Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 447/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021


Platnosť od: 30.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 447/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 447/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou ...

1.

V § 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak centrum ponúka ...

2.

V § 1 písm. l) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak centrum vykonáva ...

3.

V § 1 písmeno o) znie:

„o) opis obsahu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa § 16 vrátane počtu ...

4.

V § 5 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

5.

V § 5 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak má ...

6.

V § 6 ods. 4 sa slová „špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika alebo pedagogika“ nahrádzajú slovami ...

7.

V § 6 ods. 5 sa slová „výchova a vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „učiteľstvo a pedagogické vedy“ a slová ...

8.

V § 6 ods. 6 sa slová „pedagogika, andragogika“ nahrádzajú slovami „učiteľstvo a pedagogické vedy“ a ...

9.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „maloletého bez sprievodu,“ a na konci sa pripája táto veta: „Stravnú ...

10.

V § 8 odsek 5 znie:

„(5) Stravovanie mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom5) a a) ktorému nie je poskytované ...

11.

V § 12 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny, posúdenia ...

12.

V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) miera ohrozenia dieťaťa a odôvodnenie miery ohrozenia dieťaťa, ak bola miera ohrozenia dieťaťa určená,“. ...

13.

V § 12 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

„b) pri opatreniach vykonávaných pre dieťa a jeho rodinu miera ohrozenia dieťaťa a odôvodnenie miery ...

14.

V § 12 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

15.

V § 15 ods. 2 úvodnej vete a § 16 ods. 1 úvodnej vete, ods. 1 písm. b) úvodnej vete a ods. 3 sa slová ...

16.

V § 16 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „s vykonávaním profesionálnej náhradnej starostlivosti“ nahrádzajú ...

17.

V § 18 ods. 3 sa slovo „2,5-násobku“ nahrádza slovom „3-násobku“ a na konci sa pripája táto veta: „Sumu ...

18.

V § 18 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
zabezpečením stravy podľa § 8 ods. 5 písm. b).“.

19.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na určenie výšky úhrady výdavkov v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši a) 10 rokov veku, sa vzťahuje ...

20.

V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na určenie výšky vreckového v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši a) 10 rokov veku, sa vzťahuje odsek ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

21.

V § 23 sa vypúšťa odsek 4.

22.

V § 24 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „žiadosť“)“ a druhá veta znie: „Vzory žiadostí ...

a)

udelenie akreditácie a vzory žiadostí o predĺženie platnosti akreditácie sú uvedené v prílohách č. 3 ...

b)

zmenu akreditácie sú uvedené v prílohách č. 4a a 4b.“.

23.

V § 24 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o udelenie akreditácie“.

24.

V § 24 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) popis spôsobu financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia, alebo ...

25.

V § 24 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „ak ide o žiadosť o udelenie akreditácie alebo žiadosť o zmenu ...

26.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Prílohu k žiadosti o a) predĺženie platnosti akreditácie tvorí opis zmien rozhodujúcich skutočností ...

28.

V § 29 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) situácia bez ohrozenia dieťaťa, ak nie sú život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin ...

29.

V § 29 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a jej odôvodnenie“.

30.

V § 30 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovom „dieťaťom“ vkladá čiarka a slová „a jeho rodičom alebo ...

31.

V § 30 ods. 2 písm. a) sa slová „opis určenia miery ohrozenia dieťaťa“ nahrádzajú slovami „jej odôvodnenie“. ...

32.

V § 30 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ciele navrhnutých opatrení“.

33.

V § 30 ods. 2 písmená e) a f) znejú:

„e) opis, kritériá hodnotenia a termín hodnotenia konkrétnych úloh 1. orgánu sociálnoprávnej ochrany ...

34.

V § 30 ods. 2 písm. i) sa za slovo „plán“ vkladá slovo „výkonu“.

35.

V § 30 ods. 3 sa slová „z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny“ nahrádzajú slovami „zo zhodnotenia ...

36.

V § 30 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ciele navrhnutých opatrení“.

37.

V § 30 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane kritéria alebo kritérií hodnotenia ...

38.

V § 30 ods. 4 písmeno f) znie:

„f)
termín prehodnotenia plánu,“.

39.

V § 30 ods. 7 sa vypúšťajú slová „nie kratších ako dva mesiace“.

40.

V § 30 ods. 8 písm. a) sa za slová „mieru ohrozenia dieťaťa“ vkladajú slová „a jej odôvodnenie“.

41.

V § 30 ods. 8 písm. e) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod a piaty bod sa označujú ako tretí bod a štvrtý bod.

42.

V § 30 ods. 8 písm. f) sa vypúšťajú slová „splnenia alebo“.

43.

V § 30 ods. 12 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. b) štvrtého bodu“ ...

45.

V § 31 ods. 1 písm. i) sa za slovom „alebo“ vypúšťa slovo „individuálny“.

46.

V § 31 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
odôvodnenie tvorby úspor dieťaťa z vreckového,“.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

47.

V § 31 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa na vykonávaní opatrení podieľali,“.

48.

V § 31 ods. 5 písmeno d) znie:

„d)
plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou,“.

49.

V § 31 ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) informáciu, záznam alebo inú formu oznámenia osobe podľa písmena a) po ukončení vykonávania opatrení ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

50.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak centrum pokračuje v poskytovaní starostlivosti podľa § 55 zákona, spisová dokumentácia podľa ...

51.

Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 33a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Na žiadosti o udelenie akreditácie, ...

52.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2k vyhláške č. 103/2018 Z. z. KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O MIESTO ...

53.

V prílohe č. 3 názov žiadosti znie: „Žiadosť žiadateľa o udelenie/predĺženie akreditácie* – fyzická ...

54.

V prílohe č. 4 názov žiadosti znie: „Žiadosť žiadateľa o udelenie/predĺženie akreditácie* – právnická ...

55.

Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 4a a 4b k vyhláške č. 103/2018 Z. z.“.

56.

Príloha č. 5 znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 103/2018 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 27, 44 a § 33b v bode 51, ktoré nadobúdajú ...

Milan Krajniak v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore