Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70731
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi 451/2006 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 14.07.2006
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi 451/2006 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 451/2006 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 206/2019


§ 1

(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „skúška“) sa podáva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 do 31. októbra ministerstvu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
doklad o vzdelaní,
b)
doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu s opisom vykonávaných lesníckych činností; v doklade o absolvovaní praxe vydanom štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo zodpovednou osobou sa uvádza dĺžka pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, počas ktorého žiadateľ v hlavnej činnosti zamestnania vykonával lesnícku prax,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku.1)
(3)
Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.
(4)
Žiadosť o vykonanie skúšky, ktorú žiadateľ predkladá do piatich rokov od predloženia predchádzajúcej žiadosti o vykonanie skúšky žiadateľa, ktorému ministerstvo oznámilo splnenie predpokladov podľa odseku 3 a ktorý sa skúšky nezúčastnil z dôvodu na jeho strane alebo skúške nevyhovel, obsahuje len doklad podľa odseku 2 písm. c); na podanie žiadosti sa primerane vzťahuje odsek 1.
zobraziť paragraf
§ 2

(1)
Obsahom skúšky je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na výkon činnosti, povinností a oprávnení odborného lesného hospodára (ďalej len „hospodár“).
(2)
Skúškou sa overujú odborné vedomosti a praktické zručnosti z týchto oblastí:
a)
pestovanie lesov,
b)
ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva a ekologické technológie,
c)
hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o lesy, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,
d)
všeobecne záväzné právne predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny,
e)
ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.
zobraziť paragraf
§ 3

(1)
Skúška sa vykonáva pred päťčlennou komisiou.
(2)
Za predsedu komisie a člena komisie možno po prerokovaní so Slovenskou lesníckou komorou vymenovať osobu s vysokoškolským vzdelaním lesníckeho zamerania druhého stupňa, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „osvedčenie“) alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy, alebo držiteľa dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva. Predseda komisie je štátny zamestnanec ministerstva.
zobraziť paragraf
§ 4

(1)
Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť skúšky sa vykonáva formou testu. Ak žiadateľ v písomnej časti skúšky nezodpovedal správne najmenej 70 % z požadovaných otázok z každej oblasti podľa § 2 ods. 2, ústna časť skúšky sa nevykoná. Ústna časť skúšky doplnená preverením odborných vedomostí a praktických zručností pri vykonávaní činnosti, povinností a oprávnení hospodára sa vykonáva v teréne. V ústnej časti skúšky žiadateľ vyhovie, ak sa na tom uznesú najmenej štyria členovia komisie.
(2)
Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(3)
Po ukončení skúšky predseda komisie oznámi žiadateľovi výsledok skúšky. O výsledku skúšky sa za každého žiadateľa vyhotoví samostatný protokol. Protokol podpísaný predsedom komisie a ostatnými členmi komisie sa bezodkladne predloží okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
zobraziť paragraf
§ 5

(1)
Žiadosť o vydanie osvedčenia a zápis do registra odborných lesných hospodárov (ďalej len „register“) sa predkladá okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa spolu s dokladom o zaplatení správneho poplatku.2) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Osvedčenie sa žiadateľovi vydá na základe protokolu podľa § 4 ods. 3, oznámenia ministerstva o odpustení vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach alebo dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 3.
zobraziť paragraf
§ 5a

(1)
Žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach sa podáva ministerstvu; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je doklad o
a)
vzdelaní,
b)
štátnych skúškach z oblastí podľa § 2 ods. 2 a
c)
odbornej praxi v rámci štúdia potvrdený vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátne skúšky a odbornú prax.
(3)
Porovnanie rozsahu štátnej skúšky podľa odseku 2 písm. b) s rozsahom skúšky podľa § 2 ods. 2 sa vykoná v spolupráci s vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátnu skúšku.
(4)
Vykonanie skúšky možno odpustiť, ak žiadateľ absolvoval štátne skúšky podľa odseku 2 písm. b) s hodnotením v klasifikačnom stupni A – výborne.3)
(5)
Absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach možno odpustiť žiadateľovi, ktorý absolvoval odbornú prax vo vysokoškolskom lesníckom podniku4) v rámci vysokoškolského štúdia druhého stupňa v rozsahu najmenej 200 hodín, pričom odborná prax v každej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) a e) je v rozsahu najmenej 40 hodín.
zobraziť paragraf
§ 6

Zánik platnosti osvedčenia sa oznámi dotknutým obhospodarovateľom lesov a dotknutým orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
zobraziť paragraf
§ 7
Register odborných lesných hospodárov obsahuje

a)
údaje o hospodárovi, a to meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu,
b)
číslo osvedčenia, dátum zápisu do registra, miesto a dátum vydania osvedčenia a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý osvedčenie vydal,
c)
záznam o porušení povinností hospodára a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý porušenie zistil a zaznamenal,
d)
dátum a dôvod zániku platnosti osvedčenia, a ak platnosť zaniká rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, aj číslo rozhodnutia o zániku platnosti osvedčenia a dobu, na ktorú platnosť osvedčenia zaniká, a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
e)
dátum vyčiarknutia z registra a
f)
dátum účasti hospodára na školení.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore