Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy 434/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 28.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy 434/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 434/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Levočské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Holumnica, Jurské, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 45597,6347 hektára, hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
(1)

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, ...

a)

vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti ...

b)

odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa trojprstého, kuvika ...

c)

realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak rozhodnutím určí obvodný ...

d)

mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov4) od 1. apríla do 30. júna na ...

(2)

Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí každoročne do 31. októbra ...

§ 3
(1)

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Žiga v. r.

Poznámky

  • 1)  § 20 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...
  • 4)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...
  • 1)  139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore