Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o systéme manažérstva kvality 431/2011 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 30.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 431/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

o systéme manažérstva kvality

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 25 ods. 6 zákona č. ...

§ 1
Predmet úpravy

Vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na rozsah, obsah, hierarchiu, štruktúru a preskúmavanie ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Dokumentácia systému manažérstva kvality je súbor dokumentov, záznamov a informácií, bez ohľadu ...

(2)

Nezávislé hodnotenie systému manažérstva kvality je činnosť vykonávaná formou auditov alebo ...

(3)

Kvalifikácia je potvrdenie, že vybrané zariadenia sú schopné splniť počas svojej projektovej ...

(4)

Odstupňovaný prístup je odstupňovanie požiadaviek na procesy, činnosti, dokumentáciu systému ...

a)

dôležitosti a zložitosti každej činnosti a jej produktov,

b)

veľkosti rizika a možných následkov spojených s jednotlivými činnosťami a produktmi,

c)

možných následkov v prípade, že daná činnosť bude vykonaná nesprávne, alebo ak produkt zlyhá. ...

(5)

Preskúmanie vrcholovým manažmentom3) je pravidelné a systematické vyhodnocovanie systému manažérstva ...

(6)

Procesný prístup je systematická identifikácia a riadenie procesov využívaných žiadateľom o ...

(7)

Riadenie dokumentácie systému manažérstva kvality je proces, ktorý vyžaduje, aby na všetkých ...

(8)

Samohodnotenie3) je pravidelné a systematické preskúmanie procesov a ich výsledkov žiadateľa o ...

(9)

Špecifická kontrola4) sú skúšky vykonávané u výrobcu podľa príslušnej špecifikácie výrobku ...

(10)

Trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality je proces zlepšovania merateľných ukazovateľov ...

(11)

Typová skúška je overenie schopnosti vybraného zariadenia daného typu spĺňať špecifikované ...

(12)

Zabezpečovanie kvality3) je časť systému manažérstva kvality zameraná na poskytovanie dôvery, ...

§ 3
Systém manažérstva kvality
(1)

Systém manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia musí byť vytvorený, ...

(2)

Systém manažérstva kvality je založený na

a)

zavádzaní a uplatňovaní systému manažérstva kvality na základe riadenia procesov prebiehajúcich ...

b)

systematickom, objektívnom a pravidelnom hodnotení systému manažérstva kvality a jeho trvalom zlepšovaní ...

c)

aktívnom prístupe všetkých zamestnancov žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia a ich ...

d)

informovanosti všetkých zamestnancov žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia o systéme ...

e)

aktívnom prístupe žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia k informovaniu verejnosti a ďalších ...

(3)

Systém manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia zahŕňa opis systému ...

(4)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí v rámci systému manažérstva kvality určiť ...

(5)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí v rámci systému manažérstva kvality zaviesť ...

(6)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí priebežne zavádzať do praxe výsledky vyplývajúce ...

(7)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí aplikovať požiadavky systému manažérstva ...

(8)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí v rámci systému manažérstva kvality zaviesť ...

a)

procesný prístup s dôrazom na procesy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť jadrového zariadenia, ...

b)

merateľné ukazovatele alebo hodnotiteľné ukazovatele výkonnosti procesov a hodnotenia kultúry ...

c)

pravidelné vyhodnocovanie tendencie vývoja procesov.

(9)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí mať v dokumentácii systému manažérstva kvality ...

(10)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí mať dokumentovanú a jasne zdôvodnenú organizačnú ...

(11)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí systematicky analyzovať, dokumentovať a zabezpečiť ...

(12)

Požiadavky na systém manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia sú uvedené ...

§ 4
Dokumentácia systému manažérstva kvality
(1)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia opisuje ...

a)

systém vnútorného riadenia so zreteľom na zabezpečovanie kvality,

b)

implementáciu politiky zameranej na kvalitu, bezpečnosť a odbornú prípravu zamestnancov,

c)

monitorovanie dodržiavania jadrovej bezpečnosti.

(2)

Dokumentácia systému manažérstva kvality obsahuje

a)

politiku kvality a ciele kvality,

b)

politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele,

c)

príručku kvality,

d)

organizačnú štruktúru a jej opis,

e)

dokumentované predpisy, programy, postupy a záznamy,

f)

požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia,

g)

požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia,

h)

kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried alebo zoznam vybraných zariadení,

i)

požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení,

j)

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení.

(3)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie podľa § 5 ods. 3 písm. a) až ...

(4)

Dokumentácia systému manažérstva kvality držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d), ...

(5)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa ...

(6)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa ...

(7)

Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa ...

(8)

Požiadavky na dokumentáciu systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia ...

(9)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia musí vypracovať a udržiavať príručku kvality, ...

(10)

Okrem plnenia povinnosti uvedenej v § 10 ods. 1 písm. b) zákona žiadateľ o povolenie alebo držiteľ ...

(11)

Dokumentácia systému manažérstva kvality musí byť držiteľom povolenia pravidelne preskúmavaná ...

(12)

Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu jadrových zariadení alebo na kvalitu vybraných zariadení, ...

(13)

Rozsah úradom schvaľovanej dokumentácie systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. ...

§ 5
Požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia
(1)

Požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrového zariadenia sú obsiahnuté v programoch zabezpečovania ...

(2)

Programy zabezpečovania kvality jadrového zariadenia sa delia na

a)

zadávací program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia (ďalej len „zadávací program“), ...

b)

etapový program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia (ďalej len „etapový program“), ...

(3)

Etapy existencie jadrového zariadenia na účely odseku 2 sú:

a)

projektovanie,

b)

výstavba,

c)

uvádzanie do prevádzky,

d)

prevádzka,

e)

jednotlivé etapy vyraďovania,

f)

uzatvorenie úložiska.

(4)

Požiadavky na obsah zadávacieho programu a etapového programu sú uvedené v prílohe č. 4.

(5)

Zadávací program zabezpečovania kvality jadrového zariadenia je platný od jeho schválenia do doby ...

(6)

Programy zabezpečovania kvality jadrového zariadenia sa vo všetkých etapách jeho existencie musia ...

§ 6
Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení
(1)

Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení sú ustanovené v plánoch kvality vybraných ...

a)

rozpracúvajú zásady zabezpečovania kvality vybraných zariadení ustanovené v programoch zabezpečovania ...

b)

sú platné od ich schválenia do skončenia životnosti vybraných zariadení, pre ktoré boli vypracované, ...

c)

sa vypracúvajú pre každé vybrané zariadenie zaradené do bezpečnostných tried I, II a III,

d)

sa pre vybrané zariadenia rovnakého druhu, konštrukcie a rozmeru zaradené do bezpečnostnej triedy ...

e)

sa pre vybrané zariadenia rovnakého druhu a typorozmeru zaradené do bezpečnostnej triedy II môžu ...

f)

sa pre vybrané zariadenia rovnakého druhu zaradené do bezpečnostnej triedy III môžu vypracovať ...

g)

sa vypracúvajú samostatne pre každý systém kontroly a riadenia vrátane jeho softvérového vybavenia ...

h)

sú v prípade združených plánov kvality vypracované len pre vybrané zariadenia zaradené do rovnakej ...

(2)

Plány kvality sa spravidla vypracúvajú v dvoch etapách:

a)

pred výberom dodávateľa vybraného zariadenia (ďalej len „plán kvality pre prvú etapu“),

b)

pred začatím výroby vybraného zariadenia, v prípade potrubných trás pred začatím ich montáže ...

(3)

Pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy IV sa plány kvality nevypracúvajú. Pre ...

(4)

Za vypracovanie plánov kvality a analýz vplyvu je zodpovedný žiadateľ o povolenie alebo držiteľ ...

(5)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie pred výberom dodávateľa ...

(6)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie pred začatím výroby ...

(7)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá úradu na schválenie dokumentáciu podľa ...

(8)

Požiadavky na obsah plánov kvality a na analýzy vplyvu sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 7
Požiadavky na kvalitu jadrových zariadení
(1)

Rozsah predkladaných požiadaviek na kvalitu jadrových zariadení je uvedený v prílohe č. 6.

(2)

Dosiahnutý stav kvality jadrového zariadenia, jeho zmeny a vývoj vo vzťahu na jadrovú bezpečnosť ...

§ 8
Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení
(1)

Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení obsahujú

a)

výpočty a výsledky výpočtov na preukázanie odolnosti vybraného zariadenia proti seizmicite a ...

b)

zaradenie do bezpečnostnej triedy,

c)

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení uvedené v prílohe č. 7.

(2)

Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení zaradených do bezpečnostných tried I až III žiadateľ ...

(3)

Vybrané zariadenia musia byť kvalifikované na ich požadovanú funkčnú spôsobilosť a predpokladané ...

(4)

Pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostných tried I a II, okrem systémov kontroly a riadenia, ...

(5)

Pre systémy kontroly a riadenia klasifikované ako vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej ...

a)

typová skúška,

b)

prevádzková skúsenosť,

c)

deterministická analýza.

(6)

Pre systémy kontroly a riadenia klasifikované ako vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej ...

a)

typová skúška,

b)

prevádzková skúsenosť,

c)

analýza,

d)

kombinácia spôsobov uvedených v písmenách a) až c).

(7)

Pre systémy kontroly a riadenia klasifikované ako vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej ...

(8)

Pre systémy kontroly a riadenia klasifikované ako vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej ...

(9)

Pre vybrané zariadenia typu stavebných objektov, veľkorozmerných tlakových nádob a potrubných ...

(10)

Pre vybrané zariadenia typu ostatných tlakových nádob vrátane ich statických podpôr a závesov, ...

(11)

Pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostných tried III a IV, okrem systémov kontroly a riadenia, ...

a)

typová skúška,

b)

prevádzková skúsenosť,

c)

analýza,

d)

výpočtová analýza,

e)

kombinácia metód podľa písmena a) až d).

(12)

Kvalita a vlastnosti materiálu hutníckych výrobkov a prídavných materiálov na zváranie použitých ...

(13)

Kvalita a vlastnosti materiálu hutníckych výrobkov a prídavných materiálov na zváranie použitých ...

(14)

Kvalita a vlastnosti materiálu hutníckych výrobkov a prídavných materiálov na zváranie použitých ...

(15)

Splnenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení sa dokumentuje v sprievodnej technickej dokumentácii. ...

(16)

Požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu vybraných zariadení sú uvedené v prílohe č. ...

(17)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia skontroluje zhodu vybraného zariadenia s požiadavkami ...

(18)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia skontroluje zhodu vybraného zariadenia s požiadavkami ...

(19)

V súlade s § 10 ods. 1 písm. f) zákona držiteľ povolenia oznamuje úradu termín vykonania pomontážnych ...

§ 9
Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality
(1)

Zmeny podľa § 2 písm. v) zákona musia byť vopred zdôvodnené, starostlivo naplánované a po ich ...

(2)

Zmeny podľa § 2 písm. v) a w) zákona sa vykonávajú podľa zásad a požiadaviek platných pre ...

(3)

Súčasne so zmenou podľa § 2 písm. v) zákona žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá ...

a)

analýzu príčin navrhovanej zmeny s odôvodnením cieľa zmeny,

b)

hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť,

c)

návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenia ...

d)

návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie ...

e)

zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne, a zmenenú dokumentáciu ...

f)

hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metódou analýzy rizík,

g)

posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt, alebo inou kvalifikovanou osobou. ...

(4)

Súčasne so zmenou podľa § 2 písm. w) zákona žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá ...

a)

hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť,

b)

analýzu príčin navrhovanej zmeny s odôvodnením cieľa zmeny,

c)

návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny na existujúce zariadenia vrátane ...

d)

zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne, a zmenenú dokumentáciu ...

(5)

Žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia predkladá úradu dokumentáciu zmeny na schválenie ...

(6)

Po zavedení zmeny musí žiadateľ o povolenie alebo držiteľ povolenia v ním určenom časovom intervale ...

§ 10
Prechodné ustanovenie

Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení podľa § 6 a požiadavky na kvalitu vybraných ...

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 56/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 12

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Marta Žiaková v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...
  • 2)  STN EN ISO/IEC 17021: 2011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikátu ...
  • 3)  STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2005).
  • 4)  Napríklad STN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly.
  • 5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní ...
  • 6)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti.
  • 7)  Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2008).
  • 8)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
  • 9)  Príloha č. 1 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách ...
  • 10)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore