Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov 44/2016 účinný od 23.05.2020


Platnosť od: 01.01.2016
Účinnosť od: 23.05.2020
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Doprava, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 44/2016 s účinnosťou od 23.05.2020 na základe 130/2020


§ 1
Obsah dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku [k § 11h písm. a) zákona]

(1)
Dokumentmi zaznamenávajúcimi priebeh kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku (ďalej len „kurzy“) sú
a)
kniha účastníkov kurzu,
b)
triedna kniha,
c)
výkaz o prevádzke výcvikového vozidla (ďalej len „výkaz“),
d)
výkaz o prevádzke výkonného trenažéra (ďalej len „trenažérová kniha“).
(2)
Dokumentácia podľa odseku 1 sa vedie v elektronickej podobe prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave1) (ďalej len „cestný informačný systém“).
zobraziť paragraf
§ 2
Kniha účastníkov kurzu [k § 11h písm. a) zákona]


O účastníkoch kurzu sa vedie kniha účastníkov kurzu, do ktorej sa zapisujú tieto údaje:
a)
poradové číslo, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska a e-mailová adresa účastníka kurzu,
b)
druh a číslo kurzu,
c)
trvanie a obsah kurzu s uvedením dátumu začatia a ukončenia kurzu,
d)
cena kurzu a dátum jej zaplatenia,
e)
dátum vydania potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku.
zobraziť paragraf
§ 3
Triedna kniha [k § 11h písm. a) zákona]

(1)
O každom kurze sa vedie triedna kniha, do ktorej lektori a inštruktori školiaceho strediska pred začatím a po ukončení výučby teórie a praktického výcviku zapisujú údaje o priebehu kurzu a o účasti účastníkov kurzu.
(2)
Do triednej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
druh a číslo kurzu,
b)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska podľa § 4a ods. 2 písm. g) zákona,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu,
d)
dátum začatia a ukončenia výučby teórie,
e)
meno a priezvisko inštruktorov a lektorov školiaceho strediska vykonávajúcich výučbu teórie, praktického výcviku a praktickej zručnosti,
f)
poradové číslo účastníka kurzu z knihy účastníkov kurzu,
g)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
h)
záznamy o účasti účastníka v kurze,
i)
záznamy o obsahu výučby teórie,
j)
záznamy o praktickom výcviku a praktickej zručnosti.
zobraziť paragraf
§ 4
Výkaz [k § 11h písm. a) zákona]

(1)
O prevádzke výcvikového vozidla sa vedie výkaz, do ktorého inštruktor školiaceho strediska pred začatím a po ukončení jazdy, praktického výcviku a vykonaní praktickej zručnosti na výcvikovom vozidle zaznamenáva údaje o prevádzke výcvikového vozidla a o účasti účastníkov kurzu.
(2)
Do výkazu sa zapisujú tieto údaje:
a)
identifikačné číslo výcvikového vozidla VIN,
b)
evidenčné číslo výcvikového vozidla,
c)
meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska vykonávajúceho praktický výcvik a praktickú zručnosť,
d)
dátum a čas použitia výcvikového vozidla,
e)
cieľ praktickej jazdy; pri vykonávaní praktickej zručnosti v kurze pravidelného výcviku aj oblasť zamerania podľa prílohy č. 1,
f)
stav počítadla prejdenej vzdialenosti výcvikového vozidla pred začatím a po ukončení praktického výcviku,
g)
údaje o stave a spotrebe pohonných látok a o ich dopĺňaní,
h)
počet vyučovacích hodín, v ktorých bolo výcvikové vozidlo použité na autocvičisku a v cestnej premávke,
i)
druh a číslo kurzu,
j)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu.
zobraziť paragraf
§ 5
Trenažérová kniha [k § 11h písm. a) zákona]

(1)
O prevádzke výkonného trenažéra počas kurzu sa vedie trenažérová kniha, do ktorej inštruktor školiaceho strediska zaznamenáva údaje o praktickom výcviku účastníka kurzu na výkonnom trenažéri.
(2)
Do trenažérovej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
typ a výrobné číslo výkonného trenažéra,
b)
meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska, ktorý vykonáva praktický výcvik na výkonnom trenažéri,
c)
dátum a čas použitia výkonného trenažéra,
d)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
e)
druh a číslo kurzu,
f)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu,
g)
celkový počet vyučovacích hodín na výkonnom trenažéri.
zobraziť paragraf
§ 7
Skúšobná komisia [k § 11h písm. e) a n) zákona]

(1)
Zostavenie skúšobnej komisie sa oznamuje písomne všetkým členom skúšobnej komisie a ministerstvu.
(2)
Člen skúšobnej komisie sa preukazuje menovacím dekrétom vydaným príslušným okresným úradom v sídle kraja.
(3)
Skúšobná komisia sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné.
(4)
Skúšobná komisia oslobodí podľa § 7 ods. 4 zákona v kurze základnej kvalifikácie
a)
od výučby teórie toho, kto ku dňu konania skúšky preukáže, že je absolventom učebného odboru alebo študijného odboru podľa prílohy č. 11,
b)
od praktických jázd v kurze základnej kvalifikácie toho, kto je oslobodený od výučby teórie podľa písmena a) a ku dňu konania skúšky preukáže, že je držiteľom tej skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú žiada o vydanie kvalifikačnej karty vodiča.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou skúška na overenie úrovne vedomostí uchádzača. Uchádzača na skúšku prihlasuje školiace stredisko, ktoré mu vydalo potvrdenie o absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie podaním prihlášky na okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode uchádzač absolvoval kurz základnej kvalifikácie.
(2)
Skúška sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac 240 minút. Test obsahuje otázky z každej z odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 zákona.
(3)
Test sa skladá z 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov. Každá skupina sa skladá z 20 otázok. Na každú otázku sú možné štyri odpovede, z ktorých iba jedna je správna.
(4)
Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné odpovedať správne na 14 otázok z celkového počtu 20 otázok v rámci každej skupiny otázok.
zobraziť paragraf
§ 9

(1)
Termín a miesto konania skúšky sa určí do 30 dní odo dňa zaslania hlásenia o ukončení kurzu a v prípade opakovanej skúšky do 30 dní odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.
(2)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznámi uchádzačom bezodkladne termín, miesto konania skúšky a potrebné podklady ku skúške.
(3)
Uchádzačovi, ktorý sa na skúšku nedostavil alebo sa nemôže dostaviť zo závažných dôvodov a tieto dôvody riadne a včas preukáže a svoju neúčasť ospravedlní, sa určí náhradný termín.
(4)
Na uchádzača, ktorý sa na skúšku nedostaví ani v náhradnom termíne bez riadneho a včasného písomného ospravedlnenia, sa hľadí ako na uchádzača, ktorý na skúške neprospel; dôvod sa uvedie v dodatku k protokolu o vykonaní skúšky.
zobraziť paragraf
§ 13
Učebňa pre kurzy [k § 11h písm. f) zákona]

(1)
Učebňa pre kurzy musí
a)
zodpovedať všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám na pobytové miestnosti,1a)
b)
byť povolené jej užívanie ako učebne,
c)
byť vo vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme školiaceho strediska.
(2)
Príslušenstvom učebne sú sociálne zariadenia a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov.
(3)
Učebňa musí umožňovať výučbu teoretickej časti a musí mať taký rozmer, aby na každého účastníka kurzu pripadla plocha najmenej 1 m2 a najmenej 8 m2 na lektora a na učebné pomôcky pri výučbe.
(4)
Na zabezpečenie výučby učebňa musí byť vybavená
a)
stolmi a stoličkami alebo lavicami s podložkou na písanie v počte postačujúcom pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu,
b)
učebnými pomôckami,
c)
schváleným typom identifikačného zariadenia učebne na zabezpečenie odosielania záznamu1b) z priebehu výučby teórie teoretickej časti kurzu podľa § 6 ods. 2, ktoré nie je možné premiestniť mimo schválenej učebne a umožňuje bezpečnú komunikáciu s cestným informačným systémom.
(5)
Učebnými pomôckami sú
a)
texty právnych predpisov, ktorých obsah je predmetom kurzov,
b)
tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie výučby.
zobraziť paragraf
§ 14
Výcvikové vozidlo používané v kurzoch [k § 11h písm. g) zákona]

(1)
Výcvikové vozidlo používané v kurzoch musí
a)
spĺňať minimálne požiadavky výcvikového vozidla pri skúškach z odbornej spôsobilosti pre príslušnú skupinu, 2)
b)
byť označené počas vykonávania praktických jázd alebo praktickej zručnosti na autocvičisku alebo špeciálnom autocvičisku ustanoveným spôsobom 3) tak, že nadpis AUTOŠKOLA v odnímateľnej fólii je nahradený nadpisom VÝCVIKOVÉ VOZIDLO; odnímateľný transparent s nadpisom VÝCVIKOVÉ VOZIDLO nie je požadovaný,
c)
byť vo vlastníctve, nájme alebo finančnom lízingu školiaceho strediska,
d)
byť vybavené schváleným typom identifikačného zariadenia výcvikového vozidla na zabezpečenie odosielania záznamu4) z priebehu praktickej časti kurzu podľa § 6 ods. 2, ktoré umožňuje bezpečnú komunikáciu s cestným informačným systémom.
(2)
Dokladom preukazujúcim požiadavku podľa odseku 1 písm. c) je osvedčenie o evidencii časť II.
zobraziť paragraf
§ 15
Náležitosti a vzor preukazu kontrolóra [k § 11h písm. h) a i) zákona]

(1)
Preukaz kontrolóra je doklad tmavočervenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom bledočervenej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2)
Na prednej strane preukazu kontrolóra v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na prilepenie farebnej fotografie s podobou držiteľa preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm x 35 mm, v pravej hornej časti obsahuje holografickú nálepku zasahujúcu aj na tlačivo preukazu. Holografická nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.
(3)
Pod fotografiou je uvedený text „Preukaz č." a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, je vyznačený kruh na umiestnenie odtlačku pečiatky vydávajúceho orgánu a vyznačené miesto na podpis oprávnenej osoby.
(4)
Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR", štátny znak Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA", pod ktorým sú vyznačené riadky na uvedenie údajov o držiteľovi: priezvisko, titul, meno, orgán štátneho odborného dozoru, dátum vydania a platnosť preukazu kontrolóra.
(5)
Bledočervený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA" tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra. V dolnej časti je uvedený čiernymi písmenami text: „POVERENÉHO VYKONÁVAŤ ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR NAD ZÁKLADNOU KVALIFIKÁCIOU A PRAVIDELNÝM VÝCVIKOM v súlade so zákonom č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku v znení neskorších predpisov na území ............................" (vyplní sa podľa správy územia, ktorá prislúcha príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru).
(6)
Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje oprávnenia poverenej osoby pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 11d zákona.
(7)
Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 6.
zobraziť paragraf
§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020

(1)
Dokumentácia o priebehu kurzu začatého po zmene registrácie podľa § 13d ods. 1 zákona sa vedie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 23. mája 2020.
(2)
Dokumentácia o priebehu kurzu začatého a neukončeného pred zmenou registrácie podľa § 13d ods. 1 zákona sa vedie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 22. mája 2020.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  § 9 ods. 6 a § 10 ods. 7 zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  § 22 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 5 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  § 6 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore