Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 410/2012 účinný od 15.10.2014


Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 15.10.2014
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 410/2012 s účinnosťou od 15.10.2014 na základe 270/2014 a 410/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 ...

§ 1
(1)

Táto vyhláška ustanovuje

a)

veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľké zdroje“), stredné zdroje znečisťovania ...

b)

vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov (ďalej len „zariadenia“),

c)

zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky ...

d)

emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, ...

e)

podmienky uplatňovania prechodných opatrení,

f)

požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

Spoločné ustanovenia
§ 2
a)

odpadovým plynom plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ...

b)

fugitívnymi emisiami

1.

emisie znečisťujúcej látky, ktoré nie sú odvádzané do ovzdušia v odpadových plynoch; sú to ...

2.

emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá ...

c)

celkovými emisiami znečisťujúcej látky súčet emisií odpadových plynov a fugitívnych emisií ...

d)

riadenými podmienkami prevádzkové podmienky, pri ktorých sú z činnosti uvoľnené znečisťujúce ...

e)

komínom objekt, ktorý obsahuje jeden prieduch alebo viac samostatných prieduchov na vypúšťanie ...

f)

nábehom a odstavovaním úkony, ktoré sú pre

1.

spaľovacie zariadenia podľa § 4 písm. a) ustanovené v § 18 ods. 5 písm. b), a

2.

ostatné zariadenia úkony, ktorými sa činnosti, zariadenia alebo nádrže uvádzajú do chodu alebo ...

g)

prevádzkovými hodinami čas, počas ktorého je zariadenie alebo jeho časť v prevádzke a vypúšťa ...

h)

správnym orgánom orgán príslušný na vydanie

1.

súhlasu podľa § 17 ods. 1 a § 18 zákona (ďalej len „súhlas“),

2.

rozhodnutia podľa § 31 ods. 2 zákona a ak ide o spaľovanie odpadu podľa § 18 ods. 9 zákona (ďalej ...

3.

integrovaného povolenia, ak daný zdroj je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu1) (ďalej ...

i)

povolením

1.

stavebné povolenie,

2.

integrované povolenie,

3.

súhlas na inštaláciu technologických celkov podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona, ak ide o zdroj, ...

j)

menovitou kapacitou kapacita uvedená v projektovej dokumentácii, určená a zaručená výrobcom alebo ...

k)

štandardnými stavovými podmienkami – teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa.

§ 3
(1)

Prahové kapacity pre začlenenie stacionárneho zdroja ako veľký zdroj, stredný zdroj alebo malý ...

(2)

Ak ten istý prevádzkovateľ v rámci jedného funkčného a priestorového celku prevádzkuje viac ...

§ 4
a)

spaľovacie zariadenie, ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. p) zákona, na ktoré sa uplatňujú ...

b)

spaľovňa odpadov, ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. h) zákona, na ktoré sa uplatňujú ...

c)

zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o zariadenie definované podľa § 2 písm. i) zákona, ...

d)

zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky ...

e)

distribučný sklad benzínu, ak ide o zariadenie na skladovanie benzínu, na ktoré sa uplatňujú ...

f)

čerpacia stanica benzínu, ak ide o zariadenie na čerpanie benzínu, na ktoré sa uplatňujú špecifické ...

g)

technologické zariadenie, ak ide o iné zariadenie, ako je uvedené v písmenách a) až f), na ktoré ...

§ 5
(1)

Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a ...

(2)

Plynnou znečisťujúcou látkou sa rozumie plyn, para a aerosól znečisťujúcej látky, ktoré pri ...

(3)

Tuhou znečisťujúcou látkou sa rozumejú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry ...

(4)

Ak sú pri odvádzaní odpadových plynov také fyzikálne podmienky tlaku a teploty, pri ktorých sa ...

(5)

Podrobnosti o špecifikovaní tuhých znečisťujúcich látok a plynných znečisťujúcich látok ...

§ 6
(1)

Všeobecný emisný limit znečisťujúcej látky (ďalej len „všeobecný emisný limit“) platí ...

a)

množstvo znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne nemôže byť vyššie ako 10 % z hodnoty ...

b)

je v § 25 ods. 4 alebo prílohách č. 3 až 7 ustanovené, že sa všeobecný emisný limit neuplatňuje, ...

c)

je pre danú znečisťujúcu látku a činnosť alebo operáciu ustanovený emisný limit znečisťujúcej ...

d)

je určený individuálny emisný limit v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení; vyššiu ...

(2)

Všeobecné emisné limity, lehoty a podmienky ich platnosti sú uvedené v prílohe č. 3 prvej časti. ...

(3)

Špecifický emisný limit platí pre zariadenie

a)

veľkého zdroja a zariadenie stredného zdroja, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení ...

b)

malého zdroja uvedené v § 9 ods. 6.

(4)

Špecifické emisné limity, lehoty a podmienky ich platnosti sú uvedené v prílohách č. 4 až 7. ...

(5)

Ak súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja je zariadenie, ktorého menovitá kapacita je ...

(6)

Emisný limit vyjadrený ako

a)

hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne (ďalej len „hmotnostná koncentrácia“), ...

b)

hmotnostný tok znečisťujúcej látky v odpadovom plyne (ďalej len „hmotnostný tok“) alebo

c)

tmavosť dymu

platí pre každé miesto odvádzania odpadového plynu zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja ...

(7)

Ak je emisný limit vyjadrený ako

a)

hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku produkcie alebo výkonu (ďalej len „limitný ...

b)

emisný stupeň,

c)

stupeň odsírenia,

vzťahuje sa na zariadenie alebo stacionárny zdroj, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(8)

Množstvo vzduchu alebo inertného plynu privádzané do zariadenia na ochladzovanie odpadových plynov ...

(9)

Veličiny, ktorými sú vyjadrené emisné limity, a vzťahy na prepočet emisných hodnôt na ustanovené ...

§ 7
(1)

Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre vybrané znečisťujúce ...

(2)

Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania platné pre vybrané veľké ...

Spaľovacie zariadenia
§ 8
(1)

Špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia ustanovené v tejto časti sa uplatňujú na zariadenia ...

a)

zariadenia, v ktorých sa spaliny používajú na priamy ohrev, sušenie alebo iné tepelné spracovanie ...

b)

koncové spaľovacie zariadenia určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ak nie sú prevádzkované ...

c)

zariadenia na regeneráciu katalyzátorov pre katalytické krakovanie,

d)

zariadenia na premenu sulfánu na síru,

e)

reaktory používané v chemickom priemysle okrem zariadení na nepriamy procesný ohrev,

f)

koksárenské pece,

g)

ohrievače vetra – kaupre,

h)

technické zariadenia používané na pohon vozidiel, lodí alebo lietadiel,

i)

plynové turbíny a zážihové motory používané na morských plošinách,

j)

zariadenia, ktoré používajú ako palivo tuhý alebo kvapalný odpad iný ako odpad uvedený v odseku ...

(2)

Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek pre spaľovacie zariadenia sa rozumie

a)

spaľovacou jednotkou kotol, plynová turbína, stacionárny piestový spaľovací motor, zariadenie ...

b)

plynovou turbínou rotujúci stroj, ktorý premieňa tepelnú energiu na mechanickú prácu; jej hlavnými ...

c)

zážihovým motorom spaľovací motor, ktorý pracuje na základe Ottovho cyklu, t. j. v ktorom dochádza ...

d)

vznetovým motorom spaľovací motor, ktorý pracuje na základe Dieselovho cyklu,t.j. v ktorom sa vstreknuté ...

e)

zariadením na nepriamy procesný ohrev spaľovacie zariadenie využívané na technologický ohrev, ...

f)

viacpalivovým spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie, ktoré môže spaľovať súčasne alebo ...

g)

palivom palivo pre spaľovacie zariadenie zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu palív podľa § 14 ...

h)

domácim tuhým palivom prirodzene sa vyskytujúce tuhé palivo, ktoré sa spaľuje v oblasti, v ktorej ...

i)

biomasou produkty pozostávajúce z rastlinnej hmoty alebo časti rastlinnej hmoty pochádzajúce z ...

1.

rastlinný odpad z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

2.

rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu, ak sa teplo zo spaľovania využíva na výrobu energie, ...

3.

vláknitý drevný odpad z prvotnej výroby celulózy a výroby papiera z celulózy, ak je spoluspaľovaný ...

4.

korkový odpad,

5.

drevný odpad okrem drevného odpadu, ktorý by v dôsledku ošetrenia konzervačnými látkami alebo ...

j)

bioplynom plynný produkt biologickej fermentácie v anaeróbnych podmienkach,

k)

skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi uhľovodíkové plyny zodpovedajúce požiadavkám technických ...

l)

zemným plynom naftovým prírodný metán, ktorý neobsahuje viac ako 20 % objemu inertných plynov ...

m)

súčiniteľom prebytku vzduchu bezrozmerná veličina vyjadrujúca pomer množstva vzduchu v zmesi, ...

1.

stechiometrická zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu = 1,

2.

chudobná zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu > 1,

3.

bohatá zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu < 1.

§ 9
(1)

Emisné limity vyjadrené ako koncentrácia, hmotnostný tok alebo stupeň odsírenia sa vzťahujú ...

(2)

Agregačné pravidlá pre vymedzenie spaľovacích zariadení na určenie celkového menovitého tepelného ...

(3)

Pre uplatňovanie emisných limitov na

a)

veľké spaľovacie zariadenia platia špecifické požiadavky ustanovené v § 10 až § 17 ods. 1 ...

b)

spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac okrem veľkých spaľovacích ...

(4)

Pre viacpalivové spaľovacie zariadenie platia emisné limity určené ako modifikovaný vážený ...

(5)

Špecifické emisné limity, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania ...

a)

tretej časti pre veľké spaľovacie zariadenia,

b)

štvrtej časti pre spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac, ...

c)

piatej časti pre spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

(6)

Špecifický emisný limit, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania ...

§ 10
(1)

Členenie veľkých spaľovacích zariadení podľa dátumu vydania povolenia pre uplatnenie emisných ...

(2)

Pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia platia emisné limity uvedené ...

a)

tabuľkách A1 do 31. decembra 2015 a pre spaľovacie zariadenia, ktoré uplatňujú prechodné opatrenia, ...

b)

tabuľkách A2 od 1. januára 2016, ak nie je v odseku 6 ustanovené inak.

(3)

Pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia platia emisné limity uvedené v ...

(4)

Ak ide o spaľovanie domáceho paliva a ak vzhľadom na vysoký obsah síry v palive spaľovacie zariadenie ...

(5)

Na jestvujúce zariadenie Z1, ktoré na základe písomného záväzku prevádzkovateľa bolo zaradené ...

(6)

Veľké spaľovacie zariadenia môžu byť oslobodené od uplatňovania emisných limitov pre vybrané ...

§ 11
(1)

Pre veľké spaľovacie zariadenie uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bodoch 3, 4 a 6 alebo jeho ...

a)

2 000 hodín ročne, ako plávajúci päťročný priemer, ak ide o uplatnenie emisného limitu podľa ...

b)

1 500 hodín ročne, ako plávajúci päťročný priemer, ak ide o uplatnenie emisného limitu podľa ...

(2)

Ak sa na časť zariadenia, z ktorej sú vypúšťané odpadové plyny jedným spalinovodom alebo viacerými ...

(3)

Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého súčasťou sú dve alebo viac spaľovacích jednotiek, do ...

§ 12
(1)

Do prechodného národného programu možno na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa zaradiť ...

a)

spaľovacie zariadenie v prevádzkovom režime podľa § 10 ods. 5,

b)

spaľovacie zariadenie, ktoré si uplatňuje prechodné opatrenie podľa § 13 pre zariadenia centrálneho ...

c)

spaľovacie zariadenie podľa § 14 určené na dožitie do konca roku 2023,

d)

zariadenia v rafinériách spaľujúce nízkovýhrevné plyny zo splyňovania rafinérskych zvyškov ...

(2)

Prechodný národný program možno uplatniť na emisie jednej znečisťujúcej látky alebo viacerých ...

(3)

Prechodný národný program ustanoví emisný strop ako najvyššie ročné množstvo emisií danej ...

(4)

Pre znečisťujúcu látku, pre ktorú je spaľovacie zariadenie zaradené do prechodného národného ...

a)

individuálny emisný strop, ako limitované množstvo emisií znečisťujúcej látky vypočítané ...

b)

emisný limit určený v integrovanom povolení platný k 31. decembru 2015, určený podľa § 10 ods. ...

(5)

Individuálny emisný strop sa pre dané spaľovacie zariadenie a znečisťujúcu látku vypočíta ...

a)

na rok 2016 na základe emisného limitu alebo stupňa odsírenia ustanoveného podľa § 10 ods. 2 ...

b)

na rok 2019 a na prvý polrok 2020 na základe emisného limitu alebo stupňa odsírenia ustanoveného ...

c)

na roky 2017 a 2018 ako hodnoty zodpovedajúce lineárnemu poklesu individuálnych stropov medzi rokmi ...

(6)

Z dôvodu uzatvorenia spaľovacieho zariadenia alebo skutočnosti, že zariadenie nebude už zodpovedať ...

§ 13
(1)

Pre veľké spaľovacie zariadenie, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako ...

(2)

Počas osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom

a)

najmenej 50 % z výroby využiteľného tepla vyjadreného ako plávajúci päťročný priemer sa zo ...

b)

platia emisné limity určené pre dané spaľovacie zariadenie v integrovanom povolení platné k 31. ...

§ 14
(1)

Veľké spaľovacie zariadenie možno prevádzkovať v osobitnom režime na dožitie od 1. januára ...

a)

17 500 h do ukončenia prevádzky, ak ide spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa dátumu vydania prvého ...

b)

32 000 h do ukončenia prevádzky, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným ...

(2)

Do osobitného režimu na dožitie nemožno zaradiť spaľovacie zariadenie, ktoré bolo prevádzkované ...

(3)

Počas tohto obdobia platia pre dané spaľovacie zariadenie emisné limity určené v integrovanom ...

(4)

Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého súčasťou sú dve alebo viac spaľovacích jednotiek, do ...

§ 15
(1)

Pri výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov podľa § 15 ods. 1 písm. v) zákona:

a)

možno prevádzkovať veľké spaľovacie zariadenie najviac 24 hodín; potom treba prevádzku obmedziť, ...

b)

celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovania nesmie počas žiadneho dvanásťmesačného ...

(2)

Odchylne od odseku 1 možno povoliť iný čas prevádzky, ak

a)

preváži potreba zabezpečenia dodávky energie alebo

b)

by odstavené spaľovacie zariadenie bolo na určitý čas nahradené iným zariadením, ktorého prevádzka ...

§ 16
(1)

Z dôvodu prerušenia dodávky nízkosírneho paliva pre jeho vážny nedostatok, možno pre spaľovacie ...

(2)

Z dôvodu náhleho výpadku dodávky plynu a stavu núdze podľa osobitného predpisu4a) možno pre ...

§ 17
(1)

Pri rozšírení veľkého spaľovacieho zariadenia alebo zariadenia, ktoré sa rozšírením stane ...

a)

jestvujúce zariadenie Z3 a menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia sa zvýši o 50 MW a ...

b)

nové zariadenie, platia pre rozšírenú časť zariadenia emisné limity podľa § 10 ods. 3 podľa ...

(2)

Ak ide o zmenu veľkého spaľovacieho zariadenia, ktorá môže mať dôsledky na životné prostredie ...

a)

jestvujúce zariadenie Z3, platia pre zmenenú časť emisné limity podľa § 10 ods. 2 podľa celkového ...

b)

nové zariadenie, platia pre zmenenú časť emisné limity podľa § 10 ods. 3 podľa celkového menovitého ...

(3)

Ak ide o rozšírenie spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac okrem ...

(4)

Ak ide o zmenu spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac okrem veľkých ...

§ 18
(1)

Emisný limit pre spaľovacie zariadenie sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z ...

a)

ak ide o jestvujúce zariadenie pri uplatňovaní emisných limitov podľa § 10 ods. 2 písm. b), nové ...

1.

žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

2.

žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,

3.

ak ide o zariadenie zložené výlučne z kotlov spaľujúcich uhlie s menovitými tepelnými príkonmi ...

4.

najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok ...

5.

žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac ...

b)

ak ide o jestvujúce zariadenie začlenené ako Z3 pri uplatňovaní emisných limitov podľa § 10 ...

1.

žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

2.

najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok ...

3.

žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac ...

c)

ak ide o jestvujúce zariadenie začlenené ako Z1 a Z2, pri uplatňovaní emisných limitov podľa ...

1.

žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,

2.

pre SO2 a TZL najmenej 97 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí ...

3.

pre NOx najmenej 95 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok ...

4.

žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac ...

(2)

Emisný limit sa pri oprávnenom diskontinuálnom meraní (ďalej len „diskontinuálne meranie“) ...

a)

žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok technického výpočtu podľa ...

b)

ide o stupeň odsírenia, žiadna jednotlivá hodnota nie je nižšia ako hodnota stupňa odsírenia. ...

(3)

Validované hodinové a denné priemerné hodnoty sa určia z nameraných platných priemerných hodinových ...

(4)

Pri poruche alebo údržbe automatizovaného meracieho systému možno

a)

na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac tri hodinové priemerné hodnoty; priemerná ...

b)

z hodnotenia dodržania určeného emisného limitu vylúčiť najviac desať dní za rok; ak počet ...

(5)

Dodržanie emisného limitu pre spaľovacie zariadenie sa hodnotí počas skutočnej prevádzky okrem ...

a)

skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo ...

b)

nábehu a odstavovania vymedzeného v tomto rozsahu:

1.

ak ide o veľké spaľovacie zariadenia, nábeh a odstavovanie určené v povolení podľa požiadaviek ...

2.

ak ide o ostatné spaľovacie zariadenia, doba nábehu vrátane zmeny paliva alebo zmeny výkonu, najviac ...

c)

prípadu, ak ide o plynovú turbínu a emisné limity uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bode 6 ...

d)

funkčnej alebo inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému vyžadujúcej osobitný ...

e)

času, v ktorom nie je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou ...

f)

poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia podľa podmienok prevádzkovania zariadenia ustanovenými ...

g)

prerušenia dodávky riadneho paliva podľa § 16,

h)

času nastavenia na letný/zimný režim prevádzky, ak ide o plynové turbíny, ktoré takéto nastavenie ...

i)

kontrol a skúšok zariadení vykonávaných podľa osobitného predpisu8) alebo po vykonaní opravy ...

j)

času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti technologického ...

Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
§ 19
(1)

Špecifické požiadavky pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ustanovené ...

a)

experimentálne zariadenie používané na výskum, vývoj a testovanie zamerané na zlepšovanie spaľovacieho ...

b)

zariadenia, v ktorých sa spaľujú výlučne tieto odpady:

1.

odpad uvedený v § 8 ods. 2 písm. i),

2.

rádioaktívny odpad,

3.

telá mŕtvych zvierat,9)

4.

odpad, ktorý pochádza z prieskumu nálezísk ropy a plynu a ich ťažby, ak sa ťažba zabezpečuje ...

(2)

Špecifické požiadavky tejto časti sa neuplatňujú na zariadenia na splyňovanie a pyrolýzu odpadov, ...

(3)

Ak sa pri tepelnom spracovaní odpadu používajú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, ...

(4)

Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek na spaľovanie odpadu sa rozumie

a)

zvyškami všetky kvapalné a tuhé odpady vyprodukované spaľovňou odpadov alebo zariadením na spoluspaľovanie ...

b)

zmesovým komunálnym odpadom odpad z domácností alebo komerčný odpad, priemyselný odpad a odpad ...

§ 20
(1)

Členenie spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa dátumu vydania povolenia ...

(2)

Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania pre spaľovne odpadov a ...

(3)

Pre vybrané kategórie odpadov alebo vybrané tepelné procesy špecifikované v súhlase, rozhodnutí ...

(4)

Pre emisie zo spaľovne odpadov platia špecifické emisné limity uvedené v prílohe č. 5 tretej ...

(5)

Pre emisie zo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov platia emisné limity

a)

ustanovené pre vybrané zariadenia a znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 5 štvrtej časti, ...

b)

určené podľa vzťahu, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 štvrtej časti bode 1, ak pre danú znečisťujúcu ...

c)

určené pre spaľovne odpadov podľa prílohy č. 5 tretej časti, ak sa v zariadení na spoluspaľovanie ...

1.

získa viac ako 40 % tepla zo spaľovania nebezpečných odpadov11) alebo

2.

sa spaľuje neupravený zmesový komunálny odpad.

§ 21
(1)

Ak v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov dôjde k prekročeniu emisného ...

a)

odpady sa nesmú ďalej bez prerušenia spaľovať alebo spaľovacie linky pripojené k jednému čistiacemu ...

b)

celkový čas takýchto stavov počas roka nesmie prekročiť 60 hodín pre spaľovacie pece pripojené ...

(2)

Pri prekročení emisného limitu podľa § 15 ods. 1 písm. z) zákona alebo pri vzniku poruchy podľa ...

§ 22

Podstatnou zmenou sa rozumie tiež zámer spaľovať nebezpečný odpad v spaľovni odpadov alebo v ...

§ 23
(1)

Emisné limity pre spaľovňu odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považujú za dodržané, ...

a)

žiadna denná priemerná hodnota TZL, SO2, NOx, HCL, HF, TOC neprekročí hodnotu emisného limitu ...

b)

ak ide o polhodinovú priemernú hodnotu a emisné limity v prílohe č. 5 tretej časti,

1.

žiadna hodnota emisného limitu za rok neprekročí hodnotu uvedenú v stĺpci A, alebo

2.

ak je to relevantné, najmenej 97 % hodnôt v roku neprekročí hodnotu v stĺpci B,

c)

žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ťažkých kovov, PCDD a PCDF za čas odberu vzorky ...

d)

ak ide o emisný limit CO pre spaľovňu odpadov uvedený v prílohe č. 5 tretej časti,

1.

najmenej 97 % hodnôt za rok neprekročí emisný limit uvedený ako denná priemerná hodnota a

2.

najmenej 95 % zo všetkých hodnôt neprekročí emisné limity uvedené ako 10-minútové priemerné ...

e)

ak ide o emisný limit CO pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov určený alebo vypočítaný podľa ...

(2)

Polhodinové priemerné hodnoty a 10-minútové priemerné hodnoty sa pri kontinuálnom meraní posudzujú ...

(3)

Pre poruchu alebo údržbu automatizovaného meracieho systému možno

a)

na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac päť polhodinových priemerných hodnôt ...

b)

z hodnôt použitých na ročné hodnotenie z tohto dôvodu vylúčiť najviac desať denných priemerných ...

(4)

Priemerné hodnoty za čas odberu vzorky alebo priemerné hodnoty, ak ide o periodické merania znečisťujúcich ...

(5)

Pre hodnotenie dodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania platí § 32 ods. 2 ...

Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá
§ 24
(1)

Špecifické požiadavky na zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá ustanovené v tejto ...

(2)

Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá ...

a)

organickým rozpúšťadlom prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa

1.

na rozpúšťanie surovín, výrobkov alebo odpadových látok, samostatne alebo v kombinácii s inými ...

2.

ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok,

3.

ako rozpúšťadlo,

4.

ako disperzné médium,

5.

ako prostriedok na úpravu viskozity,

6.

ako prostriedok na úpravu povrchového napätia,

7.

ako zmäkčovadlo alebo

8.

ako konzervačný prostriedok,

b)

prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C (293,15 K) tlak ...

c)

zmesou zmes vymedzená podľa osobitného predpisu,13)

d)

spotrebou organických rozpúšťadiel celkový vstup organických rozpúšťadiel do zariadenia za ...

e)

vstupom celkové množstvo organických rozpúšťadiel a ich množstvo v zmesiach, ktoré sa použijú ...

f)

opätovným použitím organických rozpúšťadiel použitie zhodnotených organických rozpúšťadiel ...

g)

menovitou kapacitou činnosti projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel pre konkrétnu činnosť ...

h)

emisným limitom pre fugitívne emisie prchavých organických zlúčenín podiel hmotnosti fugitívnych ...

i)

emisným limitom pre celkové emisie prchavých organických zlúčenín podiel hmotnosti celkových ...

j)

tlačiarenskou farbou zmes vrátane všetkých organických rozpúšťadiel a ich zmesí, ktoré obsahujú ...

k)

náterovou látkou je náterová látka vymedzená osobitným predpisom,14)

l)

lakom priesvitná náterová látka,

m)

lepidlom adhezívna zmes, ktorá sa používa na zlepenie jednotlivých častí výrobku, vrátane všetkých ...

n)

kreozotom zmes fenolov a krezolov získaných pri spracovaní čiernouhoľného a drevného dechtu.

§ 25
(1)

Členenie zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa dátumu vydania povolenia pre ...

(2)

Ak menovitá kapacita zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá pre konkrétnu činnosť ...

a)

emisné limity pre odpadové plyny a emisné limity pre fugitívne emisie alebo emisné limity pre celkové ...

b)

požiadavky schváleného redukčného plánu určené tak, aby sa dosiahlo rovnocenné zníženie emisií ...

(3)

Ak ide o emisie z koncových oxidačných zariadení na čistenie odpadových plynov, pre činnosti ...

(4)

Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré je stredným zdrojom, pričom ...

a)

ak ide o činnosť IVa, IVb, IVc, Vc a XIV podľa prílohy č. 6 prvej časti, platia špecifické požiadavky ...

b)

v ostatných prípadoch emisný limit TOC v odpadovom plyne a emisné limity VOC pre fugitívne emisie ...

(5)

Ak ide o nanášanie náterov na špecifické účely podľa osobitného predpisu,15) pre zariadenia ...

(6)

Odchylne od odseku 2 písm. a) možno povoliť výnimku z uplatňovania emisných limitov pre fugitívne ...

(7)

Pre činnosti, ktoré nemožno vykonávať za riadených podmienok, možno povoliť výnimku z požiadaviek ...

(8)

Požiadavky na vypracovanie redukčného plánu sú uvedené v prílohe č. 6 piatej časti.

(9)

Počas nábehu a odstavovania treba prijať všetky vhodné opatrenia na znižovanie emisií.

(10)

Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá treba prevádzkovať v súlade so zásadami správnej ...

§ 26
(1)

Látky alebo zmesi s označením rizika, ak sa používajú v zariadeniach používajúcich organické ...

a)

látky alebo zmesi, ktorých obsah prchavých organických zlúčenín je klasifikovaný ako karcinogénny, ...

1.

výstražným upozornením H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo

2.

rizikovou vetou R45, R46, R49, R60 alebo R61,

b)

halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi, ktorým je priradené alebo ktoré treba ...

1.

výstražným upozornením H341 alebo H351 alebo

2.

rizikovou vetou R40 alebo R68.

(2)

Látky a zmesi podľa odseku 1 písm. a) treba čo najskôr a v rozsahu, ako je to možné, nahradiť ...

(3)

Pre emisie prchavých organických zlúčenín podľa odseku 1 zo zariadení používajúcich organické ...

§ 27
(1)

Podstatnou zmenou sa rozumie zvýšenie priemernej dennej hmotnosti vstupu organických rozpúšťadiel ...

a)

25 %, ak ide o zariadenie, v ktorom sa vykonáva

1.

činnosť Ia, Ic, Id, Ie, If, Ig, IIa, IIb, IVa, IVb, IVc, VIII, X uvedená v prílohe č. 6 prvej časti, ...

2.

iná činnosť s prahovou spotrebou rozpúšťadla menšou ako 10 t/rok,

b)

10 % pre všetky ostatné zariadenia.

(2)

Ak sa na jestvujúcom zariadení alebo jeho časti vykoná podstatná zmena alebo zariadenie používajúce ...

§ 28
(1)

Množstvo vypustených prchavých organických zlúčenín sa preukazuje ročne na základe bilancie ...

(2)

Postup vypracovania ročnej bilancie rozpúšťadiel je uvedený v prílohe č. 6 šiestej časti.

§ 29
(1)

Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri kontinuálnom meraní považuje ...

a)

žiadna priemerná hodnota za 24 hodín prevádzky zariadenia alebo činnosti okrem nábehu, odstavovania ...

b)

žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

(2)

Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri diskontinuálnom meraní ...

a)

aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt v danej sérii jednotlivých meraní neprekročí ...

b)

žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

(3)

Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky a znečisťujúce látky iné ako prchavé organické ...

(4)

Emisné limity pre prchavé organické zlúčeniny v odpadových plynoch sa preukazujú

a)

pre súčet hmotnostných koncentrácií jednotlivých organických zlúčenín, ak ide o emisné limity ...

b)

pre hmotnosť prchavých organických zlúčenín vyjadrenú ako celkový organický uhlík v ostatných ...

(5)

Dodržanie emisných limitov pre fugitívne emisie, emisných limitov pre celkové emisie a plnenie ...

(6)

Redukčný plán je splnený, keď skutočné množstvo celkových emisií zistené ročnou bilanciou ...

(7)

V zariadení, v ktorom sa vykonávajú dve činnosti a viac činností, z ktorých každá prevyšuje ...

a)

prchavé organické zlúčeniny podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) pre jednotlivé činnosti ...

b)

ostatné organické zlúčeniny

1.

splnenie emisných limitov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) pre jednotlivé činnosti samostatne, ...

2.

spoločne, aby celkové emisie neprekročili množstvo emisií, ktoré by zodpovedalo podmienke ustanovenej ...

(8)

Na hodnotenie plnenia požiadaviek podľa odseku 7 písm. b) druhého bodu sa vykonáva ročná bilancia ...

Technologické zariadenia
§ 30
(1)

Členenie technologických zariadení podľa dátumu vydaného povolenia pre uplatňovanie emisných ...

(2)

Špecifické emisné limity, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania ...

§ 31
a)

odpadový plyn z tohto technologického zariadenia nie je napojený na spoločné čistiace zariadenie ...

b)

podiel výrobnej kapacity zmenených častí zdroja je 50 % a viac z celkovej kapacity napojenej na ...

§ 32
(1)

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok a tmavosť dymu sa pri kontinuálnom ...

a)

žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

b)

žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu, ...

c)

najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za kalendárny mesiac ...

(2)

Emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň alebo technická požiadavka a podmienka prevádzkovania ...

(3)

Validované priemerné hodnoty podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určia z platných polhodinových ...

(4)

Emisný limit, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania sa pri diskontinuálnom meraní ...

a)

neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota,

b)

nie je nižší ako ustanovená hodnota, ak je požiadavka ustanovená ako najnižšia hodnota,

c)

nie je nižší ako dolná hodnota a súčasne neprekročí hornú hodnotu ustanoveného intervalu hodnôt, ...

ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak.

(5)

Dodržanie emisného limitu, technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania sa hodnotí počas skutočnej ...

a)

skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok ...

b)

nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zariadenia alebo jeho časti v súlade ...

c)

funkčnej a inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný ...

d)

údržby automatizovaného meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne ...

e)

iného času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti ...

Požiadavky na zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok
§ 33

Požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší sú uvedené v prílohe ...

Záverečné ustanovenia
§ 34
(1)

Zmeny v začlenení a kategorizácii zdroja a zariadení sa uplatňujú od 1. januára 2013.

(2)

Ustanovenia o nových zariadeniach sa vzťahujú na jestvujúce zariadenia od 1. januára 2016, ak ide ...

a)

začlenené ako technologické zariadenia pre uplatnenie príloh č. 2, 3 a 7,

b)

iné ako technologické zariadenia len pre uplatnenie príloh č. 2 a 3.

(3)

Ustanovenie § 10 ods. 4 sa na veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia ...

(4)

Pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými procesmi, ktoré boli povolené do 31. decembra 2012, ...

(5)

Ustanovenie § 26 ods. 1 písm. a) druhý bod a písm. b) druhý bod platí do 1. júna 2015.

§ 35

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

2.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

§ 36

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.

§ 37

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Žiga v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  KATEGORIZÁCIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV

  Prevziať prílohu - null ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  I. ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, PRE KTORÉ SA USTANOVUJÚ EMISNÉ LIMITY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

  Prevziať prílohu - Tabuľka 02 ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

  Prevziať prílohu - Tabuľka 03 ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVACIE ZARIADENIA

  Prevziať prílohu - Tabuľka 04 ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

  Prevziať prílohu - null ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

  Prevziať prílohu - Tabuľka 06 ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

  Prevziať prílohu - Tabuľka 07 ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  VELIČINY, JEDNOTKY A PREPOČTOVÉ VZŤAHY, KTORÝMI SÚ VYJADRENÉ EMISNÉ LIMITY, A INTERVALY SPOĽAHLIVOSTI MERANIA

  Prevziať prílohu - Tabuľka 08 ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZARIADENIA

  1. Všeobecné požiadavky

  Emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ...

  Nasledujúce ustanovenia tejto prílohy sa nevzťahujú na výduchy vzduchotechniky slúžiacej na výmenu ...

  2. Obmedzovanie fugitívnych emisií

  Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvádzať riadeným odvodom a fugitívne ...

  3. Počet komínov alebo výduchov

  Pri projektovaní a realizácii stavieb stacionárnych zdrojov je potrebné voliť také technické ...

  4. Najnižšia výška komína alebo výduchu

  Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku znečisťujúcej ...

  a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre ...

  b) do výšky komína alebo výduchu možno zarátať aj rozdiel nadmorských výšok základu budovy ...

  c) komín alebo výduch môže presiahnuť výšku 250 m, len ak sú vyčerpané všetky možnosti obmedzovania ...

  d) ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich látok, jeho najnižšia ...

  e) ak okolité komíny alebo výduchy vypúšťajú rovnakú znečisťujúcu látku, je potrebné upraviť ...

  f) ak je stacionárny zdroj situovaný v zástavbe, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie ...

  5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou

  5.1 Pri určení prevýšenia komína alebo výduchu nad strechou, požiadavky štvrtého bodu na výšku ...

  5.2 Spaľovacie zariadenia

  5.2.1 Pre spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW sa určí poloha ústia komína alebo výduchu a jeho ...

  5.2.2 Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so sklonom nad ...

  a) MTP < 0,3 MW musí byť prevýšenie ≥ 0,6 m nad miestom vyústenia na streche,

  b) MTP je v rozmedzí (0,3 - 1,2) MW, musí byť prevýšenie ≥ 1 m,

  c) MTP ≥ 1,2 MW a viac, musí byť prevýšenie ≥ 3 m; prevýšenie nižšie ako 3 m najmenej však ...

  5.2.3 Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie zariadenia ...

  5.2.4 Ak ide o plochú strechu, pri určení prevýšenia je potrebné zohľadniť aj výšku atiky. ...

  5.2.5 V závislosti od druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok a miestnych rozptylových podmienok ...

  5.3 Ostatné zariadenia

  Ak ide o iné zariadenie, ako spaľovacie zariadenie, treba voliť umiestnenie a prevýšenie ústia ...

  6. Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy

  Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne

  a) zariadenia na spaľovanie ZPN na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného ...

  b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ...

  c) zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom ...

  II. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE JESTVUJÚCE ZARIADENIA

  1. Všeobecne

  Pre jestvujúce zariadenia platia požiadavky na zabezpečenie rozptylu platné pre nové zariadenia

  a) pri zmene jestvujúceho zariadenia, ktorá zvyšuje celkové množstvo emisií vypúšťané do ovzdušia ...

  b) ak to vyžaduje zabezpečenie rozptylu znečisťujúcej látky pri zmene koeficientu charakterizujúceho ...

  c) pri rekonštrukcii spojenej s úpravou výšky komína alebo výduchu.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 92/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizácie programov postupného znižovania ...

  2. Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich ...

  3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Mimoriadne ...

  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých ...

  5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. ...
 • 2)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...
 • 3)  STN 65 6481 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Propán. STN 65 6482 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. ...
 • 4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/115/EÚ z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá ...
 • 4a)  § 21 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  § 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní ...
 • 6)  § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/249/EÚ zo 7. mája 2012 týkajúce sa určenia období nábehu ...
 • 8)  Napríklad Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 ...
 • 9)  Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 10)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
 • 11)  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12)  § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z.
 • 13)  
 • 14)  § 2 písm. f) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z., ...
 • 15)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje ...
 • 16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...
 • 17)  Webové sídlo: http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/zlozky-zp/ovzdusie.
 • 18)  Čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra ...
 • 19)  § 2 písm. s) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 20)  
 • 21)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 22)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...
 • 23)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení ...
 • 24)  § 31 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní ...
 • 25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom ...
 • 26)  Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011.
 • 27)  § 4 ods. 2 a 3 a § 5 vyhlášky č. 362/2010 Z. z.
 • 28)  Čl. 6 ods. 3, 4 a 5 Nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011.
 • 29)  Bod 11 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2008 Všeobecné emisné ...
 • 30)  § 7, 14 a 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. ...
 • 31)  Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/1996.
 • 32)  STN EN 15287 – 1+A1 Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre ...
 • 33)  Vestník MŽP SR ročník VII 1999 čiastka 1.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore