Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 453/2000 účinný od 01.01.2001


Platnosť od: 22.12.2000
Účinnosť od: 01.01.2001
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 453/2000 účinný od 01.01.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 453/2000 s účinnosťou od 01.01.2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 143 ...

Predmet úpravy
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu
a)

rozhodnutí podľa zákona,

b)

návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť,

c)

ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

§ 2
Návrhom podľa § 1 písm. b) je
a)

návrh na vydanie územného rozhodnutia,

b)

žiadosť o stavebné povolenie,

c)

žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením,

d)

žiadosť o povolenie terénnych úprav,

e)

žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení,

f)

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,

g)

návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby,

h)

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby,

i)

žiadosť o poskytnutie štátneho stavebného príspevku,

j)

návrh na overenie dokumentácie skutočného realizovania stavby a zjednodušenej dokumentácie skutočného ...

k)

návrh na vyvlastnenie.

§ 3
Návrh na vydanie územného rozhodnutia (k § 35 zákona)
(1)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

b)

predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia, ...

c)

zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,

d)

druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností1) s uvedením vlastníckych a iných ...

e)

ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka ...

f)

údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred ...

(2)

Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených ...

(3)

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú

a)

situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu ...

b)

dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch ...

c)

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov ...

d)

záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie ...

e)

doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

(4)

K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných ...

a)

údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,

b)

urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako ...

c)

architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,

d)

údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky ...

e)

údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné ...

f)

údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií ...

g)

údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí3) a požiarnu ...

h)

dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,5) dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové ...

i)

návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, ...

j)

údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,8)

k)

úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,

l)

rozsah a usporiadanie staveniska.

(5)

Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia ...

(6)

Návrh na nové využitie územia obsahuje okrem náležitostí podľa odsekov 1 až 3 ďalšie podklady ...

a)

dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia,

b)

výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými ...

c)

spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie ...

d)

dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,5)

e)

ak ide o návrh na delenie alebo sceľovanie pozemkov, vyznačenie navrhovaných zmien hraníc pozemkov ...

(7)

Návrh na vymedzenie chránenej časti krajiny (chráneného územia, ochranného pásma) alebo na vyhlásenie ...

a)

dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov ...

b)

dôsledky, aké budú mať navrhované opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia s ...

c)

predpokladaný čas trvania navrhovaného opatrenia alebo oznámenie, že platnosť rozhodnutia nemožno ...

§ 4
Obsah územného rozhodnutia (k § 39 zákona)
(1)

Územné rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných náležitostí10)

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa a ostatných účastníkov konania,

b)

druh, účel a stručný opis predmetu územného rozhodnutia,

c)

druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa predmet územného ...

d)

podmienky podľa druhu územného rozhodnutia ustanovené v § 39 až 39d zákona,

e)

ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov ...

f)

rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,

g)

dobu platnosti rozhodnutia.

(2)

K územnému rozhodnutiu pripojí stavebný úrad overený situačný výkres so zakreslením predmetu ...

Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác (k § 57 zákona)
§ 5
(1)

Ohlásenie drobnej stavby obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b)

účel, rozsah a miesto stavby,

c)

druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,1)

d)

ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať ...

e)

ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto ...

(2)

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

a)

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b)

jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby ...

c)

jednoduchý technický opis stavby,

d)

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov ...

§ 6
(1)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b)

údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,

c)

rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

(2)

K ohláseniu sa pripojí

a)

doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením, ...

b)

písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca, ...

c)

stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie ...

§ 7
Pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach, po ohlásení ktorých stavebný <span class="shorten">...</span>
a)

stavebnými výkresmi stavby alebo stavebnej úpravy v troch vyhotoveniach, alebo vyznačením stavebných ...

b)

situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budovať,

c)

ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie veci ...

Žiadosť o stavebné povolenie (k § 58 zákona)
§ 8
(1)

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b)

druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu ...

c)

parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv ...

d)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,

e)

údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,

f)

základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke ...

g)

zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu ...

(2)

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú

a)

doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku ...

b)

projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ...

c)

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov ...

d)

doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,

e)

kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie ...

f)

ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ...

(3)

Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas úradu ...

§ 9
(1)

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje ...

a)

sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o ...

b)

súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé

1.

navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných ...

2.

požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,4)

3.

nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), ...

4.

údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického ...

5.

pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, ...

6.

údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred ...

7.

usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o ...

8.

spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri ...

c)

celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

1.

hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov ...

2.

podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,

3.

návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,

4.

ochranných pásem;

ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ...

d)

vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých ...

e)

stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, ...

f)

statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie, ...

g)

návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

h)

ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré ...

i)

ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú ...

(2)

Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia ...

(3)

Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo ...

(4)

Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní ...

§ 10
Obsah stavebného povolenia (k § 66 zákona)
(1)

Stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí10)

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka a ostatných účastníkov konania,

b)

druh a účel povoľovanej stavby alebo jej zmeny,

c)

parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje, ...

d)

podmienky na uskutočnenie stavby alebo aj na užívanie stavby,

e)

ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy ...

f)

umiestnenie stavby na pozemku, ak bolo územné konanie spojené so stavebným konaním alebo sa územné ...

g)

ak ide o stavbu uskutočňovanú zhotoviteľom, meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa ...

h)

určenie lehoty na dokončenie stavby,

i)

rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,

j)

upozornenie stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

(2)

K stavebnému povoleniu pripojí stavebný úrad overenú projektovú dokumentáciu stavby alebo jej ...

§ 11
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (k § 68 zákona)
(1)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b)

označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka,

c)

opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou.

(2)

K žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením sa prikladá

a)

projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje

1.

súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej ...

2.

situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,

3.

stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,

4.

ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,

b)

doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby ...

(3)

Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom ...

(4)

Podľa odsekov 1 až 3 sa postupuje primerane aj pri žiadostiach o povolenie zmien podmienok pôvodného ...

Žiadosť o povolenie terénnych úprav (k § 71 a 72 zákona)
§ 12
(1)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,

b)

druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav,

c)

druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností,1) na ktorých sa majú terénne ...

d)

časový priebeh vykonávania terénnych úprav,

e)

údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy,

f)

zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

(2)

K žiadosti o povolenie terénnych úprav sa pripojí

a)

doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,

b)

dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach,

c)

doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, ...

d)

územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych ...

§ 13
(1)

Dokumentácia terénnych úprav obsahuje

a)

údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia alebo iných rozhodnutí nevyhnutných ...

b)

situačný výkres podľa katastrálnej mapy, zobrazujúci súčasný stav územia, na ktorom sa majú ...

c)

vytyčovacie výkresy; ak ide o technicky jednoduché terénne úpravy, postačia geometrické parametre ...

(2)

Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo prejaviť ...

§ 14
Obsah rozhodnutia o povolení terénnych úprav

Na rozhodnutie o povolení terénnych úprav sa vzťahuje primerane § 10.

§ 15
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (k § 71 a 72 zákona)
(1)

V žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa uvedie

a)

meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa,

b)

druh, účel a čas trvania informačného, reklamného a propagačného zariadenia,

c)

označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,1) na ktorom sa má ...

d)

zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

(2)

K žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa pripojí

a)

dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý ...

b)

doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku ...

c)

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov ...

(3)

Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu informačného, reklamného a propagačného ...

a)

náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia ...

b)

technický opis konštrukčného riešenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia a ...

c)

doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak ...

d)

údaje o tom, či sa prevádzka informačného, reklamného a propagačného zariadenia dotkne práv ...

§ 16
Obsah rozhodnutia o povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Na rozhodnutie o povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa vzťahuje primerane ...

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (k § 79 a 80 zákona)
§ 17
(1)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b)

označenie a miesto stavby,

c)

dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,

d)

predpokladaný termín dokončenia stavby,

e)

termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,

f)

údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

(2)

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí

a)

opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

b)

ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad ...

c)

geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností;13) tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo ...

d)

ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového ...

e)

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov ...

f)

ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek ...

§ 18
(1)

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú

a)

doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,

b)

doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení ...

c)

projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny ...

d)

výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto ...

e)

doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného ...

f)

podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie ...

g)

stavebný denník.

(2)

Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu ...

§ 19

Ak stavebný úrad pri povolení terénnych úprav, povolení informačného, reklamného a propagačného ...

§ 20
Obsah kolaudačného rozhodnutia (k § 82 zákona)
a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

b)

označenie stavby,

c)

vymedzenie účelu užívania stavby,

d)

podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených ...

e)

lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne ...

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (k § 85 zákona)
§ 21
(1)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby, obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

b)

označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností1) s uvedením vlastníckych alebo iných práv, ...

c)

údaje o novom spôsobe užívania stavby,

d)

zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi.

(2)

K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí

a)

dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov ...

b)

doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou ...

c)

doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, ...

d)

kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba ...

(3)

Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu sa pripojí súhlas úradu ...

§ 22

Obsah žiadosti o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní, je obdobný ...

§ 23
Obsah rozhodnutia o zmene v užívaní stavby
a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

b)

označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,

c)

vymedzenie nového spôsobu užívania stavby,

d)

podmienky pre nový spôsob užívania stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a ...

e)

rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

§ 24
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (k § 88 zákona)
(1)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby obsahuje

a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby,

b)

druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,1)

c)

dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác,

d)

názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná; ak vlastník ...

e)

údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín,

f)

údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží,

g)

zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,

h)

informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné ...

i)

ako bude využitý uvoľnený pozemok,

j)

návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať ...

(2)

K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby sa pripojí

a)

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,

b)

technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,

c)

v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti ...

d)

doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia ...

e)

pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie ...

f)

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov ...

g)

pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené ...

(3)

Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné ...

§ 25
Obsah rozhodnutia o odstránení stavby (k § 90 zákona)
a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby, ktorému sa odstránenie stavby povoľuje ...

b)

miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,

c)

lehotu na odstránenie stavby,

d)

podmienky odstránenia stavby podľa § 90 zákona,

e)

ďalšie podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov.

§ 26
Obsah rozhodnutia o zabezpečovacích prácach (k § 94 zákona)
(1)

Rozhodnutie, ktorým stavebný úrad nariaďuje vykonať zabezpečovacie práce, obsahuje okrem všeobecných ...

a)

komu sa ukladá povinnosť vykonať zabezpečovacie práce a lehotu na ich vykonanie, opis stavebnotechnického ...

b)

podmienky vymedzujúce druh, rozsah a spôsob vykonania zabezpečovacích prác,

c)

podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov i ochranu práv a právom chránených záujmov ...

d)

údaje o nevyhnutnom rozsahu susedných pozemkov a stavieb, ktoré sa majú použiť pri vykonávaní ...

(2)

Ak stavebný úrad v rozhodnutí podľa § 94 ods. 2 zákona nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie ...

a)

názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, ktorá je povinná ...

b)

povinnosť vlastníka stavby znášať vykonanie zabezpečovacích prác a uhradiť náklady spojené ...

§ 27
Žiadosť o poskytnutie štátneho stavebného príspevku (k § 95 zákona)
(1)

Žiadosť o poskytnutie štátneho stavebného príspevku obsahuje meno, priezvisko (názov) a adresu ...

(2)

K žiadosti o poskytnutie štátneho stavebného príspevku sa prikladá

a)

doklad o vlastníckom práve k nehnuteľnosti,

b)

rozhodnutie stavebného úradu, ktorým boli vo verejnom záujme nariadené nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie ...

c)

doklad, ktorým žiadateľ preukazuje účelnosť nákladov na vykonanie nariadených prác.

§ 28
Dokumentácia vedenia stavby (k § 46d zákona)
(1)

Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.

(2)

Do stavebného denníka sa zapisujú

a)

všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od ...

b)

ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, ...

c)

dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny ...

d)

zápisy projektanta a projektanta čiastkových projektov stavby alebo autora architektonického diela, ...

e)

zápisy stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom, ...

f)

zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie ...

g)

údaje o odstránení stavebných vád a nedorobkov podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia.

(3)

Ak ide o technicky jednoduchú stavbu alebo o stavebné práce malého rozsahu, pri ktorých tak určil ...

§ 29
Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania <span class="shorten">...</span>
(1)

Dokumentácia skutočného realizovania stavby, ktorej obstaranie nariadil stavebný úrad, obsahuje ...

a)

údaje o druhu, účele a mieste stavby, meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby, ...

b)

situačný výkres súčasného stavu územia v mierke katastrálnej mapy so zakreslením polohy stavby ...

c)

výsledný operát merania a zobrazenia skutočného vyhotovenia stavby,12)

d)

stavebné výkresy vypracované podľa skutočného realizovania stavby (najmä pôdorysy, rezy, pohľady) ...

e)

technický opis stavby a jej vybavenia, základné údaje o technických parametroch technologických ...

(2)

Zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ktorej obstaranie nariadil ...

a)

údaje podľa odseku 1 písm. a) a e),

b)

situačný výkres a zjednodušené výkresy skutočného realizovania stavby v rozsahu a podrobnostiach ...

§ 30
Návrh na vyvlastnenie (k § 112 a 113a zákona)
a)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej prospech sa má uskutočniť vyvlastnenie, ...

b)

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,

c)

označenie pozemku alebo jeho časti a označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností,1) ...

d)

návrh náhrady,

e)

účel, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, a odôvodnenie návrhu,

f)

dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol bezvýsledný,

g)

výpis z katastra nehnuteľností alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou podľa katastra ...

h)

kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie doplnenú ...

i)

prehľad vecných práv viaznucich na nehnuteľnosti.

§ 31
Obsah rozhodnutia o vyvlastnení (k § 114 zákona)
a)

meno (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,

b)

meno (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej prospech sa vyvlastňuje.

§ 32
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

László Miklós v. r.

Poznámky

 • 1)  § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 2)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 4)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších ...
 • 5)  Napríklad § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene ...
 • 6)  § 5, 6 a 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti. ...
 • 7)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ...
 • 8)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách ...
 • 9)  § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej ...
 • 10)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 11)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných ...
 • 12)  § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z., ktorou ...
 • 13)  § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 14)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z.
 • 15)  § 6 zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore