Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 448/2020 účinný od 21.05.2021

Platnosť od: 30.12.2020
Účinnosť od: 21.05.2021
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 448/2020 účinný od 21.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 448/2020 s účinnosťou od 21.05.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

V prílohe č. 1 písm. d) riadok Hliník znie:

„ „Hliník 2 250 560 28 130“. “. ...

2.

V prílohe č. 1 sa písmeno f) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„ 11. Formaldehyd 50-00-0 1,5 mg/l (migračný limit) v polymérnych materiáloch hračiek, 0,1 ...

3.

Príloha č. 3 sa dopĺňa trinástym bodom a štrnástym bodom, ktoré znejú:

„13. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1922 z 18. novembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 21. ...

Richard Sulík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore