Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.07.2022

Platnosť od: 30.12.2020
Účinnosť od: 01.07.2022
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 444/2020 s účinnosťou od 01.07.2022

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18a ods. 2, § 32 ods. 2, § 55 ods. 3 písm. b) druhého ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

V prílohe č. 2 časti Vysvetlivky na vypĺňanie žiadosti v treťom a deviatom bode sa vypúšťajú slová „podľa ...

2.

V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa v zátvorke vypúšťa dvojbodka a číslo „2013“.

3.

V prílohe č. 6 časti A odseku 2 vyhlásenia Vývozca/Odosielateľ stĺpci A1 piata veta znie: „Ak je potrebné ...

4.

V prílohe č. 6 časti A odseku 8 vyhlásenia Príjemca stĺpci A1 tretia veta znie: „Ak je potrebné uviesť ...

5.

V prílohe č. 6 časti A odseku 40 vyhlásenia Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad stĺpci A1 sa doterajší ...

6.

V prílohe č. 6 časti A odseku 42 vyhlásenia Cena za položku stĺpci A2 tretia veta znie: „Ak sú na faktúre ...

7.

V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia ...

8.

V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Vývozca (3/1) sa vypúšťajú slová „Nevypĺňa sa.“.

9.

V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Identifikačné číslo vývozcu (3/2) sa vypúšťajú slová „Nevypĺňa ...

10.

V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Zjednodušené colné vyhlásenie/predchádzajúce doklady (2/1) ...

11.

V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Cena za položku/suma (4/14) tretia veta znie: „Ak sú na faktúre ...

12.

V prílohe č. 6 časti B stĺpci Údajový prvok sa vypúšťa údajový prvok „Odpísanie (8/7)“.

13.

V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia ...

14.

V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia ...

15.

V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia ...

16.

V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia ...

17.

V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Odklad platby (2/6) sa vypúšťajú slová „Nevypĺňa sa.“.

18.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

19.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

20.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

21.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

22.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

23.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

24.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

25.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

26.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

„S309 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 530/2011 Z. ...

27.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

28.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

29.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

30.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

31.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

32.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

33.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

34.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

35.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

36.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

37.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

38.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 ...

39.

V prílohe č. 10 prvom bode sa za slovo „Írska“ vkladá čiarka a slová „pokiaľ ide o Severné Írsko“.

40.

Prílohy č. 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/2016 Z. z. Prevziať prílohu - Príloha č. 12 k vyhláške ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore