Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.06.2021 do 30.06.2021

Platnosť od: 30.12.2020
Účinnosť od: 01.06.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 445/2020 s účinnosťou od 01.06.2021


Nový paragraf
§ 4
Registrácia prevádzkovateľa hazardnej hry na prenos údajov o hazardných hrách

(1)
Údaje prevádzkovateľa hazardnej hry potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry sa oznámia úradu najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom, keď je dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry prvýkrát poskytnutý. Lehota sa považuje za dodržanú dňom doručenia oznámenia do elektronickej schránky úradu.
(2)
V oznámení podľa odseku 1 sa uvedú
a)
verejný kľúč kvalifikovaného certifikátu4) prevádzkovateľa hazardnej hry na zabezpečenie autorizácie a autentifikácie odosielaného súboru,
b)
verejný kľúč komerčného certifikátu prevádzkovateľa hazardnej hry na šifrovanie dátového súboru,
c)
verejný kľúč klientskeho certifikátu prevádzkovateľa hazardnej hry pre prístup cez zabezpečený hypertextový prenosový protokol na
1.
portál úradu,
2.
aplikačné rozhranie úradu,
d)
ďalšie údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry.
(3)
Na prenos údajov o hazardných hrách úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry
a)
verejný kľúč kvalifikovaného certifikátu úradu,
b)
verejný kľúč komerčného certifikátu úradu,
c)
ďalšie údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry.
(4)
Na prenos údajov o hazardných hrách sa doručí prevádzkovateľovi hazardnej hry do siedmich kalendárnych dní po prijatí oznámenia podľa odseku 1 potrebná technická dokumentácia na zabezpečenie prenosu údajov o hazardných hrách do elektronickej schránky prevádzkovateľa hazardnej hry.
(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry oznámi úradu a úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry zmenu v údajoch a deň, od ktorého sa použijú zmenené údaje pri poskytovaní dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry, najneskôr päť pracovných dní pred dňom ich použitia. Lehota sa považuje za dodržanú dňom doručenia oznámenia o zmene do elektronickej schránky úradu alebo do elektronickej schránky prevádzkovateľa hazardnej hry.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore