Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 410/2012 účinný od 15.03.2021

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 15.03.2021
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 410/2012 účinný od 15.03.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 410/2012 s účinnosťou od 15.03.2021 na základe 98/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. ...

§ 1
Predmet vyhlášky
(1)

Táto vyhláška ustanovuje

a)
veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľké zdroje“), stredné zdroje znečisťovania ovzdušia ...
b)
vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov (ďalej len „zariadenia“),
c)
zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ...
d)
emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty ...
e)
podmienky uplatňovania prechodných opatrení,
f)
požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
Spoločné ustanovenia
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

odpadovým plynom plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ...

b)

fugitívnymi emisiami

1.

emisie znečisťujúcej látky, ktoré nie sú odvádzané do ovzdušia v odpadových plynoch; sú to emisie, ktoré ...

2.

emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa § 4 písm. ...

c)

celkovými emisiami znečisťujúcej látky súčet emisií odpadových plynov a fugitívnych emisií znečisťujúcej ...

d)

riadenými podmienkami prevádzkové podmienky, pri ktorých sú z činnosti uvoľnené znečisťujúce látky zachytávané ...

e)

komínom objekt, ktorý obsahuje jeden prieduch alebo viac samostatných prieduchov na vypúšťanie odpadových ...

f)

nábehom a odstavovaním úkony, ktoré sú pre

1.

spaľovacie zariadenia podľa § 4 písm. a) ustanovené v § 18 ods. 5 písm. b), a

2.

ostatné zariadenia úkony, ktorými sa činnosti, zariadenia alebo nádrže uvádzajú do chodu alebo do stavu ...

g)

prevádzkovými hodinami čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je zariadenie alebo jeho časť v prevádzke ...

h)

správnym orgánom orgán príslušný na vydanie

1.

súhlasu podľa § 17 ods. 1 a § 18 zákona (ďalej len „súhlas“),

2.

rozhodnutia podľa § 31 ods. 2 zákona a ak ide o spaľovanie odpadu podľa § 18 ods. 9 zákona (ďalej len ...

3.

integrovaného povolenia, ak daný zdroj je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu1) (ďalej len ...

i)

povolením

1.

stavebné povolenie,

2.

integrované povolenie,

3.

súhlas na inštaláciu technologických celkov podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona, ak ide o zdroj, ktorý ...

j)

menovitou kapacitou kapacita uvedená v projektovej dokumentácii, určená a zaručená výrobcom alebo dodávateľom, ...

k)

štandardnými stavovými podmienkami – teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa.

§ 3
Členenie stacionárnych zdrojov
(1)

Prahové kapacity pre začlenenie stacionárneho zdroja ako veľký zdroj, stredný zdroj alebo malý zdroj ...

(2)

Ak ten istý prevádzkovateľ v rámci jedného funkčného a priestorového celku prevádzkuje viac technologických ...

§ 4
Členenie a vymedzenie zariadení
(1)

Na účely uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania sa zariadenia ...

a)
spaľovacie zariadenie, ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. p) zákona, na ktoré sa uplatňujú špecifické ...
b)
spaľovňa odpadov,1a) ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. h) zákona, na ktoré sa uplatňujú špecifické ...
c)
zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o zariadenie definované podľa § 2 písm. i) zákona, na ...
d)
zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 24 ...
e)
distribučný sklad benzínu, ak ide o zariadenie na skladovanie benzínu, na ktoré sa uplatňujú špecifické ...
f)
čerpacia stanica benzínu, ak ide o zariadenie na čerpanie benzínu, na ktoré sa uplatňujú špecifické ...
g)
technologické zariadenie, ak ide o iné zariadenie, ako je uvedené v písmenách a) až f), na ktoré sa ...
(2)

Na vymedzenie zariadenia sa vzťahujú agregačné pravidlá, ak sú pre daný druh zariadenia ustanovené.

(3)

Agregačné pravidlo je pravidlo na sčítanie jednotlivých častí a súčastí zdroja na určenie celkovej kapacity ...

§ 5
Znečisťujúce látky
(1)

Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky ...

(2)

Plynnou znečisťujúcou látkou sa rozumie plyn, para a aerosól znečisťujúcej látky, ktoré pri odbere reprezentatívnej ...

(3)

Tuhou znečisťujúcou látkou sa rozumejú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo ...

(4)

Ak sú pri odvádzaní odpadových plynov také fyzikálne podmienky tlaku a teploty, pri ktorých sa znečisťujúce ...

(5)

Podrobnosti o špecifikovaní tuhých znečisťujúcich látok a plynných znečisťujúcich látok určujú v poradí ...

§ 6
Uplatňovanie emisných limitov
(1)

Všeobecný emisný limit znečisťujúcej látky (ďalej len „všeobecný emisný limit“) platí pre zariadenie ...

a)
množstvo znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne nemôže byť vyššie ako 10 % z hodnoty všeobecného ...
b)
je v § 25 ods. 4 alebo prílohách č. 3 až 7 ustanovené, že sa všeobecný emisný limit neuplatňuje,
c)
je pre danú znečisťujúcu látku a činnosť alebo operáciu ustanovený emisný limit znečisťujúcej látky ...
d)
je určený individuálny emisný limit v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení; vyššiu hodnotu ...
(2)

Všeobecné emisné limity, lehoty a podmienky ich platnosti sú uvedené v prílohe č. 3 prvej časti.

(3)

Špecifický emisný limit platí pre zariadenie

a)
veľkého zdroja a zariadenie stredného zdroja, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie ...
b)
malého zdroja uvedené v § 9 ods. 5.
(4)

Špecifické emisné limity, lehoty a podmienky ich platnosti sú uvedené v prílohách č. 4 až 7.

(5)

Ak súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja je zariadenie, ktorého menovitá kapacita je nižšia ...

(6)

Emisný limit vyjadrený ako

a)
hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne (ďalej len „hmotnostná koncentrácia“),
b)
hmotnostný tok znečisťujúcej látky v odpadovom plyne (ďalej len „hmotnostný tok“) alebo
c)
tmavosť dymu

platí pre každé miesto odvádzania odpadového plynu zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja do ovzdušia, ...

(7)

Ak je emisný limit vyjadrený ako

a)
hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku produkcie alebo výkonu (ďalej len „limitný emisný ...
b)
emisný stupeň,
c)
stupeň odsírenia,

vzťahuje sa na zariadenie alebo stacionárny zdroj, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(8)

Množstvo vzduchu alebo inertného plynu privádzané do zariadenia na ochladzovanie odpadových plynov alebo ...

(9)

Veličiny, ktorými sú vyjadrené emisné limity, a vzťahy na prepočet emisných hodnôt na ustanovené štandardné ...

§ 7
Uplatňovanie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
(1)

Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre vybrané znečisťujúce látky sú ...

(2)

Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania platné pre vybrané veľké zdroje ...

Spaľovacie zariadenia
§ 8
Základné ustanovenia
(1)

Špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia ustanovené v tejto časti sa uplatňujú na zariadenia spaľujúce ...

a)
zariadenia, v ktorých sa spaliny používajú na priamy ohrev, sušenie alebo iné tepelné spracovanie materiálov ...
b)
koncové spaľovacie zariadenia určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ak nie sú prevádzkované ...
c)
zariadenia na regeneráciu katalyzátorov pre katalytické krakovanie,
d)
zariadenia na premenu sulfánu na síru,
e)
reaktory používané v chemickom priemysle,
f)
koksárenské pece,
g)
ohrievače vetra – kaupre,
h)
technické zariadenia používané na pohon vozidiel, lodí alebo lietadiel,
i)
plynové turbíny a zážihové motory používané na morských plošinách,
j)
zariadenia, ktoré používajú ako palivo tuhý alebo kvapalný odpad iný ako odpad uvedený v odseku 2 písm. ...
(2)

Špecifické požiadavky ustanovené pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia, menšie stredné spaľovacie ...

a)
spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
b)
spaľovacie zariadenia, ktoré spaľujú výlučne rafinérske palivá alebo rafinérske palivá s inými palivami ...
c)
regeneračné kotle v prevádzkach na výrobu celulózy,
d)
spaľovacie zariadenia, v ktorých sa spaliny využívajú na priame vykurovanie vnútorných priestorov na ...
e)
krematóriá,
f)
poľnohospodárske spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menším, ktoré ...
g)
spaľovacie zariadenia, ako sú necestné pojazdné stroje podľa osobitného predpisu.2ab)
(3)

Špecifické požiadavky ustanovené pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia sa neuplatňujú na spaľovacie ...

(4)

Požiadavky na veľké spaľovacie zariadenia, väčšie stredné spaľovacie zariadenia a menšie stredné spaľovacie ...

(5)

Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek pre spaľovacie zariadenia sa rozumie

a)
spaľovacou jednotkou kotol, plynová turbína, stacionárny piestový spaľovací motor, zariadenie na nepriamy ...
b)
plynovou turbínou rotujúci stroj, ktorý premieňa tepelnú energiu na mechanickú prácu; jej hlavnými strojnotechnologickými ...
c)
zážihovým motorom spaľovací motor, ktorý pracuje na základe Ottovho cyklu, t. j. v ktorom dochádza k ...
d)
vznetovým motorom spaľovací motor, ktorý pracuje na základe Dieselovho cyklu,t.j. v ktorom sa vstreknuté ...
e)
zariadením na nepriamy procesný ohrev spaľovacie zariadenie využívané na technologický ohrev, ak spalinový ...
f)
viacpalivovým spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie, ktoré môže spaľovať súčasne alebo striedavo ...
g)
palivom palivo pre spaľovacie zariadenie zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu palív podľa § 14 ods. ...
h)
domácim tuhým palivom prirodzene sa vyskytujúce tuhé palivo, ktoré sa spaľuje v oblasti, v ktorej sa ...
i)
biomasou produkty pozostávajúce z rastlinnej hmoty alebo časti rastlinnej hmoty pochádzajúce z poľnohospodárstva ...
1.
rastlinný odpad z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
2.
rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu, ak sa teplo zo spaľovania využíva na výrobu energie,
3.
vláknitý drevný odpad z prvotnej výroby celulózy a výroby papiera z celulózy, ak je spoluspaľovaný v ...
4.
korkový odpad,
5.
drevný odpad okrem drevného odpadu, ktorý by v dôsledku ošetrenia konzervačnými látkami alebo ochrannými ...
j)
bioplynom plynný produkt biologickej fermentácie v anaeróbnych podmienkach,
k)
skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi uhľovodíkové plyny zodpovedajúce požiadavkám technických noriem3) ...
l)
zemným plynom naftovým prírodný metán, ktorý neobsahuje viac ako 20 % objemu inertných plynov alebo ...
m)
súčiniteľom prebytku vzduchu bezrozmerná veličina vyjadrujúca pomer množstva vzduchu v zmesi, ktorá ...
1.
stechiometrická zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu = 1,
2.
chudobná zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu > 1,
3.
bohatá zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu < 1,
n)
plynovým olejom
1.
kvapalné palivo získané z ropy, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 ...
2.
kvapalné palivo získané z ropy, z ktorého sa pri teplote 250 °C vydestiluje metódou ASTM D86 menej ako ...
o)
ťažkým vykurovacím olejom
1.
kvapalné palivo získané z ropy, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 ...
2.
kvapalné palivo získané z ropy, iné ako plynový olej vymedzený v bode 19, ktoré z dôvodu svojho destilačného ...
p)
rafinérskym palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál získaný z destilácie a konverzie pri ...
r)
motorom zážihový motor, vznetový motor alebo dvojpalivový motor,
s)
dvojpalivovým motorom spaľovací motor, ktorý používa vznetové zapaľovanie a pri spaľovaní kvapalných ...
(6)

Podľa agregačných pravidiel uvedených v prílohe č. 4 prvej časti sa spaľovacie zariadenia členia na

a)
veľké spaľovacie zariadenia,
b)
väčšie stredné spaľovacie zariadenia,
c)
menšie stredné spaľovacie zariadenia,
d)
malé spaľovacie zariadenia.
§ 9
Uplatňovanie emisných limitov a podmienok prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia
(1)

Emisné limity vyjadrené ako koncentrácia, hmotnostný tok alebo stupeň odsírenia sa vzťahujú na emisie ...

(2)

Celkový menovitý tepelný príkon sa určí podľa agregačných pravidiel uvedených v prílohe č. 4 prvej časti. ...

(3)

Pre viacpalivové spaľovacie zariadenie platia emisné limity určené ako modifikovaný vážený priemer podľa ...

(4)

Špecifické emisné limity, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania pre ...

a)
tretej časti pre veľké spaľovacie zariadenia,
b)
štvrtej časti pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia,
c)
piatej časti pre spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo väčším okrem ...
d)
šiestej časti pre malé spaľovacie zariadenia.
(5)

Špecifický emisný limit, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania ustanovené ...

§ 10
Emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia
(1)

Členenie veľkých spaľovacích zariadení podľa dátumu vydania povolenia pre uplatnenie emisných limitov ...

(2)

Pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia platia emisné limity uvedené v prílohe ...

a)
tabuľkách A1 do 31. decembra 2015 a pre spaľovacie zariadenia, ktoré uplatňujú prechodné opatrenia, ...
b)
tabuľkách A2 od 1. januára 2016, ak nie je v odseku 6 ustanovené inak.
(3)

Pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia platia emisné limity uvedené v prílohe ...

(4)

Ak ide o spaľovanie domáceho paliva a ak vzhľadom na vysoký obsah síry v palive spaľovacie zariadenie ...

(5)

Na jestvujúce zariadenie Z1, ktoré na základe písomného záväzku prevádzkovateľa bolo zaradené do režimu ...

(6)

Veľké spaľovacie zariadenia môžu byť oslobodené od uplatňovania emisných limitov pre vybrané znečisťujúce ...

(7)

Pri rozšírení veľkého spaľovacieho zariadenia alebo zariadenia, ktoré sa rozšírením stane veľkým spaľovacím ...

(8)

Ak ide o zmenu veľkého spaľovacieho zariadenia, ktorá môže mať vplyv na životné prostredie a ktorá sa ...

§ 11
Obmedzený prevádzkový režim pre veľké spaľovacie zariadenia
(1)

Pre veľké spaľovacie zariadenie uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bodoch 3, 4 a 6 alebo jeho časť ...

a)
2 000 hodín ročne, ako plávajúci päťročný priemer, ak ide o uplatnenie emisného limitu podľa § 10 ods. ...
b)
1 500 hodín ročne, ako plávajúci päťročný priemer, ak ide o uplatnenie emisného limitu podľa § 10 ods. ...
(2)

Ak sa na časť zariadenia, z ktorej sú vypúšťané odpadové plyny jedným spalinovodom alebo viacerými oddelenými ...

(3)

Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého súčasťou sú dve alebo viac spaľovacích jednotiek, do prevádzkových ...

§ 12
Veľké spaľovacie zariadenia zaradené do prechodného národného programu
(1)

Do prechodného národného programu možno na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa zaradiť veľké spaľovacie ...

a)
spaľovacie zariadenie v prevádzkovom režime podľa § 10 ods. 5,
b)
spaľovacie zariadenie, ktoré si uplatňuje prechodné opatrenie podľa § 13 pre zariadenia centrálneho ...
c)
spaľovacie zariadenie podľa § 14 určené na dožitie do konca roku 2023,
d)
zariadenia v rafinériách spaľujúce nízkovýhrevné plyny zo splyňovania rafinérskych zvyškov alebo zvyšky ...
(2)

Prechodný národný program možno uplatniť na emisie jednej znečisťujúcej látky alebo viacerých z týchto ...

(3)

Prechodný národný program ustanoví emisný strop ako najvyššie ročné množstvo emisií danej znečisťujúcej ...

(4)

Pre znečisťujúcu látku, pre ktorú je spaľovacie zariadenie zaradené do prechodného národného programu, ...

a)
individuálny emisný strop, ako limitované množstvo emisií znečisťujúcej látky vypočítané podľa odseku ...
b)
emisný limit určený v integrovanom povolení platný k 31. decembru 2015, určený podľa § 10 ods. 2 písm. ...
(5)

Individuálny emisný strop sa pre dané spaľovacie zariadenie a znečisťujúcu látku vypočíta takto:

a)
na rok 2016 na základe emisného limitu alebo stupňa odsírenia ustanoveného podľa § 10 ods. 2 písm. a); ...
b)
na rok 2019 a na prvý polrok 2020 na základe emisného limitu alebo stupňa odsírenia ustanoveného podľa ...
c)
na roky 2017 a 2018 ako hodnoty zodpovedajúce lineárnemu poklesu individuálnych stropov medzi rokmi ...
(6)

Z dôvodu uzatvorenia spaľovacieho zariadenia alebo skutočnosti, že zariadenie nebude už zodpovedať vymedzeniu ...

§ 13
Osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom pre veľké spaľovacie zariadenia
(1)

Pre veľké spaľovacie zariadenie, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako jestvujúce ...

(2)

Počas osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom

a)
najmenej 50 % z výroby využiteľného tepla vyjadreného ako plávajúci päťročný priemer sa zo spaľovacieho ...
b)
platia emisné limity určené pre dané spaľovacie zariadenie v integrovanom povolení platné k 31. decembru ...
§ 14
Osobitný režim pre veľké spaľovacie zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023
(1)

Veľké spaľovacie zariadenie možno prevádzkovať v osobitnom režime na dožitie od 1. januára 2016 najneskôr ...

a)
17 500 h do ukončenia prevádzky, ak ide spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa dátumu vydania prvého ...
b)
32 000 h do ukončenia prevádzky, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom ...
(2)

Do osobitného režimu na dožitie nemožno zaradiť spaľovacie zariadenie, ktoré bolo prevádzkované v režime ...

(3)

Počas tohto obdobia platia pre dané spaľovacie zariadenie emisné limity určené v integrovanom povolení ...

(4)

Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého súčasťou sú dve alebo viac spaľovacích jednotiek, do prevádzkových ...

§ 15
Podmienky prevádzkovania počas poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia
(1)

Pri výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov podľa § 15 ods. 1 písm. v) zákona:

a)
možno prevádzkovať veľké spaľovacie zariadenie najviac 24 hodín; potom treba prevádzku obmedziť, odstaviť ...
b)
celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovania nesmie počas žiadneho dvanásťmesačného obdobia ...
(2)

Odchylne od odseku 1 možno povoliť iný čas prevádzky, ak

a)
preváži potreba zabezpečenia dodávky energie alebo
b)
by odstavené spaľovacie zariadenie bolo na určitý čas nahradené iným zariadením, ktorého prevádzka by ...
§ 16
Výnimky počas prerušenia dodávky riadneho paliva
(1)

Z dôvodu prerušenia dodávky nízkosírneho paliva pre jeho vážny nedostatok, možno pre spaľovacie zariadenie, ...

(2)

Z dôvodu náhleho výpadku dodávky plynu a stavu núdze podľa osobitného predpisu4a) možno pre spaľovacie ...

§ 17
Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia ...
(1)

Členenie väčších stredných spaľovacích zariadení podľa dátumu vydania povolenia na uplatnenie emisných ...

(2)

Emisné limity sa na väčšie stredné spaľovacie zariadenia uplatňujú podľa § 9. Prípady, na ktoré sa vzťahuje ...

(3)

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia platia emisné limity, technické ...

a)
v prílohe č. 4 piatej časti pre jestvujúce zariadenia do dátumov uvedených v písmene b),
b)
v prílohe č. 4 štvrtej časti bodoch 2 až 4 tabuľkách A pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia začlenené ...
1.
väčším ako 5 MW, od 1. januára 2025,
2.
5 MW alebo menším, od 1. januára 2030.
(4)

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia platia emisné limity uvedené ...

§ 17a
Obmedzený prevádzkový režim pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia
(1)

Do obmedzeného prevádzkového režimu možno zaradiť väčšie stredné spaľovacie zariadenie s prevádzkou ...

a)
jestvujúce zariadenie, prevádzkové hodiny sa počítajú ako päťročný plávajúci priemer,
b)
nové zariadenie, prevádzkové hodiny sa počítajú ako trojročný plávajúci priemer.
(2)

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je jestvujúcim zariadením, možno obmedzený prevádzkový ...

(3)

Na zariadenia v obmedzenom prevádzkovom režime sa emisné limity neuplatňujú, okrem emisného limitu pre ...

(4)

Osobitne sa ustanovuje obmedzený prevádzkový režim pre motory, do ktorého možno zaradiť dieselové motory ...

§ 17b
Prechodné opatrenia pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia
(1)

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je jestvujúcim zariadením s celkovým menovitým tepelným ...

(2)

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je jestvujúcim zariadením s celkovým menovitým tepelným ...

§ 17c
Osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia ...

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je jestvujúcim zariadením s celkovým menovitým tepelným ...

§ 18
Hodnotenie dodržiavania emisných limitov pre spaľovacie zariadenia
(1)

Emisný limit pre spaľovacie zariadenie sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z vyhodnotenia ...

a)
ak ide o jestvujúce zariadenie pri uplatňovaní emisných limitov podľa § 10 ods. 2 písm. b), nové zariadenie, ...
1.
žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
2.
žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,
3.
ak ide o zariadenie zložené výlučne z kotlov spaľujúcich uhlie s menovitými tepelnými príkonmi nižšími ...
4.
najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty ...
5.
žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac nie ...
b)
ak ide o jestvujúce zariadenie začlenené ako Z3 pri uplatňovaní emisných limitov podľa § 10 ods. 2 písm. ...
1.
žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
2.
najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty ...
3.
žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac nie ...
c)
ak ide o jestvujúce zariadenie začlenené ako Z1 a Z2, pri uplatňovaní emisných limitov podľa § 10 ods. ...
1.
žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,
2.
pre SO2 a TZL najmenej 97 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok ...
3.
pre NOx najmenej 95 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty ...
4.
žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac nie ...
(2)

Emisný limit sa pri oprávnenom diskontinuálnom meraní (ďalej len „diskontinuálne meranie“) alebo technickom ...

a)
žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok technického výpočtu podľa postupu a ...
b)
ide o stupeň odsírenia, žiadna jednotlivá hodnota nie je nižšia ako hodnota stupňa odsírenia.
(3)

Validované hodinové a denné priemerné hodnoty sa určia z nameraných platných priemerných hodinových ...

(4)

Pri poruche alebo údržbe automatizovaného meracieho systému možno

a)
na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac tri hodinové priemerné hodnoty; priemerná denná ...
b)
z hodnotenia dodržania určeného emisného limitu vylúčiť najviac desať dní za rok; ak počet vylúčených ...
(5)

Dodržanie emisného limitu pre spaľovacie zariadenie sa hodnotí počas skutočnej prevádzky okrem

a)
skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom ...
b)
nábehu a odstavovania vymedzeného v tomto rozsahu:
1.
ak ide o veľké spaľovacie zariadenia, nábeh a odstavovanie určené v povolení podľa požiadaviek osobitného ...
2.
ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenia, počas celého nábehu a odstavovania, pričom treba zabezpečiť, ...
3.
ak ide o ostatné spaľovacie zariadenia, doba nábehu vrátane zmeny paliva alebo zmeny výkonu, najviac ...
c)
prípadu, ak ide o plynovú turbínu a emisné limity uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bode 6 alebo štvrtej ...
d)
funkčnej alebo inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému vyžadujúcej osobitný prevádzkový ...
e)
času, v ktorom nie je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou ...
f)
poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia podľa podmienok prevádzkovania zariadenia ustanovenými ...
g)
prerušenia dodávky riadneho paliva podľa § 16,
h)
času nastavenia na letný/zimný režim prevádzky, ak ide o plynové turbíny, ktoré takéto nastavenie vyžadujú, ...
i)
kontrol a skúšok zariadení vykonávaných podľa osobitného predpisu8) alebo po vykonaní opravy spaľovacieho ...
j)
času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti technologického ...
Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
§ 19
Základné ustanovenia
(1)

Špecifické požiadavky pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ustanovené v tejto ...

a)
experimentálne zariadenie používané na výskum, vývoj a testovanie zamerané na zlepšovanie spaľovacieho ...
b)
zariadenia, v ktorých sa spaľujú výlučne tieto odpady:
1.
odpad uvedený v § 8 ods. 2 písm. i),
2.
rádioaktívny odpad,
3.
telá mŕtvych zvierat,9)
4.
odpad, ktorý pochádza z prieskumu nálezísk ropy a plynu a ich ťažby, ak sa ťažba zabezpečuje z ťažobných ...
(2)

Špecifické požiadavky tejto časti sa neuplatňujú na zariadenia na splyňovanie a pyrolýzu odpadov, ak ...

(3)

Ak sa pri tepelnom spracovaní odpadu používajú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, spaľovňa ...

(4)

Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek na spaľovanie odpadu sa rozumie

a)
zvyškami všetky kvapalné a tuhé odpady vyprodukované spaľovňou odpadov alebo zariadením na spoluspaľovanie ...
b)
zmesovým komunálnym odpadom odpad z domácností alebo komerčný odpad, priemyselný odpad a odpad z organizácií, ...
§ 20
Uplatňovanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
(1)

Členenie spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa dátumu vydania povolenia pre ...

(2)

Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania pre spaľovne odpadov a zariadenia ...

(3)

Pre vybrané kategórie odpadov alebo vybrané tepelné procesy špecifikované v súhlase, rozhodnutí alebo ...

(4)

Pre emisie zo spaľovne odpadov platia špecifické emisné limity uvedené v prílohe č. 5 tretej časti.

(5)

Pre emisie zo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov platia emisné limity

a)
ustanovené pre vybrané zariadenia a znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 5 štvrtej časti,
b)
určené podľa vzťahu, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 štvrtej časti bode 1, ak pre danú znečisťujúcu ...
c)
určené pre spaľovne odpadov podľa prílohy č. 5 tretej časti, ak sa v zariadení na spoluspaľovanie odpadov ...
1.
získa viac ako 40 % tepla zo spaľovania nebezpečných odpadov11) alebo
2.
sa spaľuje neupravený zmesový komunálny odpad.
§ 21
Požiadavky prevádzkovania zariadení na spaľovanie odpadu pri prekročení emisného limitu a pri poruche ...
(1)

Ak v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov dôjde k prekročeniu emisného limitu ...

a)
odpady sa nesmú ďalej bez prerušenia spaľovať alebo spaľovacie linky pripojené k jednému čistiacemu ...
b)
celkový čas takýchto stavov počas roka nesmie prekročiť 60 hodín pre spaľovacie pece pripojené k jednému ...
(2)

Pri prekročení emisného limitu podľa § 15 ods. 1 písm. z) zákona alebo pri vzniku poruchy podľa § 15 ...

§ 22
Podstatná zmena spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Podstatnou zmenou sa rozumie tiež zámer spaľovať nebezpečný odpad v spaľovni odpadov alebo v zariadení ...

§ 23
Hodnotenie dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre spaľovne ...
(1)

Emisné limity pre spaľovňu odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považujú za dodržané, ...

a)
žiadna denná priemerná hodnota TZL, SO2, NOx, HCL, HF, TOC neprekročí hodnotu emisného limitu ustanovenú ...
b)
ak ide o polhodinovú priemernú hodnotu a emisné limity v prílohe č. 5 tretej časti,
1.
žiadna hodnota emisného limitu za rok neprekročí hodnotu uvedenú v stĺpci A, alebo
2.
ak je to relevantné, najmenej 97 % hodnôt v roku neprekročí hodnotu v stĺpci B,
c)
žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ťažkých kovov, PCDD a PCDF za čas odberu vzorky neprekročí ...
d)
ak ide o emisný limit CO pre spaľovňu odpadov uvedený v prílohe č. 5 tretej časti,
1.
najmenej 97 % hodnôt za rok neprekročí emisný limit uvedený ako denná priemerná hodnota a
2.
najmenej 95 % zo všetkých hodnôt neprekročí emisné limity uvedené ako 10-minútové priemerné hodnoty ...
e)
ak ide o emisný limit CO pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov určený alebo vypočítaný podľa prílohy ...
(2)

Polhodinové priemerné hodnoty a 10-minútové priemerné hodnoty sa pri kontinuálnom meraní posudzujú počas ...

(3)

Pre poruchu alebo údržbu automatizovaného meracieho systému možno

a)
na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac päť polhodinových priemerných hodnôt v niektorom ...
b)
z hodnôt použitých na ročné hodnotenie z tohto dôvodu vylúčiť najviac desať denných priemerných hodnôt. ...
(4)

Priemerné hodnoty za čas odberu vzorky alebo priemerné hodnoty, ak ide o periodické merania znečisťujúcich ...

(5)

Pre hodnotenie dodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania platí § 32 ods. 2 a 4.

Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá
§ 24
Základné ustanovenia
(1)

Špecifické požiadavky ustanovené v tejto časti sa uplatňujú na zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá. ...

(2)

Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá sa rozumie ...

a)
organickým rozpúšťadlom prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa
1.
na rozpúšťanie surovín, výrobkov alebo odpadových látok, samostatne alebo v kombinácii s inými činidlami ...
2.
ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok,
3.
ako rozpúšťadlo,
4.
ako disperzné médium,
5.
ako prostriedok na úpravu viskozity,
6.
ako prostriedok na úpravu povrchového napätia,
7.
ako zmäkčovadlo alebo
8.
ako konzervačný prostriedok,
b)
prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C (293,15 K) tlak pár 0,01 ...
c)
zmesou zmes vymedzená podľa osobitného predpisu,13)
d)
spotrebou organických rozpúšťadiel celkový vstup organických rozpúšťadiel do zariadenia za kalendárny ...
e)
vstupom celkové množstvo organických rozpúšťadiel a ich množstvo v zmesiach, ktoré sa použijú pri danej ...
f)
opätovným použitím organických rozpúšťadiel použitie zhodnotených organických rozpúšťadiel zo zariadenia ...
g)
menovitou kapacitou činnosti projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel pre konkrétnu činnosť vrátane ...
h)
emisným limitom pre fugitívne emisie prchavých organických zlúčenín podiel hmotnosti fugitívnych emisií ...
i)
emisným limitom pre celkové emisie prchavých organických zlúčenín podiel hmotnosti celkových emisií ...
j)
tlačiarenskou farbou zmes vrátane všetkých organických rozpúšťadiel a ich zmesí, ktoré obsahujú organické ...
k)
náterovou látkou je náterová látka vymedzená osobitným predpisom,14)
l)
lakom priesvitná náterová látka,
m)
lepidlom adhezívna zmes, ktorá sa používa na zlepenie jednotlivých častí výrobku, vrátane všetkých organických ...
n)
kreozotom zmes fenolov a krezolov získaných pri spracovaní čiernouhoľného a drevného dechtu.
§ 25
Uplatňovanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre zariadenia používajúce ...
(1)

Členenie zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa dátumu vydania povolenia pre uplatňovanie ...

(2)

Ak menovitá kapacita zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá pre konkrétnu činnosť dosiahne alebo ...

a)
emisné limity pre odpadové plyny a emisné limity pre fugitívne emisie alebo emisné limity pre celkové ...
b)
požiadavky schváleného redukčného plánu určené tak, aby sa dosiahlo rovnocenné zníženie emisií ako pri ...
(3)

Ak ide o emisie z koncových oxidačných zariadení na čistenie odpadových plynov, pre činnosti podľa odseku ...

(4)

Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré je stredným zdrojom, pričom jeho menovitá ...

a)
ak ide o činnosť IVa, IVb, IVc, Vc a XIV podľa prílohy č. 6 prvej časti, platia špecifické požiadavky ...
b)
v ostatných prípadoch emisný limit TOC v odpadovom plyne a emisné limity VOC pre fugitívne emisie a ...
(5)

Ak ide o nanášanie náterov na špecifické účely podľa osobitného predpisu,15) pre zariadenia používajúce ...

(6)

Odchylne od odseku 2 písm. a) možno povoliť výnimku z uplatňovania emisných limitov pre fugitívne emisie, ...

(7)

Pre činnosti, ktoré nemožno vykonávať za riadených podmienok, možno povoliť výnimku z požiadaviek odseku ...

(8)

Požiadavky na vypracovanie redukčného plánu sú uvedené v prílohe č. 6 piatej časti.

(9)

Počas nábehu a odstavovania treba prijať všetky vhodné opatrenia na znižovanie emisií.

(10)

Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá treba prevádzkovať v súlade so zásadami správnej prevádzkovej ...

§ 26
Používanie prchavých organických látok s označením rizika
(1)

Látky alebo zmesi s označením rizika, ak sa používajú v zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá, ...

a)
látky alebo zmesi, ktorých obsah prchavých organických zlúčenín je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny ...
1.
výstražným upozornením H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo
2.
rizikovou vetou R45, R46, R49, R60 alebo R61,
b)
halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi, ktorým je priradené alebo ktoré treba označiť ...
1.
výstražným upozornením H341 alebo H351 alebo
2.
rizikovou vetou R40 alebo R68.
(2)

Látky a zmesi podľa odseku 1 písm. a) treba čo najskôr a v rozsahu, ako je to možné, nahradiť menej ...

(3)

Pre emisie prchavých organických zlúčenín podľa odseku 1 zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá ...

§ 27
Podstatná zmena zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá
(1)

Podstatnou zmenou sa rozumie zvýšenie priemernej dennej hmotnosti vstupu organických rozpúšťadiel v ...

a)
25 %, ak ide o zariadenie, v ktorom sa vykonáva
1.
činnosť Ia, Ic, Id, Ie, If, Ig, IIa, IIb, IVa, IVb, IVc, VIII, X uvedená v prílohe č. 6 prvej časti, ...
2.
iná činnosť s prahovou spotrebou rozpúšťadla menšou ako 10 t/rok,
b)
10 % pre všetky ostatné zariadenia.
(2)

Ak sa na jestvujúcom zariadení alebo jeho časti vykoná podstatná zmena alebo zariadenie používajúce ...

§ 28
Bilancia organických rozpúšťadiel
(1)

Množstvo vypustených prchavých organických zlúčenín sa preukazuje ročne na základe bilancie organických ...

(2)

Postup vypracovania ročnej bilancie rozpúšťadiel je uvedený v prílohe č. 6 šiestej časti.

§ 29
Hodnotenie dodržiavania emisných limitov pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá
(1)

Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri kontinuálnom meraní považuje za ...

a)
žiadna priemerná hodnota za 24 hodín prevádzky zariadenia alebo činnosti okrem nábehu, odstavovania ...
b)
žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.
(2)

Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri diskontinuálnom meraní považuje ...

a)
aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt v danej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu ...
b)
žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.
(3)

Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky a znečisťujúce látky iné ako prchavé organické zlúčeniny sa ...

(4)

Emisné limity pre prchavé organické zlúčeniny v odpadových plynoch sa preukazujú

a)
pre súčet hmotnostných koncentrácií jednotlivých organických zlúčenín, ak ide o emisné limity pre znečisťujúce ...
b)
pre hmotnosť prchavých organických zlúčenín vyjadrenú ako celkový organický uhlík v ostatných prípadoch. ...
(5)

Dodržanie emisných limitov pre fugitívne emisie, emisných limitov pre celkové emisie a plnenie redukčného ...

(6)

Redukčný plán je splnený, keď skutočné množstvo celkových emisií zistené ročnou bilanciou rozpúšťadiel ...

(7)

V zariadení, v ktorom sa vykonávajú dve činnosti a viac činností, z ktorých každá prevyšuje prahové ...

a)
prchavé organické zlúčeniny podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) pre jednotlivé činnosti samostatne, ...
b)
ostatné organické zlúčeniny
1.
splnenie emisných limitov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) pre jednotlivé činnosti samostatne, alebo
2.
spoločne, aby celkové emisie neprekročili množstvo emisií, ktoré by zodpovedalo podmienke ustanovenej ...
(8)

Na hodnotenie plnenia požiadaviek podľa odseku 7 písm. b) druhého bodu sa vykonáva ročná bilancia rozpúšťadiel ...

(9)

Dodržanie emisného limitu pre odpadové plyny, fugitívne emisie a celkové emisie sa hodnotí počas skutočnej ...

a)
skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených ...
b)
doby, ak ide o emisný limit vyjadrený ako koncentrácia, vymedzenej pre daný stav:
1.
nábeh a odstavovanie zariadenia alebo jeho časti podľa platnej dokumentácie, ak v súhlase, rozhodnutí ...
2.
funkčná a iná skúška automatizovaného meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zariadenia, ...
3.
údržba automatizovaného meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania. ...
Technologické zariadenia
§ 30
Členenie technologických zariadení vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov
(1)

Členenie technologických zariadení podľa dátumu vydaného povolenia pre uplatňovanie emisných limitov ...

(2)

Špecifické emisné limity, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania pre ...

§ 31
Podstatná zmena technologického zariadenia

Na technologické zariadenie začlenené ako jestvujúce zariadenie, ktoré prešlo podstatnou zmenou ustanovenou ...

a)

odpadový plyn z tohto technologického zariadenia nie je napojený na spoločné čistiace zariadenie s inými ...

b)

podiel výrobnej kapacity zmenených častí zdroja je 50 % a viac z celkovej kapacity napojenej na spoločné ...

§ 32
Hodnotenie dodržiavania emisných limitov technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre technologické ...
(1)

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok a tmavosť dymu sa pri kontinuálnom ...

a)
žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
b)
žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,
c)
najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za kalendárny mesiac neprekročí ...
(2)

Emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň alebo technická požiadavka a podmienka prevádzkovania sa pri ...

(3)

Validované priemerné hodnoty podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určia z platných polhodinových priemerných ...

(4)

Emisný limit, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania sa pri diskontinuálnom meraní a pri ...

a)
neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota,
b)
nie je nižší ako ustanovená hodnota, ak je požiadavka ustanovená ako najnižšia hodnota,
c)
nie je nižší ako dolná hodnota a súčasne neprekročí hornú hodnotu ustanoveného intervalu hodnôt,

ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak.

(5)

Dodržanie emisného limitu, technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania sa hodnotí počas skutočnej ...

a)
skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených ...
b)
nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zariadenia alebo jeho časti v súlade s platnou ...
c)
funkčnej a inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový ...
d)
údržby automatizovaného meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania, ...
e)
iného času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti technologického ...
Požiadavky na zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok
§ 33

Požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší sú uvedené v prílohe č. 9.

Záverečné ustanovenia
§ 34
Prechodné ustanovenie
(1)

Zmeny v začlenení a kategorizácii zdroja a zariadení sa uplatňujú od 1. januára 2013.

(2)

Ustanovenia o nových zariadeniach sa vzťahujú na jestvujúce zariadenia od 1. januára 2016, ak ide o ...

a)
začlenené ako technologické zariadenia pre uplatnenie príloh č. 2, 3 a 7,
b)
iné ako technologické zariadenia len pre uplatnenie príloh č. 2 a 3.

v ostaných prípadoch sa toto ustanovenie neuplatňuje.

(3)

Ustanovenie § 10 ods. 4 sa na veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia vzťahuje ...

(4)

Pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými procesmi, ktoré boli povolené do 31. decembra 2012, ...

(5)

Ustanovenie § 26 ods. 1 písm. a) druhý bod a písm. b) druhý bod platí do 1. júna 2015.

§ 34a
Záverečné ustanovenie k úprave účinnej od 19. decembra 2017

Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 35
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

2.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

§ 36
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.

§ 37
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Žiga v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ČLENENIE A KATEGORIZÁCIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  I. ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, PRE KTORÉ SA USTANOVUJÚ EMISNÉ LIMITY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

  Prevziať prílohu - Tabuľka 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

  Prevziať prílohu - Tabuľka 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVACIE ZARIADENIA

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  VELIČINY, JEDNOTKY A PREPOČTOVÉ VZŤAHY, KTORÝMI SÚ VYJADRENÉ EMISNÉ LIMITY, A INTERVALY SPOĽAHLIVOSTI MERANIA

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  I.

  POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZARIADENIA

  1.

  Všeobecné požiadavky

  Emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ...

  Nasledujúce ustanovenia tejto prílohy sa nevzťahujú na výduchy vzduchotechniky slúžiacej na výmenu vzduchu ...

  2.

  Obmedzovanie fugitívnych emisií

  Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvádzať riadeným odvodom a fugitívne emisie ...

  3.

  Počet komínov alebo výduchov

  Pri projektovaní a realizácii stavieb stacionárnych zdrojov je potrebné voliť také technické riešenie, ...

  4.

  Najnižšia výška komína alebo výduchu

  Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku znečisťujúcej látky a koeficientu ...

  a)

  najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, ...

  b)

  do výšky komína alebo výduchu možno zarátať aj rozdiel nadmorských výšok základu budovy stacionárneho ...

  c)

  komín alebo výduch môže presiahnuť výšku 250 m, len ak sú vyčerpané všetky možnosti obmedzovania emisií ...

  d)

  ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich látok, jeho najnižšia výška sa určí ...

  e)

  ak okolité komíny alebo výduchy vypúšťajú rovnakú znečisťujúcu látku, je potrebné upraviť výšku komína ...

  f)

  ak je stacionárny zdroj situovaný v zástavbe, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie na okolitú ...

  5.

  Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou

  5.1

  Pri určení prevýšenia komína alebo výduchu nad strechou, požiadavky štvrtého bodu na výšku komína alebo ...

  5.2

  Spaľovacie zariadenia

  5.2.1

  Pre spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW sa určí poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie ...

  5.2.2

  Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so sklonom nad 20° pre spaľovacie ...

  a)

  MTP < 0,3 MW musí byť prevýšenie ≥ 0,6 m nad miestom vyústenia na streche,

  b)

  MTP je v rozmedzí (0,3 - 1,2) MW, musí byť prevýšenie ≥ 1 m,

  c)

  MTP ≥ 1,2 MW a viac, musí byť prevýšenie ≥ 3 m; prevýšenie nižšie ako 3 m najmenej však 1 m možno povoliť, ...

  5.2.3

  Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie zariadenia s MTP ...

  5.2.4

  Ak ide o plochú strechu, pri určení prevýšenia je potrebné zohľadniť aj výšku atiky. Ak sú na plochej ...

  5.2.5

  V závislosti od druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok a miestnych rozptylových podmienok možno prevýšenie ...

  5.3

  Ostatné zariadenia

  Ak ide o iné zariadenie, ako spaľovacie zariadenie, treba voliť umiestnenie a prevýšenie ústia komína ...

  6.

  Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne

  a)

  zariadenia na spaľovanie ZPN na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu ...

  b)

  zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ak ide o ...

  c)

  zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom preukáže ...

  II.

  POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE JESTVUJÚCE ZARIADENIA

  1.

  Pre jestvujúce zariadenia platia požiadavky na zabezpečenie rozptylu platné pre nové zariadenia ...

  a)

  pri zmene jestvujúceho zariadenia, ktorá zvyšuje celkové množstvo emisií vypúšťané do ovzdušia z komína ...

  b)

  ak to vyžaduje zabezpečenie rozptylu znečisťujúcej látky pri zmene koeficientu charakterizujúceho jej ...

  c)

  pri rekonštrukcii spojenej s úpravou výšky komína alebo výduchu.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193/EÚ z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...
 • 1a)  § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
 • 2a)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 2aa)  Čl. 9 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
 • 2ab)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné ...
 • 3)  STN P 65 6481 Skvapalnené ropné plyny. Vykurovacie plyny. Propán, bután a ich zmesi. Požiadavky a skúšobné ...
 • 4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/115/EÚ z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce ...
 • 4a)  § 21 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  § 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní ...
 • 6)  § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/249/EÚ zo 7. mája 2012 týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky ...
 • 8)  Napríklad Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. ...
 • 9)  Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné ...
 • 10)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
 • 11)  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 12)  § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z.
 • 13)  
 • 14)  § 2 písm. f) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z., ktorou ...
 • 15)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje ...
 • 16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...
 • 17)  Webové sídlo: http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/zlozky-zp/ovzdusie.
 • 18)  Čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ...
 • 19)  § 2 písm. s) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 20)  
 • 21)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 22)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
 • 23)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších ...
 • 24)  § 31 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ...
 • 25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní ...
 • 25a)  Čl. 10 a príloha V nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 26)  Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva ...
 • 27)  § 4 ods. 2 a 3 a § 5 vyhlášky č. 362/2010 Z. z.
 • 27c)  Smernica Európskeho parlamentu a rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
 • 28)  Čl. 6 ods. 3, 4 a 5 Nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011.
 • 29)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 516/2006 Z. z. o prijatí Protokolu ...
 • 29a)  § 2 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
 • 29b)  § 2 písm. o) a p) zákona č. 136/2000 Z. z.
 • 29c)  § 2 písm. n) zákona č. 136/2000 Z. z.
 • 29d)  § 2 písm. m) zákona č. 136/2000 Z. z.
 • 29e)  Zákon č. 136/2000 Z. z.
 • 29f)  § 10c zákona č. 136/2000 Z. z.
 • 30)  § 7, 14 a 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. (o monitorovaní) ...
 • 31)  Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/1996.
 • 32)  STN EN 15287 – 1+A1 Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené ...
 • 33)  Vestník MŽP SR ročník VII 1999 čiastka 1.
Načítavam znenie...
MENU
Hore