Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov 44/2016 účinný od 23.05.2020


Platnosť od: 01.01.2016
Účinnosť od: 23.05.2020
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Doprava, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 44/2016 s účinnosťou od 23.05.2020 na základe 130/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 1
Obsah dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku [k § 11h písm. a) zákona]
(1)

Dokumentmi zaznamenávajúcimi priebeh kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku (ďalej len ...

a)
kniha účastníkov kurzu,
b)
triedna kniha,
c)
výkaz o prevádzke výcvikového vozidla (ďalej len „výkaz“),
d)
výkaz o prevádzke výkonného trenažéra (ďalej len „trenažérová kniha“).
(2)

Dokumentácia podľa odseku 1 sa vedie v elektronickej podobe prostredníctvom jednotného informačného ...

§ 2
Kniha účastníkov kurzu [k § 11h písm. a) zákona]

O účastníkoch kurzu sa vedie kniha účastníkov kurzu, do ktorej sa zapisujú tieto údaje:

a)
poradové číslo, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska a e-mailová adresa účastníka ...
b)
druh a číslo kurzu,
c)
trvanie a obsah kurzu s uvedením dátumu začatia a ukončenia kurzu,
d)
cena kurzu a dátum jej zaplatenia,
e)
dátum vydania potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku.
§ 3
Triedna kniha [k § 11h písm. a) zákona]
(1)

O každom kurze sa vedie triedna kniha, do ktorej lektori a inštruktori školiaceho strediska pred začatím ...

(2)

Do triednej knihy sa zapisujú tieto údaje:

a)
druh a číslo kurzu,
b)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska podľa § 4a ods. 2 písm. g) zákona,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu,
d)
dátum začatia a ukončenia výučby teórie,
e)
meno a priezvisko inštruktorov a lektorov školiaceho strediska vykonávajúcich výučbu teórie, praktického ...
f)
poradové číslo účastníka kurzu z knihy účastníkov kurzu,
g)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
h)
záznamy o účasti účastníka v kurze,
i)
záznamy o obsahu výučby teórie,
j)
záznamy o praktickom výcviku a praktickej zručnosti.
§ 4
Výkaz [k § 11h písm. a) zákona]
(1)

O prevádzke výcvikového vozidla sa vedie výkaz, do ktorého inštruktor školiaceho strediska pred začatím ...

(2)

Do výkazu sa zapisujú tieto údaje:

a)
identifikačné číslo výcvikového vozidla VIN,
b)
evidenčné číslo výcvikového vozidla,
c)
meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska vykonávajúceho praktický výcvik a praktickú zručnosť, ...
d)
dátum a čas použitia výcvikového vozidla,
e)
cieľ praktickej jazdy; pri vykonávaní praktickej zručnosti v kurze pravidelného výcviku aj oblasť zamerania ...
f)
stav počítadla prejdenej vzdialenosti výcvikového vozidla pred začatím a po ukončení praktického výcviku, ...
g)
údaje o stave a spotrebe pohonných látok a o ich dopĺňaní,
h)
počet vyučovacích hodín, v ktorých bolo výcvikové vozidlo použité na autocvičisku a v cestnej premávke, ...
i)
druh a číslo kurzu,
j)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu.
§ 5
Trenažérová kniha [k § 11h písm. a) zákona]
(1)

O prevádzke výkonného trenažéra počas kurzu sa vedie trenažérová kniha, do ktorej inštruktor školiaceho ...

(2)

Do trenažérovej knihy sa zapisujú tieto údaje:

a)
typ a výrobné číslo výkonného trenažéra,
b)
meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska, ktorý vykonáva praktický výcvik na výkonnom trenažéri, ...
c)
dátum a čas použitia výkonného trenažéra,
d)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
e)
druh a číslo kurzu,
f)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu,
g)
celkový počet vyučovacích hodín na výkonnom trenažéri.
§ 6
Priebeh kurzov[k § 11h písm. b) a j) zákona]
(1)

Maximálny počet účastníkov na jedného lektora v kurze základnej kvalifikácie je 20 osôb a v kurze pravidelného ...

(2)

Rozsah jednotlivých kurzov pre vodiča nákladnej dopravy je uvedený v časti A prílohy č. 1 a rozsah jednotlivých ...

(3)

Po absolvovaní kurzu pravidelného výcviku prevádzkovateľ školiaceho strediska oboznámi uchádzačov s ...

(4)

Vzor potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie je uvedený v prílohe č. 2 a vzor potvrdenia ...

§ 7
Skúšobná komisia [k § 11h písm. e) a n) zákona]
(1)

Zostavenie skúšobnej komisie sa oznamuje písomne všetkým členom skúšobnej komisie a ministerstvu.

(2)

Člen skúšobnej komisie sa preukazuje menovacím dekrétom vydaným príslušným okresným úradom v sídle kraja. ...

(3)

Skúšobná komisia sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie ...

(4)

Skúšobná komisia oslobodí podľa § 7 ods. 4 zákona v kurze základnej kvalifikácie

a)
od výučby teórie toho, kto ku dňu konania skúšky preukáže, že je absolventom učebného odboru alebo študijného ...
b)
od praktických jázd v kurze základnej kvalifikácie toho, kto je oslobodený od výučby teórie podľa písmena ...
Skúška [k § 11h písm. c) a d) zákona]
§ 8
(1)

Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou skúška na overenie úrovne ...

(2)

Skúška sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac 240 minút. Test obsahuje otázky z každej z odborných ...

(3)

Test sa skladá z 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov. Každá skupina sa skladá ...

(4)

Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné odpovedať správne na 14 otázok z celkového počtu 20 otázok ...

§ 9
(1)

Termín a miesto konania skúšky sa určí do 30 dní odo dňa zaslania hlásenia o ukončení kurzu a v prípade ...

(2)

Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznámi uchádzačom bezodkladne termín, miesto konania skúšky a potrebné ...

(3)

Uchádzačovi, ktorý sa na skúšku nedostavil alebo sa nemôže dostaviť zo závažných dôvodov a tieto dôvody ...

(4)

Na uchádzača, ktorý sa na skúšku nedostaví ani v náhradnom termíne bez riadneho a včasného písomného ...

§ 10
(1)

Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť prítomných uchádzačov podľa hlásenia o ukončení ...

(2)

Uchádzač sa na skúšku nepripustí, ak

a)
je dôvodné podozrenie, že sa dostavil na vykonanie skúšky pod vplyvom použitia alkoholického nápoja ...
b)
sa na jej vykonanie dostavil oneskorene alebo
c)
nepredloží preukaz totožnosti, vodičský preukaz alebo potvrdenie o absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie. ...
(3)

Ak sa uchádzač na skúšku podľa odseku 2 nepripustí, uchádzač je hodnotený stupňom „neprospel“ a dôvod ...

(4)

Priebeh skúšky a činnosti súvisiace s jej vykonávaním organizuje predseda skúšobnej komisie alebo ním ...

(5)

Predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie

a)
rozdá uchádzačom protokoly o vykonaní skúšky a písomné testy,
b)
oznámi presný čas začatia a ukončenia písomného testu,
c)
vysvetlí spôsob správneho zaznamenávania odpovedí na testový hárok písomného testu,
d)
zabezpečí dozor a nerušený priebeh skúšky,
e)
zabezpečí, aby sa v miestnosti vykonávania skúšky nachádzali len uchádzači a skúšobná komisia,
f)
vysvetlí na požiadanie nejasnosti v písomnom teste, nie však správnu odpoveď,
g)
zozbiera po uplynutí času skúšky vyplnené protokoly o vykonaní skúšky,
h)
vyznačí nesprávne označené odpovede perom s červenou náplňou a bodovo vyhodnotí písomný test.
(6)

Ak uchádzač pri skúške používa písomné, zvukové, obrazové alebo iné pomôcky, ktoré nie sú určené na ...

§ 11
(1)

Výsledky písomného testu hodnotí skúšobná komisia ustanoveným spôsobom stupňom „prospel“ alebo „neprospel“ ...

(2)

Protokol o vykonaní skúšky obsahuje

a)
názov príslušného okresného úradu v sídle kraja,
b)
názov školiaceho strediska, ktoré kurz vykonalo,
c)
meno, priezvisko, titul a dátum a miesto narodenia uchádzača,
d)
adresu bydliska a štátne občianstvo uchádzača,
e)
rozsah skupín vodičského oprávnenia uchádzača,
f)
číslo uchádzača z knihy uchádzačov kurzu,
g)
odôvodnenie prípadnej neúspešnosti uchádzača,
h)
miesto konania skúšky,
i)
dátum skúšky,
j)
bodové hodnotenie každého tematického okruhu dosiahnutého v písomnom teste,
k)
celkové hodnotenie skúšky,
l)
vlastnoručný podpis uchádzača,
m)
mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie a odtlačok pečiatky príslušného okresného úradu ...
n)
číslo písomného testu,
o)
testový hárok písomného testu pre vypĺňanie odpovedí,
p)
miesto pre evidenciu správneho poplatku.
(3)

Výsledok skúšky predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie oznámi uchádzačom ...

(4)

Vzor protokolu o vykonaní skúšky je uvedený v prílohe č. 4.

(5)

Vzor protokolu o skúške, ktorý vyplní predseda skúšobnej komisie, je uvedený v prílohe č. 5.

§ 12
(1)

Uchádzač, ktorý na skúške neprospel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát na opravnej skúške. Opravná ...

(2)

Ak uchádzač vykonáva opravnú skúšku iba z jedného tematického okruhu, z ktorého nevyhovel, čas na jeden ...

(3)

Ak uchádzač nevyhovel ani pri opravnej skúške, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní ...

§ 13
Učebňa pre kurzy [k § 11h písm. f) zákona]
(1)

Učebňa pre kurzy musí

a)
zodpovedať všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám na pobytové miestnosti,1a)
b)
byť povolené jej užívanie ako učebne,
c)
byť vo vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme školiaceho strediska.
(2)

Príslušenstvom učebne sú sociálne zariadenia a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov. ...

(3)

Učebňa musí umožňovať výučbu teoretickej časti a musí mať taký rozmer, aby na každého účastníka kurzu ...

(4)

Na zabezpečenie výučby učebňa musí byť vybavená

a)
stolmi a stoličkami alebo lavicami s podložkou na písanie v počte postačujúcom pre všetkých súčasne ...
b)
učebnými pomôckami,
c)
schváleným typom identifikačného zariadenia učebne na zabezpečenie odosielania záznamu1b) z priebehu ...
(5)

Učebnými pomôckami sú

a)
texty právnych predpisov, ktorých obsah je predmetom kurzov,
b)
tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie výučby.
§ 14
Výcvikové vozidlo používané v kurzoch [k § 11h písm. g) zákona]
(1)

Výcvikové vozidlo používané v kurzoch musí

a)
spĺňať minimálne požiadavky výcvikového vozidla pri skúškach z odbornej spôsobilosti pre príslušnú skupinu, ...
b)
byť označené počas vykonávania praktických jázd alebo praktickej zručnosti na autocvičisku alebo špeciálnom ...
c)
byť vo vlastníctve, nájme alebo finančnom lízingu školiaceho strediska,
d)
byť vybavené schváleným typom identifikačného zariadenia výcvikového vozidla na zabezpečenie odosielania ...
(2)

Dokladom preukazujúcim požiadavku podľa odseku 1 písm. c) je osvedčenie o evidencii časť II.

§ 15
Náležitosti a vzor preukazu kontrolóra [k § 11h písm. h) a i) zákona]
(1)

Preukaz kontrolóra je doklad tmavočervenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera ...

(2)

Na prednej strane preukazu kontrolóra v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na prilepenie farebnej ...

(3)

Pod fotografiou je uvedený text „Preukaz č." a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, je vyznačený kruh ...

(4)

Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO ...

(5)

Bledočervený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA" tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra. V dolnej časti ...

(6)

Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje oprávnenia ...

(7)

Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 6.

§ 16
Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku, vzor žiadosti ...
(1)

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku je uvedený v prílohe ...

(2)

Vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku vodiča osobnej dopravy je uvedený ...

§ 17
Prechodné ustanovenie

Tlačivá osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelnom výcviku podľa predpisov účinných do 31. ...

§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1)

Dokumentácia o priebehu kurzu začatého po zmene registrácie podľa § 13d ods. 1 zákona sa vedie podľa ...

(2)

Dokumentácia o priebehu kurzu začatého a neukončeného pred zmenou registrácie podľa § 13d ods. 1 zákona ...

§ 18
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 2. júla 2009 č. ...

§ 19
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Ján Počiatek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 9 ods. 6 a § 10 ods. 7 zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave ...
 • 1a)  § 47 písm. c) až h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 1b)  § 27, § 29, § 30, § 32 a 33 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...
 • 2)  § 22 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej ...
 • 3)  § 6 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.
 • 4)  § 26, § 28, § 30, § 31 a 33 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore