)

Spisovú značku štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo ich organizačnej zložky, ...

§ 7
Náležitosti utajovanej písomnosti
(1)

Na prvej strane utajovanej písomnosti sa uvádzajú nasledovné náležitosti

a)
číslo utajovanej písomnosti,
b)
stupeň utajenia,
c)
číslo výtlačku,
d)
počet listov utajovanej písomnosti,
e)
počet listov utajovanej písomnosti rozdelený podľa jednotlivých stupňov utajenia, ak utajovaná písomnosť ...
f)
počet príloh pevne nespojených s utajovanou písomnosťou, lomený počtom listov jej príloh, rozdelený ...
g)
počet príloh utajovanej písomnosti nelistinného charakteru s označením podľa § 23 ods. 1.
(2)

Umiestnenie a forma zápisu náležitostí na utajovanej písomnosti podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách ...

(3)

Na prednej strane prvého listu vlastnej utajovanej písomnosti na výtlačku, ktorý je určený na založenie ...

(4)

Listy utajovanej písomnosti sa číslujú priebežne a musia byť pevne spojené tak, aby sa zabránilo možnosti ...

(5)

Prílohy pevne spojené s utajovanou písomnosťou, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, sa označujú tak, ...

(6)

Prílohy pevne nespojené s utajovanou písomnosťou sa označujú tak, že sa na prvej prednej strane prílohy ...

(7)

Prílohy pevne spojené alebo pevne nespojené s utajovanou písomnosťou, ktoré neobsahujú utajované skutočnosti, ...

(8)

Pri zasielaní utajovanej písomnosti technickými prostriedkami sa pevné spojenie podľa odseku 4 vykoná ...

(9)

Na poslednom liste vlastnej utajovanej písomnosti na výtlačku, ktorý je určený na založenie k protokolu ...

(10)

Vyznačenie rozdeľovníka a jeho vyplnenie zabezpečuje oprávnená osoba, ktorá utajovanú písomnosť vytvorila. ...

§ 8
Evidencia utajovaných písomností
(1)

Každá utajovaná písomnosť, ktorá bola vytvorená v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej ...

(2)

Doručená utajovaná písomnosť sa označuje odtlačkom prezentačnej pečiatky príjemcu, v ktorej sa uvádza ...

(3)

Ak utajovanú písomnosť prijala iná oprávnená osoba ako poverená osoba, odovzdá ju neodkladne poverenej ...

(4)

Doručenú utajovanú písomnosť označenú na vnútornej obálke alebo na obale nápisom „DO VLASTNÝCH RÚK" ...

(5)

Ten, kto prevezme utajovanú písomnosť na vybavenie alebo komu bolo pridelené evidenčné číslo z protokolu ...

(6)

Nadbytočným výtlačkom utajovanej písomnosti sa rozumie každý jej ďalší výtlačok, ktorý nie je určený ...

(7)

Každá oprávnená osoba, ktorá sa oboznámila s utajovanou písomnosťou označenou stupňom utajenia Prísne ...

(8)

Ku každej utajovanej písomnosti označenej stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné sa vyhotoví kontrolný ...

(9)

Ku každej prílohe pevne nespojenej s utajovanou písomnosťou sa kontrolný list pripája až pri jej odpojení ...

(10)

Po vyplnení všetkých riadkov kontrolného listu ďalší kontrolný list pripojí ten, kto utajovanú písomnosť ...

(11)

Pri zápisoch na utajovanej písomnosti musí byť zabezpečená trvalosť písma.

(12)

Na konci príslušného kalendárneho roka alebo pri zániku štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej ...

(13)

Preevidovanie utajovanej písomnosti sa vyznačí v pôvodnom protokole utajovaných písomností v stĺpcoch ...

(14)

Utajované interné predpisy a utajované písomnosti určené na založenie do evidencie utajovaných interných ...

(15)

Vedenie protokolu utajovaných písomností a nevybavené utajované písomnosti sa kontrolujú najmenej raz ...

(16)

Z protokolu utajovaných písomností vedeného v elektronickej podobe sa ďalšie evidenčné čísla utajovaných ...

§ 9
Zberný spis
(1)

Ak sa vytvoria alebo doručia k tej istej veci viac ako dve utajované písomnosti, založí sa zberný spis ...

(2)

Založenie zberného spisu sa vyznačí v protokole utajovaných písomností v stĺpci č. 3 pod označenie odosielateľa ...

(3)

Do zberného spisu sa zapisujú všetky utajované písomnosti vrátane tých, ktoré sú pod číslom zberného ...

(4)

Po vybavení poslednej utajovanej písomnosti zapísanej v zbernom spise sa zberný spis uzatvorí tak, že ...

(5)

Ak sú v zbernom spise evidované utajované písomnosti označené rôznym stupňom utajenia Tajné, Dôverné ...

(6)

Všetky zápisy do zberného spisu sa vykonávajú podľa predtlače v poradí, v akom boli utajované písomnosti ...

(7)

Utajovaná písomnosť zapísaná v zbernom spise, na ktorej došlo k zmene označenia stupňa utajenia alebo ...

(8)

Zmena označenia stupňa utajenia sa na zbernom spise vykoná prečiarknutím pôvodného stupňa utajenia tak, ...

(9)

Zrušenie označenia stupňa utajenia sa na zbernom spise vykoná prečiarknutím stupňa utajenia tak, aby ...

§ 10
Spoločný zväzok
(1)

Utajované písomnosti označené stupňom utajenia Tajné, Dôverné alebo Vyhradené, týkajúce sa rovnakej ...

(2)

Na obale zväzku sa vyznačí odtlačok záhlavnej pečiatky štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej ...

(3)

Ak bola utajovaná písomnosť uložená v spoločnom zväzku vybavená, oznamuje sa poverenej osobe spôsob ...

(4)

Do spoločného zväzku sa môžu ukladať utajované písomnosti, ktoré sú evidované v protokole utajovaných ...

(5)

Spoločný zväzok môže byť zasielaný mimo miesta uloženia len v odôvodnených prípadoch pre potreby konania ...

(6)

Pevné spojenie sa zabezpečí previazaním alebo iným spojením všetkých utajovaných písomností a registratúrnych ...

(7)

Pevné spojenie spoločného zväzku môže porušiť len pôvodca utajovanej skutočnosti alebo spracovateľ, ...

(8)

Vedenie spoločného zväzku sa ukončí na základe rozhodnutia nadriadeného, na súde a prokuratúre na základe ...

§ 11
Oprava evidenčného zápisu

Chybný evidenčný zápis sa opravuje prečiarknutím pôvodného zápisu tak, aby zostal čitateľný, a napísaním ...

§ 12
Príjem utajovanej písomnosti
(1)

Príjem utajovanej písomnosti doručiteľovi potvrdzuje príjemca dátumom, priezviskom a podpisom do doručovacieho ...

(2)

Ak má prijatá utajovaná písomnosť poškodenú obálku alebo je zrejmé, že sa s obsahom utajovanej písomnosti ...

(3)

Ak sa po otvorení obálky alebo obalu utajovanej písomnosti zistí, že utajovaná písomnosť je určená inému ...

(4)

Doručenú utajovanú písomnosť, ktorá nemá náležitosti utajovanej písomnosti, poverená osoba vráti pôvodcovi ...

§ 13
Vybavenie utajovanej písomnosti
(1)

Spôsob vybavenia utajovanej písomnosti sa uvádza v stĺpci č. 12 protokolu utajovaných písomností.

(2)

Na prednej strane prvého listu utajovanej písomnosti sa uvedie spracovateľ, znak hodnoty, lehota uloženia ...

§ 14
Uschovávanie, ukladanie a vypožičiavanie utajovanej písomnosti
(1)

Utajované písomnosti sa uschovávajú a ukladajú v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.6)

(2)

Utajovaná písomnosť sa po vybavení, ak nie je uložená v spoločnom zväzku, v evidencii utajovaných interných ...

(3)

Pôvodca utajovanej skutočnosti zničí mimo vyraďovacieho konania ďalšie výtlačky vybavenej utajovanej ...

(4)

Utajované písomnosti stupňa utajenia Prísne tajné sa ukladajú alebo uschovávajú oddelene od ostatných ...

(5)

Utajovanú písomnosť možno vypožičať na nevyhnutne potrebný čas len

a)
s písomným súhlasom nadriadeného poverenej osoby, ktorý sa vyznačí vo výpožičkovej knihe; nadriadený ...
b)
osobe oprávnenej oboznamovať sa s utajovanou písomnosťou príslušného stupňa utajenia a v určenom rozsahu, ...
(6)

Súhlas nadriadeného a žiadosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na vypožičanie utajovanej písomnosti v rámci ...

(7)

Vypožičané utajované písomnosti sa každý rok v priebehu januára odovzdajú na ich fyzickú kontrolu poverenej ...

(8)

Utajovaná písomnosť sa počas trvania výpožičky nerozmnožuje.

§ 15
Prenášanie utajovanej písomnosti
(1)

Prenášaním utajovanej písomnosti sa rozumie fyzické disponovanie s utajovanou písomnosťou zo strany ...

(2)

Utajovanú písomnosť označenú stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné možno prenášať iba v sprievode ďalšej ...

(3)

Na prenášanie utajovanej písomnosti možno použiť len také aktovky, kufríky, obaly, kuriérne vaky, ktoré ...

(4)

Utajovaná písomnosť sa v rámci jedného uzatvoreného objektu štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej ...

(5)

Oprávnená osoba chráni utajovanú písomnosť počas jej prenosu spôsobom, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii. ...

§ 16
Spôsob prepravy utajovanej písomnosti
(1)

Prepravou utajovanej písomnosti sa rozumie len jej doručovanie adresátovi.

(2)

Utajovanú písomnosť možno prepravovať

a)
kuriérom,
b)
subjektom poskytujúcim poštové služby podľa osobitného predpisu,7)
c)
technickými prostriedkami a prostriedkami šifrovej ochrany informácií podľa osobitného predpisu.8)
(3)

Prevzatie utajovanej písomnosti na prepravu podľa odseku 2 sa potvrdzuje priezviskom, podpisom, dátumom ...

§ 17
Podmienky prepravy utajovanej písomnosti
(1)

Utajovaná písomnosť sa prepravuje v dvoch nepriehľadných obálkach, a to vo vnútornej a vonkajšej.

(2)

Na vnútornej obálke sa vyznačuje v ľavej hornej časti číslo utajovanej písomnosti a odosielateľ, v pravej ...

(3)

Do vnútornej obálky sa k utajovanej písomnosti stupňa utajenia Tajné a Prísne tajné pripája návratka, ...

(4)

Na vonkajšej obálke sa uvádzajú všetky náležitosti ako na vnútornej obálke okrem stupňa utajenia a skratky ...

(5)

Ak utajovanú písomnosť nemožno vložiť do obálky, zabalí sa do pevného obalu, ktorý sa zabezpečí a označí ...

(6)

Utajované písomnosti označené stupňom utajenia Dôverné a Vyhradené určené pre jedného adresáta možno ...

(7)

Utajovaná písomnosť stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné sa nesmie prepravovať prostriedkami verejnej ...

§ 18
Preprava utajovanej písomnosti kuriérom
(1)

Kuriér sa v rámci prepravy preukáže odosielateľovi a na požiadanie aj adresátovi dokladom totožnosti ...

(2)

Utajovanú písomnosť označenú stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné prepravujú najmenej dvaja kuriéri, ...

(3)

Prepravu utajovanej písomnosti mimo územia Slovenskej republiky vykonávajú kuriéri diplomatickej kuriérnej ...

(4)

Utajovaná písomnosť sa prepravuje len v prenosnej schránke, ktorá spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 3.

(5)

Utajované písomnosti poskytované v rámci medzinárodnej spolupráce podľa § 60 ods. 8 zákona môžu prepravovať ...

§ 19
Preprava utajovanej písomnosti subjektom poskytujúcim poštové služby

Subjektom poskytujúcim poštové služby možno prepravovať iba utajovanú písomnosť označenú stupňom utajenia ...

§ 20
Rozmnožovanie utajovanej písomnosti
(1)

Utajovanú písomnosť označenú stupňom utajenia Prísne tajné možno rozmnožovať len na základe písomného ...

(2)

Utajovanú písomnosť označenú stupňom utajenia Tajné alebo Dôverné možno rozmnožovať na základe písomného ...

(3)

Písomný súhlas na rozmnožovanie utajovanej písomnosti obsahuje číslo utajovanej písomnosti, počet požadovaných ...

(4)

Každé rozmnoženie utajovanej písomnosti označenej stupňom utajenia Prísne tajné sa zaznamená u pôvodcu ...

(5)

Každé rozmnoženie utajovanej písomnosti označenej stupňom utajenia Tajné a Dôverné zaznamená poverená ...

(6)

O rozmnožovaní utajovanej písomnosti označenej stupňom utajenia Vyhradené rozhoduje na základe odôvodnenej ...

(7)

Pri reprodukcii hmotného nosiča utajovaných písomností podľa § 23 ods. 1 možno kópie vyhotoviť za podmienok ...

(8)

Kópia utajovanej písomnosti, ktorá je odpisom, ktorým je doslovné prevzatie textu utajovanej písomnosti, ...

(9)

Na kópiách utajovanej písomnosti sa v hornej prednej časti prvého listu vyznačí slovami „KÓPIA č. ....". ...

(10)

Adresát zničí mimo vyraďovacieho konania kópiu výtlačku utajovanej písomnosti stupňa utajenia Vyhradené ...

§ 20a
Konverzia
(1)

Konverziou sa na účely tejto vyhlášky rozumie transformácia

a)
hodnovernej9a) utajovanej skutočnosti v elektronickej podobe na utajovanú písomnosť,
b)
utajovanej písomnosti na utajovanú skutočnosť v elektronickej podobe.
(2)

Na konverziu podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 20, ak § 4 a 26 neustanovujú inak.

(3)

Pri konverzii prijatej utajovanej skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) sa konverziou vytvorená utajovaná ...

(4)

Ak sa konvertuje len časť utajovanej skutočnosti, oprávnená osoba vytvorenú časť konvertovanej utajovanej ...

§ 21
Zabezpečenie utajovanej písomnosti pri zániku štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby ...
(1)

Pri zániku štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, (ďalej len „odovzdávajúci subjekt"), ...

(2)

Pred odovzdaním najmenej dvojčlenná komisia oprávnených osôb písomne určená vedúcim odovzdávajúceho ...

(3)

Záznam o odovzdaní utajovaných písomností podľa odseku 1 obsahuje najmä identifikačné údaje (názov, ...

(4)

Pri zániku odovzdávajúceho subjektu bez právneho nástupcu najmenej dvojčlenná komisia oprávnených osôb ...

(5)

Záznam o odovzdaní utajovaných písomností podľa odseku 3 sa pri zániku odovzdávajúceho subjektu bez ...

(6)

S utajovanými písomnosťami sa odovzdávajú aj administratívne pomôcky. Zoznam administratívnych pomôcok ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na prípady rozdelenia štátneho orgánu, podnikateľa ...

(8)

Utajované písomnosti prijaté spoločne s príslušným protokolom utajovaných písomností sa neevidujú v ...

(9)

V prípade prijatia utajovaných písomností bez príslušného protokolu utajovaných písomností sa vyhotoví ...

§ 22
Zabezpečenie utajovanej písomnosti pri personálnych zmenách
(1)

Ak osobe zanikne oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ak mení pracovisko, odovzdá ...

(2)

Pri zmene vedúceho alebo poverenej osoby sa písomne ustanovuje komisia zložená najmenej z dvoch oprávnených ...

§ 23
Hmotný nosič utajovaných písomností
(1)

Hmotným nosičom utajovaných písomností v elektronickej podobe je najmä disketa, CD, DVD, USB, audiokazeta, ...

(2)

Evidencia hmotných nosičov utajovaných písomností sa v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej ...

(3)

Hmotný nosič utajovaných písomností sa označuje na opisnom štítku alebo na obale stupňom utajenia, názvom ...

(4)

Hmotný nosič utajovaných písomností sa ukladá v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu;6) to neplatí ...

(5)

Utajované písomnosti stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné sa môžu uschovávať na spoločnom hmotnom nosiči ...

§ 24
Vyraďovanie utajovaných písomností
(1)

Na účely tejto vyhlášky sa vyraďovaním utajovaných písomností rozumie súhrn odborných činností, pri ...

a)
v protokole utajovaných písomností v predchádzajúcich kalendárnych rokoch,
b)
v evidencii utajovaných interných predpisov,
c)
v evidencii utajovaných písomností, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie,

ak to osobitný predpis11) neustanovuje inak, a vyčlenenie administratívnych pomôcok, ktoré boli vrátené ...

(2)

Vyraďovanie utajovaných písomností a administratívnych pomôcok vykonáva vyraďovacia komisia zložená ...

(3)

Komisia prekontroluje úplnosť všetkých vyčlenených utajovaných písomností zaevidovaných v administratívnych ...

a)
zoznam utajovaných písomností určených na zmenu označenia stupňa utajenia,
b)
zoznam utajovaných písomností určených na zrušenie označenia stupňa utajenia,
c)
zoznam utajovaných písomností so znakom hodnoty „A" navrhnutých na vyradenie,
d)
zoznam utajovaných písomností bez znaku hodnoty „A" navrhnutých na vyradenie.
(4)

Komisia súčasne prekontroluje úplnosť a aktuálnosť všetkých administratívnych pomôcok zaevidovaných ...

(5)

V zoznamoch sa uvedie najmä poradové číslo, číslo utajovanej písomnosti a počet listov. Pri zmene označenia ...

(6)

Vlastné utajované písomnosti navrhnuté na zmenu stupňa utajenia sa po písomnom odsúhlasení vedúcim preevidujú ...

(7)

Vlastné utajované písomnosti, pri ktorých vedúci rozhodol o zrušení utajenia, a doručené utajované písomnosti, ...

(8)

Pred zničením vedúci zabezpečí v súlade s osobitným predpisom12) posúdenie trvalej dokumentárnej hodnoty ...

(9)

V protokole utajovaných písomností v stĺpci č. 16, v evidencii utajovaných interných predpisov alebo ...

(10)

V knihe administratívnych pomôcok sa v prípade rozhodnutia o zničení vyznačí dátum zničenia a odtlačí ...

§ 25
Neoprávnená manipulácia s utajovanou písomnosťou
(1)

Oznámenie o neoprávnenej manipulácii s utajovanou písomnosťou obsahuje

a)
názov štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo ich organizačnej zložky, v ktorej ...
b)
číslo utajovanej písomnosti a stupeň jej utajenia,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia osoby, ktorá je zodpovedná za neoprávnenú manipuláciu (ak je známa), ...
d)
časové obdobie vzniku neoprávnenej manipulácie,
e)
spôsob, akým k neoprávnenej manipulácii došlo; najmä opis samotnej udalosti, koľko nepovolaných osôb ...
f)
v prípade podozrenia z trestného činu13) dátum, názov a adresu orgánu, ktorému bolo podané trestné oznámenie, ...
g)
informáciu, či a kedy bol o neoprávnenej manipulácii informovaný pôvodca utajovanej skutočnosti,
h)
prvotné opatrenia prijaté na zamedzenie ďalšej neoprávnenej manipulácii.
(2)

Do 30 dní od oznámenia o neoprávnenej manipulácii s utajovanou písomnosťou vedúci zašle úradu správu ...

(3)

Neoprávnená manipulácia s utajovanou písomnosťou sa vyznačuje v protokole utajovaných písomností, v ...

(4)

Postup podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na štátny orgán, podnikateľa alebo inú právnickú osobu, alebo ...

§ 26
Osobitné spôsoby manipulácie s utajovanou písomnosťou obsahujúcou spravodajské informácie
(1)

Spravodajskou informáciou na účely tejto vyhlášky je utajovaná písomnosť, ktorej pôvodcom je spravodajská ...

(2)

Adresát podľa odseku 1 a každá oprávnená osoba, ktorá sa oboznámila so spravodajskou informáciou, vyznačí ...

(3)

Spravodajskú informáciu adresát podľa odseku 1 rozmnoží, konvertuje alebo vypožičia len na základe predchádzajúceho ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzťahujú rovnako aj na hmotný nosič utajovaných písomností obsahujúci spravodajskú ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia § 4.

DRUHÁ ČASŤ

OCHRANA UTAJOVANÝCH PÍSOMNOSTÍ POSKYTNUTÝCH A PRIJATÝCH V RÁMCI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

§ 27

Ak táto časť neustanovuje inak, vzťahujú sa na manipuláciu s utajovanými písomnosťami poskytnutými a ...

§ 28
Centrálny register
(1)

Centrálny register pôsobí ako príjemca a odosielateľ vymieňaných utajovaných písomností.

(2)

V centrálnom registri sa vedie

a)
aktuálny zoznam všetkých registrov utajovaných skutočností (ďalej len „register") a koncových registrov ...
b)
aktuálny menný zoznam vedúcich registrov a koncových registrov a ich zástupcov,
c)
podpisové vzory vedúcich registrov a ich zástupcov,
d)
aktuálny zoznam všetkých vymieňaných utajovaných písomností,
e)
aktuálny zoznam osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke osoby.
§ 29
Register
(1)

Register sa zriaďuje v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe alebo v ich organizačnej ...

(2)

V registri sa vedie

a)
aktuálny zoznam všetkých koncových registrov zriadených v rámci príslušného štátneho orgánu, podnikateľa ...
b)
aktuálny menný zoznam vedúcich koncových registrov a ich zástupcov,
c)
podpisové vzory vedúcich koncových registrov a ich zástupcov,
d)
aktuálny zoznam všetkých vymieňaných utajovaných písomností v pôsobnosti registra,
e)
aktuálny zoznam osôb v pôsobnosti príslušného štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby ...
§ 30
Koncový register
(1)

Koncový register sa zriaďuje v organizačnej zložke štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej ...

(2)

V koncovom registri sa vedie

a)
aktuálny zoznam všetkých vymieňaných utajovaných písomností v pôsobnosti koncového registra,
b)
aktuálny zoznam osôb v pôsobnosti príslušnej organizačnej zložky štátneho orgánu, podnikateľa alebo ...
§ 31
Zriaďovanie registrov a koncových registrov
(1)

Žiadosť o zriadenie registra alebo koncového registra podľa prílohy č. 14 vedúci zasiela úradu.

(2)

V odôvodnených prípadoch je možné určiť viacerých zástupcov vedúceho registra alebo koncového registra. ...

(3)

Úrad posudzuje podmienky ochrany utajovaných skutočností; výsledok posúdenia písomne oznámi žiadateľovi. ...

(4)

Vedúci registra oznamuje úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o zriadenie registra. ...

§ 32
Manipulácia s utajovanými písomnosťami označenými stupňom utajenia NATO Vyhradené a EÚ Vyhradené
(1)

Utajované písomnosti označené stupňom utajenia NATO Vyhradené a EÚ Vyhradené sa evidujú v registri a ...

(2)

S utajovanými písomnosťami označenými stupňom utajenia NATO Vyhradené a EÚ Vyhradené sa ďalej manipuluje ...

(3)

Vedúci registra alebo jeho zástupca zasiela centrálnemu registru zoznam prijatých utajovaných písomností ...

(4)

Vedúci zasiela úradu oznámenie o neoprávnenej manipulácii s utajovanou písomnosťou stupňa utajenia NATO ...

§ 33
Manipulácia s vymieňanými utajovanými písomnosťami v centrálnom registri, registri a koncovom registri ...
(1)

Pre jednotlivé zahraničné subjekty sa vedú samostatné protokoly utajovaných písomností. V protokole ...

(2)

Protokol utajovaných písomností je oprávnená viesť v centrálnom registri osoba písomne poverená vedúcim ...

(3)

Utajovaná písomnosť prijatá v rámci medzinárodnej spolupráce sa po prijatí označí slovenským ekvivalentom ...

(4)

Výmena utajovaných písomností sa medzi registrami vykonáva prostredníctvom centrálneho registra. Ak ...

(5)

Na ukladanie a uschovávanie vymieňaných utajovaných písomností sa vzťahujú pravidlá určené cudzou mocou ...

(6)

Na základe požiadavky cudzej moci možno utajované skutočnosti v rámci výmeny utajovaných skutočností ...

§ 34
Rozmnožovanie vymieňaných utajovaných písomností
(1)

Na rozmnožovanie vymieňaných utajovaných písomností postúpených Slovenskej republike označených stupňom ...

(2)

Na rozmnoženie vymieňaných utajovaných písomností postúpených Slovenskej republike označených stupňom ...

§ 35
Vyraďovanie prijatých utajovaných písomností
(1)

Prijaté utajované písomnosti postúpené Slovenskej republike sa zničia po uplynutí lehoty uloženia, ktorú ...

(2)

Vedúci registra zasiela úradu na posúdenie zoznam prijatých utajovaných písomností označených stupňom ...

(3)

Koncové registre predkladajú registru čiastkové zoznamy prijatých utajovaných písomností označených ...

(4)

Prijaté utajované písomnosti stupňa utajenia Dôverné navrhnuté na zničenie sa fyzicky zničia až po doručení ...

(5)

Prijaté utajované písomnosti postúpené Slovenskej republike označené stupňom utajenia Tajné a Prísne ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37

Na manipuláciu s utajovanými písomnosťami v krízových situáciách a v mimoriadnych situáciách podľa osobitných ...

§ 38
(1)

Kniha administratívnych pomôcok evidovaná a vedená podľa doterajších predpisov sa môže naďalej používať, ...

(2)

Administratívne pomôcky používané na zaznamenávanie manipulácie s utajovanými písomnosťami podľa doterajších ...

(3)

Protokoly utajovaných písomností používané na evidovanie utajovaných písomností sa môžu ďalej používať ...

(4)

Písomnosti zaevidované v osobitnej evidencii vybavených písomností podľa doterajších predpisov sa musia ...

(5)

Na utajovaných písomnostiach vybavených podľa doterajších predpisov sa znak hodnoty, lehota uloženia ...

§ 38a
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. septembra 2013

Na manipuláciu so spravodajskými informáciami, ktoré boli doručené adresátovi pred 1. septembrom 2013, ...

§ 39

Zrušuje sa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.

§ 40

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

František Blanárik v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02 - DORUČOVACÍ ZOŠIT

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 03 - ZÁPISNÍK OPRÁVNENEJ OSOBY

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 04 - VÝPOŽIČKOVÁ KNIHA

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 05 - EVIDENCIA UTAJOVANÝCH INTERNÝCH PREDPISOV

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 07 - ŠTÍTOK NA OBALE PROTOKOLU UTAJOVANÝCH PÍSOMNOSTÍ

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 08 - PREDNÁ STRANA PRVÉHO LISTU UTAJOVANEJ PÍSOMNOSTI

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 09 - PREDNÁ STRANA PRVÉHO LISTU UTAJOVANEJ PÍSOMNOSTI S PEVNE NESPOJENÝMI PRÍLOHAMI ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 10 - PREDNÁ STRANA UTAJOVANEJ PRÍLOHY PEVNE SPOJENEJ S UTAJOVANOU PÍSOMNOSŤOU ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 11 - KONTROLNÝ LIST UTAJOVANEJ PÍSOMNOSTI

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 12 - ZBERNÝ SPIS

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 13 - OSVEDČENIE NA PREPRAVU UTAJOVANÝCH PÍSOMNOSTÍ

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 14 - ŽIADOSŤ O ZRIADENIE REGISTRA (KONCOVÉHO REGISTRA) UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ ...

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 15 - EVIDENCIA HMOTNÝCH NOSIČOV UTAJOVANÝCH PÍSOMNOSTÍ

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 453/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 16 - ŽIADOSŤ O VYPOŽIČANIE UTAJOVANEJ PÍSOMNOSTI

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 2 ods. 16 zákona č. 395/2002 Z. z.
 • 2a)  § 8a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...
 • 3)  § 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...
 • 4)  § 2 ods. 18 zákona č. 395/2002 Z. z.
 • 5)  § 11 ods. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z.
 • 5a)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných ...
 • 6)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti ...
 • 7)  Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ...
 • 9)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 9a)  § 16a ods. 7 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 41/2011 Z. z.
 • 11)  Napríklad § 114 Trestného poriadku, § 42 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností ...
 • 12)  Zákon č. 395/2002 Z. z.
 • 13)  § 318 až 320 a § 353 Trestného zákona.
 • 13a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 14)  Napríklad § 2 ods. 5 a 6 a § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej ...
 • 15)  Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore