Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov 44/2013 účinný od 15.03.2013

Platnosť od: 13.03.2013
Účinnosť od: 15.03.2013
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov 44/2013 účinný od 15.03.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 44/2013 s účinnosťou od 15.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej ...

§ 1
(1)

Komisia má najmenej päť členov a je zložená z predsedu, podpredsedu a ostatných členov.

(2)

Členmi komisie sú zamestnanci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „agentúra“), ...

(3)

Predseda komisie

a)

navrhuje podpredsedu a ostatných členov komisie,

b)

zvoláva komisiu,

c)

riadi priebeh skúšky,

d)

zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky.

(4)

Ak predseda komisie nie je prítomný, môže ho pri činnostiach podľa odseku 3 písm. b) až d) zastúpiť ...

(5)

Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.

§ 2
a)

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov ...

b)

technických predpisov z oblasti pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov, ...

c)

odborných a praktických znalostí najmä z oblasti

1.

spaľovania a spaľovacích zariadení,

2.

alternatívnych zdrojov tepla,

3.

prevádzkovania vykurovacích systémov,

4.

ochrany ovzdušia,

5.

vetrania a klimatizácie,

6.

prevádzkovania klimatizačných systémov.

§ 3
(1)

Termíny skúšok a lehota na doručovanie žiadostí o vykonanie skúšky sa zverejňujú priebežne ...

(2)

Teoretická časť skúšky pozostáva z písomného testu a ústnej časti.

(3)

Rozsah písomného testu je 50 otázok. Písomný test trvá 90 minút. Písomný test vyhodnocuje a ...

(4)

Po úspešnom absolvovaní písomného testu uchádzač vykoná ústnu časť skúšky pred komisiou ...

(5)

Každý prítomný člen komisie vyhodnotí uchádzača výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. ...

(6)

Praktickú časť skúšky vykoná uchádzač kontrolou vykurovacieho systému alebo kontrolou klimatizačného ...

(7)

Komisia posúdi komplexnosť a vecnú správnosť vzorovej správy podľa odseku 6 a vyhodnotí praktickú ...

(8)

Ak komisia vyhodnotí, že uchádzač úspešne vykonal skúšku, vydá mu doklad o vykonaní skúšky; ...

§ 4

Pri strate, znehodnotení alebo odcudzení dokladu o vykonaní skúšky sa na požiadanie oprávneného ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

Tomáš Malatinský v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 4 4/2013 Z. z.

    Vzor dokladu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

    Prevziať prílohu - Vzor ...

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 422/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore