Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o systéme manažérstva kvality 431/2011 účinný od 01.03.2016

Platnosť od: 30.11.2011
Účinnosť od: 01.03.2016
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 431/2011 s účinnosťou od 01.03.2016 na základe 104/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

o systéme manažérstva kvality

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 25 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. ...

§ 1
Predmet úpravy

Vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na rozsah, obsah, hierarchiu, štruktúru a preskúmavanie ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Dokumentácia systému manažérstva kvality je súbor dokumentov, záznamov a informácií, bez ohľadu na médium, ...

(2)

Nezávislé hodnotenie systému manažérstva kvality je činnosť vykonávaná formou auditov alebo dozorných ...

(3)

Kvalifikácia je potvrdenie, že vybrané zariadenia sú schopné splniť počas svojej projektovej prevádzkovej ...

(4)

Odstupňovaný prístup je odstupňovanie požiadaviek na procesy, činnosti, dokumentáciu systému manažérstva ...

a)
dôležitosti a zložitosti každej činnosti a jej produktov,
b)
veľkosti rizika a možných následkov spojených s jednotlivými činnosťami a produktmi,
c)
možných následkov v prípade, že daná činnosť bude vykonaná nesprávne, alebo ak produkt zlyhá.
(5)

Preskúmanie vrcholovým manažmentom3) je pravidelné a systematické vyhodnocovanie systému manažérstva ...

(6)

Procesný prístup je systematická identifikácia a riadenie procesov využívaných žiadateľom o povolenie ...

(7)

Riadenie dokumentácie systému manažérstva kvality je proces, ktorý vyžaduje, aby na všetkých pracovných ...

(8)

Samohodnotenie3) je pravidelné a systematické preskúmanie procesov a ich výsledkov žiadateľa o povolenie ...

(9)

Špecifická kontrola4) sú skúšky vykonávané u výrobcu podľa príslušnej špecifikácie výrobku na výrobkoch ...

(10)

Trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality je proces zlepšovania merateľných ukazovateľov alebo ...

(11)

Typová skúška je overenie schopnosti vybraného zariadenia daného typu spĺňať špecifikované požiadavky ...

(12)

Zabezpečovanie kvality3) je časť systému manažérstva kvality zameraná na poskytovanie dôvery, že sa ...

§ 3
Systém manažérstva kvality
(1)

Systém manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia musí byť vytvorený, udržiavaný ...

(2)

Systém manažérstva kvality je založený na

a)
zavádzaní a uplatňovaní systému manažérstva kvality na základe riadenia procesov prebiehajúcich u žiadateľa ...
b)
systematickom, objektívnom a pravidelnom hodnotení systému manažérstva kvality a jeho trvalom zlepšovaní ...
c)
aktívnom prístupe všetkých zamestnancov žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia a ich pochopení ...
d)
informovanosti všetkých zamestnancov žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia o systéme manažérstva ...
e)
aktívnom prístupe žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia k informovaniu verejnosti a ďalších ...
(3)

Systém manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia zahŕňa opis systému riadenia ...

(4)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí v rámci systému manažérstva kvality určiť osobu z ...

(5)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí v rámci systému manažérstva kvality zaviesť pravidelné ...

(6)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí priebežne zavádzať do praxe výsledky vyplývajúce z ...

(7)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí aplikovať požiadavky systému manažérstva kvality odstupňovaným ...

(8)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí v rámci systému manažérstva kvality zaviesť

a)
procesný prístup s dôrazom na procesy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť jadrového zariadenia,
b)
merateľné ukazovatele alebo hodnotiteľné ukazovatele výkonnosti procesov a hodnotenia kultúry bezpečnosti, ...
c)
pravidelné vyhodnocovanie tendencie vývoja procesov.
(9)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí mať v dokumentácii systému manažérstva kvality určené ...

(10)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí mať dokumentovanú a jasne zdôvodnenú organizačnú štruktúru. ...

(11)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí systematicky analyzovať, dokumentovať a zabezpečiť ...

(12)

Požiadavky na systém manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia sú uvedené v prílohe ...

§ 4
Dokumentácia systému manažérstva kvality
(1)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia opisuje najmä: ...

a)
systém vnútorného riadenia so zreteľom na zabezpečovanie kvality,
b)
implementáciu politiky zameranej na kvalitu, bezpečnosť a odbornú prípravu zamestnancov,
c)
monitorovanie dodržiavania jadrovej bezpečnosti.
(2)

Dokumentácia systému manažérstva kvality obsahuje

a)
politiku kvality a ciele kvality,
b)
politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele,
c)
príručku kvality,
d)
organizačnú štruktúru a jej opis,
e)
dokumentované predpisy, programy, postupy a záznamy,
f)
požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia,
g)
požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia,
h)
kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried alebo zoznam vybraných zariadení,
i)
požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení,
j)
požiadavky na kvalitu vybraných zariadení.
(3)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d), f) a ...

(4)

Dokumentácia systému manažérstva kvality držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d), f) a g) ...

(5)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa § 5 ods. ...

(6)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa § 5 ods. ...

(7)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa § 5 ods. ...

(8)

Požiadavky na dokumentáciu systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia sú ...

(9)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí vypracovať a udržiavať príručku kvality, ktorá opisuje ...

(10)

Okrem plnenia povinnosti uvedenej v § 10 ods. 1 písm. b) zákona žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia ...

(11)

Dokumentácia systému manažérstva kvality musí byť držiteľom povolenia pravidelne preskúmavaná a aktualizovaná ...

(12)

Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu jadrových zariadení alebo na kvalitu vybraných zariadení, ...

(13)

Rozsah úradom schvaľovanej dokumentácie systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) druhého ...

§ 5
Požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia
(1)

Požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia sú obsiahnuté v programoch zabezpečovania ...

(2)

Programy zabezpečovania kvality jadrového zariadenia sa delia na

a)
zadávací program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia (ďalej len „zadávací program“), v ktorom ...
b)
etapový program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia (ďalej len „etapový program“), v ktorom ...
(3)

Etapy existencie jadrového zariadenia na účely odseku 2 sú:

a)
projektovanie,
b)
výstavba,
c)
uvádzanie do prevádzky,
d)
prevádzka,
e)
jednotlivé etapy vyraďovania,
f)
uzatvorenie úložiska.
(4)

Požiadavky na obsah zadávacieho programu a etapového programu sú uvedené v prílohe č. 4.

(5)

Zadávací program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia je platný od jeho schválenia do doby vyňatia ...

(6)

Programy zabezpečovania kvality jadrového zariadenia sa vo všetkých etapách jeho existencie musia pravidelne ...

§ 6
Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení
(1)

Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení sú ustanovené v plánoch kvality vybraných zariadení ...

a)
rozpracúvajú zásady zabezpečovania kvality vybraných zariadení ustanovené v programoch zabezpečovania ...
b)
sú platné od ich schválenia do skončenia životnosti vybraných zariadení, pre ktoré boli vypracované,
c)
sa vypracúvajú pre každé vybrané zariadenie zaradené do bezpečnostných tried I, II a III,
d)
sa pre vybrané zariadenia rovnakého druhu, konštrukcie a rozmeru zaradené do bezpečnostnej triedy I ...
e)
sa pre vybrané zariadenia rovnakého druhu a typorozmeru zaradené do bezpečnostnej triedy II môžu vypracovať ...
f)
sa pre vybrané zariadenia rovnakého druhu zaradené do bezpečnostnej triedy III môžu vypracovať ako združené ...
g)
sa vypracúvajú samostatne pre každý systém kontroly a riadenia vrátane jeho softvérového vybavenia zahrnujúci ...
h)
sú v prípade združených plánov kvality vypracované len pre vybrané zariadenia zaradené do rovnakej bezpečnostnej ...
(2)

Plány kvality sa spravidla vypracúvajú v dvoch etapách:

a)
pred výberom dodávateľa vybraného zariadenia (ďalej len „plán kvality pre prvú etapu“),
b)
pred začatím výroby vybraného zariadenia, v prípade potrubných trás pred začatím ich montáže (ďalej ...
(3)

Pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy IV sa plány kvality nevypracúvajú. Pre vybrané ...

(4)

Za vypracovanie plánov kvality a analýz vplyvu je zodpovedný žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia. ...

(5)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie pred výberom dodávateľa vybraných ...

(6)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie pred začatím výroby vybraných ...

(7)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie dokumentáciu podľa odsekov ...

(8)

Požiadavky na obsah plánov kvality a na analýzy vplyvu sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 7
Požiadavky na kvalitu jadrových zariadení
(1)

Rozsah predkladaných požiadaviek na kvalitu jadrových zariadení je uvedený v prílohe č. 6.

(2)

Dosiahnutý stav kvality jadrového zariadenia, jeho zmeny a vývoj vo vzťahu na jadrovú bezpečnosť sú ...

§ 8
Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení
(1)

Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení obsahujú

a)
výpočty a výsledky výpočtov na preukázanie odolnosti vybraného zariadenia proti seizmicite a účinkom ...
b)
zaradenie do bezpečnostnej triedy,
c)
požiadavky na kvalitu vybraných zariadení uvedené v prílohe č. 7.
(2)

Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení zaradených do bezpečnostných tried I až III žiadateľ o povolenia ...

(3)

Vybrané zariadenia musia byť kvalifikované na ich požadovanú funkčnú spôsobilosť a predpokladané účinky ...

(4)

Pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostných tried I a II, okrem systémov kontroly a riadenia, ...

(5)

Pre systémy kontroly a riadenia klasifikované ako vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy ...

a)
typová skúška,
b)
prevádzková skúsenosť,
c)
deterministická analýza.
(6)

Pre systémy kontroly a riadenia klasifikované ako vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy ...

a)
typová skúška,
b)
prevádzková skúsenosť,
c)
analýza,
d)
kombinácia spôsobov uvedených v písmenách a) až c).
(7)

Pre systémy kontroly a riadenia klasifikované ako vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy ...

(8)

Pre systémy kontroly a riadenia klasifikované ako vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy ...

(9)

Pre vybrané zariadenia typu stavebných objektov, veľkorozmerných tlakových nádob a potrubných trás vrátane ...

(10)

Pre vybrané zariadenia typu ostatných tlakových nádob vrátane ich statických podpôr a závesov, zaradených ...

(11)

Pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostných tried III a IV, okrem systémov kontroly a riadenia, ...

a)
typová skúška,
b)
prevádzková skúsenosť,
c)
analýza,
d)
výpočtová analýza,
e)
kombinácia metód podľa písmena a) až d).
(12)

Kvalita a vlastnosti materiálu hutníckych výrobkov a prídavných materiálov na zváranie použitých na ...

(13)

Kvalita a vlastnosti materiálu hutníckych výrobkov a prídavných materiálov na zváranie použitých na ...

(14)

Kvalita a vlastnosti materiálu hutníckych výrobkov a prídavných materiálov na zváranie použitých na ...

(15)

Splnenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení sa dokumentuje v sprievodnej technickej dokumentácii. ...

(16)

Požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu vybraných zariadení sú uvedené v prílohe č. 8.

(17)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia skontroluje zhodu vybraného zariadenia s požiadavkami na ...

(18)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia skontroluje zhodu vybraného zariadenia s požiadavkami na ...

(19)

V súlade s § 10 ods. 1 písm. f) zákona držiteľ povolenia oznamuje úradu termín vykonania pomontážnych ...

§ 9
Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality
(1)

Zmeny podľa § 2 písm. v) zákona musia byť vopred zdôvodnené, starostlivo naplánované a po ich zavedení ...

(2)

Zmeny podľa § 2 písm. v) a w) zákona sa vykonávajú podľa zásad a požiadaviek platných pre pôvodné zariadenie ...

(3)

Súčasne so zmenou podľa § 2 písm. v) zákona žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá

a)
analýzu príčin navrhovanej zmeny s odôvodnením cieľa zmeny,
b)
hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenia pri ...
d)
návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie ...
e)
zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne, a zmenenú dokumentáciu systému ...
f)
hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metódou analýzy rizík,
g)
posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt, alebo inou kvalifikovanou osobou. ...
(4)

Súčasne so zmenou podľa § 2 písm. w) zákona žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá

a)
hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť,
b)
analýzu príčin navrhovanej zmeny s odôvodnením cieľa zmeny,
c)
návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny na existujúce zariadenia vrátane jej začlenenia ...
d)
zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne, a zmenenú dokumentáciu systému ...
(5)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá úradu dokumentáciu zmeny na schválenie alebo ...

(6)

Po zavedení zmeny musí žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia v ním určenom časovom intervale ...

§ 10
Prechodné ustanovenie

Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení podľa § 6 a požiadavky na kvalitu vybraných ...

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 56/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 12

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Marta Žiaková v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 431/2011 Z. z.

  POŽIADAVKY NA SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

  Systém manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia musí zahŕňať

  a)

  zabezpečovanie kvality, procesný prístup, odstupňovaný prístup a dokumentáciu systému manažérstva kvality ...

  b)

  opis systému riadenia v súvislosti so zabezpečovaním kvality vrátane zámerov, cieľov a strategických ...

  c)

  dokumentovanú politiku kvality, ktorá obsahuje

  1.

  písomný záväzok vrcholového manažmentu prednostne dosiahnuť, udržiavať a neustále rozvíjať vysokú úroveň ...

  2.

  písomný záväzok manažmentu na všetkých úrovniach riadenia o vytvorení, zavedení, hodnotení a trvalom ...

  d)

  dokumentovanú politiku bezpečnosti vrátane požiadaviek na plnenie a monitorovanie bezpečnostných cieľov, ...

  e)

  zavedenie politiky kvality vrátane politiky bezpečnosti v praxi a jej oznámenie všetkým zamestnancom ...

  f)

  merateľné ciele v súlade s politikou kvality a vyhodnocovanie plnenia týchto cieľov,

  g)

  použitie odstupňovaného prístupu pri stanovovaní požiadaviek na zabezpečovanie kvality a požiadaviek ...

  h)

  príručku kvality a jej pravidelné preskúmavanie,

  i)

  pravidelné preskúmavanie a hodnotenie politiky kvality, politiky bezpečnosti, politiky odbornej prípravy ...

  j)

  pravidelné preskúmanie a hodnotenie systému manažérstva kvality manažmentom na základe auditov, merania ...

  k)

  pravidelné nezávislé hodnotenie systému manažérstva kvality a jeho procesov vykonávaných organizačnou ...

  l)

  samohodnotenie činností, prác a procesov manažmentom alebo zamestnancami, ktorí za ne zodpovedajú, ...

  m)

  priebežnú implementáciu výsledkov vyplývajúcich z hodnotení vykonaných podľa písmen f) až l),

  n)

  riadenie zmien podľa § 2 písm. v) alebo w) zákona vrátane stanovenia požiadaviek na tento proces, ich ...

  o)

  politiku odbornej prípravy vyjadrujúcej záväzok vrcholového manažmentu prednostne zabezpečiť požadovaný ...

  p)

  stanovenie zodpovedností a právomocí zamestnancov, ich funkčné povinnosti a oprávnenia vrátane opisu ...

  q)

  požiadavky na ľudské zdroje, na postup pri nábore, výbere a obsadzovaní pracovných funkcií s priamym ...

  r)

  požiadavky na zaistenie a dostupnosť finančných, materiálnych, technických a personálnych zdrojov, vybavenie ...

  s)

  jeho identifikované a primerane dokumentované procesy a ich interakcie vrátane procesov vykonávaných ...

  t)

  požiadavky na procesy vrátane kritérií a metód ich monitorovania a merania, trvalého zlepšovania, zabezpečenie ...

  u)

  požiadavky súvisiace s procesmi zahŕňajúcimi plánovanie, návrhy, overovanie, realizáciu, výrobu, prevádzku, ...

  v)

  havarijnú pripravenosť vrátane požiadaviek na zisťovanie možností vzniku havárií a havarijných situácií, ...

  w)

  riadenie jeho dokumentácie a jej zmien vrátane riadenia externých dokumentov a pravidiel oboznamovania ...

  x)

  riadenie a uchovávanie záznamov vznikajúcich pri jeho procesoch, ako aj spôsob ich preukazovania úradu, ...

  y)

  hodnotenie a kritériá výberu dodávateľov vrátane vedenia záznamov o dodávateľoch,

  z)

  požiadavky na obstarávanie a nakupovanie tovarov a služieb vrátane požiadaviek na vstupné kontroly nakupovaných ...

  aa)

  požiadavky na systémy manažérstva kvality dodávateľov tovarov a služieb, ktoré majú alebo môžu mať vplyv ...

  ab)

  dodržiavanie a oboznámenie dodávateľov s politikou kvality vrátane politiky bezpečnosti tak, aby bola ...

  ac)

  kontroly dodávateľov a kontroly činností vykonávaných dodávateľmi vrátane umožnenia spoluúčasti inšpektorov ...

  ad)

  požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov vykonávajúcich kontroly a skúšky špecifikovaných objektov, zariadení, ...

  ae)

  požiadavky na zmluvy a zmluvné podmienky s dodávateľmi so zahrnutím požiadaviek podľa písmen g), j), ...

  af)

  monitorovanie a meranie tovarov alebo služieb vrátane požiadaviek na rozsah kontrol a použité zariadenia ...

  ag)

  riadenie zariadení na meranie a monitorovanie7) vrátane vedenia evidencie, pravidelnej kalibrácie a ...

  ah)

  požiadavky na identifikáciu a sledovateľnosť tovarov a služieb, na značenie technológie a zariadení, ...

  ai)

  požiadavky na ochranu tovarov pri doprave, balení, skladovaní, podmienky skladovania a vedenia evidencie ...

  aj)

  audity systému manažérstva kvality vrátane plánov, programov a záznamov z auditov,

  ak)

  systém riadenia a určenia príčin nezhôd alebo nezhodných produktov,

  al)

  nápravnú a preventívnu činnosť vrátane vedenia záznamov o nezhodách, o nápravných a preventívnych opatreniach, ...

  am)

  trvalé zlepšovanie a zvyšovanie efektívnosti jeho procesov na základe vstupov z procesov samohodnotenia, ...

  an)

  zabezpečenie potrebnej internej komunikácie medzi rôznymi úrovňami riadenia a organizačnej štruktúry ...

  ao)

  identifikáciu povinných požiadaviek a požiadaviek dozorných orgánov na zariadenia, tovary a služby, ...

  ap)

  zabezpečovanie a udržiavanie primeranej úrovne kultúry bezpečnosti,

  aq)

  zabezpečovanie a udržiavanie primeranej úrovne jadrovej bezpečnosti, havarijnej pripravenosti, fyzickej ...

  ar)

  využívanie a uplatňovanie prevádzkových skúseností, medzinárodných štandardov bezpečnosti, nových poznatkov ...

  as)

  požiadavky na zaistenie bezpečnosti počítačových systémov a sietí a požiadavky súvisiace so zabezpečením ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 431/2011 Z. z.

  POŽIADAVKY NA DOKUMENTÁCIU SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

  A. Dokumentácia systému manažérstva kvality musí byť

  a)

  vypracovaná a dokladovaná

  1.

  v rozsahu potrebnom na zabezpečovanie požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane zoznamu ...

  2.

  v rozsahu a v podrobnostiach, ktoré zodpovedajú významu a zložitosti činností, použitým metódam, znalostiam ...

  b)

  riadená podľa určených pravidiel a postupov vrátane

  1.

  používanej externej dokumentácie a dokumentácie vypracovanej inými osobami,

  2.

  stanovenia zodpovedností týkajúcich sa jej vypracovania, posudzovania, schvaľovania, evidencie, distribúcie, ...

  c)

  kategorizovaná a chránená vzhľadom na svoj obsah, formu a vzájomné vzťahy,

  d)

  pravidelne preskúmavaná z hľadiska aktuálnosti a primeranosti,

  e)

  schválená oprávnenými zamestnancami,

  f)

  ľahko identifikovateľná, aktuálna, zrozumiteľná, jednoznačne čitateľná a ľahko dostupná na mieste používania, ...

  g)

  označená dátumom vydania alebo platnosti,

  h)

  zrušená podľa určených pravidiel, ak jej obsah nezodpovedá aktuálnemu stavu, a nahradená upravenou a ...

  i)

  označená a zabezpečená proti možnému použitiu neaktuálnej alebo neplatnej dokumentácie vrátanie opatrení ...

  j)

  uchovávaná po určený čas a podľa určených pravidiel8) vrátane neplatnej dokumentácie.

  B. Záznamy systému manažérstva kvality musia byť

  a)

  riadené a dokladované podľa určených postupov vrátane stanovenia zodpovedností a pravidiel týkajúcich ...

  b)

  špecifikované v dokumentácii systému manažérstva kvality,

  c)

  vypracúvané najmenej v rozsahu, ktorý umožňuje

  1.

  preukázanie schopnosti bezpečnej prevádzky jadrového zariadenia,

  2.

  preukázanie údržby, opráv alebo modifikácií vybraných zariadení,

  3.

  určovanie príčin prevádzkových udalostí alebo porúch vybraných zariadení,

  4.

  efektívne plánovanie, riadenie a realizáciu činností a procesov,

  5.

  preukázať kto, kedy a s akým výsledkom činnosť vykonal,

  d)

  jednoznačne čitateľné, kompletné a ľahko identifikovateľné,

  e)

  označené dátumom, menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá ho vyhotovila,

  f)

  uložené, evidované a udržiavané takým spôsobom, aby boli ľahko dostupné a chránené proti poškodeniu, ...

  g)

  uchovávané aspoň desať rokov po ukončení prevádzky jadrového zariadenia, ak ide o záznamy dôležité z ...

  C. Príručka kvality musí

  a)

  obsahovať predmet systému manažérstva kvality,

  b)

  obsahovať politiku kvality a ciele kvality systému manažérstva kvality alebo odkazy na dokumenty, v ...

  c)

  určiť a stručne opísať procesy identifikované v systéme manažérstva kvality,

  d)

  obsahovať opis postupností a interakcií medzi procesmi zahrnutými do systému manažérstva kvality, ...

  e)

  obsahovať stanovenie požiadaviek, zdrojov, kritérií a metód potrebných na zabezpečenie správneho riadenia, ...

  f)

  stanoviť vo vzťahu k procesom systému manažérstva kvality dokumentované postupy systému manažérstva ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 431/2011 Z. z.

  ROZSAH SCHVAĽOVANEJ DOKUMENTÁCIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

  (1)

  Príručka kvality alebo príručka opisujúca riadenie kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia. ...

  (2)

  Zadávacie programy zabezpečovania kvality.

  (3)

  Etapové programy zabezpečovania kvality.

  (4)

  Plány kvality.

  (5)

  Programy predprevádzkových kontrol vybraných zariadení.

  (6)

  Programy prevádzkových kontrol vybraných zariadení.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 431/2011 Z. z.

  POŽIADAVKY NA PROGRAMY ZABEZPEČOVANIA KVALITY JADROVÝCH ZARIADENÍ

  I. Zadávací program obsahuje

  a)

  stručný opis jadrového zariadenia,

  b)

  súhrn a postupnosť činností, ktoré podmieňujú kvalitu jadrového zariadenia vo všetkých etapách existencie ...

  c)

  určenie členenia a postupnosti spracovania etapových programov, určenie zodpovednosti za ich spracovanie ...

  d)

  určenie zodpovednosti za zabezpečovanie kvality v jednotlivých etapách existencie jadrového zariadenia ...

  e)

  zásady riadenia dokumentácie systému manažérstva kvality a záznamov a ich prenosu medzi jednotlivými ...

  f)

  požiadavky na zabezpečovanie kvality, na organizačné a technické zabezpečenie činností a procesov dôležitých ...

  g)

  zásady odstupňovaného prístupu k zabezpečovaniu kvality vybraných zariadení podľa ich kategorizácie ...

  h)

  požiadavky na metrológiu,

  i)

  zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a základných normatívno-technických dokumentov, ktoré ...

  j)

  údaje dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, požiadavky na rozsah prieskumov, štúdií, analýz a výpočtov, ...

  k)

  opis plánovania a koordinácie umiestňovania,

  l)

  návrh zásad kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried,

  m)

  požiadavky na výber lokality, spôsob výberu ochranného pásma so zdôvodnením jeho veľkosti, súlad činností ...

  II. Etapový program obsahuje

  a)

  stručný opis jadrového zariadenia,

  b)

  súhrn a postupnosť procesov a činností, ktoré podmieňujú kvalitu a jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia ...

  c)

  požiadavky na procesy a činnosti, ktoré podmieňujú kvalitu jadrového zariadenia a jadrovú bezpečnosť ...

  d)

  požiadavky na riadenie a uchovávanie dokumentácie a záznamov systému manažérstva kvality vrátane ich ...

  e)

  požiadavky na pravidelné preskúmanie, aktualizáciu a riadenie príslušného etapového programu,

  f)

  požiadavky na systém identifikácie a značenia zariadení, systémov, komponentov a stavebných konštrukcií ...

  g)

  požiadavky na kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried a požiadavky na tvorbu zoznamu ...

  h)

  požiadavky na proces riadenia zmien a modifikácií vykonaných na jadrovom zariadení v príslušnej etape ...

  i)

  požiadavky na procesy a postupy posudzovania a odsúhlasovania operatívnych zmien technickej dokumentácie ...

  j)

  požiadavky na procesy a postupy pre prípady neštandardných situácií, abnormálnych alebo havarijných ...

  k)

  vymedzenie právomocí, zodpovedností a požiadaviek na kvalifikáciu zamestnancov vykonávajúcich činnosti ...

  l)

  požiadavky na prieskumy, štúdie, analýzy a výpočty v danej etape jadrového zariadenia,

  m)

  požiadavky na spoľahlivosť a funkčnosť jadrového zariadenia a jeho najdôležitejších systémov a komponentov ...

  n)

  všeobecné požiadavky na postupy kvalifikácie, verifikácie a validácie vybraných zariadení,

  o)

  požiadavky na kvalifikáciu metód nedeštruktívneho skúšania komponentov vybraných zariadení,

  p)

  požiadavky na podmienky prevádzkového a pracovného prostredia jadrového zariadenia zahŕňajúce fyzikálne, ...

  q)

  plnenie požiadaviek úradu, všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitných predpisov a slovenských ...

  r)

  súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov a normatívno-technickej dokumentácie použitej v danej etape ...

  s)

  požiadavky na dokladovanie vhodnosti použitých hutných polotovarov a prídavných materiálov na zváranie, ...

  t)

  všeobecné požiadavky na dokladovanie súladu dodaných vybraných zariadení a ich komponentov s ich úradom ...

  u)

  vzťah k bezpečnostným návodom vydávaných úradom,

  v)

  požiadavky na zabezpečenie kontroly vykonávaných činností, ktoré podmieňujú kvalitu jadrového zariadenia ...

  w)

  požiadavky na kontrolné, preventívne a nápravné činnosti na preukázanie súladu s požiadavkami podľa ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 431/2011 Z. z.

  POŽIADAVKY NA PLÁNY KVALITY VYBRANÝCH ZARIADENÍ

  I. Plán kvality pre prvú etapu obsahuje

  a)

  vymenovanie vybraných zariadení, na ktoré sa vzťahuje,

  b)

  identifikačné údaje vybraného zariadenia, ak sú v prvej etape známe,

  c)

  kategorizáciu vybraného zariadenia do bezpečnostnej triedy,

  d)

  všeobecné technické podmienky pre vybrané zariadenie, najmä parametre, údaje a požiadavky, ktoré musí ...

  e)

  súhrn vlastností vybraného zariadenia s vplyvom na jadrovú bezpečnosť vrátane bezpečnostnej funkcie, ...

  f)

  stanovenie rozsahu kvalifikácie; pre systémy kontroly a riadenia vrátane požiadaviek na elektromagnetickú ...

  g)

  požiadavky na riadenie starnutia vybraného zariadenia,

  h)

  všeobecný súhrn a postupnosť činností, ktoré podmieňujú kvalitu vybraného zariadenia v prvej etape, ...

  i)

  organizačné a technické zabezpečenie činností a procesov dôležitých na zabezpečovanie kvality vybraného ...

  j)

  všeobecné požiadavky na procesy obstarávania, návrhu, výroby, skladovania, prepravy, montáže, uvádzania ...

  k)

  všeobecné zásady riadenia dokumentácie a záznamov systému manažérstva kvality súvisiacich s vybraným ...

  l)

  potvrdenie súladu s požiadavkami zákona a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe. ...

  II. Plán kvality pre druhú etapu obsahuje

  a)

  vymenovanie vybraných zariadení, na ktoré sa vzťahuje,

  b)

  identifikačné údaje vybraného zariadenia,

  c)

  kategorizáciu vybraného zariadenia do bezpečnostnej triedy,

  d)

  technické podmienky pre vybrané zariadenie, najmä parametre, údaje a požiadavky, ktoré musí vybrané ...

  e)

  súhrn vlastností vybraného zariadenia s vplyvom na jadrovú bezpečnosť vrátane bezpečnostnej funkcie, ...

  f)

  súhrn a postupnosť činností a procesov, ktoré podmieňujú kvalitu vybraného zariadenia vo všetkých etapách ...

  g)

  organizačné a technické zabezpečenie činností a procesov dôležitých na zabezpečovanie kvality vybraného ...

  h)

  vymedzenie právomocí, zodpovednosti a požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich ...

  i)

  požiadavky na technologické postupy výroby, spôsob a rozsah kontroly predvýrobných, výrobných a montážnych ...

  j)

  požiadavky na technologické postupy prevádzky a údržby vrátane požiadaviek na spôsob a rozsah predprevádzkových ...

  k)

  požiadavky na identifikáciu materiálov, dielov a súčastí podľa vopred stanovených zásad týkajúcich sa ...

  l)

  zásady riadenia dokumentácie a záznamov systému manažérstva kvality súvisiacich s vybraným zariadením ...

  m)

  analýzu vhodnosti použitých hutných polotovarov a prídavných materiálov na zváranie vrátane uplatnených ...

  n)

  spôsob dokladovania súladu dodaných vybraných zariadení a ich komponentov s ich úradom schválenou špecifikáciou, ...

  o)

  vzťah k bezpečnostným návodom vydávaných úradom a inej normatívno-technickej dokumentácii obdobného ...

  p)

  postupy a metódy kvalifikácie, verifikácie a validácie vybraných zariadení,

  q)

  pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostných tried I a II požiadavky na vedenie záznamov o overení ...

  r)

  potvrdenie súladu s požiadavkami zákona a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe. ...

  III. Požiadavky na analýzy vplyvu

  A. Analýza vplyvu obsahuje

  a)

  názov zariadenia a jeho projektové označenie,

  b)

  umiestnenie a súhrn vlastností zariadenia ako

  1.

  technické parametre,

  2.

  funkčné požiadavky,

  3.

  technologické vlastnosti,

  4.

  použiteľnosť v normálnej a abnormálnej prevádzke a počas havarijných stavov,

  5.

  opis funkcie, ktorú plní,

  c)

  určenie ovplyvňovaných zariadení bezpečnostných tried I až III,

  d)

  určenie metódy vypracovania analýzy, napríklad výpočtom, odborným posúdením,

  e)

  definovanie rozsahu možných udalostí,

  f)

  určenie vzájomného vplyvu medzi zariadeniami zaradenými v rôznych bezpečnostných triedach,

  g)

  zhodnotenie vplyvu na jadrovú bezpečnosť.

  B. Množina možných udalostí podľa časti A písmena e)

  a)

  jednoduchá porucha,

  b)

  porucha so spoločnou príčinou,

  c)

  šírenie porúch zo zariadení zaradených do bezpečnostnej triedy IV na vybrané zariadenia zaradené do ...

  d)

  interferencia pri strate stability alebo pri deštrukcii na vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostných ...

  e)

  vplyv prúdenia média alebo kvapalín z porušených vybraných zariadení bezpečnostnej triedy IV,

  f)

  porušenie integrity,

  g)

  strata tesnosti,

  h)

  strata stability,

  i)

  falošné zapracovanie,

  j)

  strata elektronapájania,

  k)

  vplyv skratových prúdov,

  l)

  strata chladiacich médií,

  m)

  strata riadiacich médií,

  n)

  strata riadiacich povelov alebo signálov,

  o)

  porucha softvérového a hardvérového vybavenia,

  p)

  seizmická udalosť,

  q)

  vplyv interných a externých udalostí vrátane vzniknutých vibrácií a otrasov,

  r)

  vonkajšie vplyvy,

  s)

  vplyv aktivity,

  t)

  vplyv neutrónového toku,

  u)

  únava materiálu,

  v)

  starnutie,

  w)

  požiar,

  x)

  nesprávny postup obsluhy.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 431/2011 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU JADROVÝCH ZARIADENÍ

  Požiadavky na kvalitu jadrových zariadení obsahujú

  a)

  základné východiská projektu a bezpečnostné ciele,

  b)

  kategorizáciu iniciačných udalostí,

  c)

  spôsob zabezpečenia ochrany do hĺbky,

  d)

  realizáciu fyzických bariér,

  e)

  spôsob zabezpečenia predchádzaniu haváriám,

  f)

  prístup k zmierneniu následkov havárií,

  g)

  kvantitatívne bezpečnostné ciele zahŕňajúce

  1.

  radiačné ciele,

  2.

  pravdepodobnostné bezpečnostné ciele,

  3.

  pravdepodobnostné kritériá bezpečnosti a ich vzťah k medzinárodne akceptovaným požiadavkám,

  4.

  metodológiu pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti,

  h)

  použité deterministické analýzy, detaily ich metód, limity použitia,

  i)

  spôsob zabezpečenia verifikácie a validácie softvérových prostriedkov a výpočtových metód na analýzy ...

  j)

  kvantifikáciu projektových havárií,

  k)

  seizmickú odolnosť,

  l)

  riešenie havárií v podmienkach rozšíreného projektu a ťažkých havárií vrátane pravidiel ich hodnotenia, ...

  m)

  opis následkov ťažkých havárií,

  n)

  analýzu vnútorných a vonkajších rizík,

  o)

  kvantifikácia parametrov prijateľných rizík,

  p)

  určenie bezpečnostných funkcií,

  q)

  opatrenia na dosiahnutie spoľahlivosti bezpečnostných funkcií,

  r)

  nároky na kvalifikáciu zariadení,

  s)

  úroveň ochrany proti požiaru,

  t)

  vzťah k ľudskému faktoru,

  u)

  úroveň zabezpečenia hlavného, núdzového a havarijného riadenia prevádzky,

  v)

  zabezpečenie obývateľnosti dozorní v prípade havárií,

  w)

  kritériá prijateľnosti zachovania integrity bariér pre

  1.

  normálnu prevádzku,

  2.

  očakávané udalosti,

  3.

  projektové havárie,

  4.

  havárie v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva,

  5.

  ťažké havárie,

  6.

  nevýkonové prevádzkové režimy,

  x)

  kategorizáciu systémov kontroly a riadenia s použitím odstupňovaného prístupu a požiadavky na ich funkčnosť ...

  y)

  spôsob zabezpečenia verifikácie a validácie softvérových a hardvérových prostriedkov pre systémy kontroly ...

  z)

  rozsah systému pohavarijného monitorovania a kvantifikácia jeho technických parametrov, spoľahlivosti ...

  aa)

  rozsah kvalifikácie komponentov systému pohavarijného monitorovania,

  ab)

  rozsah systému zobrazovania bezpečnostne dôležitých parametrov,

  ac)

  rozsah monitorovania kritických bezpečnostných funkcií,

  ad)

  zabezpečenie systémov elektrického napájania a jeho spoľahlivosť,

  ae)

  spôsob vyvedenia výkonu a jeho spoľahlivosť,

  af)

  zabezpečenie diagnostickými systémami,

  ag)

  kvantifikácia parametrov systému ochrannej obálky,

  ah)

  parametre životnosti zariadení jadrového zariadenia.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 431/2011 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU VYBRANÝCH ZARIADENÍ

  Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení zahŕňajú

  a)

  vstupné projektové podklady špecifické pre dané vybrané zariadenie s opisom zmien oproti úvodnému projektu, ...

  b)

  kategorizáciu vybraného zariadenia do bezpečnostnej triedy,

  c)

  označenie predpísanej kvality a stavu hutníckych polotovarov a prídavných materiálov s určením rozsahu ...

  d)

  požiadavky na odolnosť voči vonkajším vplyvom,

  e)

  rozmery, hrúbky stien a údaje potrebné na ich dimenzovanie,

  f)

  umiestnenie, druh, rozmery, hodnoty súčiniteľov zvarových spojov a ich klasifikačný stupeň,

  g)

  skúšobné médiá, druh skúšok a ich kritériá úspešnosti,

  h)

  výsledky výpočtov vypracovaných podľa technických noriem, technických podmienok, prípadne podľa nových ...

  i)

  výpočty alebo výsledky výpočtov a dôležité technické údaje o parametroch poistných zariadení so zameraním ...

  j)

  technologické postupy výroby a výstavby, návrh na ich overenie a postupy ich prípadných opráv,

  k)

  montážne predpisy a technologické postupy montáže,

  l)

  technické podmienky na výrobu, výstavbu, montáž a opravy, ktoré musia obsahovať

  1.

  spôsob, druh a rozsah tepelného spracovania pri zariadeniach, respektíve častiach strojnotechnologických ...

  2.

  vstupné, medzioperačné a výstupné výrobné kontroly a pomontážne kontroly, ako aj kritériá prijateľnosti ...

  3.

  údaje o plánovanej dobe životnosti zariadenia,

  4.

  údaje o spoľahlivosti zariadenia,

  5.

  údaje o seizmickej odolnosti zariadenia,

  m)

  technologické postupy zásahov zváraním do existujúcich vybraných zariadení bezpečnostných tried I a ...

  n)

  technologické postupy zvárania, ktoré sa musia vypracovať v súlade s technickou normou a musí v nich ...

  o)

  konštrukčné vyhotovenie zariadení tak, aby nemohlo dôjsť k ich náhlemu porušeniu pri všetkých skúšobných, ...

  p)

  riešenie prehliadok, kontrol a funkčných skúšok, opravy a údržbu zariadení,

  q)

  dimenzovanie zariadení a ich zdrojov energie, polohové riešenie armatúr, konštrukciu, počet a polohu ...

  r)

  fyzickú separáciu jednotlivých bezpečnostných systémov, vnútorných elektrických rozvodov pre striedavú ...

  s)

  požiadavky na ukladanie betónov a kontrolu ich kvality, na vyhotovenie betonárskej výstuže, priechodiek, ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 431/2011 Z. z.

  POŽIADAVKY NA SPRIEVODNÚ TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU VYBRANÝCH ZARIADENÍ

  A. Sprievodná technická dokumentácia vybraných zariadení obsahuje

  a)

  atesty a protokoly o kontrole kvality použitých materiálov so zameraním na základné materiály, hutné ...

  b)

  protokoly, zápisy a iné záznamy zo skúšok a kontrol s ich vyhodnotením,

  c)

  doklady o kvalifikácii zariadení,

  d)

  osvedčenia o kvalite a kompletnosti dodávky, montáže alebo výstavby dokladované protokolmi o výsledkoch ...

  e)

  výkresovú dokumentáciu s vyznačením odchýlok zodpovedajúcu skutočnému vyhotoveniu,

  f)

  programy prevádzkových kontrol,

  g)

  pokyny na údržbu a opravy,

  h)

  návod na obsluhu a bezpečné používanie.

  B. Sprievodná technická dokumentácia strojnotechnologických vybraných zariadení charakteru tlakových ...

  a)

  záznamy o prípadnej aktualizácii pevnostných výpočtov a ich výsledky,

  b)

  údaje o tepelnom spracovaní,

  c)

  zoznamy zváračov, ktorí vykonali zváračské práce, s vyznačením druhu a platnosti osvedčenia,

  d)

  zoznamy zamestnancov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnenia, ...

  e)

  protokoly o kontrole kvality zvarových spojov,

  f)

  údaje o opravách chýb počas výroby,

  g)

  záznamy o registrovaných indikáciách pri vybraných zariadeniach bezpečnostných tried I a II,

  h)

  záznamy o odchýlkach od dokumentácie systému manažérstva kvality počas výroby a vyhodnotenie zmeny vlastností ...

  C. Sprievodná technická dokumentácia jednotlivých ucelených okruhov, vetiev a systémov vybraných zariadení ...

  a)

  záznamy o prípadnej aktualizácii pevnostných výpočtov a ich výsledky,

  b)

  zoznam zváračov, ktorí vykonali zváračské práce pri montáži, s vyznačením druhu a platnosti osvedčenia, ...

  c)

  zoznam zamestnancov, ktorí vykonali nedeštruktívne skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnení, ...

  d)

  zápisy o kontrole a potvrdenie o vnútornej čistote zariadení,

  e)

  protokoly o kontrole kvality zvarových spojov,

  f)

  protokoly o skúškach tesnosti a pevnosti,

  g)

  údaje o opravách chýb počas montáže.

  D. Sprievodná technická dokumentácia jednotlivých ucelených okruhov, vetiev a systémov vybraných elek- ...

  a)

  atesty prístrojov alebo doklady o zhode podľa osobitného predpisu,10)

  b)

  vnútorné zapojenie,

  c)

  protokoly o individuálnom a funkčnom vyskúšaní,

  d)

  revíznu správu o odbornej prehliadke a skúške,

  e)

  protokoly o nastavení elektrických ochrán,

  f)

  protokoly o verifikácii a validácii softvérového vybavenia a hardvérového vybavenia a potvrdenie o spoľahlivosti. ...

  E. Sprievodná technická dokumentácia zariadení stavebných objektov so zameraním na hermetické priestory ...

  a)

  záznamy o prípadnej aktualizácii pevnostných výpočtov a ich výsledky,

  b)

  protokoly o kvalite betónov dokladované výsledkami deštruktívnych skúšok,

  c)

  zoznam zváračov, ktorí vykonali zváračské práce pri montáži, s vyznačením druhu a platnosti osvedčení, ...

  d)

  zoznam zamestnancov, ktorí vykonali nedeštruktívne skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnení, ...

  e)

  protokoly o kontrole kvality zvarových spojov,

  f)

  zápisy o kontrole a potvrdenie o vnútornej čistote priestorov,

  g)

  protokoly o skúškach tesnosti a pevnosti hermetických priestorov,

  h)

  protokoly z meraní náklonov a meraní priehybov podláh, stien a stropov.

  Sprievodná technická dokumentácia podľa písmen a) až g) sa vypracúva pre jednotlivé priestory a miestnosti ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...
 • 2)  STN EN ISO/IEC 17021: 2011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikátu ...
 • 3)  STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2005).
 • 4)  Napríklad STN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly.
 • 5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní ...
 • 6)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti.
 • 7)  Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2008).
 • 8)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  Príloha č. 1 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore