Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 423/1991 účinný od 01.01.2001 do 31.12.2001


Platnosť od: 01.11.1991
Účinnosť od: 01.01.2001
Účinnosť do: 31.12.2001
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Zákonné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 423/1991 s účinnosťou od 01.01.2001 na základe 478/2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 ...

Rozsah a podmienky poistenia
§ 1
(1)

Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v ...

a)

ktorého typ podlieha evidencii motorových vozidiel v Slovenskej republike, a ak ide o motorové vozidlo, ...

1.

v Slovenskej republike,

2.

na území štátov, s ktorými Kancelária zelenej karty Slovenskej republiky uzavrela dohodu o vzájomnom ...

b)

ktoré je evidované alebo má trvalé stanovište v cudzine (ďalej len „cudzozemské motorové vozidlo“), ...

(2)

Ako prevádzkovateľ motorového vozidla sa na účely tejto vyhlášky posudzuje aj ten, kto použije ...

§ 2
(1)

Motorovým vozidlom sa na účely tejto vyhlášky rozumie nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ...

(2)

Jazdná súprava tvorená motorovými vozidlami, motorovým vozidlom a pracovným strojom alebo náradím ...

§ 3
(1)

Prevádzkovateľ a vodič motorového vozidla, na ktorého sa vzťahuje zákonné poistenie (ďalej ...

a)

na zdraví alebo usmrtením,

b)

poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením veci,

c)

vznikom inej majetkovej ujmy,

pokiaľ poistený za túto škodu zodpovedá podľa zákona a ak sa ďalej neustanovuje inak.

(2)

Za škodu spôsobenú inému sa považuje aj škoda na zdraví alebo smrť prevádzkovateľa motorového ...

(3)

Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu podľa odsekov 1 a 2. Ak o náhrade ...

(4)

V prípade smrti poisteného alebo zániku právnickej osoby má poškodený priamo voči poisťovni ...

§ 4
Poisťovňa je povinná v súvislosti s udalosťou, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie <span class="shorten">...</span>
a)

obhajoby v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom alebo priestupkovom konaní vedenom proti poistenému, ...

b)

súdneho konania o náhrade škody a právneho zastúpenia poisteného,

c)

mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného.

§ 5
Poisťovňa nenahradí škodu
a)

na veci, ak za ňu poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ...

b)

na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako ani na veciach dopravovaných ...

c)

ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec určený osobitnými1) predpismi, alebo ...

d)

vzniknutú pretekárom a súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo ...

e)

vzniknutú slovenskému alebo inému štátu, tuzemským a cudzozemským právnickým osobám vynaložením ...

1.

ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu (§ 8),

2.

vodičovi motorového vozidla, prevádzkou ktorého bola táto škoda spôsobená.

§ 6

Zákonné poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového ...

§ 7
(1)

Náhradu platí poisťovňa poškodenému; poškodený však nemá právo na plnenie proti poisťovni, ...

(2)

Ak má poisťovňa vyplatiť náhradu poškodenému, ktorému vzniklo aj právo na plnenie voči poisťovni ...

(3)

Ak poistený nahradil priamo poškodenému škodu alebo jej časť, má právo, aby mu poisťovňa uhradila ...

§ 8
(1)

Ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu na zdraví alebo usmrtením spôsobenú prevádzkou motorového ...

(2)

Podmienkou uplatnenia práva podľa odseku 1 je, že polícia nehodu bezprostredne po jej vzniku zistila, ...

§ 9
(1)

Poisťovňa je povinná plniť do 15 dní po skončení vyšetrenia nevyhnutného na zistenie jej povinnosti ...

(2)

Dňom, keď poisťovňa písomne odmietla poškodenému nahradiť škodu alebo jej časť, môže poškodený ...

§ 10
(1)

Poistený je povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť pri zisťovaní príčin a výšky škody, ...

(2)

Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že

a)

sa proti nemu uplatnil nárok na náhradu škody, a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške, ...

b)

v súvislosti so skutočnosťou, z ktorej škoda vznikla, sa začalo trestné alebo priestupkové konanie; ...

c)

právo na náhradu škody sa uplatňuje na súde alebo na inom príslušnom orgáne.

(3)

Poistený je ďalej povinný v konaní o náhrade škody postupovať v súlade s pokynmi poisťovne ...

(4)

Poisťovňa je oprávnená plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený bez súhlasu poisťovne ...

a)

neuplatní námietku premlčania,

b)

zaviaže sa uhradiť premlčanú pohľadávku.

§ 11
(1)

Poisťovňa má právo na náhradu súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového ...

a)

spôsobil škodu úmyselne alebo po požití alkoholického nápoja, ak bol zistený v krvi obsah alkoholu ...

b)

spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré podľa právoplatného rozsudku v trestnom ...

c)

viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia, alebo v dobe zákazu činnosti ...

d)

spôsobil škodu motorovým vozidlom, ktoré použil na prevádzku, hoci podľa osobitných predpisov3) ...

e)

zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nemala predpísané vodičské oprávnenie, alebo osobe, ...

f)

použil motorové vozidlo na iný účel, ako ustanovujú podmienky na určenie výšky poistného.

(2)

Ak poistený porušil povinnosť uloženú pravidlami cestnej premávky ohlásiť orgánom polície ...

(3)

Ak nastala skutočnosť uvedená v odseku 1 písm. a), c) až e) alebo v odseku 2 pri plnení úloh ...

(4)

Proti poistenému, ktorý v čase, kedy nastala skutočnosť, ktorá bola dôvodom vzniku poistnej udalosti, ...

(5)

Výška náhrady, na ktorú poisťovni vznikne právo podľa odsekov 1 až 4, nemôže presiahnuť úhrn ...

§ 12
(1)

Ak poisťovňa nahradila za poisteného škodu, prechádza na ňu právo poistného na náhradu škody ...

(2)

Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na zníženie ...

(3)

Na poisťovňu prechádza aj právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré ...

(4)

Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že nastali okolnosti odôvodňujúce ...

Poistné
§ 13

Za tuzemské motorové vozidlo vzniká povinnosť platiť poistné pridelením štátnej poznávacej ...

§ 14

Povinnosť platiť poistné má, kto je v čase vzniku tejto povinnosti zapísaný v technickou preukaze ...

§ 15
(1)

Poistné sa platí naraz na celý kalendárny rok a je splatné najneskoršie do konca februára tohto ...

(2)

Ak do konca februára kalendárneho roka nastane zmena v osobe držiteľa motorového vozidla, je poistné ...

(3)

Ak vznikne povinnosť platiť poistné v priebehu kalendárneho roka, platí sa pomerná časť poistného ...

(4)

V prípade zmeny držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla vzniká povinnosť platiť len pomernú ...

§ 16
(1)

Kto je povinný platiť poistné, je povinný sám si ho vypočítať podľa príslušných ustanovení ...

(2)

Poistné sa platí na účet tej organizačnej jednotky poisťovne, v obvode ktorej je motorové vozidlo ...

§ 17

Poistné za motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Ministerstva obrany Slovenskej ...

§ 18
Poistné za motorové vozidlo so zvláštnou štátnou poznávacou značkou

Povinnosť platiť poistné má aj ten, komu bola pridelená zvláštna štátna poznávacia značka, ...

§ 19
(1)

Ak sa poistné nezaplatilo včas, zvyšuje sa o 20 % ročnej sadzby poistného za každý i začatý ...

(2)

V omeškaní s platením poistného je i ten, kto zaplatil nižšie poistné, ako je ustanovené touto ...

§ 20
Poistné za cudzozemské motorové vozidlo
(1)

Povinnosť platiť poistné za cudzozemské motorové vozidlo, okrem prípadov uvedených v odseku 5, ...

(2)

Pri predĺžení pobytu cudzozemského motorového vozidla v Slovenskej republike nad čas, na ktorý ...

(3)

Ak nebolo poistné zaplatené podľa odsekov 1 a 2, poistné vyberie pohraničná colnica v dvojnásobnej ...

(4)

Platiť poistné podľa predchádzajúcich odsekov je povinný ten, kto pri príchode alebo odchode ...

(5)

Povinnosť platiť poistné podľa odsekov 1 až 4 nevzniká

a)

za čas, na ktorý sa preukáže jeho vodič medzinárodnou kartou automobilového poistenia platnou ...

b)

za motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje dohoda uzavretá Kanceláriou zelenej karty Slovenskej ...

§ 21

Zaplatené poistné sa nevracia.

§ 22
Sadzby poistného
(1)

Na účely platenia poistného podľa tejto vyhlášky sa motorové vozidlá delia na skupiny ustanovené ...

(2)

Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorového vozidla so zvláštnym evidenčným číslom:

    Ročné poistné v Sk a) jednostopové motorové vozidlo a motorová     trojkolka s ...

(3)

Cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť poistné podľa § 20:

Poistné za každých i začatých 15 dní pobytu v Sk a) jednostopové motorové vozidlo a motorová ...

(4)

Za motorové vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí6) sa platí poistné vo výške dvojnásobku ...

(5)

Za tuzemské motorové vozidlo, ktoré má trvalé stanovište na území štátov, s ktorými Kancelária ...

(6)

Ak je prevádzkovateľom motorového vozidla osoba, ktorá dosiahne v roku splatnosti poistného najmenej ...

Spoločné ustanovenia
§ 23
(1)

Vodič motorového vozidla je povinný mať so sebou pri jazde doklad o zaplatení posledného splatného ...

(2)

Dokladom o zaplatení poistného je výpis z účtu vedeného v peňažnom ústave alebo podací lístok ...

§ 24
(1)

Poisťovňa a orgány príslušné na prihlasovanie motorových vozidiel do evidencie, pri kontrole ...

(2)

Orgány príslušné na colné odbavovanie na hraničných priechodoch sú povinné kontrolovať splnenie ...

(3)

Kancelária zelenej karty Slovenskej republiky je povinná včas informovať orgány príslušné na ...

§ 25

Od uplatnenia práva uvedeného v § 11, 12 a 21 môže poisťovňa v odôvodnených prípadoch upustiť ...

§ 26

Ak sa v tejto vyhláške neustanovuje inak, použijú sa primerane ustanovenia tých právnych predpisov, ...

Záverečné ustanovenia
§ 27

Ak poistený zaplatil poistné za zákonné poistenie na rok 1993 pred nadobudnutím účinnosti tejto ...

§ 27a

Sadzby poistného ustanovené touto vyhláškou sa po prvýkrát uplatnia pri platení poistného na ...

§ 27b

Sadzby poistného ustanovené touto vyhláškou sa po prvýkrát uplatnia pri platení poistného na ...

§ 27c

Sadzby poistného ustanovené touto vyhláškou sa po prvýkrát uplatnia pri platení poistného na ...

§ 28

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 124/1974 Zb., ...

§ 29

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Čl. II

Ak poistený zaplatil poistné za zákonné poistenie na rok 1994 pred nadobudnutím účinnosti tejto ...

Minister:

Dančo v. r.

Poznámky

  • 1)  Napr. § 442 až 449 Občianskeho zákonníka.
  • 1a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.Zákon ...
  • 2)  § 115 Občianskeho zákonníka.
  • 3)  Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných ...
  • 4)  § 38 ods. 3 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky ...
  • 5)  Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 150/1991 Zb. o finančnom hospodárení rozpočtových ...
  • 5a)  § 2 písm. ba) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
  • 5b)  § 48 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...
  • 6)  § 9 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.§ 5 až 9 vyhlášky ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore