Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 44/1999 účinný od 18.03.1999

Platnosť od: 18.03.1999
Účinnosť od: 18.03.1999
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Bezpečnosť a obrana štátu, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 44/1999 s účinnosťou od 18.03.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze ...

§ 1
Zaraďovanie sledovaných chemických látok do skupín
(1)

Sledované chemické látky sa zaraďujú podľa medzinárodného Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, ...

a)

vysoko rizikové chemické látky (zoznam 1 prílohy k dohovoru),

b)

rizikové chemické látky (zoznam 2 prílohy k dohovoru),

c)

menej rizikové chemické látky (zoznam 3 prílohy k dohovoru),

(ďalej len „zoznam 1, 2 a 3“).

(2)

Kritériá zaraďovania sledovaných chemických látok do skupín uvedených v odseku 1 určuje Smernica ...

§ 2
Vedenie evidencie sledovaných chemických látok
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba vedie evidenciu o množstve používanej sledovanej chemickej ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 sa vedie tak, aby sa údaje v nej uvedené nedali dodatočne zmeniť. Chybné ...

(3)

Evidencia sa uschováva päť rokov od skončenia používania sledovaných chemických látok u užívateľa, ...

(4)

Súčasťou evidencie sledovaných chemických látok je žiadosť o udelenie povolenia na používanie ...

(5)

Súčasťou evidencie sledovaných chemických látok sú vyplnené deklaračné tlačivá.

§ 3
Množstvá vysoko rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných ...
(1)

Deklaračná povinnosť vysoko rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a)

objekt, v ktorom sa vysoko rizikové chemické látky používajú v množstvách väčších ako 100 ...

b)

dovoz a vývoz akejkoľvek vysoko rizikovej chemickej látky v akomkoľvek množstve a na zmesi, ktoré ...

(2)

Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VI dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 6.

§ 4
Množstvá rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných ...
(1)

Deklaračná povinnosť rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a)

objekt, v ktorom sa používa riziková chemická látka uvedená v zozname 2 prílohy k dohovoru1)

1.

vo väčšom množstve ako 1 kg rizikovej chemickej látky označenej (*) v zozname 2 časti A,

2.

vo väčšom množstve ako 100 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti A,

3.

vo väčšom množstve ako 1 000 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti B,

b)

na dovoz a vývoz rizikových chemických látok uvedených v zozname 2 prílohy k dohovoru1)

1.

vo väčšom množstve ako 100 g rizikovej chemickej látky označenej (*) v zozname 2 časti A alebo ...

2.

vo väčšom množstve ako 10 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti A alebo vo väčšom ...

3.

vo väčšom množstve ako 100 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti B alebo vo ...

(2)

Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VII dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 7.

§ 5
Množstvá menej rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných ...
(1)

Deklaračná povinnosť menej rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a)

objekt, v ktorom sa používa menej riziková chemická látka uvedená v zozname 3 k dohovoru vo väčších ...

b)

dovoz a vývoz menej rizikových chemických látok uvedených v zozname 3 k dohovoru1) vo väčšom ...

(2)

Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VIII dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 8. ...

§ 6
Množstvá konkrétnych organických chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma ...
(1)

Deklaračná povinnosť sa vzťahuje na objekty, v ktorých sa vyrábajú konkrétne organické chemické ...

a)

30 t jednotlivej konkrétnej organickej chemickej látky obsahujúcej fosfor, síru alebo fluór za ...

b)

200 t konkrétnych organických chemických látok za kalendárny rok v jednom závode.

(2)

Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti IX dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 9.

§ 7
Obsah a forma predkladaných deklarácií chemických látok na potláčanie nepokojov

Obsah deklarácií podľa článku III ods.1 písm. e) dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 10.

§ 8
Obmedzenia vzťahujúce sa na používanie vysoko rizikových chemických látok
(1)

Právnické osoby môžu používať vysoko rizikové chemické látky len v

a)

jednoúčelovom nízkotonážnom objekte na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo ochranné ...

b)

objekte, v ktorom sa vyrábajú tieto látky na ochranné účely v úhrnnom množstve neprevyšujúcom ...

c)

iných objektoch, v ktorých sa vyrábajú tieto látky na výskumné, zdravotnícke alebo farmaceutické ...

d)

laboratóriách na výskumné, zdravotnícke a farmaceutické účely, nie však na ochranné účely, ...

(2)

Výrobu vysoko rizikových chemických látok na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo ochranné ...

(3)

Výrobu vysoko rizikových chemických látok na ochranné účely možno uskutočňovať na celom území ...

(4)

Zmesi obsahujúce vysoko rizikové chemické látky v akomkoľvek množstve možno dovážať len z ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ľudovít Černák v. r.

Poznámky

  • 1)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 276/1997 Z. z. o uzavretí Dohovoru ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore